Деловодна информация
01546
85 28/02/2019 (дд/мм/гггг)
не
01546-2019-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Еко Антрацит ЕАД 122017149
ул. Тинтява № 86
София BG411 1113 България
д-р инж. Акрам Саид Ясин +359 24442566
ekoantra@abv.bg +359 24239331

Интернет адрес/и

http://www.ekoantratsit.eu/

http://www.ekoantratsit.eu/?q=page&idd=index&porachkaid=20190227ifLX390457


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.ekoantratsit.eu/?q=page&idd=index&porachkaid=20190227ifLX390457
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Околна среда

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изготвяне на работен проект „Мониторинг и поддръжка на хвостохранилище „Радка“
90710000      
Услуги

Работният проект е необходимо да бъде разработен в следните части: Част „Обща обяснителна записка”, Част „Геодезическа”, Част „Техническа и технологична”, Раздел ” План за безопасност и здраве”, Част „Сметна документация”.
Работният проект: „Мониторинг и поддръжка на хвостохранилище „Радка”, не се определя като строеж по смисъла на чл. 137 от ЗУТ. Проектът не предвижда изпълнение на строителни и монтажни работи. Задачата включва наблюдения, опробвания и други дейности, които са услуга по чл. 3 ал. 1, т. 3 от ЗОП, свързана с околната среда.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
13000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

Изпълнението на дейностите в обхвата на поръчката ще се осъществява предимно на територията на хвостохранилище „Радка“, в землището на с. Свобода, общ. Стрелча, обл. Пазарджик

Предмет на проекта за мониторинг е изготвяне на проектно-сметна документация за извършване на наблюдения, измервания и опробвания, както и възстановителни дейности на хвостохранилище „Радка”, в продължение на пет години. Проектирането да се извърши във фаза „Работен проект” при запазване, частична или пълна промяна на съществуващото положение в зависимост от изискванията на действащата нормативна уредба, извършено след оценка за състоянието на обекта, системата, мрежите и пунктовете за наблюдение, въздействащи фактори, схеми за измервания, пробонабиране и анализ, наблюдавани параметри. Проектът да предвиди честотата и времето (месеци) на наблюдения, измервания и пробонабиране, ниво за достатъчност и достоверност на резултатите, дейностите по стопанисване, експлоатация (обслужване) и информационно осигуряване (събиране, визуализиране, поддържане и съхраняване на специализираната база данни).
Основната цел на проекта е получаване на актуална информация за оценка на обекта, чрез създаване на ефективна представителна система за мониторинг.
Системата, програмата и мрежите за мониторинг, както и възстановителните мерки трябва да включват:
-оглед и оценка на състоянието на обекта, два пъти годишно (един път през сухия период и един път през влажния период) и извънредно при нужда (след проливни валежи, земетръс и др.);
-наблюдение на нивото на пиезометричната повърхност в отпадъчното тяло, един път годишно, както и извънредно след проливни валежи;
-изследване химичния състав на повърхностните води от р. Луда Яна – преди и след обекта, два пъти годишно (и извънредно при нужда);
-изследване на биомасата от осъществената биологична рекултивация – еднократно за всяка година по време на вегетация;
-измервания за установяване на вертикални деформации (слягания) и хоризонтални деформации (премествания) по основната стена на съоръжението, един път годишно, като се предвидят и извънредни измервания за сляганията и хоризонталните премествания след земетръс, като се посочат условията, при които се налагат извънредните измервания;
-почистване на външната отводнителна система – един път годишно;
-възстановяване проводимостта на източната черна охранителна канавка с дължина около 300 м.
Работният проект: „Мониторинг и поддръжка на хвостохранилище „Радка”, не се определя като строеж по смисъла на чл. 137 от ЗУТ. Проектът не предвижда изпълнение на строителни и монтажни работи. Задачата включва наблюдения, опробвания и други дейности, които са услуга по чл. 3 ал. 1, т. 3 от ЗОП, свързана с околната среда.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
13000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
40

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

не приложимо
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

не приложимо

не приложимо
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Опит в изпълнението на дейности с предмет, идентични или сходни с предмета на поръчката.
Под „дейност с предмет, сходен с тези на поръчката“ следва да се разбира изготвянето на работен проект за мониторинг на хидротехнически обект, или за мониторинг на обект за депониране на рудодобивни, минни, металургични или други индустриални отпадъци. Възложителят не поставя изискване за обем.
За доказване изпълнението на дейности с предмет, идентични или сходни с предмета на поръчката, избраният за изпълнител участник, съответно участник, от когото това е изискано в хода на процедурата съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, представя списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.
2. Минималния състав и изисквания към персонала /екипа/ за изпълнение на поръчката.
За доказване наличието на изискуемия експертен екип /персонал/ избраният за изпълнител участник, съответно участник, от когото това е изискано в хода на процедурата съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, представя списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, в който са вписани позицията в екипа, трите имена и е посочена професионалната компетентност на всяко от лицата.


1. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът в процедурата следва да има опит в успешното изпълнение на поне 1 (една) дейност с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката.
2. Участникът трябва да разполага с персонал, който да включва най-малко лица с образование и професионална квалификация, както следва:
а) Ръководител на екипа, който има:
- Завършено висше образование - образователно-квалификационна степен „магистър”, в област „Технически науки”, с професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“, с квалификация строителен инженер „ХТС” или „ХМС”, или еквивалентна образователна степен с еквивалентна професионална квалификация, придобита в чужбина, в област, еквивалентна на посочената;
- Валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност (ППП) за съответната година, както и да се актуализира всяка година за целия период на договора.
- Опит като ръководител или ключов специалист при изпълнението на поне един проект или договор с предмет, еднакъв или сходен с предмета на поръчката.
б) Специалист, „Геодезия”, който има:
- Завършено висше образование – образователно-квалификационна степен „магистър“ в област „Технически науки”, с професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ или „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми”, специалност „геодезия“ или „маркшайдер“, или еквивалентна образователна степен с еквивалентна професионална квалификация, придобита в чужбина, в област и специалност, еквивалентни на посочените;
- Валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност (ППП) за съответната година, както и да се актуализира всяка година за целия период на договора.
- Опит в извършването на маркшайдерско/геодезическо измерване на поне един обект за депониране на минни, металургични или други индустриални отпадъци или поне една кариера, минни изработки или еквивалентно.
Едно лице може да изпълнява функциите само на един експерт!
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

26/03/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

27/03/2019 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

офиса на "Еко антрацит" ЕАД - гр. София, ул. "Тинтява" № 86, ет. 2

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл.54, ал.1, т.1,т. 2, т.3, т. 4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.1, т. 3, т.4 и т.5 от ЗОП.
2. За участниците не трябва да важат забраните, посочени в чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
3. За участниците да не е на лице наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между участници в конкретна процедура
4.При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. В раздел Г на ЕЕДОП „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка” се попълва информация, относнио специфични национални основания за отстраняване. Съгласно ЗОП такива са:
•Осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК (или аналогични в друга държава).
•Нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП)
•Наличие на свързаност по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП между кандидати/участници в конкретна процедура.
•Обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.
•Забраната за участие в процедури за обществени поръчки на лица, за които са налице обстоятелствата съгласно чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС), освен ако не са приложими изключенията по чл. 4 от същия закон.
5. участбник ще бъде отстранен от процедурата освен при налияието на някое от горните обстоятелства и когато: не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за Обществената поръчка или документация; който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и правила и изисквания, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП; който не е представил в срок обосновка по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП; който след покана от възложителя и в определения в нея срок не е удължил срока на валидност на офертата си; чието ценово предложение надвишава определената от възложителя прогнозна стойност; който не е представил в срок информация и документи съгласно реда по чл. 54, ал. 8-10 от ППЗОП; който предложи срок за изпълнение по-дълъг от 40 (четиредесет ) дни.
6. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% от стойността на договора за обществена поръчка, без включен ДДС.
Гаранцията се предоставя в една от следните форми: парична сума; банкова гаранция и застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
7. Разглеждането на офертите ще се извърши по реда на чл. 181, ал. 2 от ЗОП и съгласно правилата на чл. 61 от ППЗОП, по така наречения обърнат ред.
8. Изискванията към участниците и към предмета на поръчката са подробно описани в документацията към нея.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1 от Закона за обществените поръчки.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 28/02/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва