Деловодна информация
00272
694 28/02/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
28/02/2019 (дд/мм/гггг)
00272-2019-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ОБЩИНА РУЖИНЦИ 000159682
С.РУЖИНЦИ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ №31
С.РУЖИНЦИ BG311 3930 България
ЕВТИМ ЕВТИМОВ +359 93242283
rujinci@abv.bg +359 93242604

Интернет адрес/и

http://obshtina-ruzhintsi.com/

http://obshtina-ruzhintsi.com/обществени-поръчки/92-смр-срр-на-сгради-общинска-собственост


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://obshtina-ruzhintsi.com/обществени-поръчки/92-смр-срр-на-сгради-общинска-собственост
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изпълнение на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на сгради общинска собственост на територията на община Ружинци по обособени позиции
45000000      
Строителство

Предметът на настоящата общественa поръчка включва строително-монтажни работи, свързани с основен ремонт, обновяване фасади, ремонт покриви, подмяна дограма и др. в съответствие с приложената към документацията за участие техническа спецификация.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
219026.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

„СМР за обновяване фасади на сгради- общинска собстевност“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

с.Бело поле, с.Тополовец, с. Дреновец, община Ружинци, област Видин

Обособена позиция № 1 „СМР за обновяване фасади на сгради- общинска собстевност“, включва следните обекти:
1. ОР на сграда общинска собственост /УПИ VIII–19, кв.5/ с.Тополовец, включва следните основни видове строително монтажни работи: Демонтаж съществуваща външна (ексте-риорна) дървена дограма - пет броя прозорци и три витрини, Демонтаж съществуваща външна (ексте-риорна) дървена входна врата, Доставка и монтаж по списификация на петкамерна PVC дограма за неотваряеми витрини южна и източна фасада със стъклопакет, имаща коефицинт на топлопреминаване не повече от 1,3 kW/m2К (клас А), Доставка и монтаж по списификация на петкамерна PVC дограма за пет прозореца северна, източна и западна фасади със стъклопакет, имаща коефицинт на топлопреминаване не повече от 1,3 kW/m2К (клас А), Доставка и монтаж подпрозоречни дъски (вътрешни PVC первази) с ширина 15 cm на 16 (шестнадесет) броя прозорци, Доставка и монтаж по списификация на плътна входна врата от AL профили , имаща коефицинт на топлопреминаване не повече от 1,3 kW/m2К (клас А), "Обръщане" вътрешни и външни страници на 5 (пет) броя прозорци, на 3 (три) фасадни витрини и на 1 (една) входна врата , Доставка и монтаж подпрозоречни дъски (первази от AL ламарина) с ширина 30 cm на 5 (пет) броя прозорци и на 3 (три) фасадни витриниди, Двукратно боядисване с фасаген в утвърден цвят фасади сграда.
2. ОР на сграда общинска собственост - Кметство с.Дреновец, включва следните основни видове строително монтажни работи: Доставка и монтаж фасадно скеле - южна, източна и западна фасади, Доставка и грундиране с бетон - контакт на съществуваща фасадна мазилка, Доставка и полагане цветна фасадна мазилка върху основа от циментова шпакловка, армирана със скъклофибърна мрежа по южна, източна и западна фасади, Обръщане външни страници на 30 (тридесет) броя прозорци по южна, източна и по западна фасади, включващо: - доставка и полагане стъклофибърна мрежа, - обмазване с циментово лепило, - полагане третирана в утвърден цвят фасадна мазилка, Демонтаж фасадно скеле - южна, източна и западна фасади.
3. ОР на сграда общинска собственост - Кметство с.Бело поле, включва следните основни видове строително монтажни работи: Доставка и монтаж фасадно скеле - южна, източна и западна фасади, Доставка и грундиране с бетон - контакт на съществуваща фасадна мазилка, Доставка и полагане цветна фасадна мазилка върху основа от циментова шпакловка, армирана със скъклофибърна мрежа по южна, източна и западна фасади, Обръщане външни страници на 24 (двадесет и четири) броя прозорци и една двукрила врата по южна, източна и по западна фасади, включващо: - доставка и полагане стъклофибърна мрежа, - обмазване с циментово лепило- полагане третирана в утвърден цвят фасадна мазилка, Демонтаж фасадно скеле - южна, източна и западна фасади.
4. ОР на сграда общинска собственост – Дом за стари хора/стопански блок/ с.Дреновец, включва следните основни видове строително монтажни работи: доставка и грундиране с бетон - контакт на съществуваща фасадна мазилка, Доставка и полагане цветна фасадна мазилка върху основа от циментова шпакловка, армирана със скъклофибърна мрежа по северна, източна и западна фасади, "Обръщане" външни страници на прозорци и врати по южна, източна и по западна фасади, включващо: доставка и полагане стъклофибърна мрежа, обмазване с циментово лепило, полагане третирана в утвърден цвят фасадна мазилка.
Критериите по-долу
 
ДА Технически показател    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
25125      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„СМР на покриви на сгради - общинска собственост“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

с.Гюргич, с.Дражинци, община Ружинци, област Видин

Обособена позиция № 2. „СМР на покриви на сгради - общинска собственост“ , включва следните обекти:
1. ОР на покрив на сграда общинска собственост /УПИ I-138, кв.10/ с.Гюргич, включва следните основни видове строително монтажни работи: демонтаж (сваляне) покривно покритие от керемиди, ремонт дървена покривна конструкция с фасониран иглолистен материал, ремонт комини сграда, обшивка комини с поцинкована ламарина, боядисване комини с бял фасаген, доставка и наковаване на дървена скара от летви върху съществуващи столици, доставка и покриване с червени метални керемиди тип "Цигла" с полиестерно покритие, имащи дебелина не по-малка от 5 mm, върху готова покривна конструкция, доставка и оформяне на покривни майи с ламаринени капаци, имащи дебелина не по-малка от 5 mm, доставка и шахматен монтаж снегозадържащи профили от ламарина с полиестерно покритиеимащи дебелина, не по-малка от 5 mm по покрив сграда, доставка и полагане челни дъски по стрехи сграда, третиране челни дъски с грунд (безир), с яхтен лак в утвърден цвят, ремонт водосточни казанчета по покрива на сградата, ремонт улуци от поцинкована ламарина по стрехите от покрива на сградата, ремонт водосточни тръби от поцинкована ламарина по фасадите на сградата.
2. ОР на покрив на сграда общинска собственост /ПИ 122/ с. Дражинци, включва следните основни видове строително монтажни работи: демонтаж (сваляне) покривно покритие от керемиди, ремонт дървена покривна конструкция с фасониран иглолистен материал, ремонт комини сграда, обшивка комини с поцинкована ламарина, боядисване комини с бял фасаген, доставка и наковаване на дървена скара от летви върху съществуващи столици, доставка и покриване с червени метални керемиди тип "цигла" с полиестерно покритие, имащи дебелина не по-малка от 5 mm, върху готова покривна конструкция, доставка и оформяне на покривна майя с ламаринени капаци, имащи дебелина не по-малка от 5 mm,, доставка и шахматен монтаж снегозадържащи профили от ламарина с полиестерно покритие, имащи дебелина не по-малка от 5 mm по покрив сграда, доставка и полагане челни дъски по стрехи сграда, третиране челни дъски с грунд (безир), третиране челни дъски с яхтен лак в утвърден цвят, ремонт водосточни казанчета по покрива на сградата, ремонт улуци от поцинкована ламарина по стрехите от покрива на сградата, ремонт водосточни тръби от поцинкована ламарина по фасадите на сградата.
Критериите по-долу
 
ДА Технически показател    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
24500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„ОР на сграда Културен дом /УПИ 597, кв. 80/ с.Дреновец“ 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

с.Дреновец, общ.Ружинци, обл.Видин

Обособена позиция № 3. „ОР на сграда Културен дом /УПИ 597, кв. 80/ с.Дреновец“, включва следните основни видове строително монтажни работи: Доставка и направа двускатна дървена покривна конструкция върху плосък покрив, Доставка и покриване с 9 mm влагоустойчиви OSB плоскости върху готова основа на дървената покривна конструкция сграда, Доставка и покриване с подпокривно парадифузно фолио върху готова основа от 9 mm влагоустойчиви OSB плоскости, Доставка и наковаване на дървена скара от летви и контралетви върху готова основа от 9 mm влагоустойчиви OSB плоскости, Доставка и покриване с червени метални керемиди тип "Цигла" с полиестерно покритие, имащи дебелина не по-малка от 5 mm, върху готова покривна конструкция, Доставка и оформяне на покривна майя с ламаринени капаци, имащи дебелина не по-малка от 5 mm, Доставка и направа едноскатен дървен навес пред южна фасада сграда, Доставка и шахматен монтаж снегозадържащи профили от ламарина с полиестерно покритие, имащи дебелина не по-малка от 5 mm по покрив сграда, Доставка и монтаж водосточни казанчета по покрива на сградата, Доставка и монтаж улуци от поцинкована ламарина по стрехите от покрива на сградата, Доставка и монтаж водосточни тръби от поцинкована ламарина по фасадите на сградата, Демонтаж ламаринени поли по покривни бордове, Почистване покривно покритие от прах и кал, Доставка и третиране с грунд основата на съществуващо покривно покритие, Доставка и полагане хидроизолационна мембрана от битумно - гумено покритие на водна основа върху покрив, Доставка и монтаж на ламаринени поли по покривни бордове.
Критериите по-долу
 
ДА Технически показател    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
55500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„СМР на читалищни сгради – общинска собственост“ 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

с.Дреновец, с.Ружинци, общ.Ружинци, обл.Видин

Обособена позиция № 4. „СМР на читалищни сгради – общинска собственост“, включва следните обекти:
1. ОР на сграда читалище „Здравец-2007“ /УПИ VI- 936, кв. 23/ с.Дреновец, включва следните основни видове строително монтажни работи: доставка и грундиране с бетон - контакт пода на зрителната зала читалище, доставка и полагане изравнителна циментова замазка върху пода на зрителната зала читалище, доставка и полагане гранитогресни плочи върху пода на зрителната зала читалище , доставка и монтаж ъглови лайсни (цокъл) под зрителна зала читалище, циклене дъсчен под сцена на зрителната зала читалище , доставка и двукратно полагане яхтен паркетен лак върху дървен под сцена зрителна зала читалище. Демонтаж и премахване компрометирана подова настилка в зала библиотека, Доставка и грундиране с бетон - контакт пода на зала библиотека, доставка и полагане изравнителна циментова замазка върху пода на библиотеката, доставка и полагане гранитогресни плочи върху пода на библиотеката, доставка и монтаж на ъглови лайсни (цокъл) на пода на библиотеката.
2. Подмяна покривно покритие и благоустрояване на фасади за обновяване за енергийна ефективност на сградата на народно читалище „Христо Ботев 1898“ с.Ружинци, общ.Ружинци- II етап, включва следните основни видове строително монтажни работи: Доставка и монтаж фасадно скеле - северна, южна, източна и западна фасади, Доставка и полагане 8 cm фасадни топлоизолационни плоскости EPS с плътност не по-малка от 15 -18 kg/m2 по югоизточната и по част от североизточната фасади, Доставка и дюбелиране положени фасадни термоизолационни 8 cm EPS плоскости югоизточната и по част от североизточната фасади, Доставка и полагане стъклофибърна мрежа върху 8 cm термоизолационни плоскости югоизточната и по част от североизточната фасади и обмазването им с циментово лепило, "Обръщане" външни страници на 6 (шест) броя прозорци и на 2 (две) врати по североизточната и по югоизточната фасади, включващо доставка и полагане 3 cm фасадни топлоизолационни ХPS плоскости, - доставка и дюбелиране положени фасадни термоизолационни ХPS плоскости, - доставка и полагане стъклофибърна мрежа върху 3 cm термоизолационни ХPS плоскости, обмазване термоизолационни ХPS плоскости с циментово лепило полагане третирана в цвят по утвърден проект фасадна мазилка, Полагане третирана в цвят по утвърден проект фасад- на мазилка по северна, южна, източна и западна фасади, Доставка и монтаж водосточни тръби по фасади сграда, Демонтаж фасадно скеле - северна, южна, източна и западна фасади, "Обръщане" вътрешни страници на 42 (четиридесет и два) броя прозорци и на 2 (две) врати с гипскартонени плоскости, включващо доставка и монтаж на ъглови профили, обработка с финна шпакловъчна смес и третиране с латексова боя.
Критериите по-долу
 
ДА Технически показател    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
39775      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„ОР на сгради- общинска собственост в с.Ружинци/Детска градина-кухня и сграда в УПИ 312, кв. 20/“ 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

с.Ружинци, общ.Ружинци, обл.Видин

Обособена позиция № 5. „ОР на сгради- общинска собственост в с.Ружинци/Детска градина-кухня и сграда в УПИ 312, кв. 20/“, включва следните обекти:
1. ОР на сграда общинска собственост – Детска градина /кухня/ с.Ружинци, включва следните основни видове строително монтажни работи: Демонтаж съществуваща външна (екстериорна) дървена дограма - 16 (шестадесет) броя прозорци и 3 (три) врати, Демонтаж съществуваща външна (екстериорна) метална дограма - 1 (една) витрина и една трикрила врата, Подзиждане два прозореца на западната фасада и на част от витрината на котелното помещение с керамични тухли, Подзиждане част от входна врата на котелното помещение с керамични тухли, Доставка и монтаж по списификация на четирикамерна PVC дограма за 16 (шестнадесет) прозореца със стъклопакети, имаща коефицинт на топлопреминаване не повече от 1,3 kW/m2К (клас А), Доставка и монтаж по списификация на 3 (три) плътни входни врати от AL профили, имащи коефицинт на топлопреминаване не повече от 1,3 kW/m2К (клас А), Доставка и монтаж по списификация на 1 (една) плътна двукрила входна врата на котелното от AL профили, имащи коефицинт на топлопреминаване не повече от 1,3 kW/m2К (клас А), "Обръщане" вътрешни и външни страници на 16 (шестнадесет) броя прозорци и на 4 (четири) входни врати, Доставка и монтаж подпрозоречни дъски (вътрешни PVC первази) с ширина 15 cm на 16 (шестнадесет) броя прозорци, Доставка и монтаж подпрозоречни дъски (външни первази от AL ламарина) с ширина 30 cm на 16 (шестнадесет) броя прозорци, Двукратно боядисване с фасаген в цвят по утвърден проект фасади сграда.
2. Реконструкция на сграда общинска собственост -социален център за предоставяне на услуги, находяща се в УПИ 312, кв. 20, с. Ружинци“, включва следните основни видове строително монтажни работи: Демантаж съществуваща дърване дограма от фасадите на сградата, Демонтаж на съществуваща метална дограма от северна фасада на сградата, Доставка и монтаж петкамерна ПВЦ дограма с двоен стъклопакет, Доставка и монтаж подпрозоречни дъски /вътрешни ПВЦ первази/ с ширина 20 см. на 17 броя прозорци по четири фасади, Доставка и монтаж врата от АЛ профили с прекъснат термомост /клас А ЕЕ/ и праг на челна северна фасади, Обръщане външни страници на 17 бр. прозорци, по фасади, вкл. доставка и полагане 3 см. фасадни топлоизолационни ХPS плоскости, доставка и дюбелиране положени фасадни термоизолационни ХPS плоскости, доставка и полагане стъклофибарна мрежа върху 3 см термоизолационни ХPS плоскости, обмазване термоизолационни ХPS с циментово лепило, полагане третиране в цвят по утвърден цвят фасадна мазилка, Обръщане външни страници на входна врата северна фасада, вкл.доставка и дюбелиране положени фасадни термоизолационни ХPS плоскости, обмазване термоизолационни ХPS плоскости с циментово лепило, полагане третирана в утвърден цвят фасадна мазилка, Обръщане вътрешни страници на 17 бр. прозорци по фасади, вкл гипсова шпакловка, Обръщане вътрешни страници на входна врата по северна фасада, вкл. гипсова шпакловка, Доставка и монтаж строително скеле по четири фасади, Доставка и полагане топлоизолационни плоскости по фасади, доставка и дюбелиране положени фасадни термоизолационни плоскости по четири фасади, Доставка и полагане стъклофибарна мрежа върху термоизолационни плоскости по четире фасади и обмазване им с циментово лепило, Полагане третирана в цвят фасадна мазилка по четири фасади, Доставак и монтаж подпрозоречни дъски /первази от АЛ ламарина/ с ширина 20 см. на 17 броя прозорезца по четири фасади и други, съгласно приложената спецификация към документацията за участие.
Критериите по-долу
 
ДА Технически показател    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
48766.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„ОР на покрив на сграда общинска собственост – Жилищен блок 9 апартамента и Апартамент №1, ет.1 с.Дреновец“ 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

с.Дреновец, общ.Ружинци, обл.Видин

Обособена позиция № 6. „ОР на покрив на сграда общинска собственост – Жилищен блок 9 апартамента и Апартамент №1, ет.1 с.Дреновец“, включва следните основни видове строително монтажни работи: Демонтаж (сваляне) покривно покритие от керемиди, Ремонт комини сграда, Обшивка комини с поцинкована ламарина, Боядисване комини с бял фасаген, Доставка и покриване с 9 mm влагоустойчиви OSB плоскости върху готова основа на дървената покривна конструкция сграда, Доставка и покриване с подпокривно парадифузно фолио върху готова основа от 9 mm влагоустойчиви OSB плоскости, Доставка и наковаване на дървена скара от летви и контралетви върху готова основа от 9 mm влагоустойчиви OSB плоскости, Доставка и покриване с червени метални керемиди тип "Цигла" с полиестерно покритие, имащи дебелина не по-малка от 5 mm, върху готова покривна конструкция, Доставка и оформяне на покривни била с ламаринени капаци, имащи дебелина не по-малка от 5 mm, Доставка и полагане челни дъски по стрехи сграда, Третиране челни дъски с грунд (безир), Третиране челни дъски с яхтен лак в утвърден цвят, Ремонт водосточни казанчета по покрива на сградата, Ремонт улуци от поцинкована ламарина по стрехите от покрива на сградата, Ремонт водосточни тръби от поцинкована ламарина по фасадите на сградата, Демонтаж съществуваща външна (екстериорна) дървена дограма - 4 (четири) броя прозорци и 1 (една) врата, Доставка и монтаж по списификация на петкамерна PVC дограма за 4 (четири) прозореца със стъклопакети, имаща коефицинт на топлопреминаване не повече от 1,3 kW/m2К (клас А), Доставка и монтаж по списификация на 1 (една) плътна входна екстериорна врата, "Обръщане" вътрешни и външни страници на 4 (четири) броя прозорци и на 1 (една) входна врата , Доставка и монтаж подпрозоречни дъски (външни первази от AL ламарина) с ширина 15 cm на 4 (четири) броя прозорци, Доставка и третиране с бетон - контакт стените и пода на санитарния възел, Доставка и монтаж РР тръби и фитинги за водопроводна инсталация санитарен възел, Доставка и монтаж РVC тръби и фитинги за канализационна инсталация санитарен възел, Доставка и полагане фаянсови плочи върху стени санитарен възел, Доставка и полагане теракотни плочи върху пода на санитарния възел, Доставка и монтаж подпрозоречни дъски (вътрешни PVC первази) с ширина 15 cm на 4 (четири) броя прозорци, Доставка и монтаж ламиниран паркет по пода на помещенията от апартамента, Доставка и монтаж подови первази на помещенията от апартамента.
Критериите по-долу
 
ДА Технически показател    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
25360      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя, за изпълнение на строежи от първа група, четвърта категория – строежи по чл. 137, ал.1, т.4, буква „д” от ЗУТ – реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от тази категория, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, а ако е чуждестранно физическо или юридическо лице, същото да има право (съгласно националното му законодателство и при условията на взаимно признаване) да изпълни предмета на поръчката. Забележка: Изискването се прилага за всяка една от обособените позиции, включени в предмета на обществената поръчка.
Доказване: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с изискването, като посочва в Част IV, раздел А, т. 1) от ЕЕДОП групата и категорията на строителните обекти, за които е вписан в Централния професионален регистър на строителя, както и номера на Удостоверението за вписване и дата на валидност, а за чуждестранни лица аналогична информация за съответен еквивалентен документ удостоверяващ правото на съответното лице (съгласно националното му законодателство) да изпълни предмета на поръчката.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация - копие на валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя или еквивалентен документ за чуждестранните участници, удостоверяващ правото на съответното лице (съгласно националното му законодателство) да изпълни предмета на поръчката. При условията на чл. 67, ал. 6 от ЗОП, преди сключване на договора, определеният изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са били представени по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП). Ако определеният изпълнител е чуждестранен участник, той трябва да представи документ, с който да докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република България, включително че е извършил съответната регистрация съгласно Закона за камарата на строителите, във връзка с разпоредбата на чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от всяко от лицата, включени в обединението, които ще изпълняват строителни дейности, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството” съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ с минимална застрахователна сума съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителство за категорията строителство, съобразно строежа – предмет на поръчката или съответен валиден еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство. Забележка: Изискването се прилага за всяка една от обособените позиции, включени в предмета на обществената поръчка.
Доказване: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, като попълва в част IV, раздел Б, т.5) от ЕЕДОП, като посочи застрахователната сума на сключената застраховка „Професионална отговорност“, както и номер и валидност на същата.
При условията начл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация - копие на документи доказващ наличие на застраховка “Професионална отговорност”. При условията на чл. 67, ал. 6 от ЗОП, преди сключване на договора, определеният изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са били представени по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП).
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от всяко от лицата, включени в обединението, които ще изпълняват строителни дейности, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение.
Забележка: Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.


Участникът трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството” съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ с минимална застрахователна сума съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителство за категорията строителство, съобразно строежа – предмет на поръчката или съответен валиден еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът следва да разполага с лице с определена професионална компетентност за изпълнението на обществената поръчка, за която участва, а именно Технически ръководител на обекта– с придобита професионална квалификация „Строителен инженер” или Строителен техник”, и Трудов стаж по специалността – минимум 3 години или еквивалентна специалност (ако образователната степен е придобита в държава, където няма подобна специалност); Да има опит при изпълнението на минимум 1 (един) строителен обект, сходен с предмета на поръчката, като изпълняващ длъжността, за която е предложен.
Под „СМР идентични или сходни с предмета и обема на поръчката“ следва да се разбира изпълнение на строително-монтажни работи в областта на изграждане и/или ново строителство и/или реконструкция и/или основен/текущ ремонт и/или преустройство и/или обновяване / саниране на сгради.
Забележка: Изискването се прилага за всяка една от обособените позиции, включени в предмета на обществената поръчка.
Уточнение: При използването на експерти - чуждестранни лица, доказването на съответствие с поставените изисквания за образователно – квалификационна степен се удостоверява и с посочване на еквивалентни на изброените по-горе специалности. Прилагат се разпоредбите на Директива 2005/26/ЕО, както и условията и реда за признаване на професионални квалификации, придобити в други държави членки и в трети държави, с цел достъп и упражняване на регулирани професии в Република България. С Решение на Министерски съвет № 352 от 21.05.2015 г. е приет Първи национален план за действие по взаимна оценка на регулираните професии в държавите членки съгласно чл. 59 „Прозрачност“ от изменената Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година относно признаването на професионалните квалификации.
Доказване: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на ЕЕДОП, като посочи специалистите, които ще изпълняват поръчката в това число: Специалист/експерт (трите имена и позиция (длъжност), която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка);Образование (специалност, професионална квалификация, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение);Допълнителна квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател);Професионален опит (месторабота, период, длъжност, основни функции, участие в проекти, сходни с предмета на поръчката).
Информацията за лицата от екипа се попълва в Част IV, раздел буква В, т. 6) от ЕЕДОП.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация - Списък на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата. Преди сключване на договора определеният изпълнител представя документите по предходното изречение ако не са били представени по реда на чл. 67, ал. 6 от ЗОП.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник като цяло.


Участникът следва да разполага с лице с определена професионална компетентност за изпълнението на обществената поръчка, за която участва, а именно Технически ръководител на обекта– с придобита професионална квалификация „Строителен инженер” или Строителен техник”, и Трудов стаж по специалността – минимум 3 години или еквивалентна специалност (ако образователната степен е придобита в държава, където няма подобна специалност); Да има опит при изпълнението на минимум 1 (един) строителен обект, сходен с предмета на поръчката, като изпълняващ длъжността, за която е предложен.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


При подписване на договора избрания изпълнител представя документ за внесена гаранция за изпълнение под формата на парична сума, оригинал на неотменяема банкова гаранция или валидна застрахователна полица в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

09/04/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

10/04/2019 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Заседателната зала на община Ружинци, адрес с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ:
1. Възложителят отстранява от участие в процедурата, участник за когото са налице или са възникнали преди или по време на процедурата основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т.5 от ЗОП, условията по чл.107 от ЗОП,както и обстоятелствата по чл. 3,т. 8 от ЗИФОДРЮДРКЛТДС.
2. Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за др. лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.
3. В случай че участникът е обединение от физически и/или юридически лица основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т.5 от ЗОП се прилагат за всеки член на обединението. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители или ще използва ресурсите на трети лица, основанията се прилагат и за тях.
4. При подаване на оферта участникът декларира липсата на осн. за отстраняване и съотв. с критериите за подбор, чрез представяне на ЕЕДОП. В ЕЕДОП се предоставя съответната инфо., изисквана от Възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят инфо.
5. В случай, че участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката те трябва да отговарят на критериите за подбор съобразно вида и дела от поръчката, които ще изпълняват.
6. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, по отношение на критериите, свързани с икономическото и/или финансово състояние и/или техническите способности и/или професионалната компетентност, третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет.
7. Когато участникът е посочил, че ще използва подизпълнители или капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП.
8. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице ЕЕДОП се представя за всяко физическо и/или юридическо лице, включено в състава на обединението.
9. При подаване на офертата участниците задължително предоставят ЕЕДОП в електронен вид, като той трябва да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 и ал. 2 ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 28/02/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва