Деловодна информация
0887
171 27/02/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
27/02/2019 (дд/мм/гггг)
0887-2019-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Многопрофилна болница за активно лечение – Първомай ЕООД 115516059
ул. Княз Борис І №51
Първомай BG42 4270 България
Гинка Балева +359 896835-045
mbal_par@abv.bg +359 896835-045

Интернет адрес/и

www.mbal-parvomay.com

http://mbal-parvomay.com/профил-на-купувача/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://mbal-parvomay.com/приготвяне-и-доставка-на-храна-за-паци-2/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Приготвяне и доставка на храна за пациенти по диетични менюта
15894220      
Доставки

Предмет на обществената поръчка обхваща „Приготвяне и доставка на храна за пациенти по диетични менюта” за ежедневно трикратно хранене на пациенти – средно около 100 души. Диетичните менюта. са изготвени съобразно "Сборник рецепти за диетични ястия за заведения за обществено хранене и лечебно-профилактични заведения", издание на ДИ ”Техника” от 1984 год. и изискванията на Наредба № 23 от 19.07.2005 г. за физиологичните норми за хранене на населението, издадена от Министерството на здравеопазването (обн. ДВ бр.63 от 02.08.2005 г.). Диетите, съобразно които трябва да бъдат подготвени и изпълнявани менютата са посочени в документацията за участие. Конкретните ястия по вид и количество се уточняват ежедневно. Храната трябва да бъде пакетирана в подходящи индивидуални кетърингови опаковки за еднократна употреба. Изпълнителят трябва да разполага с транспорт за доставката и собствен персонал за раздаване на храната и за почистване след хранене.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
345000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15894220      
II.2.3) Място на изпълнение
BG42

Отделенията на „МБАЛ – Първомай” ЕООД гр.Първомай, ул.”Княз Борис I” № 51.

Предметът на поръчката „Приготвяне и доставка на храна за пациенти по диетични менюта” обхваща извършването на всички необходими дейности по приготвянето на храна по диетични менюта и доставката й до лечебното заведение за ежедневно трикратно хранене на пациенти – средно около 100 души. Диетичните менюта са изготвени съобразно "Сборник рецепти за диетични ястия за заведения за обществено хранене и лечебно-профилактични заведения", издание на ДИ ”Техника” от 1984 год. и изискванията на Наредба № 23 от 19.07.2005 г. за физиологичните норми за хранене на населението, издадена от Министерството на здравеопазването (обн. ДВ бр.63 от 02.08.2005 г.). Конкретните ястия по менюта и количества се уточняват ежедневно. Храната трябва да бъде пакетирана в подходящи индивидуални кетърингови опаковки за еднократна употреба. Изпълнителят трябва да разполага с транспорт за доставката и собствен персонал за раздаване на храната и за почистване след хранене.
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
 
НЕ  
II.2.6) Прогнозна стойност
345000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя такива изисквания.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя такива изисквания.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, или от момента на учредяването си до тази дата, да е изпълнил най-малко 1 /един/ договор с предмет, еднакъв или сходен с настоящата поръчка, на обща стойност не по-малко от 250 000 лв. Като „еднакви или сходни с предмета на настоящата поръчка“ Възложителят ще приема изпълнени договори за приготвяне и доставка на храна за пациенти на лечебни заведения за болнична помощ, домове за медико-социални грижи и хосписи (по смисъла на Закона за лечебните заведения).
2. Всеки участник трябва да разполага с персонал, отговорен за изпълнение на поръчката, включително и за контрола на качеството - поне едно лице с професионална квалификация на инструктор по лечебно хранене или диетолог.
3. Участникът трябва да разполага с поне един собствен или предоставен му за срока на изпълнение на поръчката обект за производство/приготвяне на храни, отговарящ на следните изисквания:
- да е регистриран по реда на Закона за храните в ОДБХ по местонахождението му;
- да е с такава локация (местонахождение), която обективно да дава възможност доставката на храната да се извърши до 40 минути след приготвянето й (т.е. обектът да е на такова разстояние от лечебното заведение, което да позволява транспортирането на храната до него по съществуващата пътна мрежа и при спазване правилата за движение да се извърши за време не по-голямо от посоченото).
4.55. Участникът трябва да притежава собствено или наето техническо оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката – автомобил/и, регистриран/и за превозване на храни (ако кандидатът използва ресурси на трети лица, той трябва може да докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси за навременно и качествено изпълнение на обекта на поръчката).
Документите чрез които се доказва изпълнението им са посочени в документацията за участие.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Храната трябва да бъде прясна, приготвена не по-рано от 40 минути преди сервирането й в собствена на изпълнителя/наета от него кухня(обект), отговаряща на обема и спецификата на поръчката и на изискванията за подготовка на предлаганата храна. Храната трябва да бъде пакетирана в подходящи индивидуални кетърингови опаковки за еднократна употреба. Транспортирането на храната задължително се извършва в подходящи термофорни съдове (кутии), които да осигурят поднасянето на топла(неизстинала) храна на болните. Задължение на изпълнителя е да осигури и собствен персонал за раздаване на храната и за почистване. Качеството на доставяната храна трябва да отговаря на действащите в страната стандарти и на Сборник рецепти за диетични ястия за заведения за обществено хранене и лечебно-профилактични заведения. Количеството, качеството и калорийността на ястията следва да са съобразени с изискванията за рационално и диетично хранене, съгласно номеричната система на съответната диета.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

05/04/2019 (дд/мм/гггг)   15:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

08/04/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Администрацияята на МБАЛ"Първомай" ЕООД на адреса, посочен в раздел I.1)

Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Сългасно чл.197 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 27/02/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва