Деловодна информация
02711ТП при СИДП ДП Шумен
216 27/02/2019 (дд/мм/гггг)
не
02711-2019-0081 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ТП Държавно горско стопанство Цонево при СИДП ДП Шумен 2016174120145
ул.Хр.Трендафилов №54
с.Цонево BG331 9261 България
инж.Запрян Павлов зам.директор при ТП ДГС Цонево +359 51727232
dgs.conevo@dpshumen.bg +359 51727232

Интернет адрес/и

www.dgsconevo.sidp.bg

https://wp.me/p82oCV-cQQ


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://wp.me/p82oCV-cQQ
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

горско стопанство

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Периодична доставка, осъществена чрез покупка на прогнозни видове боя, цветен спрей-универсален и специализиран спрей за маркиране на стояща дървесина в гората - Държавна горска територия, във връзка
24000000      
Доставки

Периодична доставка, осъществена чрез покупка на прогнозни видове боя, цветен спрей-универсален и специализиран спрей за маркиране на стояща дървесина в гората - Държавна горска територия, във връзка с осъществяване стопанската дейност на ТП „ДГС Цонево" за 2019 година
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
6000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
24959100      
44810000      
39224200      
44832200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

ТП ДГС Цонево, с.Цонево, обл.Варна, ул.Хр.Трендафилов №54

1)Универсален дълготраен горски спрей:
1.1. червен, разфасовка 400 мл – 50 бр; 1.2. зелен, разфасовка 400 мл – 50 бр . ; 1.3. бял, разфасовка 400 мл – 50 бр.
1.4. син, разфасовка 400 мл – 50 бр.
2)Специализиран дълготраен горски спрей- боя за маркиране на стояща дървесина в гората – 600 бр, Цвят : сигнален/неонов цвят – оранжев
3)Специализиран дълготраен горски спрей- боя за маркиране на стояща дървесина в гората – 20 бр, Цвят : матов бял;
4)Специализиран дълготраен горски спрей- боя за маркиране на стояща дървесина в гората – 20 бр, Цвят : матов син
5.Алкидна боя за маркиране на дървесина:
5.1. цвят червен в разфасовка от 700 g /кутия/ - 20 кутии
5.2.цвят бял в разфасовка от 700 g /кутия/ - 20 кутии
6.Разредител за боя, в разфасофка от 0.900 л. – 10 бутилки
7.Четки за маркиране на дървесина - плоски четки с естествен плътен косъм с широчина от 50мм.- 10 бр.
8. Креда за обозначаване на дърво различни цветове - в кутия 12 броя за 1 бр. кутия - 10 бр.кутии
Параметрите се посочени в техническата спецификация на поръчката
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
6000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2019 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят няма изисквания по отношение на професионална дейност , включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят няма поставени критерии за подбор по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Възложителят няма поставени критерии за подбор по отношение на техническите и професионални способности на участниците.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

25/03/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

26/03/2019 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

ТП ДГС Цонево, с.Цонево, обл.Варна, ул.Хр.Трендафилов №54

Отварянето на офертите е публично. Участниците могат да присъстват при отваряне на офертите лично или чрез упълномощен представител. Присъствието на участниците и техните представители не е задължително.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.Свързани лица по смисъла на пар..2,т.45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.За участниците в процедурата не следва да са налице основанията за отстраняване съгласно чл.54, ал.1, т.1,т. 2, т.3, т. 4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП.Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, наличие на обстоятелства по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. Подробно описание на специфични национални основания за изключване са посочени в документацията за участие , достъпна на адрес :https://wp.me/p82oCV-cQQ
За удостоверяване на липсата на основания за отстраняване участниците следва да попълнят Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).Считано от 01.04.2018 г. ЕЕДОП се подава задължително в електронен вид. Указания за попълване на еЕЕДОП са посочени в документацията за участие в процедурата , достъпна на адрес :https://wp.me/p82oCV-cQQ
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители или е посочил, че ще използва капацитета на трети лица, за доказване липсаната на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор, за всяко от подизпълнителите/третите лица участникът представя отделен ЕЕДОП.В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението като участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответната регистрация,представяне на сертификат или друго условие, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата,при изпълнение на дейностите,предвидено в договора за създаване на обединението.Документи, с които се доказва информацията в ЕЕДОП могат да бъдат изискани допълнително при условията на чл.67, ал.5 и 6 ЗОП.
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО УСЛОВИЕ: В процедурата се предвижда провеждането на тест за установяване качествата на предлаганият от участниците продукт, съответстващ на поставеното изискване за нанасяне и трайно маркиране върху влажна и непочистена повърхност, без предварително почистване, устойчиви на атмосферните влияния, поради което всеки участник следва към офертата си да представи и по един брой мостра за предлагания от него продукт, както следва: специализиран дълготраен горски спрей - боя за маркиране на стояща дървесина в гората, сигнален/неонов цвят – оранжев ;специализиран дълготраен горски спрей – боя за маркиране на стояща дървесина в гората, цвят – матов бял; специализиран дълготраен горски спрей – боя за маркиране на стояща дървесина в гората, цвят – матов син
Представените мостри ще бъдат нанесени върху непочистена повърхност от дървесна кора на стояща дървесина- суха и мокра, за да се установи усточивостта й при нанасяне на различни повърхности, съответно впоследствие ще бъдат симулирани атмосферни условия идентични с дъждовалеж, за да се установи трайността й.
Възложителят уведомява, съгласно чл.32 от ППЗОП, че в резултат на проведените тестове ще бъде нарушена целостта на мострите и търговският им вид. След сключване на договор за определяне на изпълнител, мострите ще бъдат върнати на посочения от всеки участник адрес в офертата му.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

в 10-дневен срок по реда на чл. 197, ал.1, т.4 от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 27/02/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва