Деловодна информация
00831
ОП-64 27/02/2019 (дд/мм/гггг)
не
00831-2019-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Многопрофилна транспортна болница - Пловдив 115214445
ул. Колхида - продължение
Пловдив BG421 4004 България
инж. Н. Василева +359 32277607
zop@mtb-plovdiv.com +359 32674659

Интернет адрес/и

www.mtb-plovdiv.com

https://sop.bg/mtb-plovdiv-635/proceduri-20-2-zop/a2-0004716.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://sop.bg/mtb-plovdiv-635/proceduri-20-2-zop/a2-0004716.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на медицинска апаратура - специализирана високопроизводителна ултразвукова система за кардиологична диагностика за нуждите на МТБ - Пловдив
33100000      
Доставки

Доставка на медицинска апаратура - специализирана високопроизводителна ултразвукова система за кардиологична диагностика за нуждите на МТБ - Пловдив
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
55000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

МТБ - Пловдив, ул. Колхида - продължение

Доставка на медицинска апаратура - специализирана високопроизводителна ултразвукова система за кардиологична диагностика и предварителните дейности по неговата употреба: монтаж, инсталация и обучение на персонала за работа с него, както и гаранционно обслужване в гаранционния срок.
Критериите по-долу
 
ДА Технически преимущества на предлаганата апаратура    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
55000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
40

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Кандидатите или участниците трябва да са вписани в търговския регистър и/или в съответен професионален регистър, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
Съответствието се доказва с притежаване на валидно разрешение за търговия на едро с медицински изделия по смисъла на чл. 77 от Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
или
Разрешение за производство, издадени по реда на ЗМИ
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансово състояние на участниците в процедурата

няма
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участниците следва да разполагат с необходимите технически средства и съоръжения за осигуряване на качеството, включително за проучване и изследване, както и да прилага определени мерки за осигуряване на качеството.
Съответствието се доказва с притежаване на Сертификат на управление на качеството спрямо изискванията на стандарта БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен сертификат с обхват в съответствие с предмета на поръчката, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.


най-малко 1
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1. Доставената медицинска апаратура трябва да отговаря на минималните изисквания, посочени в „Техническата спецификация“ или да притежава по-добри параметри.
2. Доставената медицинска апаратура трябва да е фабрично нова, да не е ползвана за демонстрационни цели, да не е рециклирана и да е произведена след 01.01.2018 г.
3. Всички части на апаратурата трябва да са нови, без дефекти и да не са демо оборудване.
4. Изпълнителят трябва да осигури доставката на апаратурата до лечебното заведение, инсталация и монтаж, настройка, пробно изпитване, пускане в действие и предаване за експлоатация с всички необходими за експлоатацията принадлежности и консумативи. Изпълнителят трябва да извърши необходимото обучение на персонала на лечебното заведение, съобразено с характеристиките на доставената медицинска апаратура и препоръките на производителя.Срокът за гаранционно обслужване и поддръжка на доставеното медицинско оборудване е не по-малко от 24 месеца от датата на въвеждането му в експлоат
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

21/03/2019 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

22/03/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

МТБ - Пловдив, ул. Колхида - продължение, Рапортна зала I етаж, бл. "Б"

Получените заявления или оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Освен основанията по чл. 54, ал.1 от ЗОП, Възложителят ще отстранява от участие участник, за когото са налице условията по чл. 55, ал.1, т.1 от ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП, както и обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани с юрисдикции с преференциален режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици и когато се установи, че в офертата липсва техническо или ценово предложение.
При определени условия възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на представената оферта. Ако участник не стори това, ще се счита, че не е обвързан с подаденото от него предложение и ще бъде отстранен от процедурата.
Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е 3 % от стойността на договора без ДДС. Същата се представя под формата на парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя за срока на договора.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

съгл. чл. 197, ал.1, т.4 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 27/02/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва