Деловодна информация
00045Комплексен онкологичен център - Пловдив ЕООД
264 26/02/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
26/02/2019 (дд/мм/гггг)
00045-2019-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Комплексен онкологичен център - Пловдив ЕООД 000463379
бул. В. Априлов 15А
Пловдив BG421 4000 България
Звено ОП - Петя Гавазова +359 32641536
onkodis_plovdiv@abv.bg +359 32644388

Интернет адрес/и

http://www.onkoplov.com/

http://op.onkoplov.com/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.onkoplov.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20190225RueX1526078
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала на медицинска апаратура по обособени позиции
33100000      
Доставки

Предметът на обществената поръчка обхваща доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала на медицинска апаратура за нуждите на "Комплексен онкологичен център - Пловдив" ЕООД по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 Нова Хибридна СПЕКТ/KT система, комбинираща гама камера с два детектора и 16-срезов компютърен томограф в интегрирано гентри – 1 брой; ОП №2 Нов Монитор общ радиационен контрол и за контрол на повърхностно замърсяване с бета и гама радиоактивни вещества – 1 брой; ОП №3 Нова Радиохимична камина с оловна защита и ламинарен въздушен поток за работа с радиофармацевтици – 1 брой, в съответствие с техническите спецификации и образците на техническото и ценовото предложение - неразделна част от документацията на обществената поръчка.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1132000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Нова Хибридна СПЕКТ/KT система, комбинираща гама камера с два детектора и 16-срезов компютърен томограф в интегрирано гентри 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив, бул. "Александър Стамболийски" 2а - "КОЦ-Пловдив" ЕООД База II.

Доставка на нова Хибридна СПЕКТ/KT система, комбинираща гама камера с два детектора и 16-срезов компютърен томограф в интегрирано гентри – 1 брой, съгласно техническата спецификация на Възложителя неразделна част от документацията за обществена поръчка.
Критериите по-долу
 
ДА Оценка на възможност за съхранение на минимум 4 броя колиматори в интегрирани в пациентната маса колиматорни гнезда, позволяваща, прехвърлянето им върху детектора.    15
Оценка на планарна чувствителност на системата (System Planar Sensitivity) при LEHR при 10 см в cpm/µCi – най-висока стойност.    15
Оценка за възможност за надграждане на КТ до 32 срезова реконструкция.    5
Оценка за възможност за надграждане на КТ с алгоритъм за итеративна реконструкция.    5
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
1000000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 5% (пет на сто) от стойността на договора без ДДС.

II.2) Описание 1

Нов Монитор общ радиационен контрол и за контрол на повърхностно замърсяване с бета и гама радиоактивни вещества 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив, бул. "Александър Стамболийски" 2а - "КОЦ-Пловдив" ЕООД База II.

Доставка на нов Монитор общ радиационен контрол и за контрол на повърхностно замърсяване с бета и гама радиоактивни вещества – 1 брой, съгласно техническата спецификация на Възложителя неразделна част от документацията.
Критериите по-долу
 
ДА Оценка на възможност мониторът за контрол на повърхностното замърсяване да позволява едновременно откриване на алфа- бета- и гама-радионуклиди с ефективност по Аm-241 не по-ниска от 40%.    20
Цена
80
II.2.6) Прогнозна стойност
17000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 5% (пет на сто) от стойността на договора без ДДС.

II.2) Описание 1

Нова Радиохимична камина с оловна защита и ламинарен въздушен поток за работа с радиофармацевтици 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив, бул. "Александър Стамболийски" 2а, "КОЦ-Пловдив" ЕООД База II.

Доставка на нова Радиохимична камина с оловна защита и ламинарен въздушен поток за работа с радиофармацевтици – 1 брой съгласно техническата спецификация на Възложителя неразделна част от документацията.
Критериите по-долу
 
ДА Оценка за наличие конструкцията на камината да позволява в работната зона да се добави и използва автоматичен или полуавтоматичен модул за диспенсиране на SPECT и PET радиофармацевтици.    15
Оценка камината да предоставя извън работната зона пространство за дозов калибратор и защитено с минимум 30 мм олово.    10
Оценка на възможстта визуализацията и управлението на дозовия калибратор се извършват с цветен сензорен екран с диагонал не по-малък от 8 инча.    10
Цена
65
II.2.6) Прогнозна стойност
115000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 5% (пет на сто) от стойността на договора без ДДС.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

- Участниците в настоящата процедура следва да притежават валидно Разрешение за търговия на едро с медицински изделия, съгласно чл. 77/чл. 78/чл. 78а от Закона за медицинските изделия, издадено от ИАЛ или друг документ, удостоверяващ правото му да търгува с медицински изделия, издаден от компетентен орган на съответната държава – настоящият критерий за подбор е за всички обособени позиции в настояща обществена поръчка.
- Участниците в настоящата процедура трябва да притежават валидна Лицензия за работа с източници на йонизиращи лъчения с цел техническо обслужване, монтаж, демонтаж и ремонтни дейности или еквивалент – настоящият критерий за подбор е за ОП №1 Нова Хибридна СПЕКТ/KT система, комбинираща гама камера с два детектора и 16-срезов компютърен томограф в интегрирано гентри и ОП №3 Нова Радиохимична камина с оловна защита и ламинарен въздушен поток за работа с радиофармацевтици – 1 брой.
Критериите за подбор, които се отнасят до годността се декларират от участниците в ЕЕДОП Част IV Критерии за подбор, Раздел А Годност. Участникът следва да декларира притежанието на документите, номер, дата и срок на валидност, а когато същите са на разположение в електронен формат със свободен достъп се посочва интернет адреса, на който могат да бъдат намерени.
Документи за доказване годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност:
- Разрешение за търговия на едро с медицински изделия, съгласно чл. 77, чл. 78 и 78а от Закона за медицинските изделия, издадено от ИАЛ или друг документ, удостоверяващ правото му да търгува с медицински изделия, издаден от компетентен орган на съответната държава – представя се под формата на заверено от участника копие (представя се от участниците за всички обособени позиции в настояща обществена поръчка).
- Лицензия за работа с източници на йонизиращи лъчения с цел техническо обслужване, монтаж, демонтаж и ремонтни дейности издадена от АЯР или еквивалент – представя се под формата на заверено от участника копие (представя се за участниците по ОП №1 Нова Хибридна СПЕКТ/KT система, комбинираща гама камера с два детектора и 16-срезов компютърен томограф в интегрирано гентри и ОП №3 Нова Радиохимична камина с оловна защита и ламинарен въздушен поток за работа с радиофармацевтици – 1 брой).
Документите посочени по-горе се представят и за подизпълнителите, в случай, че участникът предвижда такива, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
Документите описани по-горе за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите, ако има такива.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя критерии за подбор, които се отнасят до икономическото и финансовото състояние на участниците по чл. 61 от ЗОП.

Възложителят не поставя критерии за подбор, които се отнасят до икономическото и финансовото състояние на участниците по чл. 61 от ЗОП.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

- Възложителят поставя изискване участниците да имат опит в изпълнението на дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.
- Участникът, трябва да прилага система за управление на качеството по стандарт ISO 9001 или еквивалентно/и, с обхват доставка, монтаж и поддръжка на медицинска апаратура.


Възложителят поставя изискване участникът да е изпълнил минимум една доставка с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката, изпълнена през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.
За обособена позиция №1 Нова Хибридна СПЕКТ/KT система, комбинираща гама камера с два детектора и 16-срезов компютърен томограф в интегрирано гентри – 1 брой - Под дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, следва да се разбира: изпълнение на дейности по доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинска апаратура, представляваща източник на йонизиращи лъчения по смисъла на §1, т. 15 от ДР на ЗБИЯЕ. Участникът следва да е изпълнил всички съпътстващи предмета на поръчката дейности по доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на апаратура, представляваща източник на йонизиращи лъчения по смисъла на §1, т. 15 от ДР на ЗБИЯЕ. Под „изпълнени дейности” се разбират такива, които са приключили в горепосочения три годишен период, считано от датата на подаване на офертата.
За обособена позиция №2 Нов Монитор общ радиационен контрол и за контрол на повърхностно замърсяване с бета и гама радиоактивни вещества – 1 брой - Под дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, следва да се разбира: изпълнение на дейности по доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинска апаратура, представляваща дозиметрична апаратура за контрол. Под „изпълнени дейности” се разбират такива, които са приключили в горепосочения три годишен период, считано от датата на подаване на офертата.
За обособена позиция №3 Нова Радиохимична камина с оловна защита и ламинарен въздушен поток за работа с радиофармацевтици – 1 брой - Под дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, следва да се разбира: изпълнение на дейности по доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинска апаратура, представляваща радиохимична камина. Под „изпълнени дейности” се разбират такива, които са приключили в горепосочения три годишен период, считано от датата на подаване на офертата.
При подаване на офертата, съответствието с изискването участникът декларира в ЕЕДОП, като посочва в част IV „Критерии за подбор”, Раздел В, т.1б.
- Участникът трябва да прилага система за управление на качеството по стандарт ISO 9001 или еквивалентно/и, с обхват доставка, монтаж и поддръжка на медицинска апаратура.
При подаване на офертата, съответствието с изискването участникът декларира в ЕЕДОП, като посочва в част IV „Критерии за подбор”, Раздел Г.
Документи за доказване на техническите и професионални способности:
- Списък на доставката/ите, които са идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка (както са дефинирани по-горе), с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка.
- Заверено от участника копие на сертификат за управление на качеството по стандарт ISO 9001 или еквивалентно/и, с обхват доставка, монтаж и поддържане на медицинска апаратура.
Документите посочени по-горе се представят и за подизпълнителите, в случай, че участникът предвижда такива, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
Документите описани по-горе за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите, ако има такива.
Възложителят няма право да изисква документи, които вече са му били предоставени/са му служебно известни/обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър/информацията/достъпът до нея се предоставя от компетентен орган.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

04/04/2019 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

05/04/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. Пловдив, бул Васил Априлов 15а - Администрация

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от участие в процедурата/обособената позиция участник: 1. За когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1, 4, 5 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата; 2. За когото са налице основанията по чл. 107 от ЗОП; 3. Който няма право да участва в обществени поръчки на основание основание чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮДРКЛТДС), освен когато не са налице условията по чл. 4 от закона. При наличие на обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП се прилагат за лицата по чл. 40 от ППЗОП. Изискването по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на сроковете по чл. 57, ал. 3 от ЗОП. Основанията за отстраняване се прилагат и за подизпълнителите и третите лица. Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 4, 5 от ЗОП и преди подаването на оферта той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП, а като доказателство за надеждност на участника се представят документите по чл. 45, ал. 2 от ППЗОП.
Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 5% (пет на сто) от стойността на договора без ДДС. Избраният за изпълнител сам избира формата на гаранцията за изпълнение по чл. 111, ал. 5 от ЗОП.
Оферти могат да бъдат подавани за една, няколко или всички обособени позиции на поръчката. Възложителят изисква представяне на заявление за участие в опаковката за всяка от обособените позиции, за които участникът подава оферта с оглед различните критерии за подбор поставени от Възложителя за обособените позиции.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 26/02/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва