Деловодна информация
00077
26-02-4 26/02/2019 (дд/мм/гггг)
не
00077-2019-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Център за Спешна медицинска помощ - Плевен 000411973
бул.Георги Кочев №8
Плевен BG314 5800 България
Рени Добрева +359 6482-5064/ +359 879354830
reni.getova@abv.bg +359 6483-0598

Интернет адрес/и

www.csmp-pleven.eu

www.csmp-pleven.eu/20-vaucheri-hrana


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
www.csmp-pleven.eu
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

”Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служителите от филиалите на ЦСМП - гр.Плевен, чрез обектите по чл.2, ал.2 от НАРЕДБА № 7 от 9.07.2003 г.
30199770      
Услуги

Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служителите от филиалите на ЦСМП - гр.Плевен, чрез обектите по чл.2 ,ал.2 от НАРЕДБА № 7 от 9.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор, с номинална стойност по заявка на възложителя по две обособени позиции
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
179300      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Отпечатване и доставка на ваучери за храна при използване на средствата за социално битовото обслужване на служителите от филиалите на ЦСМП – гр.Плевен 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30199770      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314

Касата на Център за Спешна медицинска помощ, гр.Плевен, находяща се на адрес: гр.Плевен, ул.”Георги Кочев”№8

Отпечатване и доставка на ваучери за храна при използване на средствата за социално битовото обслужване на служителите от филиалите на ЦСМП – гр.Плевен в градовете - Плевен, Левски, Червен бряг, Белене, Никопол, Гулянци, Искър, Кнежа и Долна Митрополия”
Прогнозно ориентировъчно количество (брой) ваучери за Обособена позиция №1 за целия срок на договора е около 7760/седем хиляди седемстотин и шестдесет/ бр. с номинална стойност от 10.00/десет/лв. и 1200 /хиляда и двеста/ бр. с номинална стойност от 2.00/два/ лв., т.е. общата номинална стойност на ваучерите е 80000.00/осемдесет хиляди/ лв. за целия срок на договора.
Общата прогнозната стойност на Обособена позиция №1 е в размер на 80300.00/осемдесет хиляди и триста/ лв., включваща номиналната стойност на заявените ваучери и стойността на отпечатването и доставката на същите.
Посочените количества (прогнозен брой) ваучери за периода на изпълнение на договора са ориентировъчни и за Център за Спешна медицинска помощ, гр.Плевен не се пораждат задължения да ги поръча в пълния прогнозен обем. Фактическото изпълнение на обществената поръчка ще се определя на базата числеността на правоимащите лица.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
95300.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Отпечатване и доставка на ваучери за храна,съгласно НАРЕДБА № 11 от 21.12.2005 г. за служителите на 12 – часови дежурства от филиалите на ЦСМП – гр.Плевен 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30199770      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314

Касата на Център за Спешна медицинска помощ, гр.Плевен, находяща се на адрес: гр.Плевен, ул.”Георги Кочев”№8

Отпечатване и доставка на ваучери за храна, съгласно НАРЕДБА № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея, за служителите на 12 – часови дежурства от филиалите на ЦСМП – гр.Плевен в градовете - Плевен, Левски, Червен бряг, Белене, Никопол, Гулянци, Искър, Кнежа и Долна Митрополия
Прогнозно ориентировъчно количество (брой) ваучери за Обособена позиция №2 за целия срок на договора е около 40 000 бр. с номинална стойност от 2.00/два/лв., т.е. общата номинална стойност на ваучерите е 80000.00/осемдесет хиляди/ лв. за целия срок на договора.
Общата прогнозната стойност на Обособена позиция №2 е в размер на 80 200.00/осемдесет хиляди и двеста/ лв., включваща номиналната стойност на заявените ваучери и стойността на отпечатването и доставката на същите.
Посочените количества (прогнозен брой) ваучери за периода на изпълнение на договора са ориентировъчни и за Център за Спешна медицинска помощ, гр.Плевен не се пораждат задължения да ги поръча в пълния прогнозен обем. Фактическото изпълнение на обществената поръчка ще се определя на базата числеността на правоимащите лица.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
84000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците трябва да притежават Разрешение от Министъра на финансите за осъществяване на дейност като ОПЕРАТОР на ваучери за храна, издадено по реда и условията на чл. 5 и сл. от Наредба № 7 от 09.07.2003 г. на МТСП и МФ.
Участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като посочи и публичния регистър в които се съдържа информация за наличието на тази регистрация в Част IV: Критерии за подбор, буква А: Годност, т.1).
В случай че информацията не е достъпна за проверка в публичен регистър към декларираните данни участникът следва да приложи копие на валидно Разрешение от Министъра на финансите за осъществяване на дейност като ОПЕРАТОР на ваучери за храна, издадено по реда и условията на чл. 5 и сл. от Наредба № 7 от 09.07.2003 г. на МТСП и МФ или еквивалентен документ за чуждестранните участници, удостоверяващ правото на съответното лице (съгласно националното му законодателство) да изпълни предмета на поръчката.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят няма изисквания по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участниците трябва да имат опит в изпълнението на услуги с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на съответната обособена позиция, през последните 3 /три/ години от датата на подаване на офертата;

Участниците трябва успешно да са изпълнили минимум една услуга, с предмет и обем идентичен или сходен с предмета на съответната обособена позиция, през последните 3/три/ години, считано от датата на подаване на офертата.
Забележка: Услуга с предмет *идентичен или сходен с предмета на съответната обособена позиция * се счита услуги свързани с отпечатване и доставка на ваучери за храна.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Възложителят изисква от определения изпълнител да предостави гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора.
Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора e 3 на сто от стойността му.
Гаранциите се предоставят в една от следните форми:
? парична сума;
? банкова гаранция;
? застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.
Когато определеният изпълнител избере да внесе гаранцията за изпълнение като парична сума по банков път това следва да стане по следната сметка:
IBAN BG33UBBS80023106155101, BIC
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

21/03/2019 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

22/03/2019 (дд/мм/гггг)   13:00 (чч:мм)

Сградата на Център за Спешна медицинска помощ, гр.Плевен, на адрес гр. Плевен, бул. „Г.Кочев” №8,ДКЦ към УМБАЛ“Д-р Г.Стански“ЕАД,ет.ІV,ст.403,кабинет на главен счетоводител на ЦСМП-Плевен

При отваряне на офертите могат да присъстват участниците или упълномощени техни представители.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Решението за откриване на процудурата може да бъде обжалвано в 10-дневен срок след изтичане на срока по чл.179 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Комисия за защита на конкуренцията
ул.Витоша №18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 2988-4070
www.cpc.bg +359 2980-7315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 26/02/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва