Деловодна информация
00325
706 22/02/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
22/02/2019 (дд/мм/гггг)
00325-2019-0006 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

УМБАЛ Свети Георги ЕАД, изпълнителният директор 115576405
бул. Пещерско шосе 66
Пловдив BG421 4002 България
Христо Петков - специалист обществени поръчки +359 32602930
hristo_p1981@abv.bg +359 32644058

Интернет адрес/и

www.unihosp.com

http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20190218CKpf5674679


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20190218CKpf5674679
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на изплащане на фабрично нов линеен ускорител с необходимото окомплектоване за работа – дозиметрична апаратура, устройства за имобилизация и други, за нуждите на Клиника по лъчева терапия на
31643100      
Доставки

Поръчката включва доставка на изплащане на фабрично нов линеен ускорител с необходимото окомплектоване за работа – дозиметрична апаратура, устройства за имобилизация и други, за нуждите на Клиника по лъчева терапия на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив, в това число обучение на персонала, гаранционно обслужване на апаратурата - отстраняване на гаранционни дефекти, така и сервизно обслужване - текуща поддръжка и профилактики, а така също и изработка на инвестиционни проекти за адаптиране на помещение в Клиника по лъчева терапия за инсталиране на линейния ускорител – част Технологична, Елек-тротехнологична, Лъчзащита и ОВК (при необходимост), както и КСС.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
4850000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
максимален брой обособени позиции:
2

II.2) Описание 1

Доставка на мултимодален, дигитален линеен ускорител с многолистен колиматор 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
31643100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. «Васил Априлов» № 15а, Клиника по лъчева терапия.

Доставка на фабрично нов линеен ускорител с необходимото окомплектоване за работа – дозиметрична апаратура и други, посочени в техническата спецификация на възложителя – с наименование, вид, обем и характеристики.
Критериите по-долу
 
ДА Технически характеристики    30
Цена
70
II.2.6) Прогнозна стойност
4810000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
51

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на устройства за имобилизация 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33141760      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. «Васил Априлов» № 15а, Клиника по лъчева терапия.

Доставка на устройства за имобилизация, посочени в техническата спецификация на възложителя – с наименование, вид, обем и характеристики.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
40000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
51

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1. Участниците трябва да притежават валидно разрешение/удостоверение за търговия на едро с медицински изделия, издадено на името участника от Изпълнителна агенция по лекарства или еквивалентен документ, произтичащ от чуждестранен орган при условие за приложимост на разрешението за територията на Република България.
2. Участниците трябва да притежават валидна лицензия за работа с източници на йонизиращи лъчения, издадена на името участника от Агенцията за ядрено регулиране или еквивалентен документ, произтичащ от чуждестранен орган при условие за приложимост на разрешението за територията на Република България.
Участниците декларират в офертата си спазването на изискванията чрез попълване на ЕЕДОП съгласно изискванията на документацията за участие.
Преди подписване на договора, определеният за изпълнител удостоверява спазването на изискването чрез представяне на заверено копие от разрешенията/удостоверенията или друг документ или информация, допустими съгласно ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не се предвиждат.

Не се предвиждат.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участниците да прилагат определени системи за управление на качеството.
2. Участниците да разполагат с необходимия брой технически лица и/или организации, включени или не в структурата на кандидата или участника, включително такива, които отговарят за контрола на качеството.


1. Участниците да притежават сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент, с минимален обхват търговия и сервиз на медицински изделия.
Участниците декларират в офертата си спазването на това изискване чрез попълване на ЕЕДОП съгласно изискванията на документацията за участие.
Преди подписване на договора, определеният за изпълнител удостоверява спазването на изискването чрез представяне на заверено копие от сертификата или друг документ или информация, допустими съгласно ЗОП.
2. Участниците да разполагат с минимум 2-ма сервизни специалисти на медицинска апаратура.
Участниците декларират в офертата си спазването на това изискване чрез попълване на ЕЕДОП съгласно изискванията на документацията за участие.
Преди подписване на договора, определеният за изпълнител удостоверява спазването на изискването чрез представяне на списък на технически лица и/или организации, включени или не в структурата на кандидата или участника, включително тези, които отговарят за контрола на качеството.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Изпълнението на поръчката е под условия за осигурен финансов ресурс от възложителя и може да се възложи в срок до 24 месеца от сключване на договора, с изрично възлагателно писмо, изпратено до определения изпълнител. Срокът за изработка и представяне на инвестиционния проект е до 30 дни от възлагателно писмо. Срокът за доставка и въвеждане в експлоатация на апартурата е до 180 календарни дни, в който срок не се включва времето на администриране на преписката по въвеждане в експлоатация на апарата от РЗИ-Пловдив и Агенцията за ядрено регулиране. Срокът на изплащане на вноските е до 4 години. Преди възлагането на доставката и въвеждането в експлоатация на апаратурата, възложителят следва да осигури необходимите строителни-монтажни работи, съгласно представения от изпълнителя инвестиционен проект, както и необходимата верификационна система за работа с апаратурата.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

01/04/2019 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

02/04/2019 (дд/мм/гггг)   08:00 (чч:мм)

УМБАЛ Свети Георги ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе 66, административна сграда , ет. 2, Заседателна зала

Съгласно чл.54,ал.2 от ППЗОП - Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

С оглед на голямата прогнозна стойност на обществената поръчка е въведена по изключение възможност срокът на договора да надвиши 5 години, като по този начин да се гарантира финансовата стабилност на лечебното заведение и да се обезпечи рискът от ситуации на отрицателна диспропорция между парични вземания и парични задължения на месечна база. Възможността за по-дълъг срок на договора възниква също и поради условното финансиране на поръчката и липсата на възможност за точно прогнозиране на финансирането на поръчката към момента на откриването й, което налага и въвеждането на отлагателен срок от 24 месеца на реалното изпълнение на поръчката.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 22/02/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва