Деловодна информация
00272
611 21/02/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
21/02/2019 (дд/мм/гггг)
00272-2019-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ОБЩИНА РУЖИНЦИ 000159682
С.РУЖИНЦИ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ №31
С.РУЖИНЦИ BG311 3930 България
ЕВТИМ ЕВТИМОВ +359 93242283
rujinci@abv.bg +359 93242604

Интернет адрес/и

http://obshtina-ruzhintsi.com/

http://obshtina-ruzhintsi.com/обществени-поръчки/89-инженеринг-улично-осветление


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://obshtina-ruzhintsi.com/обществени-поръчки/89-инженеринг-улично-осветление
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изпълнение на Инженеринг- проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Подмяна на улично осветление в селата Ружинци, Бело поле, Дреновец, Тополовец, Динково, община Ружи
45000000      
Строителство

Предметът на настоящата поръчка включва изготвяне на инвестиционен проект за подмяна на улично осветление в 5 /пет/ населени места в Община Ружинци, извършване на строителни работи и упражняване на авторски надзор.
Избраният изпълнител трябва да изпълни предмета на поръчката при стриктно спазване на законодателството, свързано с предмета на поръчката, приложените технически спецификации и договора за обществена поръчка. Всички работни инвестиционни проекти трябва да бъдат в обхват и съдържание в съответствие с Наредба №4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
577500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
71320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

с.Динково, с.Тополовец, с.Дреновец, с.Бело поле, с.Ружинци, общ.Ружинци, обл.Видин

Настоящата обществена поръчка се отнася за изпълнение на инженеринг, включващ, изготвяне на инвестиционен проект за подмяна на улично осветление в 5 /пет/ населени места в Община Ружинци, извършване на строителни работи и упражняване на авторски надзор.
Избраният изпълнител трябва да изпълни предмета на поръчката при стриктно спазване на законодателството, свързано с предмета на поръчката, приложените технически спецификации и договора за обществена поръчка.
Обхватът на обществената поръчка включва следните дейности:
Дейност I – Изготвяне на инвестиционен проект - Разработване на инвестиционен проект във фаза „работен проект“, включително необходимите работни детайли за нуждите на обекта, съгласно обема и обхвата, регламентирани в ЗУТ, Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, другото приложимо действащо законодателство, както и заложените в Техническата спецификация изисквания за разработване на инвестиционния проект, както и дейности, представляващи условие, следствие или допълнение към него, съобразно нормативната уредба, и текущото състояние на съответния обект, включително необходимите работни детайли,необходими за съгласуване на проектите с всички експлоатационни дружества и други органи и одобряване по реда на ЗУТ. Дейност II - Изпълнение на СМР по реализиране на строителството на обекта, съгласно изготвените от Изпълнителя и съгласувани и одобрени по съответния ред инвестиционни проекти, количества и видове СМР и всички дейности, отразени в техническата спецификация, Предложението за изпълнение на поръчката и Ценовото предложение.
Дейност III - Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обекта.
Критериите по-долу
 
ДА Предложение за организация при изпълнение на поръчката    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
577500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя, за изпълнение на стоежи ВТОРА група, трета категория, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. Ако участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, същото трябва да има право съгласно националното му законодателство и при условията на взаимно признаване да изпълни предмета на поръчката.
ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертатаучастникът декларира съответствие с изискването, като посочва в Част IV, раздел А, т. 1) от ЕЕДОП групата и категорията на строителните обекти, за които е вписан в Централния професионален регистър на строителя, както и номера на Удостоверението за вписване и дата на валидност.
При условията начл. 67, ал.5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация - копие на валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя или еквивалентен документ за чуждестранните участници, удостоверяващ правото на съответното лице съгласно националното му законодателство да изпълни предмета на поръчката.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Участникът трябва да е реализирал оборот от строително-монтажни работи, през последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер не по-малък от прогнозната стойност на обществената поръчка. За участник – чуждестранно лице оборотът се изчислява по официалния курс на БНБ за съответната валута в лева към датата на подаване на офертата.
ДОКАЗВАНЕ:При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, като попълва част IV, раздел Б, т. 2a) от ЕЕДОП.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация:
- Справка за оборота от строително-монтажни работи, за последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си
или
- Копия на годишните финансови отчетза последните 3 (три) приключили финансови години или техни съставни части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен.
2. Участникът трябва да притежава валидни застраховка „Професионална отговорност в проектирането” и застраховка „Професионална отговорност в строителството”, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, покриващи минималната застрахователна сума, съгласно чл. 5, ал. 1 и 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителство за категорията строителство, съобразно строежа – предмет на обществената поръчка или съответен валиден еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство. Минималната застрахователна сума за проектант за строежи трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1 от ЗУТ е 100 000 лв., а минималната застрахователна сума за строител за строежи трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1 от ЗУТ е 200 000 лв.
В случай че в екипа за проектиране са включени лица, които са ангажирани на граждански договори, всяко едно от тези лица трябва да притежава застраховка „Професионална отговорност в проектирането”.
ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, като попълва в част IV, раздел Б, т.5)от ЕЕДОП, като посочи за страхователната сума на съответната сключената застраховка „Професионална отговорност“, дейността, която е предмет на застраховане, както и номер и валидност на застраховката.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация - копие на документи, доказващи наличие на застраховка „Професионална отговорност в проектирането” и застраховка „Професионална отговорност в строителството”.
Забележка: Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи по исканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.


1. Участникът трябва да е реализирал оборот от строително-монтажни работи, през последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер не по-малък от прогнозната стойност на обществената поръчка.
2. Участникът трябва да притежава валидни застраховка „Професионална отговорност в проектирането” и застраховка „Професионална отговорност в строителството”, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, покриващи минималната застрахователна сума, съгласно чл. 5, ал. 1 и 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителство за категорията строителство, съобразно строежа – предмет на обществената поръчка.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. През последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката. Под „дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката“ следва да се разбира изпълнение на строително-монтажни работи, свързани с ново строителство (изграждане) и/или преустройство и/или реконструкция/подмяна и/или ремонт на улично или алейно осветление и/или електропроводи и/или на обекти от електропреносната мрежа и/или отделните електроразпределителни мрежи.
Забележка 1: Строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година за съставяне на актове и протоколи по време на строителството или друг документ за предаване и приемане на строежа от Възложителя!; Забележка 2:Възложителят не поставя изискване, свързано с обема.
Доказване: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, чрез попълване на Част IV, раздел В, т. 1а) от ЕЕДОП като предостави и информация за стойността, датата, на която е приключило изпълнението (номер и дата на документ за предаване и приемане на строежа или на разрешението за ползване или на удостоверението за въвеждане в експлоатация), мястото на изпълнение, вида на изпълненото строителството и обекта на строителна интервенция и получател (публичен или частен субект).
2. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата участникът трябва да е изпълнил успешно услуги с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, както следва:
а) изготвяне на инвестиционен проект на строежи от трета категория или по висока, във фаза „технически“ или „работен“, свързан с ново строителство/изграждане и/или преустройство и/или реконструкция/рехабилитация и/или основен ремонт на сгради и/или мрежи и/или съоръжения, включващи минимум следните проектни части: част: „Електро”, част „Временна организация и безопасност на движението“, част „Пожарна безопасност”, част „План за управление на строителните отпадъци”, част „План за безопасност и здраве”;
б) упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на ново строителство/изграждане и/или преустройство и/или реконструкция/ рехабилитация и/или основен ремонт на сгради и/или мрежи и/или съоръжения;
Забележка 1: Условията по буква „а“ и „б“ се прилагат кумулативно!; Забележка 2: Минималните изисквания могат да бъдат доказани с изпълнението на едно или няколко отделни възлагания.; Забележка 3:Услугите се считат за изпълнени, когато има документ, удостоверяващ приетото изпълнение, издаден от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за изпълнението!; Забележка 4: Възложителят не поставя изискване, свързано с обема.
Доказване: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, чрез попълване на Част IV, раздел В, т. 1б) от ЕЕДОП, като предостави и информация за изпълнените дейности (вида на предоставените услуги; обектите, във връзка с които или по време на които са предоставени услугите); стойностите; датите на документите за предаване и приемане на услугите или на издадените разрешения за ползване или на удостоверенията на въвеждане в експлоатация;получателите на услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката.
3. Участникът трябва да докаже, че за изпълнение на поръчката разполага с екипи от следните специалисти:
1.Екип за проектирането:
1.1). Ръководител на проектантския екип– да притежава пълна проектантска правоспособност /ППП/, съгласно чл. 230 от ЗУТ за съответната година или еквивалентна за чуждестранните участници, минимум 5 години професионален опит; Пролъжава в Раздел VI.3/ Допълнителна информация.


1. През последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката.
2. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата участникът трябва да е изпълнил успешно услуги с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, както следва:а) изготвяне на инвестиционен проект на строежи от трета категория или по висока, във фаза „технически“ или „работен“, свързан с ново строителство/изграждане и/или преустройство и/или реконструкция/рехабилитация и/или основен ремонт на сгради и/или мрежи и/или съоръжения, включващи минимум следните проектни части: част: „Електро”, част „Временна организация и безопасност на движението“, част „Пожарна безопасност”, част „План за управление на строителните отпадъци”, част „План за безопасност и здраве”; б) упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на ново строителство/изграждане и/или преустройство и/или реконструкция/ рехабилитация и/или основен ремонт на сгради и/или мрежи и/или съоръжения;
3. Участникът трябва да докаже, че за изпълнение на поръчката разполага с екипи от следните специалисти:
1.Екип за проектирането:1.1). Ръководител на проектантския екип– да притежава пълна проектантска правоспособност /ППП/, съгласно чл. 230 от ЗУТ за съответната година или еквивалентна за чуждестранните участници, минимум 5 години професионален опит; 1.2). Проектант по част „Eлектро” –да притежава пълна проектантска правоспособност /ППП/ по съответната част, съгласно чл. 230 от ЗУТ за съответната година или еквивалентна за чуждестранните участници; 1.3).Проектант по част „Временна организация и безопасност на движението” –да притежава пълна проектантска правоспособност /ППП/ по съответната част, съгласно чл. 230 от ЗУТ за съответната година или еквивалентна за чуждестранните участници; 1.4). Проектант по част „Пожарна безопасност” - да притежава пълна проектантска правоспособност /ППП/ по съответната част, съгласно чл. 230 от ЗУТ за съответната година или еквивалентна за чуждестранните участници; 1.5). Проектант по част „План за управление на строителните отпадъци” - да притежава пълна проектантска правоспособност /ППП/, съгласно чл. 230 от ЗУТ за съответната година или еквивалентна за чуждестранните участници и да притежава сертификат за изготвяне на „ПУСО” планове; 1.6). Проектант по част „План за безопасност и здраве” - да притежава пълна проектантска правоспособност /ППП/, съгласно чл. 230 от ЗУТ за съответната година или еквивалентна за чуждестранните участници и да притежава сертификат за изготвяне на „ПБЗ” планове;
2.Екип за изпълнение на СМР:2.1). Технически ръководител – лице, отговарящо на изискванията на чл. 163а от ЗУТ, да притежава професионален опит от минимум 3 години стаж по специалността и участие, като „Технически ръководител“ в изпълнението на строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката; 2.2).Експерт по контрол на качеството – да притежава валидно удостоверение/сертификат за контрол на качеството или еквивалент и участие като „Експерт по контрол на качеството” в изпълнението на строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката; 2.3).Длъжностно лице по безопасност и здраве – да притежава валидно удостоверение за Длъжностно лице по ЗБУТ, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентен документ и участие като „Длъжностно лице по безопасност и здраве” в изпълнението на строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Възложителят изисква от определения за изпълнител участник да предостави гаранция за изпълнение в размер от 2 % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за авансово предоставените средства е в размер на сумата, предвидена за авансово плащане по договора. Гаранциите може да се представят под формата на: 1.банкова гаранция – (изготвя се по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на Възложителя); 2. парична сума, преведена по банкова сметка Община Ружинци; 3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Когато участникът избере гаранцията да бъде банкова гаранция или застраховка, тогава тя трябва да бъде безусловна и неотменима, в полза на община Ружинци и със срок на валидност – най - малко срока за изпълнение на договора.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

01/04/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

02/04/2019 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Заседателната зала на община Ружинци, адрес с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продължава от Раздел ІІІ.1.3./ Технически и професионални способности:
1.2). Проектант по част „Eлектро” –да притежава пълна проектантска правоспособност /ППП/ по съответната част, съгласно чл. 230 от ЗУТ за съответната година или еквивалентна за чуждестранните участници; 1.3). Проектант по част „Временна организация и безопасност на движението” –да притежава пълна проектантска правоспособност /ППП/ по съответната част, съгласно чл. 230 от ЗУТ за съответната година или еквивалентна за чуждестранните участници; 1.4). Проектант по част „Пожарна безопасност” - да притежава пълна проектантска правоспособност /ППП/ по съответната част, съгласно чл. 230 от ЗУТ за съответната година или еквивалентна за чуждестранните участници; 1.5). Проектант по част „План за управление на строителните отпадъци” - да притежава пълна проектантска правоспособност /ППП/, съгласно чл. 230 от ЗУТ за съответната година или еквивалентна за чуждестранните участници и да притежава сертификат за изготвяне на „ПУСО” планове; 1.6). Проектант по част „План за безопасност и здраве” - да притежава пълна проектантска правоспособност /ППП/, съгласно чл. 230 от ЗУТ за съответната година или еквивалентна за чуждестранните участници и да притежава сертификат за изготвяне на „ПБЗ” планове;
Всяко едно лице от екипа трябва да е участвало в изпълнението на минимум 1 изготвяне на инвестиционен проект на строежи от трета категория или по висока, във фаза „технически“ или „работен“, по съответната част, за която лицето е предложено;Едно лице може да съвместява максимум две длъжности от изискуемия експертен екип за проектиране. В тези случаи лицето трябва да покрива изискванията за всяка една от длъжностите, за които е предложено.
2.Екип за изпълнение на СМР:
2.1). Технически ръководител – лице, отговарящо на изискванията на чл. 163а от ЗУТ, да притежава професионален опит от минимум 3 години стаж по специалността и участие, като „Технически ръководител“ в изпълнението на строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката; 2.2). Експерт по контрол на качеството – да притежава валидно удостоверение/сертификат за контрол на качеството или еквивалент и участие като „Експерт по контрол на качеството” в изпълнението на строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката; 2.3). Длъжностно лице по безопасност и здраве – да притежава валидно удостоверение за Длъжностно лице по ЗБУТ, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентен документ и участие като „Длъжностно лице по безопасност и здраве” в изпълнението на строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката. Участникът трябва да предложи различни лица за всяка една длъжност от Екипа за изпълнение на СМР.
Доказване: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Информацията за лицата от екипа се попълва в Част IV, раздел В, т. 6) от ЕЕДОП.
Ако определеният изпълнител е чуждестранен участник, той трябва да представи документ, с който да докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република България, включително че е извършил съответната регистрация, съгласно Закона за камарата на строителите, във връзка с разпоредбата на чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
При условията на чл. 67, ал.5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 и ал. 2 ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 21/02/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва