Деловодна информация
00267Община Пловдив
19РОП-19(1) 20/02/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
20/02/2019 (дд/мм/гггг)
00267-2019-0021 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Пловдив 000471504
пл. Стефан Стамболов № 1
Пловдив BG421 4000 България
Вероника Шеханова-юрисконсулт в Дирекция Обществени поръчки +359 32656780
todor_todorov@plovdiv.bg +359 32660571

Интернет адрес/и

www.plovdiv.bg

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190218zLko7863517
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Избор на консултант за изготвяне оценка за съотв-то на инвест. проект и осъщ. на строителен надзор по време на строителство на обект по проект № BG16RFOP001-5.002-0003-C01
71521000      
Услуги

„Избор на Консултант за изготвяне оценка за съответствието на инвестиционния проект и осъществяване на строителен надзор по време на строителството на обект по проект № BG16RFOP001-5.002-0003-C01 "Осигуряване на подходяща и ефективна инфраструктура за предоставяне на нови социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора в град Пловдив", финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020г.“.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
7867.48      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Дейностите по изпълнение на настоящата обществена поръчка обхващат: Изготвяне на доклад за оценка на съответствието, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол и изготвяне на проект за изменение на кадастралната карта за обект: „Инженеринг (проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) и авторски надзор) за изграждане на Център за грижа за лица с различни форми на деменция (ЦГЛФД) и Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване (ЦГВХНС) в УПИ VIII от кв. 498 по плана на „Първа градска част” – гр. Пловдив, предназначен за имот с идентификатор 56784.520.889 по кадастралната карта на гр. Пловдив”, с административен адрес: ул. „Стойчо Мушанов” № 33 по проект № BG16RFOP001-5.002-0003-C01 „Осигуряване на подходяща и ефективна инфраструктура за предоставяне на нови социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора в град Пловдив”.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
7867.48      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/11/2020 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект № BG16RFOP001-5.002-0003-C01 "Осигуряване на подходяща и ефективна инфраструктура за предоставяне на нови соц. услуги за лица с увреждания и възрастни хора в град Пловдив", финансиран от ОПРР

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът да притежава удостоверение за извършване оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор по смисъла на чл. 166, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) или еквивалентен документ, удостоверяващ правото му да упражнява тези дейности съгласно законодателството на държавата, в която е установен – за чуждестранни лица. При подаване на офертата съответствието с поставеното изискване за годност се декларира чрез еЕЕДОП (попълва се изискуемата информация в Част ІV, Раздел А като се посочва необходимата информация – вид; номер; издател и срок на валидност на документа, обхват и др.). За доказване изпълнението на поставеното изискване се представя копие на съответното удостоверение за вписване в случай, че същото не е достъпно чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни. За чуждестранни лица – аналогичен документ удостоверяващ правото му да упражнява тези дейности, съгласно законодателството на държавата, в която е установен. Документът за доказване се предоставя при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, т.е. при необходимост за законосъобразното провеждане на процедурата или преди сключване на договор за възлагане на поръчката. Съгласно чл. 67, ал. 8 от ЗОП документът няма да бъде изискван, ако данните са налични в публичен регистър и/или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки. Чуждестранните лица могат да докажат съответствието си с изискванията за годност с еквивалентни документи, издадени от държавата, в която са установени като преди сключване на договор са длъжни да извършат всички необходими регистрации в Република България.
2. Прилагане на критериите за подбор при използване на подизпълнители и при участие на обединение, което не е юридическо лице:
2.1.Съгласно чл. 66, ал. 2 от ЗОП, когато участник предвижда използването на подизпълнители, те трябва да отговарят на критериите за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
2.2. При участие на обединение, което не е юридическо лице, критериите за подбор се прилагат съобразно чл. 59, ал. 6 от ЗОП, т.е. съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението или в допълнително споразумение/анекс към него. В този случай изискването за годност се прилага само за членовете на обединението, който ще извършва дейности по предмета на поръчката.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания относно икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания относно техническите и професионални способности на участниците.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, правата и задълженията на страните, са разписани в проекто-договора.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

27/03/2019 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

01/08/2019 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

28/03/2019 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

гр. Пловдив, пл. Стефан Стамболов №1, ет. 3, зала 36.

Отварянето на офертите ще се извърши на публично заседание, на което могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от процедурата всеки участник, за когото са налице основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 и обстоятелствата по 107 ЗОП, както и по чл. 69 от ЗПКОНПИ. Когато участникът е обединение от ФЛ или ЮЛ, посочените основания за отстраняване се прилагат и за всеки член на обединението. Когато участник предвижда използване на подизпълпълнител, основанията за отстраняване се прилагат и за тях. От участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка се отстранява и участник, когато възложителят установи, че участникът е дружество регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, освен ако са налице изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.
Гаранцията, която обезпечава изпълнението на договора е в размер на 3 % (три процента) от неговата стойност без ДДС.
Гаранцията, която ще обезпечи изпълнението на договора се представя в една от следните форми:
а) депозит на парична сума по сметка на възложителя;
б) банкова гаранция в полза на възложителя;
в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Гаранцията може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.
Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията, която да обезпечи изпълнението на договора. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 20/02/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва