Деловодна информация
00373
1027 15/02/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
15/02/2019 (дд/мм/гггг)
00373-2019-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Тракийски университет 123024538
Студентски град
Стара Загора BG344 6000 България
Гергана Маламова +359 42699270
malamova@uni-sz.bg +359 42672009

Интернет адрес/и

http://uni-sz.bg/

http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190214seXc2139581
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора
33190000      
Доставки

„Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“. Поръчката е обособена в позиции, както следва:- обособена позиция № 1 „Количествен PCR“,- обособена позиция № 2 „Вертикален ламинарен бокс за PCR“,- обособена позиция № 3 „Центрофуга с охлаждане“,- обособена позиция № 4 „Хоризонтална гел – електрофореза“,- обособена позиция № 5 „Настолен pH метър“
- обособена позиция № 6 „Мултирежимен ELISA рийдер за плаки“
- обособена позиция № 7 „Водна баня“
- обособена позиция № 8 „Лабораторен ледогенератор“
- обособена позиция № 9 „Химическа камина“
- обособена позиция № 10 „Система за ултрачиста вода“
- обособена позиция № 11 „Дейонизатор“
- обособена позиция № 12 „Дигитална ултразвукова вана“
- обособена позиция № 13 „Пациентен монитор“
- обособена позиция № 14 „Спектрофотометър“
- обособена позиция № 15 „Микроскоп“
- обособена позиция № 16 „Учебен микроскоп“
- обособе
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
314751.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Количествен PCR 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

1 бр. - Системата да работи и в конвенционален режим. - Да може да генерира термален градиент в 96 ямковия реакционен блок с градиентен обхват от 30°С до 100° С за оптимизиране на различни температури в един експеримент и да създава температурни разлики от 1-24°С. - Оптичната система да осветява и детектира флуоресценция от всяка ямка чрез минимум 6 броя филтрирани фотодиода (по един за всеки канал), които да извършват осветяване и диференциална детекция на емисии. - Системата да позволява протичането на реакции с обем от 1 µl до 50 µl. - Оптичната система да позволява мултиплексен анализ на до 5 таргета на ямка. - Системата да може да детектира 1 копие таргетна секвенция в геномна ДНК. - Системата да може да детектира ?10 фмол флуоресцеин. - Системата да може да работи самостоятелно чрез сензорен дисплей (Touch screen), без да е свързана с компютър. - С включен софтуер, съвместим с операционна система Windows 7 и по-висока. - С включен монтаж и обучение на място. - Минимален гаранционен срок: 12 месеца.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
65000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Вертикален ламинарен бокс за PCR 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

1бр. - Закалено предно стъкло с електрическо задвижване. - Работна зона от неръждаема стомана, основa лесна за почистване.- Контролен панел с LCD дисплей. Всички функционални и оперативни параметри да са посочени едновременно.- Дистанционно управление (максимално разстояние 6 метра). Необходимо при възникване на аварийни ситуации.- Енергоспестяваща работна светлина.- UV-лампа в работната камера.- 2 гнезда за захранване.- Електронно управляван въздушен поток.- Аларми за различни показатели.- Таймер за START, STOP, UV лъчение.- Звуково съобщаване на аларми и различни условия на работа.- Максимални външни размери (Ш х Д х В mm) – до 700 x 650 x 1230. Външните размери са съобразени с предвиденото за ламинарния бокс място в лабораторията.- Минимален размер на работната камера (Ш х Д х В mm) - 600 x 500 x 540.- Основен филтър: HEPA
- Изходен филтър: HEPA .- Въздушна циркулация: най-малко 70%.- Изход на въздух: не по-малко 30%.- Микропроцесорен контрол на системата.- Ниво на чистота - минимум Clas 10.- Ниво на шума: не повече от 65 dB.- Вибрации: не повече от ? 5 ?m.- Захранване: 230/ V 50Hz.- Максимална ел. мощност: 800 W.- Максимална интензивност на светлината: не по-малко от lux> 670
- Скорост на входящ поток: не повече от 0.53 m/s.- Downflow скорост: не повече от 0.33 m/s.- Обем на циркулация: не по-вече от m3 /h25.- Да покрива изискванията за сигурност съгласно EN12469 или еквивалент.- Обучение на място и въвеждане в експлоатация.- Гаранция: минимум 24 месеца.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
12500.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Центрофуга с охлаждане 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

1бр. - Максимална скорост в rpm не по-малко: 15 000 min-1. - Максимална rcf не по-малко: 21 382. - Да има стъпка за регулиране на оборотите: през 10 единици RCF/RPM. - Да има таймер от 1 sec до 99 min 59 sec; непрекъснат режим на работа и бутон за кратки цикли на центрофугиране. - Температурен обхват: от -20°C до +40°C. - Микропроцесорно управление с възможност за програмиране. - Да са включени два вида ротори: ъглов ротор (45 градуса), 8 позиционен, с възможност за центрофугиране на 15 и 50 мл. епруветки, максимални RCF 3857 и ъглов ротор за PCR плаки (96 и 384 ямкови) - 2 позиционен. Максимални RCF 2218.
- Максимални размери: 346 x 395 x 520 mm. - Тегло не повече 31 kg. - Захранване: 200-240 V; 50 Hz. - Мощност: 800 WA . - Гаранция: минимум 24 месеца.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
16800.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Хоризонтална гел – електрофореза 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

1 бр. Буферен обем не повече – 500 мл. Окомплектована с ваничка с размери не по-малко от 15 см x 15 см и не повече от 18 см x 18 см*, минимум 2 гребени, упътване за работа и изливане на гелове. *Размерите са съобразени с налична фотодокументационна техника. - Максимални размери на електрофорезата Ш х Д х В : 17,5 х 41 х 9 см.Включено захранване със следните параметри:
- Дисплей: LCD.- Изходно напрежение - 5 - 300V / 1V.- Изходен ток - 1 - 700mA / 1mA.- Изходна мощност - 150W / 1W.- Да има изход за константно напрежение, ток и мощност.- Предварително настройване на програмата- до шест стъпки, поне 30 програмирани файла.- Таймер с програмируем режим и аларма. - Номинално напрежение в диапазон: 100-240V.- Гаранция: минимум 24 месеца.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1916.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Настолен pH метър 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

1 бр. - pH Обхват: -2.000 до 20.000 pH. - pH Резолюция: 0.1, 0.01, 0.001 pH. - pH Точност: ±0.1 pH, ±0.01 pH, ±0.002 . - pH Калибриране: Автоматично, в до 5 точки за калибриране, с минимум 8 налични стандартни буфера и с минимум 5 буфера по избор на потребителя. - pH Температурна компенсация: Автоматична или ръчна от -20.0 до 120.0 °C. - mV Обхват: ±2000 mV
- mV Резолюция: 0.1 mV. - mV Точност: ±0.2 mV . - Относителен mV обхват: ±2000 mV. - Температурен обхват: -20.0 до 120.0 ?C,
- Температурна резолюция: 0.1 °C. - Температурна точност: ±0.2 °C. - Електрод/Сонда: стъклен pH електрод с BNC конектор. - Температурна сонда от неръждаема стомана. - GLP: Данни за калибрирането: дата, час, използван буфер, наклон. - Памет: възможност за запис на множество данни. - Входен канал: pH/ORP. - Дисплей: Цветен, графичен, LCD. - Свързване: USB. - Температура на помещението: 0 до 50°C. - Захранване: С възможност за работа на 230V/50 Hz и/или включен подходящ адаптер.
- Тегло: максимум 1.2 kg. - Допълнителна информация: Да е снабден с: pH електрод, температурна сонда, статив за електрода, включени буферени разтвори и разтвор за почистване на електрода, KCl електролитен разтвор, подходящ адаптер и инструкции за работа. - Гаранция: минимум 24 месеца.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
3000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Мултирежимен ELISA рийдер за плаки 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

1 бр. Multidetection microplate reader + ELISA + абсорбция, флуоресценция, луминисценция. Достъпен мултимодален четец за плaки. - Позволява множество общи тестове за крайна точка, включително нуклеинова киселина и количествено определяне на протеини, ELISA, BCA и Bradford анализ, и клетъчна жизнеспособност. - Възможност за количествено определяне на микро-обемни нуклеинови киселини и протеини с плаки за микрообеми. - Избор на дължина на вълната за измерване на UV-Vis; минимум от 200nm до 999 nm, със стъпка с 1 nm. - Високоефективни филтри за флуоресценция и луминесценция. - Цветен сензорен екран за бързо програмиране и работа, и незабавно показване на данни. - Изход към USB флаш устройство или принтер. Основни характеристики. - Режим на четене: UV-Vis абсорбция, интензитет на флуоресценцията, луминисценция. - Метод на четене: Крайна точка (вграден софтуер).- Крайна точка, кинетично, сканиране на място, спектрално сканиране на абсорбцията (под контрола на компютърен софтуер). - Типове микроплаки: 6 до 384 ямкови плаки. - Работи и с комбинирана плака за микрообеми и кювети. - Разклащане: Линейно, орбитално, двойно орбитално. Софтуер: Протоколи за крайни точки (вграден софтуер). Пълен анализ и отчитане на данните (под контрола на компютърен софтуер, включен в конфигурацията). Абсорбция. Източник на светлина: ксенонова лампа. Детектор: Фотодиод. Избор на дължина на вълната: Монохроматор. Минимална дължина на вълната: 200 - 999 nm, с увеличение от 1 nm. Mонохроматор: - Ширина на честотната лента: ?5 nm, - Точност на дължината на вълната не по-малка от: ± 2 nm, - Прецизност на дължината на вълната не по-малка от: ± 0.2 nm (стандартно отклонение), - Динамичен обхват: 0 до 4.0 OD, - Резолюция не по ниска от: 0.001 OD (вграден софтуер), - 0.0001 OD (при компютърен софтуер), - Корекция на дължина на дължината: Да (под контрол на компютърен софтуер). Оптична плътност: - Точност: <1% при 2.0 OD; <3% при 2.5 OD, - Линейност: <1% от 0 до 2.5 OD, - Повтаряемост: <0.5% при 2.0 OD, - Отклонение на светлината:не повече от 0,03% при 230nm
Скорост на четене (кинетично): - 96 гнезда: не повече от 12 секунди, - 384 гнезда: не повече от 23 секунди. Интензивност на флуоресценцията. Източник на светлина: Халогенна лампа. Детектор: фотоумножителна тръба (PMT). Избор на дължина на вълната: Чрез филтри (включени 2 филтъра по избор на за). Дължина на вълната: минимум от 200 до 700 nm. Динамичен диапазон: мин. 7 декади. Чувствителност: Флуоресценция 2 рМ. Скорост на четене (кинетично): 96 гнезда: не повече от 24 секунди, 384 гнезда: не повече от 76 секунди. Луминесценция Дължина на вълната: минимум от 200 до 700 nm. Динамичен диапазон: 7 декади. Чувствителност: 10 amol ATP. Физически характеристики Свързване: (1) USB 2.0 портове за компютърно управление, (2) USB 2.0 портове за връзка с принтера и USB памет. Максимални размери: (със сензорен екран) (38.1 cm Ш х 38.1 cm Ш x 38.1 cm D). Тегло: ? 12.3 Kg. Инсталиране на апарата и обучение на място. Гаранция: минимум 24 месеца.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
48000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Водна баня 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

1 бр. - Микропроцесорен PID-температурен контролер или еквивалент. - Pt100 сензор от клас А или еквивалент. - Вграден дигитален таймер от 1 мин до 99,59 ч. и възможност за следните операции: ON - продължителни операции, WAIT - за забавяне или отложено във времето действие HOLD - задържане. - Дигитален LED дисплей, показващ зададената и действителната температура (0,1оС), както и оставащото програмно време (програмен статус). - Рафт реверсивен за 2 височини (30 или 60 мм). - В случай на прегряване, дължащо се на грешка, нагряването се изключва приблизително 10оС над зададената температура. - Вграден механичен защитен механизъм клас 1, който изключва нагряването около 30оС над максималната температура на банята. - Полезен обем: минимум 7 л. - Температурен диапазон от +10°C до +95°C. - Размери (Ш х В х Д) не повече: 468x238x356 мм. - Тегло: не повече от 11 кг. - 230 V (+/- 10%), 50/60 Hz - Мощност: 1 200 W. - С включен комплект стативи за епруветки тип епендорф и криоепруветки - 2 ml, за епруветки 15ml, 50ml; както и за стъклени банки 500ml. Гаранция: минимум 24 месеца.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1660.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Лабораторен ледогенератор 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

1 бр. - Генериращ дребни кубчета. - Структура- Неръждаема стомана интериор +екстериор. - Тип охлаждане - въздушно. - Тип охладител - R134A или еквивалент. - Захранване - 230 V (+/- 10%), 50/60 Hz. - Производство на лед (кг/24 часа) – не по-малко от 25. - Капацитет на съда за съхранение (кг) – минимум 8. - Максимална ширина (см) - 40. - Максимална дълбочина (см) - 52. - Максимална височина (см) - 65. Гаранция: минимум 24 месеца.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
10416.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Химическа камина 9
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

5 бр. - Работен плот от неръждаема ламарина Grade 304. - Корпус от електрогалванизирана стомана с максимална трайност. - Микропроцесорен контрол със звукова и светлинна аларма. - Налични 8 различни типове филтри: за летливи съединения, киселини, живак, сяра, халогени, алдехиди, амоняк или етер/хлороформ. - Окомплектована с филтри - 2 броя универсални за работа с химикали от смесен тип. - Размери: - Външни: до 1140x700x1125 mm, Вътрешна работна повърхност: поне 1116x651x829 mm.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
40000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Система за ултрачиста вода 10
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

1 бр. - Средна производителност: 6 l/h (RO). - Бактерии: < 1 KOE/ml. - Проводимост: 0.055 µS/cm (тип 1); 0.067-0.1 µS/cm (тип 2). - Захранваща вода: питейна (чешмяна). - Скорост на потока: до 1.0 l/min. - Макс. Работно налягане: 1-6 бара (обичайно за водопроводната мрежа). - Частици: < 1, 0.2 µm/ml). - Консумирана мощност: 60 W. - Съдържание на ТОС (общ органичен въглерод): 1-5 ppb с УВ-лампа. Комплектът да съдържа: - RO/пред-обработващ пълнител, - DI пълнител, - 0,2 ?m краен филтър
- Редуктор на налягане, - УВ-лампа. - 6 l резервоар с въздушен филтър. - Размери: минимум 305х400х545 mm
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
15830.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Дейонизатор 11
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

1 бр. - Капацитет 12 l/h (8 bar, 10 °C). - Проводимост <1 µS/cm. - Филтър 5 µm. - Йонообменен филтър. - Мембрана за обратна осмоза. - Кондуктометър. - Съд за дейонизатор 20 литра с обратна връзка към дейонизатора. - За монтиране на стена. - Размери поне 400x250x670 мм.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
10000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Дигитална ултразвукова вана 12
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

1 бр. - Захранващо напрежение: 220-240 V. - Ултразвукови честоти, превключващи се в една единица: 37/80 kHz. - Ултразвукова мощност ефективнa: 120/100 W. - Ултразвукова максимална производителност: 480/400 W. - Мощност на загряване: 250 W. - Максимален обем на резервоара: 2.75 L. - Материал на резервоара: неръждаема стомана V2A. - Материал на корпуса: неръждаема стомана V2A. - CE-съвместим или еквивалент. - Клас на защита: IP 20. - Ултразвуково ниво на звука (LpZ): <105 dB. - работа в режим на засмукване; - работа в импулсен режим с допълнителна ултразвукова мощност до 20%. - работа в режим Degas; - Автоматичен режим Degas за автоматичен цикъл на дегазация; - ултразвукова променлива мощност за чувствителни повърхности; - Управление на температурата; - индикация за настройките на единиците чрез буквено-цифров дисплей; - запазване на последните настройки на устройството при изключване; - канал за източване; - автоматично разбъркване по време на процеса на загряване;
- захранващ кабел; - автоматично изключване след 12 часа работа; - автоматично изключване при достигане на температура 90°C. Окомплектована със следните аксесоари: - Капак пластмаса, - Кошница от неръждаема стомана, - Киселинноустойчива пластмасова вана с капак, - Държач за епруветки от неръждаема стомана, - Охлаждаща серпентина от неръждаема стомана.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
3000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Пациентен монитор 13
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

1 бр. - 10.4 цветен сензитивен дисплей, изобразяване на 7 вълни. - Водоустойчив корпус. - ЕКГ, HR, SpO2, NIBP, TEMP, RESP, PR. - Стандартна окомплектовка: ЕКГ кабел, ветеринарен SpO2 сензор. - Шлаух за NIBP, 5 броя за еднократни ветеринарни маншети. - Ректален температурен сензор, батерия.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1150.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Спектрофотометър 14
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

1 бр. (198-1000 nm). Техническа характеристика: - Вградена калибровка за дължина на вълната. - Автоматично нулиране на трансмисията по време на калибровка. - Двуредов дисплей – дължина на вълната и фотометричен резултат. - Подходящ за всякакви проби. - Самокалибрираща се лампа при 3 дължини на вълните. - 10 пъти повече UV светлинна енергия с уникална ксенова лампа, която има предимството да предлага широк спектрален обхват с удължено време на живо.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
6000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Микроскоп 15
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

4 бр. - Бинокулярен тубус ( 48 – 75 мм ). - Окуляри: WF 10 х 20. - Револвер: 4 гнезден обективен револвер. - Обективи: план – ахроматични: 4 х, 10 х, 40 х, 100 х. - Фокусиране: общо и финно фокусиране. - Масичка: контрол от дясна ръка. - Кондензор: Abbe N.A. 1,25 с вградена диафрагма за настройка на контрастта и разрешаващата способност. - Осветление: тип Кьолер – K?hler, с регулатор силата на светене, LED.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
8750.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Учебен микроскоп 16
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

2 бр. - Бинокулярна глава с настройка на междуочното разстояние. - Окуляри 10х със зрително поле 18-22 мм, диоптрична регулация на единия или двата окуляра. - Револвер за мимимум 4 обектива: оборудван с обективи: 10х; 20х; 40х, имерсионен100х. - Механична предметна масичка с финно и основно регулиране и с подвижни държачи за предметните стъкла с механизъм за движение настрани и напред/назад. - Кондензор с диафрагма и леща. - Лед осветление. - Захранване 220-240 V.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2160.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Сушилня 17
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

2 бр. - Вътрешна камера от неръждаема стомана, устойчива на киселини и основи; - Обем на камерата не по-малко от 30 литра и не повече от 90 литра; - вътрешен рафт; - принудителна вентилация; - Контрол на температурата с обхват: +5?С (от стайна температура) до +180?С (или повече). - Температурна стабилност с точност ±0,5?С (или по-прецизна). - Цифров контролен панел за температура и време; - Захранване 220 – 240 V.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2830.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Центрофуга 18
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

1 бр. - Ъглов ротор с минимум 6 гнезда за епруветки 10/15 мл. - Максимална скорост: 4000 rpm-1 (или по-висока). - Цифров таймер. - капак с автоматично заключване при работа.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
830.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Везна аналитична 19
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

1 бр. - обхват 220 гр. - Точност 0.0001 гр. - електронен дисплей. - бутон за тариране.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1916.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Клатачна машина 20
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

1 бр. - орбитално движение с амплитуда до 20 мм. - скорост до 250 rpm. - дисплей за скоростта и времето. - таймер със стъпка на настройване 1 мин. - максимално натоварване до 3 кг.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1333.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Тъканен процесор 21
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

1 бр. Самостоятелно стоящ, напълно затворен вакуумен тъканен процесор за програмируема обработка на хистологични тъкани в областта на патологията. Процесът на обработка на материалите да се извършва стационарно в една камера без трансфер по време на работа, с автоматично редуване на вливането на различните реактиви и парафин. - Камера за обработка на материали с правоъгълно сечение от неръждаема стомана с капацитет от не по-малко от 200 стандартни хистологични касети. Зареждането с касети да се извършва в кошници от неръждаема стомана на две нива по 100 касети с вградени разделители.
- Подгряване на реактивите, различни от парафин, в камерата за обработка в температурен диапазон не по-малък от 35°С до 60°С. Възможност за работа при стайна температура. - Подгряване на парафин в камерата за обработка в диапазон не по-малък от 50°С до 70°С. - Цветен LCD сензитивен дисплей с графична визуализация на протичането на програмите. - Минимум 3 бр. фабрично зададени програми без възможност за корекция, от които една почистваща програма за автоматично измиване на камерата след всеки цикъл с отделни почистващи реактиви. - Минимум 10 бр. програми с мин. 14 стъпки и възможност за свободно конфигуриране на: време, температура , реактив, вакуум/налягане. - Електронна система за управление на реактивите следяща тяхното качеството в зависимост от броя преминали касети, брой цикли или дни от последната смяна. - Не по-малко от 3 бр. парафинови вани с мин. вместимост от 3.5 л. Апаратът да позволява лесното изваждане на ваните за смяна и почистване.
- Не по-малко от 14 бр. бутилки, от които мин. 11 бр. за реактиви за тъкана обработка, 1 бр. за кондензат и 2 бр. за почистващи разтвори. Минимална вместимост 3.5 л. Реагентите бутилки да са последователно подредени, с директна видимост от оператора за следене нивото и качеството на реактивите. - Минимум 3 системи за обработка на вредните изпарения: аспирация над камерата, осигуряваща отнемане на вредните изпарения дори при отворен капак; възможност за връзка с външна аспирация; филтър с активен въглен за отнемане на вредните изпарения. - Възможност за връзка на апарата към интернет за дистанционна диагностика, мониторинг и сервиз. - USB интерфейс за трансфер на програми и файлове. - Софтуерна система за лимитиране достъпа до апарата с различни нива на достъп чрез пароли.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
50000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Гросинг-станция 22
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

1 бр. Гросинг станция за двама оператора. - Конструкция от неръждаема стомана. - Външни размери: до 1500х750х1950мм. - Вътрешни размери: до 1395х430х900мм. - Височина на работния плот: минимум 900мм. - Система за вентилация с контрол на интензитета. - UV светлина с контрол на интензитета. - Флуоресцентна лампа. - Гъвкава малка лампа. - Закачалка за инструменти от неръждаема стомана. - Мивка с кран за топла и студена вода. - Мивка не по-плитка от 180 мм. - Лек наклон на дясно към мивката на работната повърхност за по-лесно измиване. - Ергономичен дизайн. - Филтърна система с активен въглен. - Функция премахване на миризми. - Система за отходни газове: високоенергийно засмукване, ниско ниво на шум. - Система за отвеждане на газовете. - Възможност за работа в седяща позиция. - Обем на изходящия въздушен поток: не по-малко от 500-600м3/ч.- Ел. консумация: не повече от 300W.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
11660.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхната годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да има опит в изпълнението на дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка. Под „дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция“ следва да се разбира доставка на идентични или сходни апарати/оборудване от предмета на обособената позиция, за която се подава оферта по съответната обособена позиция. Възложителят не поставя изискване за обем на доставката. Посочените указания се отнасят за всяка посочена от участника изпълнена дейност за доставка по съответната обособена позиция. В случай, че участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, той следва да докаже съответствие с критерия за подбор по съответната обособена позиция, за която подава оферта. При подаване на офертата, участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, Раздел В от ЕЕДОП. В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, участникът следва да представи списък-декларация на изпълнените доставки, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, по отношение на обособената позиция, ведно с доказателства за извършените дейности. Представените доказателства следва да удостоверяват изпълнението на декларираните дейности по доставка на посочения апарат/оборудване.

1. Възложителят поставя изискване участникът да е изпълнил минимум една дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка по отношение на обособената позиция, за която се подава оферта. Всяка дейност да е изпълнена най-много през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. Под „дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция“ следва да се разбира доставка на идентични или сходни апарати/оборудване от предмета на обособената позиция, за която се подава оферта по съответната обособена позиция. Възложителят не поставя изискване за обем на доставката. Посочените указания се отнасят за всяка посочена от участника изпълнена дейност за доставка по съответната обособена позиция.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

26/03/2019 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

27/03/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

ст. 340 - 3 ет., Ректорат, Тракийски университет гр. Стара Загора, Студентски град

Получените оферти за участие се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл.54, ал. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 5 от ЗОП. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, за който важат забраните по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с професионален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен ако за него не са приложими изключенията по чл. 4 от същия закон. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участници, които са „свързани лица” по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП.
2. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 (пет) % от стойността без включен ДДС на обособената позиция, за която се сключва договор. Гаранцията за изпълнение може да се представи под формата на парична сума, под формата на банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие, което обезпечава отговорността на Изпълнителя. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Гаранцията под формата на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на Изпълнителя за сметка на трето лице – гарант. Съгласно чл. 111, ал. 10, изр. 2 от ЗОП, част от внесената гаранция за изпълнение ще служи като обезпечение изпълнението на задълженията на Изпълнителя за гаранционната поддръжка на доставения апарат/и, за сключения договор, съгласно уговорените условия и срокове. Частта от гаранцията, която служи като обезпечение е конкретизирана в проекта на договор.
3. Всички документи по настоящата обществена поръчка се публикуват в официалната интернет страница на Тракийски университет, в главно меню „Профил на купувача" на адрес:
http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190214seXc2139581
4. До оценяване и разглеждане се допускат само предложенията, които съответстват на законовите изисквания и настоящите Указания за участие. Съобразявайки се с разпоредбата на чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, Комисията ще класира участниците по степента на съответствие с предварително обявените от Възложителя условия. Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани предвид критерия за оценка „най-ниска цена“ и тази цена се предлага в две или повече оферти.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 15/02/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва