Деловодна информация
02709СЗДП ТП ДГС СВОГЕ
140 15/02/2019 (дд/мм/гггг)
не
02709-2019-0019 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

СЗДП ТП Държавно горско стопанство Своге 2016174760092
ул.Звънче 2
Своге BG313 2260 България
Емилия Митова +359 885149705
dgs_svoge@abv.bg +359 885149705

Интернет адрес/и

www.szdp.bg

http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190215gnsz10554210


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190215gnsz10554210
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Стопанисване и опазване на горски територии-държавна собственост и други дейности съгл.ЗГ

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Досатвка на канцеларски материали, за срок от 36 месеца, за нуждите на ТП ДГС Своге, по обособени позиции"
30192000      
Доставки

Обект на поръчката е периодични доставки на канцеларски материали по видове, съгласно техническата спецификация. Поръчката е обособена в две позиции:
Обособена позиция №1:"Доставка на канцеларски материали, за срок от 36 месеца, за нуждите на ТП ДГС Своге", за доставка на стоки включени в списъка по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП.
Обособена позиция №2:"Доставка на канцеларски материали, за срок от 36 месеца, за нуждите на ТП ДГС Своге", за доставка на стоки извън списъка по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП, съгласно Техническата спецификация от Документацията.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
11700      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Достовка на канцеларски материали за срок от 36 месеца, за нуждите на ТП ДГС Своге, включени в списъка по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП /запазена поръчка/ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
22852000      
22852100      
30197220      
30197130      
22813000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG313

гр.Своге, ул.Звънче 2

Обект на поръчката са периодични доставки на канцеларски материали по видове , съгласно техническата спецификация, за обособена позиция №1: "Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца, за нуждите на ТП ДГС Своге, за доставка на стоки, включенив списъка по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП: Картонена папка с метална машинка А4, папка "дело" с връзки, метални кламери, метални кабърчета, разходен касов орден, искане за отпускане на материални ценности, приходен касов орден, книга за дневни финансови отчети, мемориален орден, касова книга, складова разписка, пътни листа за автомобили, пътна книжка, книга за касов апарат, папка за досиета, картички за поздравления с размери 15х22 см., картички с поздравления за коледа 15х22 см. Участниците могат да подават оферти за една или две обособени позиции. Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката по чл.47, ал.2 от ППЗОП за всяка от позициите се представят поотделно комплектовани документи по чл.36, ал.3, т.1 /технически предложение/ от ППЗОП и отделни непрозрачни пликове с надпис "предлагани ценови параметри"., като се посочва позицията, за която се отнасят. Участник който е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, посочва в ЕЕДОП, номера под който е вписан в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или информация относно регистрация в еквивалентен регистър на държава-членка на ЕС. В настоящата процедура за обособена позиция №1 могат да участват лица, при условие, че най-малко 30 на сто от спесъчния им състав е хора с увреждания или такива в неравностойно положение.Лицата следва да са регистрирани като специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания най-малко 3 годиин преди датата на откриване на настоящата процедура. В настоящата процедура за обособена позиция №1 могат да участват и други заинтересовани лица, но офертите им ще бъдат разгледани само, ако няма допуснати оферти на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
750      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Критерият за подбор е еднакъв и за двете позиции, поради което се допуска подаване на едно заявление за участие /чл.47, ал.10 от ППЗОП/

II.2) Описание 1

Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на ТП ДГС Своге", за доставки на стоки извън списъка по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
22600000      
22851000      
22852000      
30141000      
30191130      
30192100      
30192121      
30192122      
30192123      
30192125      
30192130      
30192133      
30192160      
30192900      
30192910      
30192920      
30197000      
30197300      
30197600      
30197620      
30197630      
30197640      
30199600      
30192800      
II.2.3) Място на изпълнение
BG313

Стоките предмет на тази обществена поръчка трябва да се доставят и разтоварат в сградата на ТП ДГС Своге, в гр.Своге, ул.Звънче 2

Обект на поръчката са периодични доставки на канцеларски материали по видове, съгласно техническата спецификация за обособена позиция №2"Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на ТП ДГС Своге", за доставка на стоки, извън списъка по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП, а именно: Копирна хартия А4, А3, карирана хартия А4, паус хартия А4, хартия А4 цветна, CD-дискове, дискети, книга за периодичен инструктаж, книга за начален инструктаж, дневник ЕДСД, А4, протоколна тетрадка, ролки за касови апарати, плик за писма, хартиена самозалепваща се лента, хартиени индекси за маркиране, самозалепващи се листчета, картонен разделител, фолио за ламиниране, джоб за документи с перфорация, папка прозрачна А4 с машинка, класьор, лепило сухо, лепило течно, тиксо, мастило и тампон за печат, химикалка обекновена зелена, молив с гума, перфоратор, телбод машинка, телчета за телбод, линия, калкулатор, гума, макетен нож и др., подробно изброени и индивидуализирани с документацията към ОП. Участниците могат да подават оферти за една или две обособени позиции. Когато се подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката за всяка от позициите се поставят поотделно комплектовани документи по чл.39, ал.3, т.1 /Техническо предложение/ от ППЗОП и отделни непрозрачни пликове с надпис "Предлагани ценови параметри", като се посочва позицията, за която се отнасят.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
10950      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Критерият за подбора е еднакъв и за двете позиции, поради което се допуска подаване на едно заявление за участие /чл.47, ал.10 от ППЗОП/
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Не се изискват
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не се изискват

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Критерият за подбор, за който възложителя поставя изискване, се отнася до техническите и професионални способности на участниците /важи и за двете обособени позиции/ и е следният:
Участникът следва да разполага с необходимия брой технически лица, най-малко 1 /един/ брой, включени или не в структурата на участника, включително такива които отговарят за контрола на качеството-чл.63, ал.1, т.2 от ЗОП, което се доказва при сключване на договора от избрания участник със Списък на техническите лица, включени или не в структурата на участника, включително и тези, които отговарят за контрола на качествто-чл.64, ал.1, т.3 от ЗОП.


Участникът следва да разполага с необходимия брой технически лица, най-малко 1 брой, включени или не в структурата на участника, вкл. такива, които отговарят за контрола на качеството.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
ДА
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Срокътза изпълнение на всяка доставка е до 3 работни дни от получаване на заявката, а при спешност-в рамките на 4 работни часа. Доставката по конкретната заявка трябва да се извършва в рамките на работното време на ТП ДГС Своге, като се предава на определено от Възложителя определено лице.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

12/03/2019 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

13/03/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Административната сграда на ТП ДГС Своге, на адрес: гр.Своге, ул.Звънче 2

При отваряне на офертите могат да присъстват представители на участниците или лица с нотариално заверено пълномощно, както и други лица по ЗОП.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Прилага се правото и възможността на чл.55, ал.4 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 15/02/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва