Деловодна информация
00267Община Пловдив
 
не
00267-2019-0018 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Пловдив 000471504
пл. Стефан Стамболов № 1
Пловдив BG421 4000 България
Аделина Хасова +359 32656752
zop@plovdiv.bg +359 32660571

Интернет адрес/и

http://www.plovdiv.bg

http://op.plovdiv.bg


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190204lXRi7719043
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изпълнение на строителство за изграждане на нова детска градина по проект „Образователна инфраструктура - изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив”
45214100      
Строителство

Предметът на поръчката включва изпълнение на строителни и монтажни работи, свързани с изграждане на нова детска градина, находяща се на ул. „Богомил“, УПИ ІV – 9 за обществено обслужващи дейности (кадастрален № 56784.529.136), кв. 10 по плана на Гладно поле, гр. Пловдив.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1753864.85      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Подробно описание, включващо естество и изискванията за изпълнение на поръчката са представени в техническите спецификации. Обема на сторителните дейности се определя съгласно количствено-стойностната сметка.
Критериите по-долу
 
ДА Качествени и екологични аспекти на техническото предложение    15
Срок за изпълнение    10
Цена
75
II.2.6) Прогнозна стойност
1753864.85      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект „Образователна инфраструктура - изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив“, по Оперативна Програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014 – 2020 г.

Посочената прогнозна стойност е лимитна. Договорът ще бъде със срок на действие до въвеждане на строежа в експлоатация, но за не повече от 12 месеца, считано от датата на влизането му в сила. Максималният срок за изпълнение на строителството е 80 календарни дни.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът (всяко лице, което ще извършва строителство) да има право да осъществява строителство на вида строеж, предмет на поръчката. За целта е необходима регистрация за съответната категория и група строежи (четвърта категория съгласно Закона за устройство на територията и първа група съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя) в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България или еквивалентна регистрация, съгласно съответното национално законодателството за чуждестранните лица.
Документи за доказване:
При подаване на офертата съответствието с поставения критерий се декларира чрез ЕЕДОП (попълва се изискуемата информация в Част ІV, Раздел А).
За доказване изпълнението на поставеното изискване се представя копие на съответния документ, удостоверяващ регистрацията. Документи за доказване се предоставят при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП т.е. при необходимост за законосъобразното провеждане на процедурата или преди сключване на договор за възлагане на поръчката. Документи няма да бъдат изисквани, когато данните са налични в безплатен официален публичен регистър. Чуждестранните лица могат да докажат съответствието си с изискванията за годност с еквивалентни документи, издадени от държавата, в която са установени, но преди сключване на договор са длъжни да извършат всички необходими регистрации в Република България.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Участникът да е реализирал минимален общ оборот в определен размер. Оборота следва да бъде изчислен на база годишните обороти и да е реализиран най-много през последните три приключили финансови години (2016, 2017, 2018) в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си. Под „годишен общ оборот“ следва да се разбира сумата от нетните приходи от продажби.
2. Участникът (всяко лице, което ще извършва строителство) да има застраховка „Професионална отговорност“, с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката.
3. Участникът да е постигнал положително съотношение между определени активи и пасиви.


1. Размера на реализирания общ оборот да е не по-малко от 3507729,70 лв.
Документи за доказване:
При подаване на офертата съответствието с поставения критерий се декларира чрез ЕЕДОП (попълва се изискуемата информация в Част ІV, Раздел Б).
За доказване изпълнението на поставеното изискване се представят един или повече от документите по чл. 62, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОП. Документи за доказване се предоставят при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП т.е. при необходимост за законосъобразното провеждане на процедурата или преди сключване на договор за възлагане на поръчката. Документи няма да бъдат изисквани, когато данните са налични в безплатен официален публичен регистър.
2. Застраховка професионална отговорност на строителя за цялостно изпълнение на строителството. Минималното застрахователно покритие следва да включва отговорността за смърт или за телесна повреда на други участници в строителството и/или на трети лица, както и за материални вреди върху имуществото на други участници в строителството или на трети лица, причинени от строителя. Размера на минималната застрахователна сума е 100000 лв.
Документи за доказване:
При подаване на офертата съответствието с поставения критерий се декларира чрез ЕЕДОП (попълва се изискуемата информация в Част ІV, Раздел Б).
За доказване изпълнението на поставеното изискване се представят доказателства за наличие на застраховката съгласно чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Документи за доказване се предоставят при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП т.е. при необходимост за законосъобразното провеждане на процедурата или преди сключване на договор за възлагане на поръчката. Документи няма да бъдат изисквани, когато данните са налични в безплатен официален публичен регистър.
3. Коефициент на обща ликвидност минимум 1,5 и коефициент на бърза ликвидност минимум 1. Съответствието се установява по методика за установяване на минимални допустими съотношения между определени активи и пасиви, Приложение № 2 към чл. 31, ал. 2 ППЗОП. Коефициентите се изчисляват по данни от последната приключила финансова година (2018) като начина за установяване и изчисляване е подробно разписан в Част І, Раздел ІІ, т. 3.2.3. от документацията за обществената поръчка.
Документи за доказване:
При подаване на офертата съответствието с поставения критерий се декларира чрез ЕЕДОП (попълва се изискуемата информация в Част ІV, Раздел Б).
За доказване изпълнението на поставеното изискване се представят един или повече от документите по чл. 62, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗОП. Документи за доказване се предоставят при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП т.е. при необходимост за законосъобразното провеждане на процедурата или преди сключване на договор за възлагане на поръчката. Документи няма да бъдат изисквани, когато данните са налични в безплатен официален публичен регистър.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, най-много за последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата.
2. Участникът да прилага система за управление на качеството.
3. Участникът да прилага системи или стандарти за опазване на околната среда.


1. Изпълнени дейности с предмет и обем съгласно количествено-стойностната сметка за възлагане на строителството (приложена като образец към документацията за обществената поръчка). Дейностите следва да бъдат изпълнени при изграждане на строеж, попадащ в обхвата на първа до четвърта категория съгласно Закона за устройство на територията или еквивалентен обхват, съгласно съответното национално законодателството за чуждестранните лица. Дейностите се считат за изпълнени, когато има съставен и подписан акт/документ, чрез който е установена годността на строежа и същият е приет без забележки от възложителя.
Документи за доказване:
При подаване на офертата съответствието с поставения критерий се декларира чрез ЕЕДОП (в Част ІV, Раздел В се попълва информация, достатъчна за удостоверяване на съответствието с изискванията на възложителя)
За доказване изпълнението на поставеното изискване се представя списък на строителството и придружителни документи съгласно чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП, от които да е видна информация, достатъчна за удостоверяване на съответствието с изискванията на възложителя. Документи за доказване се предоставят при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП т.е. при необходимост за законосъобразното провеждане на процедурата или преди сключване на договор за възлагане на поръчката. Документи няма да бъдат изисквани, когато данните са налични в безплатен официален публичен регистър.
2. Системата за управление на качеството следва да отговаря на стандарта EN ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват на сертификацията, включващ строителство на сгради.
Документи за доказване:
При подаване на офертата съответствието с поставения критерий се декларира чрез ЕЕДОП (в Част ІV, Раздел Г се попълва информация, достатъчна за удостоверяване на съответствието с изискванията на възложителя)
За доказване изпълнението на поставеното изискване се представят един или повече от документите по чл. 64, ал. 5 – 8 от ЗОП. Документи за доказване се предоставят при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП т.е. при необходимост за законосъобразното провеждане на процедурата или преди сключване на договор за възлагане на поръчката. Документи няма да бъдат изисквани, когато данните са налични в безплатен официален публичен регистър.
3. Системата за управление на качеството следва да отговаря на стандарта EN ISO 14001:2015 или еквивалент, с обхват на сертификацията, включващ строителство на сгради.
Документи за доказване:
При подаване на офертата съответствието с поставения критерий се декларира чрез ЕЕДОП (в Част ІV, Раздел Г се попълва информация, достатъчна за удостоверяване на съответствието с изискванията на възложителя)
За доказване изпълнението на поставеното изискване се представят един или повече от документите по чл. 64, ал. 5 – 8 от ЗОП. Документи за доказване се предоставят при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП т.е. при необходимост за законосъобразното провеждане на процедурата или преди сключване на договор за възлагане на поръчката. Документи няма да бъдат изисквани, когато данните са налични в безплатен официален публичен регистър.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


В техническите спецификации са посочени специални условия за изпълнение на поръчката по смисъла на чл. 47 от ЗОП. Финансирането на обществената поръчка ще бъде осигурено от бюджета на проект „Образователна инфраструктура - изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив“, с частично съфинансиране от бюджета на Община Пловдив.
Предвижда се еднократно заплащане след въвжедане на обекта в експлоатация. Предвижда се гаранция за добро изпълнение в размер на 5% от стойността на договора без ДДС. Гаранцията се предоставя при условията на чл. 111, ал. 5 – 8 от ЗОП.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

08/04/2019 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

09/04/2019 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

гр. Пловдив 4000, пл. Стефан Стамболов № 1 - Административната сграда на Община Пловдив

Заседанието е публично и на него могат да присъстват участници в процедурата, техни упълномощени представители или представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Основания за отстраняване и друга информация:
Обстоятелствата, относно личното състояние на заинтересованите лица, които са приложими основания за отстраняване от процедурата са свързани със следната нормативна уредба: чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 3 – 5 от ЗОП (като възложителят няма да се възползва от възможността по чл. 55, ал. 4 от ЗОП); чл. 69 от ЗПКОНПИ; чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС;
От процедурата ще бъде отстранен всеки участник, за когото се установи наличие на едно или повече от обстоятелствата по чл. 107 от ЗОП. Обстоятелството по чл. 107, т. 4 от ЗОП представлява специфично национално основание за отстраняване.
Всички приложими основания за отстраняване от процедурата (вкл. специфични национални основания), както и всички условия, свързани с провеждането и изпълнението на обществената поръчка (вкл. изискванията за подготовка и съдържание на офертите) са подробно разписани в документацията за обществената поръчка, която е достъпна за неограничен и пълен пряк достъп в профила на купувача на Община Пловдив на адреса, посочен в Раздел І.3) от настоящото обявление.
Допълнителен електронен адрес за кореспонденция към Раздел І.1): todor_todorov@plovdiv.bg (директор на дирекция "Обществени поръчки")

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 14/02/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва