Деловодна информация
00267Община Пловдив
 
да
да
14/02/2019 (дд/мм/гггг)
00267-2019-0016 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Пловдив 000471504
пл. Стефан Стамболов № 1
Пловдив BG421 4000 България
Аделина Хасова +359 32656752
zop@plovdiv.bg +359 32660571

Интернет адрес/и

http://www.plovdiv.bg

http://op.plovdiv.bg


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190205xICW7732580
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставки на оборудване и обзавеждане за обновяване на обекти в рамките на проект „Образователна инфраструктура - изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив"
39000000      
Доставки

Дейностите, предмет на поръчката, се изразяват в периодични доставки (вкл. сглобяване и/или монтаж и/или инсталиране в приложимите случаи) на различни видове оборудване и обзавеждане, разпределени в обособени позиции, както следва:
Обособена позиция №1: Мебелировка и различни видове обзавеждане (ОП1)
Обособена позиция №2: Професионално и неутрално перално оборудване (ОП2)
Обособена позиция №3: Професионално и неутрално кухненско оборудване (ОП3)
Обособена позиция №4: Спортно оборудване и обзавеждане (ОП4)
Обособена позиция №5: Компютърно и офис оборудване (ОП5)
Обособена позиция №6: Професионално озвучително оборудване (ОП6)
Обособена позиция №7: Платформа (ОП7)
Обособена позиция №8: Машина за почистване (ОП8)
Обособена позиция №9: Сценично оборудване (ОП9)
Обособена позиция №10: Пиана и столове за пиано (ОП10)
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
618101.05      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Мебелировка и различни видове обзавеждане 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39100000      
39290000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Дейностите, предмет на поръчката, се изразяват в доставки (вкл. сглобяване и/или монтаж в приложимите случаи) на мебелировка и различни видове обзавеждане за две сгради на едно училище и две детски градини – номенклатура, включваща модулни мебели, мека мебел, столове, легла, щори и др.
Срокът за изпълнение на доставката е 20 (двадесет) работни дни, считано от подаването на заявката като при необходимост може да бъде определен и по-дълъг срок, по взаимно съгласие на представители на изпълнителя и възложителя, изразено в писмена форма (чрез кореспонденция или констативен протокол).
Поради ограничение в броя на символите, които могат да се попълват в настоящото поле, количествата за всеки артикул за посочени в Техническите спецификации за обособената позиция.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
135876.27      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект „Образователна инфраструктура - изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив“ по ОПРР 2014-2020

Посочената прогнозна стойност е лимитна като в документацията за обществената поръчка са определени и лимитни стойности за отделни части от доставките, съобразени с разпределението на средствата по Проекта.
Посочената продължителност на поръчката е максималният срок на действие на договора.

II.2) Описание 1

Професионално и неутрално перално оборудване 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
42716110      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Дейностите, предмет на възлагане включват доставки (вкл. сглобяване и/или монтаж и/или инсталиране в приложимите случаи) на професионално и неутрално оборудване за перални помещения на две детски градини – номенклатура, включваща професионални перални, сушилни и гладачни машини и принадлежности, стелажи, гардероби и др.
Срокът за изпълнение на доставката е 20 (двадесет) работни дни, считано от подаването на заявката като при необходимост може да бъде определен и по-дълъг срок, по взаимно съгласие на представители на изпълнителя и възложителя, изразено в писмена форма (чрез кореспонденция или констативен протокол).
Поради ограничение в броя на символите, които могат да се попълват в настоящото поле, количествата за всеки артикул за посочени в Техническите спецификации за обособената позиция.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
21161.58      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект „Образователна инфраструктура - изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив“ по ОПРР 2014-2020

Посочената прогнозна стойност е лимитна като в документацията за обществената поръчка са определени и лимитни стойности за отделни части от доставките, съобразени с разпределението на средствата по Проекта.
Посочената продължителност на поръчката е максималният срок на действие на договора.

II.2) Описание 1

Професионално и неутрално кухненско оборудване 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39221000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Дейностите, предмет на възлагане включват доставки (вкл. сглобяване и/или монтаж и/или инсталиране в приложимите случаи) на професионално и неутрално оборудване за кухненски помещения на детска ясла, две детски градини и училище – номенклатура, включваща професионални хладилници, фурни, аспиратори, уреди за обработка на храна, плотове, стелажи, везни и др.
Срокът за изпълнение на доставката е 20 (двадесет) работни дни, считано от подаването на заявката като при необходимост може да бъде определен и по-дълъг срок, по взаимно съгласие на представители на изпълнителя и възложителя, изразено в писмена форма (чрез кореспонденция или констативен протокол).
Поради ограничение в броя на символите, които могат да се попълват в настоящото поле, количествата за всеки артикул за посочени в Техническите спецификации за обособената позиция.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
190399.01      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект „Образователна инфраструктура - изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив“ по ОПРР 2014-2020

Посочената прогнозна стойност е лимитна като в документацията за обществената поръчка са определени и лимитни стойности за отделни части от доставките, съобразени с разпределението на средствата по Проекта.
Посочената продължителност на поръчката е максималният срок на действие на договора.

II.2) Описание 1

Спортно оборудване и обзавеждане 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
37400000      
39290000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Дейностите, предмет на възлагане включват доставки (вкл. сглобяване и/или монтаж и/или инсталиране в приложимите случаи) на спортно оборудване и обзавеждане за две сгради на едно училище – номенклатура, включваща спортни съоръжения и уреди, табла за резултати, огледала, настилки и др.
Срокът за изпълнение на доставката е 20 (двадесет) работни дни, считано от подаването на заявката като при необходимост може да бъде определен и по-дълъг срок, по взаимно съгласие на представители на изпълнителя и възложителя, изразено в писмена форма (чрез кореспонденция или констативен протокол).
Поради ограничение в броя на символите, които могат да се попълват в настоящото поле, количествата за всеки артикул за посочени в Техническите спецификации за обособената позиция.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
164772.04      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект „Образователна инфраструктура - изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив“ по ОПРР 2014-2020

Посочената прогнозна стойност е лимитна като в документацията за обществената поръчка са определени и лимитни стойности за отделни части от доставките, съобразени с разпределението на средствата по Проекта.
Посочената продължителност на поръчката е максималният срок на действие на договора.

II.2) Описание 1

Компютърно и офис оборудване 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Дейностите, предмет на възлагане включват доставка и инсталиране на компютърно и офис оборудване - настолна компютърна конфигурация (настолен компютър + монитор), принтерно устройство и телефонен апарат.
Дейностите се извършват след предварителна заявка и по местонахождение на следния обект: СОУ „Любен Каравелов“ Сграда 1, с адрес: гр. Пловдив, ул. „Лютиче” №2.
Срокът за изпълнение на доставката е 5 (пет) работни дни, считано от подаването й.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1760      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект „Образователна инфраструктура - изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив“ по ОПРР 2014-2020

Посочената прогнозна стойност е лимитна.
Посочената продължителност на поръчката е максималният срок на действие на договора.

II.2) Описание 1

Професионално озвучително оборудване 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
32342410      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Дейностите, предмет на възлагане включват доставка на професионална озвучителна уредба, предназначена за многофункционална зала на обект: СОУ „Любен Каравелов“ Сграда 1, с адрес: гр. Пловдив, ул. „Лютиче” №2.
Срокът за изпълнение на доставката е 20 (двадесет) работни дни, считано от подаването на заявката като при необходимост може да бъде определен и по-дълъг срок, по взаимно съгласие на представители на изпълнителя и възложителя, изразено в писмена форма (чрез кореспонденция или констативен протокол).
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
12000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект „Образователна инфраструктура - изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив“ по ОПРР 2014-2020

Посочената прогнозна стойност е лимитна.
Посочената продължителност на поръчката е максималният срок на действие на договора.

II.2) Описание 1

Платформа 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34952000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Дейностите, предмет на възлагане включват доставка на хидравлична платформа, предназначена за многофункционална зала на обект: СОУ „Любен Каравелов“ Сграда 1, с адрес: гр. Пловдив, ул. „Лютиче” №2.
Срокът за изпълнение на доставката е 20 (двадесет) работни дни, считано от подаването на заявката като при необходимост може да бъде определен и по-дълъг срок, по взаимно съгласие на представители на изпълнителя и възложителя, изразено в писмена форма (чрез кореспонденция или констативен протокол).
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
23108      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект „Образователна инфраструктура - изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив“ по ОПРР 2014-2020

Посочената прогнозна стойност е лимитна.
Посочената продължителност на поръчката е максималният срок на действие на договора.

II.2) Описание 1

Машина за почистване 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39713410      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Дейностите, предмет на възлагане включват доставка на машина за почистване на подови повърхности, предназначена за многофункционална зала на обект: СОУ „Любен Каравелов“ Сграда 1, с адрес: гр. Пловдив, ул. „Лютиче” №2.
Срокът за изпълнение на доставката е 20 (двадесет) работни дни, считано от подаването на заявката като при необходимост може да бъде определен и по-дълъг срок, по взаимно съгласие на представители на изпълнителя и възложителя, изразено в писмена форма (чрез кореспонденция или констативен протокол).
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
5785      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект „Образователна инфраструктура - изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив“ по ОПРР 2014-2020

Посочената прогнозна стойност е лимитна.
Посочената продължителност на поръчката е максималният срок на действие на договора.

II.2) Описание 1

Сценично оборудване 9
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39290000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Дейностите, предмет на възлагане включват доставка, сглобяване и монтаж на сценично оборудване – сценична механизация и декори – предназначено за многофункционална зала на обект: СОУ „Любен Каравелов“ Сграда 1, с адрес: гр. Пловдив, ул. „Лютиче” №2.
Срокът за изпълнение на доставката е 20 (двадесет) работни дни, считано от подаването на заявката като при необходимост може да бъде определен и по-дълъг срок, по взаимно съгласие на представители на изпълнителя и възложителя, изразено в писмена форма (чрез кореспонденция или констативен протокол).
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
43300      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект „Образователна инфраструктура - изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив“ по ОПРР 2014-2020

Посочената прогнозна стойност е лимитна.
Посочената продължителност на поръчката е максималният срок на действие на договора.

II.2) Описание 1

Пиана и столове за пиано 10
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
37311100      
39112000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Дейностите, предмет на възлагане включват доставка на 16 броя пиана и столове за тях на обект: СОУ „Любен Каравелов“ Сграда 2, с адрес: гр. Пловдив, ул. "Марагидик" №37.
Срокът за изпълнение на доставката е 20 (двадесет) работни дни, считано от подаването на заявката като при необходимост може да бъде определен и по-дълъг срок, по взаимно съгласие на представители на изпълнителя и възложителя, изразено в писмена форма (чрез кореспонденция или констативен протокол).
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
19939.15      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект „Образователна инфраструктура - изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив“ по ОПРР 2014-2020

Посочената прогнозна стойност е лимитна.
Посочената продължителност на поръчката е максималният срок на действие на договора.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Не се поставят изисквания.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не се поставят изисквания.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Не се поставят изисквания.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Финансирането на обществената поръчка ще бъде осигурено от бюджета на проект „Образователна инфраструктура - изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив“, с частично съфинансиране от бюджета на Община Пловдив.
Предвижда се гаранция за добро изпълнение на всеки договор, в размер на 5% от стойността на договора без ДДС. Гаранцията се предоставя при условията на чл. 111, ал. 5 – 8 от ЗОП.
Всеки договор ще бъде със срок на действие до приемане на окончателното му изпълнение, но не повече от 5 години, считано от датата на влизането му в сила.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

25/03/2019 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

27/03/2019 (дд/мм/гггг)   09:00 (чч:мм)

гр. Пловдив 4000, пл. Стефан Стамболов №1 - Административната сграда на Община Пловдив - ет. 3, зала 36

Заседанието е публично и на него могат да присъстват участници в процедурата, техни упълномощени представители или представители на средствата за масово осведомяване. На снование чл. 104, ал. 2 от ЗОП, оценката на офертите ще се извърши преди
предварителния подбор, поради което на заседанието ще бъдат обявени и ценовите предложения на участниците.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Към раздел І.1): Допълнителен ел. адрес за кореспонденция: todor_todorov@plovdiv.bg
Основания за отстраняване и друга информация:
Обстоятелствата относно личното състояние на заинтересованите лица, които са приложими основания за отстраняване от процедурата, са свързани със следната нормативна уредба: чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 3—5 от ЗОП (като възложителят няма да се възползва от възможността по чл. 55, ал. 4 от ЗОП); чл. 69 от ЗПКОНПИ; чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС;
От процедурата ще бъде отстранен всеки участник, за когото се установи наличие на едно или повече от обстоятелствата по чл. 107 от ЗОП. Обстоятелството по чл. 107, т. 4 от ЗОП представлява специфично национално основание за отстраняване.Всички приложими основания за отстраняване от процедурата (вкл. специфични национални основания), както и всички условия, свързани с провеждането и изпълнението на обществената поръчка (вкл. изискванията за подготовка и съдържание на офертите), са подробно разписани в документацията за обществената поръчка, която е достъпна за неограничен и пълен пряк достъп в профила на купувача на Община Пловдив на адреса, посочен в раздел І.3 от настоящото обявление.
На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП, оценката на ценовите предложения ще се извърши преди провеждане на предварителния подбор, поради което разглеждането, оценката и класирането на офертите ще се извърши при спазване реда предвиден в чл. 61 от ППЗОП.
На основание чл. 47, ал. 10 от ППЗОП се допуска подаване на общ ЕЕДОП при участие за повече от една обособена позиция.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 14/02/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва