Деловодна информация
00373
927 12/02/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
12/02/2019 (дд/мм/гггг)
00373-2019-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Тракийски университет 123024538
Студентски град
Стара Загора BG344 6000 България
Гергана Маламова +359 42699270
malamova@uni-sz.bg +359 42672009

Интернет адрес/и

http://uni-sz.bg/

http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190211iaPI2120745
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на китове и тестове за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора
33140000      
Доставки

„Доставка на китове и тестове за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“. Поръчката е обособена в позиции: - обособена позиция № 1 „Китове за генетичен скрининг“; - обособена позиция № 2 „Китове и реактиви за количествена полимеразна реакция в реално време“; - обособена позиция № 3 „Китове и реактиви за определяне на miRNA“; - обособена позиция № 4 „ELISA китове за ензими и възпалителни фактори“; - обособена позиция № 5 „Реактиви за стандартна PCR“; - обособена позиция № 6 „Китове и реактиви за генотипиране с PCR в реално време“; - обособена позиция № 7 „ELISA китове за количествено определяне чрез флуоресценция“; - обособена позиция № 8 „Китове за определяне в серум на цитокини“; - обособена позиция № 9 „Китове за изолиране и транспорт на miRNA“; - обособена позиция № 10 „Китове за пречистване и работа с РНК“.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
59151.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Китове за генетичен скрининг 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Мястото за изпълнение на поръчката е Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 11

1. Кит FhCG, флуориметрично определяне в серум за 96 проби,(калибратори, всички задължителни и допълнителни реактиви и консумативи) апарат Delfia; - кит – 1; 2. Кит PAPP-A, флуориметрично определяне в серум за 96 проби, I тримектър (калибратори, всички задължителни и допълнителни реактиви и консумативи) за апарат Delfia; - кит – 1; 3. Кит за флуориметрично определяне на hAFP/hCG за серумен скрининг, 96 проб/опаковка,за наличен апарат Delfia – кит – 1; 4. Кит uE3, флуориметрично определяне в серум, II триместър, за 96 проби/опаковка, за апарат Delfia – кит – 1; 5. Контролни серуми за флуориметрично определяне на PAPP-A/bHCG- ниска,средна и висока-по 2 в опаковка – кит - 1
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
3130.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Китове и реактиви за количествена полимеразна реакция в реално време 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Мястото за изпълнение на поръчката е Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 11

1. Набор от праймери и сонда за анализ на генна експресия на генът за грелин при плъхове чрез хидролизираща се TaqMan сонда, за 300 реакции/опаковка – опаковка – 1; 2. Набор от праймери и сонда за анализ на генна експресия на генът за GAPDH при плъхове чрез хидролизираща се TaqMan сонда, за 300 реакции/опаковка - опаковка – 1; 3. SYBR Safe DNA Gel Stain (10,000X в DMSO) - 400 µL – 1; 4. RevertAid First Strand cDNA Synthesis Kit - кит за синтез на първа кДНА върху матрица РНК, с ензим RevertAid - 100 rxn x 20 ul – 3; 5. TRI Reagent solution (TRIzol) for RNA / DNA / Protein Isolation Reagent - 100 mL – 3; 6. Maxima Probe qPCR Master Mix (2X), ROX Solution provided - 2х Мастер микс за количествен PCR в реално време с включени hot Start Taq DNA Polymerase; dNTPs (включително dUTP); оптимизиран PCR буфер. Доставен с nuclease-free вода и ROX в отделни виалки. - 200 rxn/25ul – 5; 7. 96-ямкова плака за real-time PCR, semi-skirted, Rnase,Dnase free, прозрачни, 96 x 0.2 ml tubes съвместим с апарат ABI7500 System - 20/pack – 3; 8. 96-ямкова плака за real-time PCR, semi-skirted, Rnase,Dnase free, прозрачни, 10 плаки/опаковка – опаковка – 3; 9. Полиолефинов филм за real-time PCR плаки, 100 бр/опаковка – опаковка – 4; 10. Стерилни наконечници за автоматична пипета от 0.5 до 10 мкл, съвместими с пипети Eppendorf, 96 бр в кутия – кутия – 32; 11. Стерилни наконечници за автоматична пипета от 10 до 100 мкл, съвместими с пипети Eppendorf, 96 бр в кутия – кутия – 32; 12. Стерилни наконечници за автоматична пипета от 100 до 1000 мкл, съвместими с пипети Eppendorf, 96 бр в кутия – кутия – 12; 13. DNase-free, RNase-free вода - 10 мл – 2; 14. Кит за изолиране на обща РНК от човешка и животинска цяла кръв и тъкани с пречиствателни центрифужни колонки със силициев-двуоксид - 50 rxn/опаковка – 3; 15. Кит за обратна транскрипция (синтез на копиДНК) с рандъм хексамери за 200 реакции по 20мкл/опаковка. - 200 реакции по 20мкл/опаковка. – 2; 16. 2х МастерМикс за qPCR, подходящ за TaqMan сонда, без ROX, за 200 реакции по 20 мкл - за 200 реакции по 20 мкл/опаковка – 2; 17. Микс сонди и праймери за TaqMan Gene Expression Assays на човешки гени, чиито дизайн е предлаган и препоръчан от фирмата производител за стандатрен анализ на генна ексресия, с гарантирана ефиктивност и специфичност на реакцията (Inventoried); малка скала (Small scale); багрило: FAM-MGB - 250 rxn – 2; 18. Микс сонди и праймери за TaqMan Gene Expression Assays на човешки гени, чиито дизайн е предлаган и препоръчан от фирмата производител за стандатрен анализ на генна ексресия, с гарантирана ефиктивност и специфичност на реакцията (Inventoried); малка скала (Small scale); багрило: FAM-MGB - 250 rxn - 2
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
13050.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Китове и реактиви за определяне на miRNA 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Мястото за изпълнение на поръчката е Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 11

1. TaqMan Advanced miRNA cDNA Synthesis Kit - 50 rxn – 3; 2. miRNA Isolation Kit, with phenol- Bacteria, Yeast, Cells, Plant Samples, Viral Samples, Tissue - 40preps – 2; 3. TaqManAdvanced miRNA cDNA Synthesis Kit - 50 rxn – 2; 4. TaqMan Advanced miRNA Assays - 250 rxn – 4; 5. 2хTaqMan Fast Advanced Master Mix съвместим с апарат ABI7500 System - 5 ml – 1; 6. 2хTaqMan Fast Advanced Master Mix, съвместим с апарат ABI7500 System - 1 ml - 4
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
8350.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ELISA китове за ензими и възпалителни фактори 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Мястото за изпълнение на поръчката е Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 11

1. ELISA kit за човешки остеопротегерин (Osteoprotegeri) (Human OPG (Osteoprotegerin) ELISA Kit ), Чувствителност 0.10 ng/mL – 2; 2. Human Total MMP-8 Quantikine ELISA Kit (Assay Range about 0.20 - 10 ng/mL ) - 96 tests - 1
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2540.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Реактиви за стандартна PCR 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Мястото за изпълнение на поръчката е Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 11

1. Рекомбинанта Taq ДНК полимераза (5U/µl) с 10x PCR buffer, отделно доставен MgCl2 - 500U – 5; 2. dNTP mix, 10mM each - 1ml – 5; 3. праймери, небелязани за конвенционален PCR, HPLC пречистен; до 30 бази; 50nmol - 1 бр., до 30 бази, 50 нмол – 24; 4. Агароза за ДНК електрофореза с много ниска стойност на ЕЕО, разделителна способност 100 bp до >30 kb - 100 g – 1; 5. Кит за екстракция на геномна ДНК от кръв на колонен принцип, 50 теста/опаковка. – опаковка – 2; 6. Кит за екстракция на геномна ДНК от тъкани (човешки и животински) на колонен принцип, 50 теста/опаковка. – опаковка – 2; 7. Кит за екстракция на ДНК от кръв 0.2-2 мл - на коленен принцип-формат L, Midi spin columns - 20 теста/опак. – Опаковка - 4
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
4815.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Китове и реактиви за генотипиране с PCR в реално време 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Мястото за изпълнение на поръчката е Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 11

1. Микс сонди и праймери за TaqMan SNP Assay за полиморфизъм в човешки MSH6, чиито дизайн е предлаган и препоръчан от фирмата производител за дискриминация на алели с гарантирана ефиктивност и специфичност на реакцията. FAM/VIC, за 300 реакции. – опаковка – 2; 2. Mастер микс за генотипиране на SNP с TagMan технология (TaqMan SNP Genotyping Assay, human) - 800 reactions – 3; 3. Кит за SNP (NOS3 rs2070744) анализ при човек с TaqMan технология съдържащ набор флуоресцентно белязани прймери и сонди и положителна контрола, за 1000 реакции по 10мкл, с маркери FAM/JOE или FAM/TAMAR или FAM/ROS) - 1 кит за 1000 реакции x 10mkl (M size) – 1; 4. Кит за SNP (CAV1rs4236601) анализ при човек с TaqMan технология съдържащ набор флуоресцентно белязани прймери и сонди и положителна контрола, за 750 реакции по 10мкл, с маркери FAM/JOE или FAM/TAMAR или FAM/ROS) - 1 кит за 300 реакции x 10mkl (S size) – 1; 5. Кит за SNP (CAT rs769217) анализ при човек с TaqMan технология съдържащ набор флуоресцентно белязани прймери и сонди и положителна контрола, за 750 реакции по 10мкл, с маркери FAM/JOE или FAM/TAMAR или FAM/ROS) - 1 кит за 300 реакции x 10mkl (S size) – 1; 6. Mастер микс за генотипиране на SNP с TagMan технология (TaqMan SNP Genotyping Assay, human) - 10 ml (400 reactions) – 2; 7. Кит за SNP (Adiponectin rs1501299) анализ при човек с TaqMan технология съдържащ набор флуоресцентно белязани прймери и сонди и положителна контрола, за 750 реакции по 10мкл, с маркери FAM/JOE или FAM/TAMAR или FAM/ROS) - 1 кит за 300 реакции x 10mkl (S size) - 1
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
14567.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

китове за количествено определяне чрез флуоресценция 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

ELISA китове за количествено определяне чрез флуоресценция

1. ELISA кит за количествено определяне чрез флуоресценция на специфичната ензимна активност на MMP-2 в културална среда, серум, плазма, синовиална течност и тъканни хомогенати. – 1; 2. ELISA кит за количествено определяне чрез флуоресценция на специфичната ензимна активност на MMP-9 в културална среда, серум, плазма, синовиална течност и тъканни хомогенати - 2
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
3750.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Китове за определяне в серум на цитокини 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Мястото за изпълнение на поръчката е Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 11.

1. ELISA кит за количествен анализ на IL-27 в човешки серум, за 96 теста/опаковка, с чувствителност 0.92 pg/ml – опаковка – 2; 2. ELISA кит за количествен анализ на IL-6 в човешки серум, за 96 теста/опаковка, с чувствителност 0.92 pg/ml – опаковка – 1; 3. Human TGF-beta 1 ELISA Kit подходящ за серум, плазма; Assay Range: 31.2 - 2,000 pg/mL ; Sensitivity: 15.4 pg/mL; minimum detectable dose (MDD): 4.61 pg/mL. - 1 plate /96 wells – 2; 4. IL-6 Human ELISA kit, биотинилирана, 96 tests - 96 wells - 1
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
4892.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Китове за изолиране и транспорт на miRNA 9
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Мястото за изпълнение на поръчката е Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 11

1. miRNeasy Serum/Plasma Kit - 50prep – 1; 2. PAXgene Blood RNA Tubes - 100/box - 1
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1167.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Китове за пречистване и работа с РНК 10
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Мястото за изпълнение на поръчката е Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 11

1. SYBRGreen I nucleic acid gel stain - 500 ?l – 1; 2. Епруветки и капачки 4 х 0.1 ml на стрип, свободни от ДНази и РНази - 4x250 – 1; 3. Универсален кит за пречистване на РНК. Разработен е за бързо цялостно изолиране на тотална РНК от разнообразни източници: тъкани от животни, растения и гъби, клетъчни култури, бактерии и дрожди, като има в упътването си протоколи за всеки от тези източници. Висококачествената РНК да се елуира с вода, свободна от РНази. Типичните добиви да са до 100 мкгр тотална РНК с дължина над 200 бази, но да е възможно и да се изолират и РНК молекули, по-малки от 200 бази, с градиентно намаляваща ефективност. Изолираната РНК да е готова за последващи приложения без необходмост от етанолна преципитация. - 100 reactions – 1; 4. Трис(хидроксиметил)аминометан за молекулярна биология, свободен от Дназ/РНази и протеази, с минимална чистота от 99.9 % - 1 kg – 1; 5. Кит за обратна транскриптазна реакция за синтез на първа верига кДНК. Китът да е базиран на модифицирана обратна транскриптаза с подобрена термостабилност (до 65°C) и процесивност. Да има лесен за употрена формат за спестяване на време и ограничаване грешките от пипетиране. Китът да позволява амплифициране на ДНК от всяка РНК с висока специфичност и чувствителност. Миксът да съдържа обратна транскриптаза и РНазен инхибитор срещу РНази A,B и C. 5X кДНК буферът да съдържа оптимизиран за RT буфер и дНТФи. - 100 reactions – 1; 6. qPCR мастер микс 2х с hot start ДНК полимераза/ 2Х универсален мастермикс за qPCR със SYBR Green I и ДНК полимераза с горещ старт (свързана с анти-Так моноклонално антитяло), съвместим с повечето търговски достъпни апарати за полимеразна верижна реакция в реално време. Освен Taq ДНК полимераза мастермиксът да съдържа оптимизиран реакционен буфер, дНТФ (като дТТФ да е частично заменен с дУТФ) и SYBR Green I багрило. Да се доставя в комплект с отделни епруветки с 270 микролитра урацил-Н- глюкозилаза с концентрация 1 ед./ мкл и 10 х 1,25 мл вода без нуклеази. Опаковката да е достатъчна за 1000 реакции, като мастермиксът да е разделен в 10 отделни епруветки.- 1000 rections - 1
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2890.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхната годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

. Участникът следва да има опит в изпълнението на дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция, за която подава оферта. Под „дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция“ следва да се разбира доставка на идентични или сходни медицински китове/ тестове, в зависимост от обособената позиция, за която се подава оферта. Възложителят не поставя изискване за обем на доставката. В случай, че участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, той следва да докаже съответствие с критерия за подбор по съответната обособена позиция, за която подава оферта. При подаване на офертата, участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, Раздел В от ЕЕДОП. В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, участникът следва да представи списък-декларация на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка по съответната обособена позиция, с посочване на стойностите, датите и получателите, ведно с доказателства за извършената/ните доставка/и. Представените доказателства следва да удостоверяват изпълнението на декларираните дейности по доставка.

Възложителят поставя изискване участникът да е изпълнил минимум 1 (една) дейност по доставка с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция, за която се участва, изпълнена най-много през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. Под „дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция“ следва да се разбира доставка на идентични или сходни медицински китове/ тестове, в зависимост от обособената позиция, за която се подава оферта. Възложителят не поставя изискване за обем на доставката.В случай, че участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, той следва да докаже съответствие с критерия за подбор по съответната обособена позиция, за която подава оферта.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

20/03/2019 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

21/03/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

ст. 340 - 3 ет., Ректорат, Тракийски университет гр. Стара Загора, Студентски град

Получените оферти за участие се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл.54, ал. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 5 от ЗОП. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, за който важат забраните по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с професионален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен ако за него не са приложими изключенията по чл. 4 от същия закон.
Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участници, които са „свързани лица” по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП.
2. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 (пет) % от стойността на договора без ДДС за обособената позиция. Гаранцията за изпълнение може да се представи под формата на парична сума, под формата на банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие, което обезпечава отговорността на Изпълнителя. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Гаранцията под формата на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на Изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.
3. До оценяване и разглеждане се допускат само предложенията, които съответстват на законовите изисквания и настоящите Указания за участие. Съобразявайки се с разпоредбата на чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, Комисията ще класира участниците по степента на съответствие с предварително обявените от Възложителя условия. Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани предвид критерия за оценка „най-ниска цена“ и тази цена се предлага в две или повече оферти.
4. Всички документи по настоящата обществена поръчка се публикуват в официалната интернет страница на Тракийски университет, в главно меню „Профил на купувача" на адрес:
http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190211iaPI2120745

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/02/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва