Деловодна информация
00373
925 12/02/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
12/02/2019 (дд/мм/гггг)
00373-2019-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Тракийски университет 123024538
Студентски град
Стара Загора BG344 6000 България
Гергана Маламова +359 42699270
malamova@uni-sz.bg +359 42672009

Интернет адрес/и

http://uni-sz.bg/

http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190211lvWH2117086
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора
33140000      
Доставки

„Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“.
Поръчката е обособена в позиции:- об. № 1 „Лабораторни химикали, реактиви и консумативи“; - об. позиция № 2 „Лабораторни консумативи за еднократна употреба (пластмаси)“; - об. позиция № 3 „Антитела срещу клетъчни регулаторни молекули“; - об. позиция № 4 „Консумативи за оценяване на замърсители на въздуха“; - об. позиция № 5 „Реактиви за изследвания с конфокален микроскоп“; - об. позиция № 6 „Медицински консумативи“; - об. позиция № 7 „Консумативи за работа в патологична лаборатория“; - об. позиция № 8 „Лабораторна стъклария“; - об. позиция № 9 „Реактиви за секвениране на ДНК“; - об. позиция № 10 „Консумативи за експресни тестове за глюкомер wellion“; - об. позиция № 11 „Антитела и реактиви за имунохистохимия“; - об. позиция № 12 „Китове и реактиви за флоуцитометрия“; об. позиция № 13 „Реактиви за микробиологичен анализ“.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
40020.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Лабораторни химикали, реактиви и консумативи 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Мястото за изпълнение на поръчката е Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 11

1. Бета-меркаптоетанол – оп – 1; 2. Лабораторен филм "Парафилм", ролка с размери 5 см/ 8 м. – бр – 3; 3. L-?-Phosphatidylcholine, from egg yolk, ~60% (TLC) - 25 g – 1; 4. Hexaammineruthenium(II) chloride - 250 mg – 1; 5. Thiourea - 50 g – 1; 6. 2,3-Diphosphoglycerate - 25 mg – 2; 7. Manitol - 500 g – 1; 8. магнити за МАГНИТНА БЪРКАЛКА с тефлоново покритие 4.5/15 мм – бр. – 4; 9. Кристалвиолет-субстанция - 25 г. – 1; 10. N N Dimethyl-p-Phenylene-diamine - 5 г – 1; 11. Anti-Serotonin (Anti-5-Hydroxytryptamine) produced in rabbit, delipidized, whole antiserum, species reactivity - rat, human - 2ML - 1
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2200.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Лабораторни консумативи за еднократна употреба (пластмаси) 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Мястото за изпълнение на поръчката е Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 11

1. наконечници за автоматични пипети бели, градуирани 10 мкл, DNAse/RNAse free - 1000 ips/bag – 25; 2. Наконечници за автоматични пипети жълти, градуирани 20-200мкл, DNAse/RNAse free - 1000 tips/back – 25; 3. Микроцентрофужни епруветки, епендорф, 1.5ml, градуирани - 500 бр – 12; 4. Накрайници за автоматични пипети сини 100-1000 µл - 1000 бр/оп – 8; 5. PCR tubes 0.2 ml Индивидуални, безцветни, с изпъкнало капаче, DNAse/RNAse free - 1000бр/ опаковка – 7; 6. Статив за епруветки тип "Eppendorf" 1,5мл - бр. – 10; 7. PCR станция (статив) с гнезда за 0.2 мл и 1.5 мл епруветки, с две лица и капак, автоклавируем. - бр. – 3; 8. Стерилни епруветки, центрофужни, 5мл - бр. – 100; 9. Епруветка- цилиндрична, от полипропилен, 16 мл, 17/100 мм – бр – 40; 10. Епруветка- полистирол, цилиндричен, 10 ml, 16/100 mm - опаковка 500 бр – 1; 11. ЕПРУВЕТКА - полистирол, цилиндричен, 5 ml, 12/75 mm - опаковка 1000 бр – 1; 12. ЕПРУВЕТКИ тип “Епендорф” - 2 мл - 1000 бр/оп – 2; 13. 96-Well Semi-Skirted Plates PCR Reaction Plate 0.2ul - съвместими с апарат ABI 7500 - 20 /pack - 2
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2700.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Антитела срещу клетъчни регулаторни молекули 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Мястото за изпълнение на поръчката е Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 11

1. IL -27 Antibody (C-8) - разфасовка 200 µg/ml – 2; 2. IL-17 (G-4) Antibody - разфасовка 200 µg/ml – 2; 3. Anti-CD1c antibody [OTI2F4] - разфасовка 100 µg/ml – 2; 4. ghrelin Antibody (2F4) - разфасовка 100 µg/ml – 1; 5. Serotonin Antibody (8.F.255) - разфасовка 100 µg/ml – 1; 6. Anti-T-bet / Tbx21 antibody [EPR9301] - разфасовка 100 µg/ml – 1; 7. Anti-ICOS antibody [EPR20560] - разфасовка 100 µg/ml – 1; 8. IL-13 Antibody (F-6) - разфасовка 200 µg/ml – 1; 9. IL-4R? Antibody (H-4) - разфасовка 200 µg/ml – 1; 10. GATA-3 Antibody (HG3-31) - разфасовка 200 µg/ml – 1; 11. Bovine serum albumin - 1 г. – 1; 12. anti-NeuN antibody - 100 мкл. – 1; 13. anti-PSD95 antibody - 100 мкл. – 1; 14. mouse monoclonal (CC1) to mast cell chymase IHC-P, IHC - Fr for rat, human, pig - 100µg – 1
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
16000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Консумативи за оценяване на замърсители на въздуха 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Мястото за изпълнение на поръчката е Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 11

1. Phenol Red Spec-Grade Indicator Solution - 50 мл – 2; 2. SPADNS Reagent for Fluoride - 500 мл – 2; 3. Phosphorus, Reactive (Ortophosphate) набор реактиви – 1; 4. NitraVer Nitrate Reagent - 100 бр – 2; 5. SulfaVer4 10 ml Reagent - 100 бр – 2; 6. Ammonia Cyanurate 10 ml Reagent - 100 бр – 2; 7. Ammonia Salycilate 10 ml Reagent - 100 бр – 2; 8. Инд. тръбички Амоняк 5-В - 10 бр/оп – 3; 9. Инд. тръбички Ацетон 200-А - 10 бр/оп – 3; 10. Инд. тръбички Въглероден диоксид 0.1% - 10 бр/оп – 2; 11. Инд. тръбички Етанол 200-А (10 бр. за 5 определения) - 10 бр/оп – 2; 12. Инд. тръбички Оцетна к-на 20-А - 10 бр/оп - 2
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1350.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Реактиви за изследвания с конфокален микроскоп 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Мястото за изпълнение на поръчката е Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 11

1. Donkey anti-Mouse IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor 488 - разфасовка, 500 µg – 1; 2. Donkey anti-Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor 594 - разфасовка, 500 µg – 1; 3. DAPI (4',6-Diamidino-2-Phenylindole, Dihydrochloride) - разфасовка, 10 mg – 1; 4. Diamond Antifade Mountant - 10 мл.- течен реактив за по-дългосрочно съхранение на флуоресценто белязани микроскопски препарати - разфасовка, 10 мл – 1; 5. DiamondAntifade Mountant with DAPI -10 мл. течен реактив за по-дългосрочно съхранение на флуоресценто белязани микроскопски препарати - разфасовка, 10 мл – 1; 6. Gold Antifade Mountant with DAPI - 10 мл. течен реактив за по-дългосрочно съхранение на флуоресценто белязани микроскопски препарати с повишена безопастност - разфасовка, 10 мл – 1; 7. Gold Antifade Mountant -10 мл. течен реактив за по-дългосрочно съхранение на флуоресценто белязани микроскопски препарати с повишена безопасност - разфасовка, 10 мл - 1
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
4400.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Медицински консумативи 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Мястото за изпълнение на поръчката е Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 11

1. Памук – хидгроскопичен - пакети - 1 kg – 12; 2. Лигнин - пакети - 1 kg – 10; 3. лигнин 5кг/оп. - 5кг/оп. – 12; 4. Латексови ръкавици- М - кутия от 100бр – 15; 5. Латексови ръкавици без талк; размер M - 100бр/кут – 5; 6. Латексови ръкавици без талк; размер S - 100бр/кут – 5; 7. Латексови ръкавици без талк; размер L - 100бр/кут – 3; 8. ШПАТУЛА метална - 6 мм - 1 бр. – 1; 9. Марля - Компреси нестерилни 5Х5 см - 200 бр/пакет - 5
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
410.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Консумативи за работа в патологична лаборатория 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Мястото за изпълнение на поръчката е Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 11

1. Абсолютен алкохол - 1л – 40; 2. Метилов алкохол - 1л – 25; 3. Перхидрол - 1л – 7; 4. Ксилол - 1л – 25; 5. Ацетон - 1л – 15; 6. Етер - 1 л. – 1; 7. Водно лепило за имунохистохимия - 1л – 10; 8. Предметни стъкла с матиран край, 50бр./оп - 50бр./оп – 80; 9. Предметни стъкла без матиран край, 50бр./оп - 50бр./оп – 50; 10. Предметни стъкла за имунохистохимия – оп – 5; 11. Покривни стъкла 20/20 мм, 100бр/оп - 100бр/оп – 5; 12. Покривни стъкла 24/32 мм, 100бр/оп - 100бр/оп – 10; 13. Покривни стъкла 24/24 мм, 100бр/оп - 100бр/оп – 10; 14 Покривни стъкла 24/50 мм, 100бр/оп - 100бр/оп – 20; 15. Покривни стъкла 24/60 мм, 100бр/оп - 100бр/оп – 7; 16. Контейнери за тъкани – пластмасови, 5мл / 250 бр/оп – оп – 3; 17. Пастьор пипети 1 мл – бр – 100; 18. Ножчета за парафинови блокчета за еднократна употреба – оп – 5; 19. Гранулиран парафин – кг – 5; 20. хистологични кошнички за водене на биопсичен материал 1000 бр/оп – оп – 2; 21. пинцетки пластмасови – бр – 5; 22. хематоксилин на Майер - л – 1; 23. стерилна вода ампули – бр. 30; 24. физиологичен разтвор ампули – бр – 30; 25. буфери за стандартизиране на рН метър – бр – 2; 26. Ентелан – л – 1; 27. накрайници за хирургични скалпели стерилни 50 бр/оп – оп – 3; 28. Silane - оп. – 1; 29. Кернехт рот 100гр./оп. - оп. – 100; 30. нестерилна марля 5/5 см - оп. – 30; 31. нестерилна марля 10/10 см - оп. – 30; 32. tabidez таблетки за дезинфекция - оп. – 2; 33. Пластмасови кювети за 12 стъкла – бр – 5; 34. Пластмасови носачи за кювети за 12 стъкла – бр – 5; 35. Картонена мапа за 32 стъкла с капак – бр – 10; 36. Картонена мапа за 24 стъкла с капак – бр – 20; 37. Кутия архиваторна за 100 предметни стъкла – бр – 10; 38. Златен хлорид – кг - 0.01; 39. стерилно петри с диаметър 5 см 10бр/оп. – опаковка – 10; 40. спринцовка 2 мл - бр. – 500; 41. Буферни таблетки PBS рН 7,4 на таблетки 200 бр/оп. – опаковка – 1; 42. стерилни накрайници за скалпел № 11 - 100 бр/оп. – опаковка – 5; 43. замразяващ спрей за криостатни срези - бр. – 3; 44. Precision Wipes, не оставящи власинки 30/30 см, 196 бр/оп – опаковка - 5
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
7800.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Лабораторна стъклария 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Мястото за изпълнение на поръчката е Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 11

1. реактивни шишенца широко гърло, шлифт, тъмни 100мл – бр – 10; 2. реактивни шишенца широко гърло, шлифт, тъмни 250мл – бр – 5; 3. реактивни шишенца широко гърло, шлифт, тъмни 50мл – бр – 5; 4. реактивни шишенца широко гърло, шлифт, бели 100мл – бр – 5; 5. реактивни шишенца широко гърло, шлифт, бели 250мл – бр – 5; 6. реактивни шишенца широко гърло, шлифт, бели 50мл – бр – 5; 7. Пръскалки 500 мл – бр – 10; 8. Пръскалки 1000 мл – бр – 2; 9. Петри-стъклени - 80/15 мм – бр – 50; 10. Епруветки-стъклени 120/12 – бр - 200
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
400.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Реактиви за секвениране на ДНК 9
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Мястото за изпълнение на поръчката е Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 11

1. Стандарт за оразмеряване на ДНК фрагменти, подходящ за работа с флуоресцентно-базирана капилярна ДНК електрофореза; съвместим със система ABI PRISM 310 Genetic Analyzer; за 800 проби. – опаковка – 1; 2. Денатуриращ полимер alterPOP 4 за капилярна електрофореза, съвместим със система ABI PRISM 310 Genetic Analyzer, 5мл/оп. – опаковка – 1; 3. Матрица от флуоресцентно белязани ологонуклеотиди с багрила FAM, TET, TAMRA, HEX (DS-34 Matrix Standart Set), съвместима със система ABI PRISM 310 Genetic Analyzer. – опаковка – 1; 4. 10х Концентриран буфер с EDTA за капилярна електрофореза, съвместим със система ABI PRISM 310 Genetic Analyzer.25мл/оп – опаковка - 1
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2450.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Консумативи за експресни тестове за глюкомер wellion 10
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Мястото за изпълнение на поръчката е Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 11

1. Wellion еднократни ланцети 28G, 1.8mm - 200 бр – 2; 2. Wellion CALLA - тест-ленти за глюкоза - 50 бр – 15; 3. Wellion LUNA - тест-ленти за холестерол - 5 бр - 15
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
600.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Антитела и реактиви за имунохистохимия 11
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Мястото за изпълнение на поръчката е Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 11

1. anti-Glial Fibrillary Acid Protein (GFAP) - концентрат 200 мкл. - 1
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
920.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Китове и реактиви за флоуцитометрия 12
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Мястото за изпълнение на поръчката е Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 11

1. TEST TUBE, 12 X 75 MM, POLYPROPYLENE, BLUE (250/PK) - опаковка 250 бр. - 4
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
300.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Реактиви за микробиологичен анализ 13
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Мястото за изпълнение на поръчката е Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 11

1 . Кристал Грам позитив кит - 20/20 – 1; 2. Кристал Ентерик Нонферементер - 20/20 - 1
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
490.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхната годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът следва да има опит в изпълнението на дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция, за която подава оферта. Под „дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция“ следва да се разбира доставка на идентични или сходни медицински реактиви/ консумативи, в зависимост от обособената позиция, за която се подава оферта. Възложителят не поставя изискване за обем на доставката. В случай, че участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, той следва да докаже съответствие с критерия за подбор по съответната обособена позиция, за която подава оферта. При подаване на офертата, участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, Раздел В от ЕЕДОП. В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, участникът следва да представи списък-декларация на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка по съответната обособена позиция, с посочване на стойностите, датите и получателите, ведно с доказателства за извършената/ните доставка/и. Представените доказателства следва да удостоверяват изпълнението на декларираните дейности по доставка.

Възложителят поставя изискване участникът да е изпълнил минимум 1 (една) дейност по доставка с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция, за която се участва, изпълнена най-много през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. Под „дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция“ следва да се разбира доставка на идентични или сходни медицински реактиви/ консумативи, в зависимост от обособената позиция, за която се подава оферта. Възложителят не поставя изискване за обем на доставката. В случай, че участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, той следва да докаже съответствие с критерия за подбор по съответната обособена позиция, за която подава оферта.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

20/03/2019 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

21/03/2019 (дд/мм/гггг)   09:00 (чч:мм)

ст. 340 - 3 ет., Ректорат, Тракийски университет гр. Стара Загора, Студентски град

Получените оферти за участие се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл.54, ал. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 5 от ЗОП. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, за който важат забраните по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с професионален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен ако за него не са приложими изключенията по чл. 4 от същия закон.
Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участници, които са „свързани лица” по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП.
2. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 (пет) % от стойността на договора без ДДС за обособената позиция. Гаранцията за изпълнение може да се представи под формата на парична сума, под формата на банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие, което обезпечава отговорността на Изпълнителя. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Гаранцията под формата на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на Изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.
3. До оценяване и разглеждане се допускат само предложенията, които съответстват на законовите изисквания и настоящите Указания за участие. Съобразявайки се с разпоредбата на чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, Комисията ще класира участниците по степента на съответствие с предварително обявените от Възложителя условия. Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани предвид критерия за оценка „най-ниска цена“ и тази цена се предлага в две или повече оферти.
4. Всички документи по настоящата обществена поръчка се публикуват в официалната интернет страница на Тракийски университет, в главно меню „Профил на купувача" на адрес:
http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190211lvWH2117086

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/02/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва