Деловодна информация
00267
39 12/02/2019 (дд/мм/гггг)
не
00267-2019-0014 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Общинско предприятие Дезинфекционна станция 0004715040569
ул. Перущица №1
Пловдив BG421 4000 България
Елена Тотолакова - Директор +359 32990318
dstancia.plovdiv@abv.bg +359 32990318

Интернет адрес/и

www.dezstancia.com

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190125sIBW7642518
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Предоставяне на услуги по дезинсекция срещу комари, кърлежи и други вредители, както и растителна защита на дървета и храсти в обществените площи на територията на община Пловдив
90670000      
Услуги

Предоставяне на услуги за период от 1 година по дезинсекция срещу комари, кърлежи и други вредители, както и растителна защита на дървета и храсти в обществените площи на територията на община Пловдив, а именно - обществените паркове и други обществени зелени и водни площи на територията на община Пловдив с приблизителна площ от 42 000 дка.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
255000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90670000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

Обществените паркове и други обществени зелени и водни площи на територията на община Пловдив

Предоставяне на услуги за период от 1 година по дезинсекция срещу комари, кърлежи и други вредители, както и растителна защита на дървета и храсти в обществените площи на територията на община Пловдив - обществените паркове и други обществени зелени и водни площи с приблизителна площ от 42 000 дка.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
255000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът да е изпълнил задължението по чл.12 от Наредба №1/05.01.2018г. за вписване в публичната база данни на Министерство на здравеопазването или да е вписван в еквивалентен регистър на чуждестранна държава при условие за приложимост на територията на Република България. Документи, с които се доказва спазването на изискванията:
Попълнен ЕЕДОП, съгласно указанията на възложителя и в частност, чрез попълване на Част IV: Критерии за подбор, както следва: т.А „Годност” 1) като от описанието следва да се установява, че е изпълнено задължението по чл.12 от Наредба №1/05.01.2018г. за вписване на участника в публичната база данни на Министерство на здравеопазването.
Преди подписване на договора определеният изпълнител доказва спазването на изискването с посочването на интернет адрес, от който се установява вписването, или с представянето на документ, доказващ за вписването по чл.12 от Наредба №1/05.01.2018г в публичната база данни на Министерство на здравеопазването или в еквивалентен регистър на чуждестранна държава при условие за приложимост на територията на Република България, или изпълнителят доказва изпълнението на изискването по друг допустим начин, съгласно ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Няма

Няма
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът следва да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката
2. Участникът трябва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.
Документи, с които се доказва спазването на изискванията: Попълнен ЕЕДОП, съгласно указанията на възложителя и в частност, чрез попълване на Част IV: Критерии за подбор, както следва: т.„В: Технически и професионални способности”, подточка „9)”, като от описанието следва да се установява спазване на изискването за инструменти, съоръжения и техническо оборудване, както и подточка „6)”, като от описанието следва да се установява спазване на изискването към персонала, който ще отговаря за изпълнението на поръчката.
Преди подписването на договора определеният изпълнител доказва спазването на изискванията с представянето на: 1) списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата. 2) декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката


1.Участникът следва да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, а именно:
- Ръчни моторни пръскачки за разпръскване на препарати – минимум 4 броя ;
- Машини, позволяващи за разпръскване на препарати за всички видове обработки на височина над 30 метра и ширина 20-30 метра – минимум 1 брой;
- Генератор за топъл аерозол – 1 бр;
- УЛВ генератор за студен аерозол – 1 бр;
- Моторни превозни средства, пригодени за транспортиране и ползване на машини за разпръскване на препарати – минимум 3 броя.
2. Участникът трябва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, а именно:
- поне 5 лица с валидна правоспособност за дейностите по извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация, като поне едно от лицата да е с правоспособност за ръководител на посочените дейности.
- поне 1 лице с агрономическо образование по специалността „Растителна защита“ и/или еквивалент;
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

06/03/2019 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

07/03/2019 (дд/мм/гггг)   08:30 (чч:мм)

Град Пловдив, ул. Перущица №1, в сградата на ОП "Дезинфекционна станция"

Отварянето на офертите ще се проведе публично на указаното място и време от комисия, назначена от Възложителя, при спазване на реда, определен в ЗОП и ППЗОП. На заседанието могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на срествата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, за който са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1 и чл.107 от ЗОП, по чл.3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици и по чл.69 от ЗПКОНПИ.
Възложителят изисква гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора, в размер на 2% от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение се представя от определения изпълнител в една от следните форми:
1. Парична сума: В този случай гаранцията за изпълнение бива преведена касово или по банкова сметка на възложителя, указана по-долу.
2. Банкова гаранция: В този случай определеният изпълнител следва да представи безусловна и неотменяема банкова гаранция за изпълнение на договора в оригинал, издадена от банка в полза на възложителя.
3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. В този случай определеният изпълнител представя застрахователна полица, обезпечаваща изпълнението на договора,
Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение (парична, банкова или застрахователна), като в случай на парична или банкова гаранция, гаранцията може да бъде представена от името на изпълнителя за сметка на трето лица – гарант.
Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката
Възложителят има право да задържи гаранцията за изпълнение, при условие, че из-пълнителят не изпълни частично или изцяло задълженията си по договора за обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение се задържа и освобождава при условията и сроковете, предвидени в договора за изпълнение на обществената поръчка.
Банкова сметка за постъпване на гаранция за изпълнение под форма на парична сума: ОП “Дезинфекционна станция” – Пловдив, ТБ “Инвестбанк” АД – Клон Пловдив, BIC: IORTBGSF, IBAN: BG58IORT73753302300103
Договорът за възлагане на обществена поръчка ще се сключи при условията на чл.114 ЗОП, а именно – същият ще породи правното си действие при условие, че бъде осигурен необходимия финансов ресурс по бюджетната сметка на ОП „Дезинфекционна станция”.
Органите по чл. 47, ал.3 от ЗОП са Национална агенция по приходите, Национален осигурителен институт, Регионсалните инспекции по околната среда и водите, Регионалните здравни инспекции, Агенциа по заетостта.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/02/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва