Деловодна информация
02709Витиня
202 08/02/2019 (дд/мм/гггг)
не
02709-2019-0017 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Витиня към Държавно предприятие - Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ - Враца 2016174760088
местност Витиня, п.к. №7
Ботевград BG412 2140 България
Соня Митинска +359 72398745
ddsvitinia@abv.bg +359 884858496

Интернет адрес/и

www.szdp.bg

http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190208owPB10496072


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190208owPB10496072
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Дейности по чл. 165, ал. 1 от ЗГ,дърводобив,лов и опазване на горските територии.

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на фуражи и люцерново сено за нуждите на ТП ДЛС Витиня през 2019 година“
03200000      
Доставки

Количеството фуражи за доставка е 290 тона царевица зърно, 20 тона ечемик на зърно, 5 тона овес на зърно, 2 тона пшеница, 80 тона люцерново сено, 25,5 тона тикви, 0,5 тона земна ябълка, 2 тона карма /непочистен ориз/ и 1 тон каменна сол; количеството е максимално допустимото .
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
160000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
03200000      
03211200      
15712000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

Територията на ТП ДЛС Витиня

Доставка на фуражи и люцерново сено за нуждите на ТП ДЛС Витиня през 2019 година
- Царевица – 290 000 кг.
- Ечемик – 20 000 кг.
- Овес – 5 000 кг.
- Жито – 2 000 кг.
- Люцерново сено – 80 000 кг.
- Сочен фураж/тикви/ – 25 500 кг.
- Карма /непочистен ориз/ - 2 000 кг.
- Каменна сол - 1000 кг.
- Земна ябълка - 500 кг.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
160000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Право да участва в процедурата има всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. Кандидатите трябва да отговарят на изискванията на чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителя не поставя изискване към икономическото и финансово състояние на участника.

Възложителя не поставя изискване към икономическото и финансово състояние на участника.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Всеки участник в процедурата трябва да отговаря на следните минимални изисквания:
1,Да има опит при изпълнение на обществени поръчки за доставки, идентични или сходни с настоящата поръчка, като е изпълнил през последните 3 (три) години назад, считано от датата на подаване на офертата (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си) дейности (обществени поръчки) с предмет и обем, идентични или сходни с предмета настоящата поръчка.
Забележка: Под дейности сходни с предмета на настоящата поръчка да се разбира доставка на зърно за фураж- царевица, ечемик, овес, пшеница /жито/, както и доставка на люцерново сено, сочен фураж /тикви, земна ябълка/ и карма.
Удостоверява се в ЕЕДОП, а при сключване на договор се доказва със:
- списък-декларация по чл.64, ал.1, т.2 от ЗОП с информация за изпълнена/и доставка/и с предмет, идентичен или сходен с предмета на настоящата поръчка през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство/а за извършената/ите доставка/и по преценка на участника.
Списъкът трябва да съдържа информация само за изпълнени доставки през посочения период и само за доставки, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка (доставка на фуражна царевица на зърно ечемик на зърно, овес на зърно, пшеница на зърно, люцерново сено на бали, сочен фураж /тикви, земна ябълка/ и карма) и да бъде придружен с доказателства за изпълнените доставки (договори, фактури, препоръки, удостоверения или друго подходящи документи).
2.Да разполага с изправна собствена и/или наета механизация и техническо оборудване, необходими за доставката на фуража.
Удостоверява се в ЕЕДОП, а при сключване на договор се доказва с:
- декларация по чл.64, ал.1, т.9 от ЗОП с посочени вид, брой, собственост на механизацията и техническо оборудване и информация за изправността й;
Когато е приложимо към ЕЕДОП се представят и доказателства по чл.65, ал.3 от ЗОП
За удостоверяване съответствието с критериите за подбор участниците техните подизпълнители и или други трети лица, ако има такива попълват съответните раздели А-Г част


Да има опит при изпълнение на обществени поръчки за доставки, идентични или сходни с настоящата поръчка, като е изпълнил през последните 3 (три) години назад, считано от датата на подаване на офертата (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си) дейности (обществени поръчки) с предмет и обем, идентични или сходни с предмета настоящата поръчка.
Забележка:
Под дейности сходни с предмета на настоящата поръчка да се разбира доставка на зърно за фураж- царевица, ечемик, овес, пшеница /жито/, както и доставка на люцерново сено, сочен фураж /тикви, земна ябълка/ и карма.
Да разполага с изправна собствена и/или наета механизация и техническо оборудване, необходими за доставката на фуража.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Избраният за изпълнител поема за своя сметка товаренето, транспорта и разтоварването на договорената доставка до мястото на предназначението.Избраният за изпълнител е длъжен да опакова доставката така, че да предотврати повреда или влошаване на състоянието й по време на транспортирането й до крайната дестинация. Непредвидени и случайни разходи по транспорт и съхранение са за сметка на избрания за изпълнител.
Разходите за повреди на доставката, дължащи се на неподходящо опаковане са за сметка на избрания за изпълнител
Стоките, предмет на поръчката се доставят от изпълнителя в състояние на готовност за употреба.
Стоката да е освободена от претенции и задължения към трети лица и фирми.
Всяка една доставка следва да бъде придружена с аналитично свидетелство, сертификати, декларация или други, удостоверяващи, че фуражите, не са обработени с химикали и са годни за директна консумация от животни, както и че фуражите са със съдържание на влага, по изискванията на БДС.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

05/03/2019 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

06/03/2019 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

административната сграда на ТП ДЛС ВИТИНЯ

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Срокът за обжалване е 10 дневен, съгласно регламента на чл. 197, ал. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 08/02/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва