Деловодна информация
00115
 
да
да
04/02/2019 (дд/мм/гггг)
00115-2019-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Русе 000530632
пл. Свобода 6
Русе BG323 7000 България
Севим Сабриева – главен специалист в отдел ТИИК и строителен техник на проекта ; Камен Христов - главен екперт отдел Обществени поръчки, тел. 082 881710 +359 82881649
mayor@ruse-bg.eu +359 82834413

Интернет адрес/и

http://www.ruse-bg.eu.

http://ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/443/index.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/443/index.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Община Русе 000530632
пл. Свобода 6
Русе BG323 7000 България
Ваня Попова - старши експерт +359 82881635
mayor@ruse-bg.eu +359 82834413

Интернет адрес/и

http://www.ruse-bg.eu

http://ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/443/index.html

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Упражняване на строителен надзор, в т.ч. и изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проекти инвеститорски контрол на обект общинска собственост:„Вътрешно преустройство и промяна предназ
71521000      
Услуги

В обхвата на поръчката се включват дейности, като упражняване на строителен надзор, изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект и инвеститорски контрол.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
4000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71521000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

гр. Русе, ж.к. Дружба-III, ул. „Н.Й.Вапцаров“ №20

Изпълнителят извършва надзор по време на строителството върху всички видове СМР, които се изпълняват от строителя на обекта, в съответствие със законовите правомощия и задължения на изпълнителя като лице, упражняващо строителен надзор на строеж. В съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството изпълнителят следва да:
• Изготвяне на оценка за съответствие на изготвения инвестиционен проект, която да послужи за издаване на разрешение за строеж на съответния обект – в срок до 10 календарни дни след предоставяне на всички необходими за това документи от Възложителя;
• Участва в съставяне на протокол Образец 1 за предаване и приемане на одобрения инвестиционен проект и разрешение на строеж за изпълнение на конкретния строеж;
• Съставя протокол Образец 2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа, при влязло в сила разрешение за строеж. В 3 (три) дневен срок от съставянето на този протокол заверява Заповедна книга на строежа, а в 7 (седем) дневен срок от заверката уведомява писмено общината, специализираните контролни органи и Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) за заверената заповедна книга;
• Подписва всички актове и протоколи по време на строителството, които се съставят по реда на действащото законодателство, за които е оправомощен да бъде съставител, или лице извършило проверка, или лице в присъствието на което е съставен документът.
• Проверка на изпълнените СМР по количества и цени и подписване на протоколи за приемане на изпълнените СМР, изготвени от Изпълнителя /бивш акт обр.19/;
• Изготвяне на оценка за съответствие на изготвените инвестиционни проекти – преработка проект по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ – в срок до 10 календарни дни след предоставяне на всички необходими за това документи от Възложителя;
• Да съставя и организира подаването от името на Възложителя на всички необходими документи, искания, заявления и др. документи пред компетентните органи, с оглед осъществяване на инвестиционния процес без прекъсване;
• Да изготви и представи на Възложителя Техническия паспорт за обекта и Окончателен доклад по смисъла на Чл. 168, ал. 6 ОТ ЗУТ, изготвен в съответствие с Наредба № 2/31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти, като срокът за изпълнение е до за въвеждане в експлоатация на строежа, съгласно техническото предложение на Изпълнителя.
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение /Разпределение на ресурсите и организация на екипа/    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
4000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
270

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
„Разкриване на Център за комплексно обслужване на лица с увреждания, вкл. с тежки увреждания в Община Русе”, договор № BG05M9OP001-2.008-0003-C01, Оперативна програма Развитие на човешките ресурси

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да e вписан в регистъра при ДНСК за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ. Участниците, които са чуждестранни лица, следва да притежават еквивалентен документ, удостоверяващ правото да извършват тази дейност, издаден от компетентен орган на държавата-членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
За доказване на изискването по т. 2 участниците попълват съответната информация в Част IV, буква „А“, т. 1 от ЕЕДОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участниците следва да притежават застраховка „Професионална отговорност“

Участниците следва да притежават застраховка „Професионална отговорност“ с покритие съответстващо на обема и характера на поръчката или произтичащо от нормативен акт.
За доказване на изискването участниците попълват съответната информация в Част IV, буква „Б“, т. 5 от ЕЕДОП.
Важно: На етап сключване на договор, участникът, избран за изпълнител, следва да представи: Заверено копие на валидна застрахователна полица професионална отговорност с покритие съответстващо на обема и характера на поръчката или произтичащо от нормативен акт. Чуждестранните лица представят еквивалентен документ на застраховката, издаден от компетентните органи на държавата, в която са установени.
В случай, че участникът бъде избран за изпълнител, е длъжен в срок не по-късно от датата на сключване на договора да удължи срока на застраховката „Професионална отговорност” с валидност за целия период на изпълнение на договора.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участниците трябва да имат опит в извършването на идентични или сходни услуги. Под идентична или сходна с предмета на обществената поръчка следва да се разбира: „Услуга, свързана с упражняване на строителен надзор“.
2. Участниците трябва да разполагат с професионално компетентен персонал за извършване на поръчката.


1. Участниците следва да са изпълнили поне 1 (една) дейност, която е идентична или сходна с предмета на обществената поръчка, изпълнена през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.
Под идентична или сходна следва да се разбира: „Услуга, свързана с упражняване на строителен надзор“
За доказване на изискването участниците попълват в Част IV, буква „В“, т. 1б) от ЕЕДОП.
Важно: На етап сключване на договор, участникът, избран за изпълнител, следва да представи доказателството за извършената услуга под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата, или чрез други документи, които пряко доказват извършването на услугата.
2. Участникът следва да разполага с персонал с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката, който да включва ключови експерти със съответните профили за всеки от тях:
– Експерт Архитектура, Експерт Електроинженер, Експерт ВиК инженер, Експерт ОВКГТ инженер.
Изисквания към съответните експерти:
1.Експерт Архитектура - Висше образование, образователно-квалификационна степен “Магистър” по специалност “Архитектура” или аналогична специалност (в случай, че образованието е придобито в друга държава). Да има професионален опит минимум 3 обекта (по специалността) в проектирането и/или упражняване на строителен надзор.
2.Експерт Електроинженер – Висше образование, образователно-квалификационна степен “Магистър” по специалност “Електротехника” или “Електроснабдяване и електрообзавеждане” или “Електроенергетика” или аналогична специалност (в случай, че образованието е придобито в друга държава). Да има професионален опит минимум 3 обекта (по специалността) в проектирането и/или упражняване на строителен надзор.
3.Експерт ВиК инженер - Висше образование, образователно-квалификационна степен “Магистър”, Професионална област /квалификация/: Строителен инженер, специалност „Водоснабдяване и канализация“ или аналогична специалност (в случай, че образованието е придобито в друга държава). Да има професионален опит минимум 3 обекта (по специалността) в проектирането и/или упражняване на строителен надзор.
4.Експерт ОВКГТ инженер - Висше образование, образователно-квалификационна степен “Магистър”, Професионална област /квалификация/: инженер-топлотехника, специалност „Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника“ или аналогична специалност (в случай, че образованието е придобито в друга държава). Да има професионален опит минимум 3 обекта (по специалността) в проектирането и/или упражняване на строителен надзор.
--->продължава в IV.3)
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

11/03/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 9

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

12/03/2019 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

Община Русе, ет.3, Заседателна зала

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата и техните упълномощени представители, както и представителите на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Важно: Участникът може да посочи едно лице, което да съвместява една и повече позиции от изискуемия екип от ключови експерти. Кандидатът може да предвиди и допълнителни експерти, необходими за целите на изпълнение на поръчката, които следва да бъдат съобразени с предмета на поръчката. Организацията на експертния екип се описва изчерпателно в техническото му предложение.
Забележка: Всички ключови експерти следва да са вписани в одобрения списък на одобрените лица, неразделна част от Удостоверението за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционни проекти и/или упражняване на строителен надзор към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, дирекция за Национален строителен контрол или в еквивалентен документ за чуждестранните лица.
За доказване на изискването по участниците попълват съответната информация в Част IV, буква „В“, т. 6 от ЕЕДОП - в която посочват образованието, професионалната квалификация и професионален опит на лицата, които отговарят за изпълнението на поръчката (предложения инженерно-технически състав);
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването се прилага за обединението като цяло. При посочване на участие с използване на подизпълнител, изискването се отнася и за всеки един от подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.
Преди сключването на договора за възлагане на настоящата обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
Документите, чрез които се доказва съответствието с изискването се представят в случаите по чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП и са: списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга .
Посочените документи не се представят в случай, че вече са били предоставени на Възложителя или са му били служебно известни или са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни.
Изисквания към личното състояние на участниците - от участие в процедурата се отстранява участник, за който е налице което и да е от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.1-7 от ЗОП. За участника не трябва да са налице и специфичните основания за изключване, посочени в Документацията за обществена поръчката. В поръчката не могат да участват участници, които са "свързани лица" по см. на §1, т. 13 и 14 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.Участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1-7 от ЗОП и липсата на специфичните основания за изключване с попълване на Част III Основания за изключване на ЕЕДОП, в приложимите полета.
За обезпечаване изпълнението на договора за обществена поръчка, от определения за изпълнител участник се изисква представяне на гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на позицията без ДДС.Гаранцията за изпълнение се представя при сключване на договора в една от следните форми, по избор на изпълнителя: 1. парична сума; 2. банкова гаранция; 3. Застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 04/02/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва