Деловодна информация
00373
710 01/02/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
01/02/2019 (дд/мм/гггг)
00373-2019-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Тракийски университет 123024538
Студентски град
Стара Загора BG344 6000 България
Гергана Маламова +359 42699270
malamova@uni-sz.bg +359 42672009

Интернет адрес/и

http://uni-sz.bg/

http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190131jMFk2106751
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка и въвеждане в експлоатация на медицински апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора
33190000      
Доставки

Доставка и въвеждане в експлоатация на медицински апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, разделена в позиции, както следва:-об. позиция № 1 „Спирометър“,- об.позиция № 2 „Оборудване за лечение н пациенти с венозен руфлекс“,-об.позиция № 3 „Автоклав настолен, кръгла камера“,-об.позиция № 4 „Система за анализ на разпределението на натоварването на стъпалото“,-об.позиция № 5 „Стабилна основа с две уеб камери и диск“,-об.позиция № 6 „Индеректен офталмоскоп“,-об.позиция № 7 „Центрофуга Вортекс“,-об.позиция № 8 „Специализиран 3D софтуер за обучение по анатомия на човека“,-об.позиция № 9 „Интензивен респиратор“,-об.позиция № 10 „Ехограф от експертен клас“,-об.позиция № 11 „Дигитален ехографски апарат“,-об.позиция № 12 „Висок клас модулен интензивен монитор, приложим за научно-развойна дейност“,-об.позиция № 13 „Стандартен пациентет монитор - операционни зали и интензивни отделения“
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
426514.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

„Спирометър“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11.

2 броя. Компютърно базиран Спирометър (РС Спирометрия) със следните технически изисквания: - Спирометричен сензор за многократна употреба за връзка към компютър през USB порт, - Спирометричен софтуер за инсталиране в компютър, който дава възможност за извършване на спирометрични изследвания със спирометричния сензор, - Извършване на Експираторни и Инспираторни изследвания, - Изобразяване на компютъра на спирометрични криви, измерени стойности на параметрите, както и графична и текстова информация от изследванията, - Изследване на FVC, SVC, MV, MVV и измерване на: FVC: FVC, FEV0.5, FEV1.0, FEV3.0, FEV0.5/FVC, FEV1.0/FVC, FEV3.0/FVC, FEF0.2–1.2, FEF25–75%, FEF75–85%, PEF, MEF75%, MEF50%, MEF25%, FIVC, FIV1.0, FIV1.0/FIVC, FIV1.0/FVC, PIF, MIF50%, SVC: SVC, ERV, IRV, TV, MV: MV, RR, TV, MVV: MVV, RR, TV, - Сравнение на измерените стойности на параметрите с предсказаните стойности, - Възможност за избор на Европейски и Американски стандарти за спирометрия, - Изследване на деца и възрастни с автоматична интерпретация на резултата в текстов вид, - Извършване на изследвания преди и след медикация на пациента и сравнение на резултатите, - Сравнение (тренд) между тестове на пациента, извършени в миналото и съдържащи се в базата данни на компютъра, - Разпечатване на графична и текстова информация от изследванията, - Метод на измерване: с пневотахосевнзор, - Комплектът да включва калибрационна помпа и консумативи за 100 спирометрични теста, Компютърната конфигурация не е обект на доставката.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
6500.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Оборудване за лечение на пациенти с венозен руфлекс“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11.

1 брой. 1. Ехографски апарат за специализирана съдова диагностика и лазерна аблация на венозни съдове: 1.1. Динамична аподизация при обработка на сигналите, 1.2. Вграден диагностичен софтуер, 1.3. Изисквания за съвременна ергономия на конзолата, 1.4. Изисквания за сигурност, защита на лична информация, архив и пренос на данни, 1.5. Конектори за електронни трансдюсери, 1.6. Трансдюсери други устойства, 1.7. Възможно надграждане и разширяване на диагностичния обхват. 2. Сет за аблация на разширени вени: 2.1. Лазерен генератор за аблация на разширени вени, 2.2. Помпа за тумесцентна анестезия с активационен педал, 2.3. Сет за еднократна употреба, 2.4. Еднократно влакно за лазерна аблация, 2.5. Еднократно влакно за лазерна аблация, 2.6. Еднократно влакно за лазерна аблация.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
48330.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Автоклав настолен, кръгла камера 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11.

1 брой. - Автоматичен паров стерилизатор, - Клас на стерилизация: Class B, - Обем на камерата: от 22L до 30L, - Вид на камерата - кръгла, - Запазване на температурата за следващ цикъл на стерилизация, - Възможност за регулиране параметрите на стерилизация, - LЕD дисплеи за контрол на процеса, - Електрическо заключване на вратата, - Клапани за изравняване на налягането, - Компютърно проследяване на процесите, - Вградени тестови системи за качеството на създавания вакуум и тест за изпускане на въздух, - Комплектация: вътрекамерна решетка, 3 бр. поставки за материали, ръкохватка за горещи поставки, ръководство за експлоатация.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
3000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Система за анализ на разпределението на натоварването на стъпалото“ 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11.

1 брой. Система за анализ на разпределението на натоварването на стъпалото състояща се от платформа за анализ на вида на стъпалото, камери на стойка и софтуер за анализ на разпределението на натоварването на стъпалото и краката. Платформата анализира типа на стъпалото на пациента и степента на плоскостъпие. - Рамка от дърво с лаково покритие, - Кристална повърхност с огледало под нея, - LED осветяване от двете страни на уреда, осигуряващо визуално натоварването на стъпалото и точките на натоварване, - Товароносимост не по-малко от 200 кг, - Компактни размери на катедрата – 46х55х33 см ±5% и тегло не-повече от 15 кг.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1235.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Стабилна основа с две уеб камери и диск“ 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11.

1 брой. Стабилна платформа с две или повече камери на стойка, - Ниско тегло, не повече от 5 кг., Софтуер за запаметяване и обработка на изображенията на стъпалото и разпределението на натоварването на стъпалото, Софтуера да предоставя следните данни за стабилността на пациента: - Локализиране на барицентърната проекция върху земята на пациента, - Динамичен запис на проекцията по време на изследването, - Локализиране и динамика на барицентъра на всяко стъпало, - Разпределение на натоварването между левия и десния крак, - Разпределение на натоварването между 1-ви метатарзал, 5-ти метатарзал и петата, - Софтуера да позволява създаване на пациентска база данни с анамнеза, данни от изследвания и снимки при различните етапи на лечение. - Възможност за сравнение на снимки и данни от предишни изследвания, - Възможност за наслагване на две снимки и анимирано сравнение на контурите им, - Софтуера да позволява добавяне на желан език, чрез вкарване на превод от английски, ако не е наличен желаният език в програмата.- В комплект с видео-курс на DVD носител за постурален анализ и практическото му използване, - Възможност за бъдещо надграждане на системата за цялостен постурален анализ.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1487.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Индеректен офталмоскоп“ 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11.

1 брой. - Ъглово поле 450± 50, - Междузенично разстояние 52 mm - 74 mm, - Регулируеми размери на шлема - обиколка: 530 - 630 mm, дълбочина: 85 mm - 125 mm, - Осветеност > 500 lx, - Източник на светлина 6V/10W халогенна лампа,
- Захранване 220V, 50 Hz, - оптичен дизайн без отражения, широко поле и ясен образ, - лека и удобна конструкция, - +20D асферични лещи, - постигане на удобни ъгли за наблюдение посредством регулирането на положението и осветеността, - филтри ( без червено, кобалтово синьо, компенсационни) и рефлектори с вътрешна защита от прах, - светло петно: голямо (F60 mm), средно (F40 mm), малко (F20 mm), подходящо за различни зеници, - мека повърхност на окулярите за избягване на нараняване.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2583.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Центрофуга Вортекс 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11.

1 брой. - Комбиниран апарат - центофуга/вортекс на пронципа SMS (spin-mix-spin) технология, - Ротор за 2х96-ямкови skirted плаки, PCR стрипове в рамка, - Защитен (протектиращ) капак, - Адаптор за 96-ямкови плаки (semi-skirted и non-skirted PCR плаки), - Центофуга: - област на регулирана скорост - 300-1500 rpm, - максимална скорост - относителна центрофужна сила (RCF): 245xg (1500 rpm), - минимална RCF при 1500 rpm - 175xg, - Вортекс: - област на регулирана скорост сна въртене - 300-1200 rpm;
- регулируем тимер - 0-60 секунди, - SMS-сайклер за реализиране на SMS-алгоритъм, - Дисплей - LCD, - Захранване - 240 V.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1875.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Специализиран 3D софтуер за обучение по анатомия на човека“ 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11.

1 брой. 1. Специализиран софтуер за интерактивно обучение по анатомия на човека на медицинско ниво, позволяващ детайлна виртуална и медицински коректна 3D визуализация на скелет, стави, връзки, мускулна система с тъкани, нервна система с тъкани, мозък, ендокринна система, сърдечно-съдова система, лимфна система, дихателна система, храносмилателна система, отделителна система, полова система (мъжка и женска). 2. Възможност за напречни прерези, медицински коректни анотации и етикети. CT/MRT изображения от компютърен томограф и ядрено-магнитен резонанс. 3. Възможност за търсене на CT/MRT изображения, илюстрации, анатомични обекти и етикети. Възможност за манипулиране на 3D изображенията, като увеличение, завъртане, панорама, селекции и обратни селекции, етикетиране, поставяне на пинове, премхване и скриване на обекти, последователно отстраняване на слоеве от човешката анатомия, както и DICOM стандарт. 4. Възможност за запис на сесии – последователност на показване на анатомични структури, цялостни дисекции. 5. Създаване на специални слайд сесии за провеждане на изпит с предварително дефинирани въпроси тип викторина. 6. Хардуер- Работна станция: Компютър за 3D софтуер
7. Мултимедиен 3D късофокусен проектор с резолюция мин.Full HD 1080p и възможност за DICOM Simulation. Яркост (ANSI Lumen) мин. 4000. Контраст мин. 18000:1. Стойка за монтаж на стена. Отдалечен достъп за контрол и администрация чрез LAN или RS232. Комплект 3D очила с Projection Factor мин.0.25 : 1. Фокусна дължина поне 3.72мм. Разстояние на прожектиране 0.45-0.59 метрa. Възможност за безжична връзка с компютър. Хоризонтална сканираща честота от 15.3 ~ 91.1Khz и вертикална от 24 ~ 85(120 зо 3D)Hz. Компютърна съвместимост: FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac. 2D съвместимост: NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz). 3D съвместимост: :1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 и Full 3D. Живот на лампата: поне 10000 часа (обучение). Свързаност: Input: 2 x HDMI 1.4a 3D support, 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite video, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Audio RCA L&R. Output: 1 x VGA shared with VGA2, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 2A. Control 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger, 1 x mini USB mouse/service, 1 x 3D sync. Мощност на говорителите –поне 2х16W. 8. Интерактивна дъска мин. 90": Да позволява едновременна работа на мин. четирима потребителя, без необходимост от разделяне на повърхността. Мулти-тъч технология - възможност за писане, рисуване и местене на обекти, както с електронна писалка, така и с пръст. Възможност да се използва и като традиционна бяла дъска, със стандартни, изтриващи се маркери. Съотношение на картината 16:10. Технология на повърхността: IR (Infrared) cell LED optical. Резолюция: мин. 32768 x 32768. Активна площ: мин. 2269 x1249x30 мм. Интерфейс USB 2.0. Време на реакция: 8ms или по-малко. Захранване: USB DC 5V. Поддържани ОС: Windows 7, XP и Vista, Linux, MAC. Антибактериална и вандалоустойчива. Инструменти за съвместимост с MS Office. Софтуер: да позволява анотации на български език, разпознаване на ръкописен текст, преподаване и учене с инструменти за текст / език / реч, инструменти цифрова грамотност, мултимедийна библиотека. Свързване :USB. 9. 4K UHD ултратънък LED дисплей с диагонал поне 139 см (55"), 10. 3D очила -15 броя. Размери поне (mm) 180 x 158 x 45, литиево-полимерна батерия с живот мин.40 часа с едно зареждане, поне 15 метра безжичен обхват.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
54320.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Интензивен респиратор“ 9
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11.

1 брой. 1. Минимум 17,3" цветен дисплей с управление чрез докосване и HD резолюция. 2. Турбинно задвижване. 3. Вградена батерия, гарантираща автономна работа за поне 4 часа. 4. Възможност за работа с еднопосочна и двупосочна система от шлангове. 5. Минимум следните режими на вентилация: CPAP, PCV, P-A/C, PC-SIMV, PSV, beLevel, APRV, S, S/T, T, VCV, V-A/C, VC-SIMV, PLV (Pressure Limited Ventilation), P-ACtarget,PC-SIMVtarget, PSVtarget. 6. Възможност за задаване на еднократен обем в граници 40-2500 мл. 7. Възможност за избор на Пиков инспираторен поток в граници 0-260л/мин. 8. Възможност за избор на Инспираторно налягане в граници 0-100бар. 9. Възможност за настройка на PEEP в граници 0-50бар. 10. Възможност за настройка на отношение Инспириум/Експириум в граници 1:299;49/1 за би фазен режим и 1:59;5:1 за всички останали. 11. Възможност за неинвазивна вентилация с режими: CPAP, PSV,P-A/C, PC-SIMV, beLevel, APRV, P-A/Ctarget, PC-SIMVtarget, PSVtarget, nCPAP, nIPPV.
12. Да разполага с режим , който автоматично променя зададените параметри с цел по-бързо отвикване на пациента от апарата и намаляване на престоя му. Режима да може да се активира и без собствена дихателна активност на пациента. 13. Да разполага със софтер за оценка на състоянието на белия дроб, възможността за раздуване на колабирали участъци и определяне на оптимален PEEP. 14. Да разполага с анимирана графика, която в реално време да дава информация за къмплаянс, резистанс и спонтанно дишане. 15. Да разполага с автоматична компенсация на утечка при инспириум и експириум. 16. Да има възможност за мониториране на до 56 параметъра. 17. Да запазва трендове от реално време за до 14 дни. 18. Да има възможност за работа с извършване на кислородна терапия с висок поток до 80 л/мин. 19. Да разполага с опция за мониторинг на езофагеалното налягане, с възможност за изчисляване на транспулмонарно и трансалвеоларно налягане. 20. Апарата да е окомплектован с количка за транспорт, комплект многократни силиконови шлангове, серво контролоран овлажните., стойка за шлангове, 5 бр. сензори за поток, многократна експираторна клапа. 21. Минимум 24 месеца гаранция.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
70833.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Ехограф от експертен клас“ 10
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11.

1 брой. I. Ехографската система да позволява следните стандартни и високоспециализирани методики. II. Изисквания към апаратната част: Сензорен панел за лесно управление и контрол на работните менюта и измервания с диагонал 25 см или повече
Монитор с диагонал над 20 инча, LCD, LED задно осветление за работа в тъмна стая, Регулиращи се посока, наклон, височина, висока резолюция - 1600 / 1200 или повече, DICOM мрежова връзка с PACS и болнична мрежа – да е възможно надграждане, Да е възможно извикване в ехографа на DICOM образи от болничния сървър, Вградена инструкция за експлоатация с възможност за извикване на екрана по време на преглед, Да е възможна плавна промяна на височина и посока на клавиатурата. Архивиране на образи и данни за пациента, защита, периферия, Кино – памет с обем 300 секунди или повече, твърда памет с обем не по-малък от 500 GB, Архив на динамични и статични изображения в следните формати: WMV, AVI, MJPEG, DICOM, RAW, Да е възможно едновременно изобразяване на запаметен образ и образ в реално време, USB интерфейс за архивиране на преносима USB памет на образи и филми - минимум 3 порта на операционния панел, Дигитален черно-бял термопринтер с консуматив за мин 200 снимки, Вградени CD-R, DVD-RAM за архив и трансфер на образи, Да е налична функция идентификация на потребителя чрез парола за достъп с различни нива, Възможност за експорт на учебни файлове – образи със заличени данни за пациента. Свободен запис на клип – да достига до 180 сек., III. Окомплектовка: Конектори за трансдюсери – 4 активни. Да е наличен " паркинг" конектор за свободни сонди, Трансдюсери. IV. Задължителни възможности за надграждане
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
140066.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Дигитален ехографски апарат“ 11
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11.

1 брой. 1. Основни характеристики:Динамична аподизация при обработка на сигналите, Сива скала 4000 нива или повече, Цветен Доплер, Мощностен доплер - дирекционален, Цветен тъканен доплер, Да е налична друга доплерова модалност с висока резолюция и възможност за указване посоката на кръвотока, Пулсов - PW Доплер, Високочестотен пулсов - HPRF-PW Доплер, Продължително вълнов - CW Доплер, Широколентово тъканно хармонично изобразяване, Да е възможно симултантно наблюдение на образи с нормална и забавена скорост в реално време за бърза ориентация на екзаминатора при несъдействащи пациенти. Да е възможно наблюдение на 2D образ и 2D образ с цветен доплер едновременно в реално време на разделен екран. Да е наличен цветен М режим при цветен доплер, мощностен доплер и други видове цветни доплерови изображения. Да е наличен анатомичен М-режим в поне 3 независими плана в реално време, Честотен обхват на системата до 16 MHz. и др.функции.2. Изисквания за съвременна ергономия на конзолата: Монитор - LCD с размер мин. 15 инча, променливи посока, наклон, височина. Мониторът да може да се сгъва напред при транспортиране. Възможност за плавна промяна работната височина и посока на клавиатурата. 3. Изисквания за сигурност, защита на лична информация, архив и пренос на данни. 4. Трансдюсери и други устойства, подромно описани в спецификацията.5. Възможно надграждане и разширяване на диагностичния обхват.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
44235.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Висок клас модулен интензивен монитор, приложим за научно-развойна дейност“ 12
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11.

1 брой. Общи изисквания: 1. Модулен пациентен монитор с медицински клас цветен дисплей с диагонал на екрана над 15“ и резолюция мин. 1920 x 1080, ъгъл на наблюдение ? 1700 и автоматично регулиране на яркостта. 2. Едновременно изобразяване на мин. 10 параметрични графики. 3. Управление на менютата чрез сензорно управление поддържащо мултитъч операции, чрез безжични или кабелни клавиатури и мишки. 4. Минимум 6 интегрирани слотове за включване на параметрични мониторни модули. 5. Памет за съхранение на мин. 120 часа тренд записи с резолюция мин. 1 минута, мин. 120 часа ST сегмент измервания, мин. 1000 събития, мин. 1000 измервания на неинвазивно кръвно налягане, мин. 48 часа записи тип „пълно разкритие”. 6. Алармена система на приоритетен принцип с мин. три нива и инфографични илюстрации. 7. Да има като минимум следните вградени специализирани софтуерни приложения: за оценка на хемодинамичен и флуиден статус на пациента с органови графични илюстрации, за първоначална и последваща оценка на нивото на съзнание на пациента по скалата на Глазгоу и за метаболитни измервания. 8. Наличие на калкулатор за лекарства, хемодинамични, оксигенационни, вентилационни и ренални калкулации. 9. Минимално изискуеми вградени интерфейси: мрежов, 4 броя USB, за външен дисплей, HL7 за връзка към клинични и болнични инфорнационни мрежи. 10. Възможност за директна връзка с баркод скенер и принтер. 11. Електрическо захранване от централна мрежа и от вградено акумулаторно захранване за мин. 2 часа автономна работа. и задължителни изисквания към апарат съгл. спецификацията.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
37770.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Стандартен пациентет монитор - операционни зали и интензивни отделения“ 13
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11.

6 броя. 1. Цветен дисплей с диагонал на екрана минимум 12” и резолюция мин. 800 x 600. 2. Едновременно изобразяване на параметрични вълнови графики на минимум 8 канала. 3. 3/5 проводно ЕКГ с автоматично разпознаване според използвания пациентен ЕКГ кабел и автоматично мащабиране на амплитудата на сигнала. Вградени ЕКГ филтри: мин. 4 различни честотни ленти. Анализ на ST сегмент и QT анализ. Аритмия анализ с минимум 24 вида аритмия класификации. 4. Сърдечна честота с измервателен обхват мин. 15 до 300 bpm за възрастни и мин. 15 до 350 bpm за деца. 5. Импедансно дишане с измервателен обхват мин. 0 до 120 диш/мин за възрастни и мин. 0 до 150 диш/мин за деца. Минималната скорост на развивка на вълновата графика да е поне 3 мм/сек. 6. Пулсова оксиметрия с и анти-интерферентен алгоритъм и измервателен обхват мин. 0 до 100 %. 7. Неинвазивно кръвно налягане: технология с бързо измерване с мониториране на систолично, диастолично и средно налягне. Измервателен обхват мин. 10 mmHg (диастола) до 290 mmHg (систола) за възрастни и мин. 10 mmHg (диастола) до 240 mmHg (систола) за деца. 8. Телесна температура: два канала с измервателен обхват 0 до 45 0С с възможност за мониториране на разликата между двете температури. 9. Да има вграден софтуер осигуряващ статистически анализ за последните 24 часа на промените в стойностите на сърдечната честота и неинвазивното кръвно налягане. 10. Памет за съхранение на мин. 1200 часа тренд записи за всички мониторирани параметри, мин.1500 събития със съответните параметрични криви, мин. 100 аритмия събития със съответните параметрични криви, мин. 1500 измервания на неинвазивно кръвно налягане, мин. 48 часа записи тип „пълно разкритие”. 11. Минимално изискуеми интерфейсни конектори и адаптори: мрежов RJ45, 2 броя USB, система „повикване на сестра”, синхронизация с дефибрилатор, външен дисплей. Възможност за директно включване на USB баркод четец и лазерен принтер. 12. Електрическо захранване от централна мрежа и от вградено акумулаторно захранване за мин. 8 часа автономна работа. 13. Безвентилаторно охлаждане. 14. Корпусът на апарата да е устойчив на стареене и корозия и да има помещение за съхранение на мониторните аксесоари. 15. Тегло: макс. 4 кг. 16. Задължителна окомплектовка: 3-проводен ЕКГ кабел, маркуч за неинвазивно кръвно налягане, 3 размера многократни маншети за неинвазивно кръвно налягане за деца и възрастни, удължителен кабел за пулсова оксиметрия, многократен сензор за пулсова оксиметрия, централен многократен температурен сензор.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
14280.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхната годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът следва да има опит в изпълнението на дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка. При подаване на офертата, участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, Раздел В от ЕЕДОП. В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, участникът следва да представи списък-декларация на изпълнените доставки, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, по отношение на обособената позиция, ведно с доказателства за извършените дейности. Представените доказателства следва да удостоверяват изпълнението на декларираните дейности по доставка на посочения апарат/оборудване.

Възложителят поставя изискване участникът да е изпълнил минимум една дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка по отношение на обособената позиция, за която се подава оферта. Всяка дейност да е изпълнена най-много през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.
Под „дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция“ следва да се разбира доставка на идентични или сходни апарати/оборудване от предмета на обособената позиция, за която се подава оферта по съответната обособена позиция. Възложителят не поставя изискване за обем на доставката.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

11/03/2019 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

12/03/2019 (дд/мм/гггг)   14:30 (чч:мм)

ст. 340 - 3 ет., Ректорат, Тракийски университет гр. Стара Загора, Студентски град

Получените оферти за участие се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл.54, ал. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 5 от ЗОП. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, за който важат забраните по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с професионален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен ако за него не са приложими изключенията по чл. 4 от същия закон. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участници, които са „свързани лица” по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП.
2. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 (пет) % от стойността без включен ДДС на обособената позиция, за която се сключва договор. Гаранцията за изпълнение може да се представи под формата на парична сума, под формата на банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие, което обезпечава отговорността на Изпълнителя. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Гаранцията под формата на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на Изпълнителя за сметка на трето лице – гарант. Съгласно чл. 111, ал. 10, изр. 2 от ЗОП, част от внесената гаранция за изпълнение ще служи като обезпечение изпълнението на задълженията на Изпълнителя за гаранционната поддръжка на доставения апарат/и, за сключения договор, съгласно уговорените условия и срокове. Частта от гаранцията, която служи като обезпечение е конкретизирана в проекта на договор.
3. Всички документи по настоящата обществена поръчка се публикуват в официалната интернет страница на Тракийски университет, в главно меню „Профил на купувача" на адрес:
http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190131jMFk2106751
4. До оценяване и разглеждане се допускат само предложенията, които съответстват на законовите изисквания и настоящите Указания за участие. Съобразявайки се с разпоредбата на чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, Комисията ще класира участниците по степента на съответствие с предварително обявените от Възложителя условия. Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани предвид критерия за оценка „най-ниска цена“ и тази цена се предлага в две или повече оферти.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 01/02/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва