Деловодна информация
00740
276 31/01/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
31/01/2019 (дд/мм/гггг)
00740-2019-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Изпълнителна агенция по околна среда 831901762
бул. Цар Борис III 136
София BG411 1618 България
Маргарита Димитрова, Евелина Митева, Емил Карев +359 29406432/+359 29406461/+359 29406425
e.karev@eea.government.bg +359 29559015

Интернет адрес/и

http://eea.government.bg/

http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/43


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-18/33
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Околна среда

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Сервизно обслужване на йонхроматографски системи и доставка на резервни части и консумативи за тях"
50412000      
Услуги

В обхвата на обществената поръчка с предмет: „Сервизно обслужване на йонхроматографски системи и доставка на резервни части и консумативи за тях“ се включват следните дейности:
• сервизно обслужване, профилактика и настройка на апаратурата;
• доставка на консумативи и резервни части;
• периодично обучение на експертите.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
320000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50412000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Република България

• Сервизно обслужване на на йонхроматографски системи за определяне на аниони и катиони във води в лабораториите на Изпълнителна агенция по околна среда, включващо следните дейности:
- профилактичен преглед, включващ почистване на системите и подмяна на необходимите консумативи - 2 бр. /годишно или 4 пъти за 24 м.
- поддържане в непрекъсната техническа изправност;
- ремонт на апаратурата;
- при необходимост от подмяна на дефектирали компоненти се предвижда доставка на резервни части по предварителна писмена заявка от Възложителя;
- обучение на новопостъпили експерти за работа с апаратурата.
• Доставка на необходимите за извършване на задължителната профилактика консумативи и резервни части.
Обществена поръчка се състои от 3 дейности:
Дейност № 1. – Сервизно обслужване на йонхроматографски системи за определяне на аниони и катиони - 12 бр. Metrohm;
Дейност № 2. Доставка на консумативи за профилактика и сервиз на 12 бр. йонхроматографски системи „Metrohm“;
Дейност № 3. Доставка на резервни части за ремонт на 12 бр. йонхроматографски системи „Metrohm”
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
320000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участниците трябва да са изпълнили дейности с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата му за участие в настоящата процедура.
2. Участниците следва да разполагат с персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.
3. Участниците следва да има внедрена система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2008/9001:2015 или еквивалент.


1. Участниците трябва да са изпълнили минимум 1 (една) дейност с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата за участие в настоящата процедура.
Забележка: Под дейности, идентични или сходни с предмета на поръчката следва да се разбира изпълнението на дейности, свързани със сервизно обслужване на йонхроматографски ситеми за определяне на аниони и катиони от същия или аналогичен тип и доставка на консумативи и резервни части за тях.
За изпълнена се счита тази дейност, чието изпълнение е приключило до датата на подаване на офертата.
2. Участниците следва да разполагат с персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, както следва:
Минимум 2 (двама) специалисти, които да са преминали обучение за сервизиране на йонхроматографски системи от посочения или аналогичен тип.
В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице изискванията се отнасят общо за обединението.
Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват в областта на сервизното обслужване на лабораторна апаратура.
В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице изискването се отнася за участника в обединението, който ще извършва сервизното обслужване на апаратите.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1. Гаранцията за изпълнение е 5 (пет) на сто от стойността на договора. Условията за гаранцията за изпълнение са посочени в проекта на договор към документацията за участие.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да извърши авансово плащане на цената за сервизната дейност след представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на гаранция за авансовото плащане за пълния размер на платената сума и фактура – оригинал, при наличие на финансов ресурс по бюджета на ИАОС.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

да

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

07/03/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

08/03/2019 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

Сградата на Изпълнителна агенция по околна среда, гр. София, бул. "Цар Борис III" № 136

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Съгласно чл. 114 от ЗОП "Когато при откриване на процедурата не е осигурено финансиране, възложителят посочва това обстоятелство в обявлението или поканата за потвърждаване на интерес и предвижда в проекта на договор клауза за отложено изпълнение."
1. Възложителят уведомява Изпълнителя с възлагателно писмо за стартиране на дейностите по сервизното обслужване, при осигурено финансиране по бюджета на ИАОС.
Доставката на консумативи и резервни части се извършва след изпращане от страна на Възложителя на утвърдена заявка за закупуването им и при осигурено финансиране по бюджета на ИАОС.
2. От участие в процедурата се отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП. Възложителят ще отстрани от участие и:
• участници-свързани лица, по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП;
• участник, който е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката, което не отговаря на изискванията на Техническата спецификация и условията на поръчката;
• участник, за когото след изтичане на срока по §14 от ПЗР на ЗИД на Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ДВ, бр. 48/2016 г.), са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от този закон.
• участник, който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
3. Съгласно чл.67, ал. 1 от ЗОП при подаване на офертата участникът декларира липса на основания за отстраняване от процедурата и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.
4. Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:
а) Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите: Информационен телефон на НАП: 0700 18 700;Интернет адрес: www.nap.bg
б) Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика: Интернет адрес: http:www.mlsp.government.bg
София 1051, ул. Триадица № 2;Тел.: 02 8119 443
Към Техническото предложение участниците следва да представят:
• оторизационно писмо (оригинал или заверено копие), актуално към датата на подаване на предложението, или еквивалентен документ – договор, декларация или др., издаден от производител за извършване на дейности по доставка на консумативи, на резервни части и за сервизно обслужване на хроматографските апарати. Оторизационните писма могат да са в един документ или поотделно.
• каталог, брошура, описание и/или други материали (на хартиен или електронен носител) за консумативите и резервните части, предмет на доставка, от които да е видно, че същите отговарят на техническата спецификация на възложителя и са предназначени за апаратурата, за която са поръчани. Възложителят си запазва правото да провери предоставената информация, като потърси допълнителни доказателства за това, когато е поместена информация в интернет, чрез запитване към участника, фирмата производител или дистрибутор или друг подходящ начин. В представените материали е необходимо да бъдат маркирани страниците, на които се намират оферираните от участника продукти.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 31/01/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва