Деловодна информация
00360
724 31/01/2019 (дд/мм/гггг)
не
00360-2019-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

УМБАЛ Александровска ЕАД 831605795
ул. Св. Г.Софийски № 1
София BG411 1431 България
Гергана Дерменджиева +359 29230628
umbal.alexandrovska@gmail.com +359 29230646

Интернет адрес/и

www.alexandrovska.com

http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20190124xRFN4125670
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 16 ЗОП

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД по две обособени позиции
66510000      
Услуги

Настоящата поръчка е за предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД по обособени позиции: Обособена позиция №1.„Задължителна застраховка „Отговорност на лицата, които упражняват медицинска професия“ и Обособена позиция №2.„Застраховане на медицинска апаратура“.
Обслужващ застрахователен брокер по застраховките и за двете обособени позиции е Застрахователен брокер „СИ АЙ БИ“ ООД.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
130000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
максимален брой обособени позиции:
2

II.2) Описание 1

.„Задължителна застраховка „Отговорност на лицата, които упражняват медицинска професия“ и Обособена позиция №2.„Застраховане на медицинска апаратура“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
66516500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Застраховката е валидна на територията на Р. България. Застрахованият медицински персонал упражнява медицинска професия в УМБАЛ “Александровска” ЕАД.

Застраховане на професионалната отговорност на медицинския персонал на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД при упражняване на медицинската професия в съответствие с изискванията на чл. 189 от Закона за здравето и Наредба за задължителното застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия, приета с Постановление № 208 от 25 септември 2018 г. на Министерски съвет. Брой медицински лица 939, разпределени в рискови групи, както следва: Първа - 669, Втора - 192, Трета - 78.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за уведомяване на застрахователя за постъпване на нови служители на работа и за напускане на стари служители    20
Срок за изплащане на обезщетение в работни дни, след доказване на претенцията по основание и размер    20
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
120000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Застраховане на медицинска апаратура“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
66510000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, гр. София 1431, бул. Св. Георги Софийски №1.

Медицинска електронна техника и оборудване, съгласно приложен към документацията списък - Приложение №1, в който е отбелязано в чия полза следва да бъде застрахована. Покрити рискове: Пожар, вкл. последиците от гасенето на пожара; удар от мълния; експлозия или имплозия; удар от летателен апарат, части от него или товара му; природни бедствия; земетресение; удар от превозно средство или животно; злоумишлени действия на трети лица; тръбопроводна вода; късо съединение/токов удар.
Обща застрахователна сума: 4 228 283,07 лв., както следва:
1. В полза на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД - 276 734,68 лв.
2. В полза на Министерство на здравеопазване - Циклотронен комплекс "Биомаркър дженерейтър" - 3 951 548,39 лв.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
10000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

При подаване на офертата участниците декларират наличието на посочените по-долу обстоятелства, като попълват необходимата информация в съответните полета в ЕЕДОП част IV „Критерии за подбор".
Документите за доказване на съответствие с посочените изисквания се представят при условията на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП.
Изискването е относимо към двете обособени позиции:
Участниците следва да притежават издаден лиценз от Комисията за финансов надзор, за извършване на застрахователна дейност на територията на България по видовете застраховки, предмет на настоящата обществена поръчка. Участник чуждестранно лице следва да притежава лиценз за извършване на застрахователна дейност, издаден от съответния компетентен орган на държавата членка по произход на застрахователя, за извършване дейността, за която му е издадено разрешението, на територията на Република България при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги, съгласно чл.49 и чл.50 от Кодекс на застраховането. -
При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, чрез попълване на съответното поле в Част IV, раздел А от ЕЕДОП като предостави данни за документа /номер, датата на издаване/.
Доказателства: Валиден лиценз за извършване на застрахователна дейност - заверено от участника копие.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансово състояние на участниците в процедурата.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

При подаване на офертата участниците декларират наличието на посочените по-долу обстоятелства, като попълват необходимата информация в съответните полета в ЕЕДОП част IV „Критерии за подбор".
Документите за доказване на съответствие с посочените изисквания се представят при условията на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП.
Изискването е относимо към обособена позиция №1:
Изпълнени дейности, идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Под „дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката“ следва да се има предвид изпълнени услуги за задължителна застраховка „Професионална отговорност“, като в застрахователните полици следва да са включени не по-малко от 900 лица.
При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, чрез попълване в съответното поле в Част IV, раздел В от ЕЕДОП като предостави и информация за стойността, датата, на която е приключило изпълнението на услугите и получателите.
ДОКАЗВАНЕ: Списък на изпълнени услуги, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.


Изпълнена услуга за задължителна застраховка „Професионална отговорност“, като в застрахователната полица следва да са включени не по-малко от 900 лица.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

22/02/2019 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

25/02/2019 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

Заседателната зала в административната сграда на УМБАЛ "Александровска" ЕАД

Съгласно чл.54, ал.2 от ППЗОП, получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят ще отстранява от участие участници: за които са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.1-7 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП, чл.107, т.1, т.2, б.„а“ и б.„б“, т.3 от ЗОП; са свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК); нямат право да участват в обществени поръчки на основание чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС; които след покана на възложителя не удължат срока на валидност на офертата; обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Участниците е необходимо да подадат декларация по чл.47, ал.3 от ЗОП по образец. Посочените по-горе обстоятелства са подробно описани в документацията за участие.
Декларирането на наличието или липсата на основания за отстраняване става чрез съответното отбелязване в част III на приложения към документацията образец на ЕЕДОП. Преди сключването на договора за обществена поръчка избраният за изпълнител участник представя документите, посочени в чл. 58 от ЗОП за доказване липсата на основанията за отстраняване, освен когато съответни обстоятелства са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен път.
ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА:
При сключване на договор участникът, определен за изпълнител, следва да представи гаранция за изпълнение в размер на 2 % от стойността на договора без ДДС.
Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:
1. парична сума;
2. банкова гаранция;
3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
В случай, че избраният изпълнител избере да представи гаранция за изпълнение чрез парична сума, същата се превежда по следната сметка на възложителя:
СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
BIC: TTBBBG22
IBAN BG 54 TTBB 9400 1526 8730 19

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП, в 10-дневен срок от изитчане на срока по чл.179 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 31/01/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва