Деловодна информация
02711ТП при СИДП ДП Шумен
142 31/01/2019 (дд/мм/гггг)
не
02711-2019-0029 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ТП Държавно ловно стопанство Шерба при СИДП ДП Шумен 2016174120080
ул.Дунав №8
с.Старо Оряхово BG331 9110 България
инж.Слави Златинов-зам.директор +359 5141-2358
[email protected] +359 5141-2358

Интернет адрес/и

www.sidp.bg

https://wp.me/p82oGs-dff


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://wp.me/p82oGs-dff
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

ловно стопанство

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Периодична доставка, осъществена чрез покупка по заявка на прогнозни видове и количества хранителни продукти, плодове и зеленчуци , алкохолни и безалкохолни напитки
15000000      
Доставки

Периодична доставка, осъществена чрез покупка по заявка на прогнозни видове и количества хранителни продукти, плодове и зеленчуци , алкохолни и безалкохолни напитки за осъществяване на обслужващи дейности при провеждане на организиран ловен туризъм за нуждите на ТП „ДЛС Шерба
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
15000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15000000      
15100000      
15200000      
15300000      
15500000      
15510000      
15511000      
15511100      
15512000      
15530000      
15540000      
15550000      
15600000      
15900000      
15910000      
15930000      
15960000      
15980000      
15961000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Станция „Шерба“ находяща се в землището на с.Гроздьово, общ.Долни чифлик, обл.Варна

Предметът на обществената поръчка включва периодична доставка чрез покупка по заявка на прогнозни количества хранителни продукти ( месо и месни продукти; мляко и млечни продукти; риба и рибни продукти; яйца, олио и зехтин, захар, ориз, масло и маргарин, подправки, тестени изделия, кафе и др.), плодове и зеленчуци, алкохолни и безалкохолни напитки, по асортимент и разфасовка,посочени по видове в техническа спецификация. В случай, че в техническите спецификации стоките са посочени чрез посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство следва да се има предвид, че това е единствено с цел по-добро изразяване на необходимите на възложителя стоки, тяхното качество, работни и функционални качества. Участниците могат да предлагат еквивалентни на посочените стоки, със същите или по-добри работни характеристики, функционалност и качество. Предложените стоки могат да бъдат и идентични с посочените в спецификацията. В случай, че участникът предлага стоки еквивалентни с посочените от възложителя, то следва да изготви сравнителна таблица за съществените работни характеристики,функционалност и качество на предлаганите от него стоки и тези посочени от възложителя от която таблица да е видна тяхната еквивалентност, или превъзходството на предлаганите .
Доставките по видове хранителни продукти и напитки и необходимите количества ще се изпълняват по поръчки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ според нуждите му в момента на заявката и до размера на прогнозния финансовия ресурс, който може да осигури за изпълнение на поръчката. Възложителят не се ангажила с усвояване на посочените видове хранителни продукти и напитки , съответно прогнозен ресурс- същите са прогнозни и зависят изцяло от нуждите му. Доставката ще се извършва след предварителна заявка, подадена по телефон или email. Във всяка отделна заявка, се определят конкретното количество, вид на доставката, която зависи от конкретните нужди на Възложителя. Срок на договора – 12 ( дванадесет) месеца, считано от дата на сключването му или до изчерпване на финансовия ресурс от 15000.00лв. ( петнадесет хиляди лева) без вкл. ДДС и се прекратява при настъпване на всяко едно от посочените две основания. Срок на доставка- не повече от 4 (четири) астрономически часа, след заявка на Възложителя.Доставките следва да се осъществяват по дадени от Възложителя периодични заявки. Със заявката Възложителя определя видовете храни и напитки и количеството на конкретната доставка. Посочените стоки в техническата спецификация не са изчерпателни по отношение на възможните видове хранителни продукти и напитки, които ще бъдат доставени въз основа на Договора. Могат да бъдат възложени и доставени и други разновидности на хранителни продукти и напитки, които са необходими на Възложителя през периода на действие на сключения договор. За това при поръчка на продукти извън и/или различни по характер, вид, разфасофка, мерна еденица, процентно съдържание от посочените в техническата спецификация , заплащането ще се извършва на база единичните цени за всеки продукт/напитка, посочени в търговския обект (обекти) на Изпълнителя.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
15000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да разполага с регистриран обект за търговия/производство с храни по чл.12,ал.9 от Закона за храните (ЗХ).
За доказване на това обстоятелство участника следва да притежава издадено на негово име удостоверение за регистрация на обект за търговия /производство с храни издадено от компетентния орган по реда на чл.12 от Закона за храните. Обекта следва да е регистриран за търговия с всички групи храни, които участника ще доставя за изпълнение на поръчката- под "групи храни" се разбира по смисъла на § 1,т.12 от ДР на ЗХ.
В част ІV,раздел А, на ЕЕДОП участникът следва да декларира дали може да представи изискваният от възложителя документ (удостоверение за регистрация на обкт по чл.12 от ЗХ) и ако съответното удостоверение е на разположение в електронен формат (или има информация за същото в електронен формат) посочва точен уеб адрес, орган или служба, издаващи съответният документ. При подаване на офертата участникът декларира съответствието с критериите за подбор чрез информация в ЕЕДОП и прилага копие на удостоверение за регистрация на обект за търговия /производство с храни издадено от компетентния орган по реда на чл.12 от Закона за храните.
На основание чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят ще изиска от участника, определен за изпълнител, да предостави удостоверение за регистрация на обект за търговия /производство с храни издадено от компетентния орган по реда на чл.12 от Закона за храните.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят няма поставени критерии за подбор по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Възложителят няма поставени критерии за подбор по отношение на техническите и професионални способности на участниците.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Мин.изисквания към хранителни продукти,предмет на доставка: Предлаганите/доставени хранителни продукти трябва да са: с не по-малко от 80% остатъчен срок на годност,считано от дата на доставката;да са безопасни и годни за консумация,неувреждащи здравето на хората;да отговарят на нормативните изисквания;Опаковани в съответствие с нормативните изисквания, гарантиращо възможност за тяхното съхранение при обичайни за продукта условия;2.Мин.изисквания към алкохолни и безалкохолни напитки,предмет на доставка: Всички предлагани от участника стоки следва да бъдат във фабрично запечатани опаковки без скрити или явни дефекти,с етикети,които съдържат информация за съдържание,производител,датата на производство, срок на годност.Минимални изисквания към пресни плодове, еленчуци и гъби,предмет на доставка: Да са първо качество с най-добри вкусови качества;Да са безопасни и годни за консумация, неувреждащи здравето на хората.Всички хранителни продукти и изделия следва да отговарят на норм.изисквания
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

22/02/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

25/02/2019 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

ТП ДЛС Шерба, с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.Дунав №8

Отварянето на офертите е публично. Участниците могат да присъстват при отваряне на офертите лично или чрез упълномощен представител, включително трети лица и средства за масово осведомяване. Присъствието на участниците и техните представители не е задължително.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.Свързани лица по смисъла на пар..2,т.45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.За участниците в процедурата не следва да са налице основанията за отстраняване съгласно чл.54, ал.1, т.1,т. 2, т.3, т. 4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП.Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, наличие на обстоятелства по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. Подробно описание на специфични национални основания за изключване са посочени в документацията за участие , достъпна на адрес :https://wp.me/p82oGs-dff
За удостоверяване на липсата на основания за отстраняване участниците следва да попълнят Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).Считано от 01.04.2018 г. ЕЕДОП се подава задължително в електронен вид. Указания за попълване на еЕЕДОП са посочени в документацията за участие в процедурата , достъпна на адрес :https://wp.me/p82oGs-dff
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители или е посочил, че ще използва капацитета на трети лица, за доказване липсаната на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор, за всяко от подизпълнителите/третите лица участникът представя отделен ЕЕДОП.В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението като участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответната регистрация,представяне на сертификат или друго условие, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата,при изпълнение на дейностите,предвидено в договора за създаване на обединението.Документи, с които се доказва информацията в ЕЕДОП могат да бъдат изискани допълнително при условията на чл.67, ал.5 и 6 ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
[email protected] +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

в 10-дневен срок по реда на чл. 197,, ал.1, т.4 от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 31/01/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва