Деловодна информация
02711ТП при СИДП ДП Шумен
104 24/01/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
24/01/2019 (дд/мм/гггг)
02711-2019-0014 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ТП Държавно ловно стопанство Шерба при СИДП ДП Шумен 2016174120080
ул.Дунав №8
офис с.Старо Оряхово BG331 9110 България
инж.Слави Златинов- зам.директор при ТП ДЛС Шерба +359 5141-2358
[email protected] +359 5141-2358

Интернет адрес/и

www.sidp.bg

https://wp.me/p82oGs-deq


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://wp.me/p82oGs-deq
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

ловно стопанство

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Извършване на ремонти,текущо техническо обслужване,техническа профилактика,подмяна на консумативи и подготовка за годишни технически прегледи с рез. части,смазочни материали,антифриз и др.консумативи
50100000      
Услуги

„Извършване на ремонти , текущо техническо обслужване , техническа профилактика, подмяна на консумативи и подготовка за годишни технически прегледи с резервни части, смазочни материали , антифриз и други консумативи, доставени от изпълнителя за служебни леки и товарни автомобили на ТП Държавно ловно стопанство „Шерба“ при „СИДП“ ДП Шумен, местодомуващи на територията на ТП ДЛС Шерба, съгласно техническа спецификация“
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
50000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50100000      
09211000      
34300000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Услугите, предмет на поръчката се извършват в сервизните центрове на изпълнителя находящи се на територията на Област Варна, с обособени сектори , оборудвани за извършване на дейността

„Извършване на ремонти , текущо техническо обслужване , техническа профилактика, подмяна на консумативи и подготовка за годишни технически прегледи с резервни части, смазочни материали , антифриз и други консумативи, доставени от изпълнителя за служебни леки и товарни автомобили на ТП Държавно ловно стопанство „Шерба“ при „СИДП“ ДП Шумен, местодомуващи на територията на ТП ДЛС Шерба, съгласно техническа спецификация“
Обслужването на автомобилите включва:
1. Техническо обслужване на МПС - извършва се след изминаване на определен пробег, определен от фирмените стандарти на производителя;
2. Текущ ремонт на МПС - извършва се при установена в резултат на техническото обслужване или на периодичен технически преглед необходимост;
3. Периодични технически прегледи на МПС по съгласуван с възложителя график-извършват се за установяване състоянието на основните възли и системи, осигуряващи безопастността на движение на автомобилите;
4. Доставка и влагане на резервни части, смазочни материали, антифриз и други консумативи, свързана с изброените дейности.
5. Доставка , осъществена чрез покупка на резервни части, материали, антифриз и други консумативи, след изрична заявка от ТП ДЛС Шерба.
Прогнозна обща стойност на поръчката в размер до 50 000,00 /петдесет хиляди/ лева без ДДС, от които прогнозно до 12000,00лв. за ремонт (труд) , прогнозно до 32000,00 лв. за резервни части и прогнозно до 6000 лв. за смазочни материали, антифриз и други консумативи. За посочената сума се сключва договор, но Възложителят не се ангажира с усвояване в пълен обем
При необходимост изпълнителят е длъжен да приеме за обслужване и ремонт и други автомобили на ТП ДЛС Шерба , като се запазят условията по договора за техническо обслужване и ремонт , и ценообразуването на извършваните дейности.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
50000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2019 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

КО–компл. оценка–максимален брой точки 100. Методиката за оценка е описана в Раздел VI.3 на настоящото обявление и одобрената документация за участие в процедурата.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят няма изисквания по отношение на професионална дейност , включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят няма поставени критерии за подбор по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът следва да разполага с техническо оборудване в сервиза , което включва най-малко следните технически средства:
- Стенд за регулиране на преден и заден мост;
- Машина за корекция на алуминиеви и стоманени джанти;
-Спирачен стенд;
- Стенд за електронна компютърна диагностика на мотор-компютри и двигатели;
- Стенд за демонтаж, монтаж и баланс на гуми;
- Подемник за ремонт на ходовата част.
За удостоверяване на обстоятелството се попълва Част IV:буква В: от ЕЕДОП.
Доказване на съответствието , става по реда на чл. 64, ал. 1, т. 9 от ЗОП, със Декларация за съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да представи Декларация за съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.
Участника в процедурата трябва да разполага с минимум 1 (една) сервизна база на територията на Област Варна с обособени сектори или работни помещения, оборудвани за извършване на дейностите, включени в предмета на поръчката
При подаване на оферта, съответствието с изискването участникът декларира в ЕЕДОП, като посочва в част IV, буква „В“, информация за наличие на минимум 1 (една) сервизна база (с посочване на точният адрес), с обособени сектори или работни помещения, оборудвани за извършване на дейностите, включени в предмета на поръчката.
Доказване на съответствието става по реда на чл. 64, ал. 1, т. 4 от ЗОП, със списък на минимум 1 (една) сервизна база (с посочване на точният адрес).
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да представи списък на минимум 1 (една) сервизна база (с посочване на точният адрес) на територията на Област Варна.
Забележка: При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказват от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.


Участникът следва да разполага с техническо оборудване в сервиза , което включва най-малко следните технически средства:
- Стенд за регулиране на преден и заден мост;
- Машина за корекция на алуминиеви и стоманени джанти;
-Спирачен стенд;
- Стенд за електронна компютърна диагностика на мотор-компютри и двигатели;
- Стенд за демонтаж, монтаж и баланс на гуми;
- Подемник за ремонт на ходовата част.
За удостоверяване на обстоятелството се попълва Част IV:буква В: от ЕЕДОП.
Дказване на съответствието , става по реда на чл. 64, ал. 1, т. 9 от ЗОП, със Декларация за съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да представи Декларация за съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.
Участника в процедурата трябва да разполага с минимум 1 (една) сервизна база на територията на Област Варна с обособени сектори или работни помещения, оборудвани за извършване на дейностите, включени в предмета на поръчката
При подаване на оферта, съответствието с изискването участникът декларира в ЕЕДОП, като посочва в част IV, буква „В“, информация за наличие на минимум 1 (една) сервизна база (с посочване на точният адрес), с обособени сектори или работни помещения, оборудвани за извършване на дейностите, включени в предмета на поръчката.
Доказване на съответствието става по реда на чл. 64, ал. 1, т. 4 от ЗОП, със списък на минимум 1 (една) сервизна база (с посочване на точният адрес).
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да представи списък на минимум 1 (една) сервизна база (с посочване на точният адрес) на територията на Област Варна.
Забележка:При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказват от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.
На основание чл.67, ал.5 от ЗОП Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
На основание чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят ще изиска от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

01/03/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

04/03/2019 (дд/мм/гггг)   13:00 (чч:мм)

ТП ДЛС Шерба, с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.Дунав №8

Отварянето на офертите е публично. Участниците могат да присъстват при отваряне на офертите лично или чрез упълномощен представител, включително трети лица и средства за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.Свързани лица по смисъла на пар..2,т.45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.За участниците в процедурата не следва да са налице основанията за отстраняване съгласно чл.54, ал.1, т.1,т. 2, т.3, т. 4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП.Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, наличие на обстоятелства по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. Подробно описание на специфични национални основания за изключване са посочени в документацията за участие , достъпна на адрес :https://wp.me/p82oGs-deq
За удостоверяване на липсата на основания за отстраняване участниците следва да попълнят Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).Считано от 01.04.2018 г. ЕЕДОП се подава задължително в електронен вид. Указания за попълване на еЕЕДОП са посочени в документацията за участие в процедурата , достъпна на адрес :https://wp.me/p82oGs-deq
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители или е посочил, че ще използва капацитета на трети лица, за доказване липсаната на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор, за всяко от подизпълнителите/третите лица участникът представя отделен ЕЕДОП.
За настоящата обществена поръчка възложителят изисква от участника определен за изпълнител, преди сключване на договор за обществена поръчка да бъде представена гаранция за изпълнение на договора. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% от стойността на договора за обществена поръчка без включен ДДС. Предоставя се към момента на сключване на договора за обществена поръчка. Гаранцията следва да бъде представена в една от формите по чл.111, ал.5 от ЗОП, както следва: като парична сума;като банкова гаранция като застраховка, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Изпълнителят сам избира, в коя от формите да представи гаранцията. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в Договора за изпълнение на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя. Възложителят ще освободи гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.Офертите се оценяват по критерий, както следва:Съобразно разпоредбата на чл. 70, ал. 6 ЗОП, когато критерият за възлагане включва повече от един показател, възложителят определя в обявлението относителната тежест на всички показатели, както следва:„Икономически най-изгодна оферта”която се изчислява по следната формула:КО=К1+К2+К3 ; КО – комплексна оценка – максимален брой точки 100 т.К1 – цена за положен труд за 1 сервизен час – 70 т. ;К2 – крайна обща цена за доставка на резервни части, смазочни материали, антифриз и др консумативи – 20 т. - крайната обща цена се образува от сбора на предложените единични цени за резервни части , смазочни материали , антифриз и други консумативи, описани в ценовата оферта.К3 – процент отстъпка за непосочени в списъка от техническата спецификация резервни части , смазочни материали, антифриз и др консумативи – 10 т.;

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
[email protected] +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

в 10-дневен срок по реда на чл. 197, ал.1, т.1 от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 24/01/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва