Деловодна информация
02711ТП ДЛС ЧЕРНИ ЛОМ гр.ПОПОВО
341 23/01/2019 (дд/мм/гггг)
не
02711-2019-0011 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Териториално поделение ДЛС Черни Лом гр.Попово към СИДП ДП гр.Шумен 2016174120095
бул.Михаил Маджаров №68
Попово BG334 7800 България
Ралица Тодорова +359 60842047
dls.cherni_lom@dpshumen.bg +359 60844105

Интернет адрес/и

http://dlschernilom.sidp.bg/

http://dlschernilom.sidp.bg/hrn/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://dlschernilom.sidp.bg/hrn/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

горско и ловно стопанство

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Периодична доставка чрез покупка на хранителни продукти и напитки от ТП ДЛС Черни Лом гр.Попово за 2019г. в обособени позиции
15000000      
Доставки

„Периодична доставка чрез покупка на хранителни продукти и напитки за осъществяване на обслужващи дейности при провеждане на ОЛТ от ТП ДЛС "Черни Лом” гр.Попово за 2019 год. в обособени позиции, а именно: Позиция № 1 – „Периодична доставка чрез покупка на хранителни продукти, плодове и зеленчуци” и Позиция № 2 – „Периодична доставка чрез покупка на алкохолни и безалкохолни напитки”
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
25000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

"Периодична доставка чрез покупка на хранителни продукти, плодове и зеленчуци" 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15100000      
15500000      
15200000      
15300000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG334

Административната сграда на ТП ДЛС Черни Лом гр.Попово с адрес бул. Михаил Маджаров №68

„Периодична доставка чрез покупка на месо и месни продукти, на риба –прясна и други морски и речни продукти, на мляко и млечни продукти, олио, зехтин и оцет, подправки – пакетирани, брашно и тестени изделия, варива, пресни плодове, пресни зеленчуци, подправки – пресни, замразени зеленчуци, консерви и полуфабрикати, ядки - печени/пържени, продукти за топли напитки и яйца”.Доставките, предмет на обществената поръчка ще се извършват периодично при възникнала необходимост от тях до два астрономически часа след направена заявка от възложителя в рамките на работното време на Изпълнителя.Конкретният обем на обществената поръчка по Позиция №1, респективно конкретното количество доставка на хранителни продукти, с което ще бъде снабдена административната сграда на ТП ДЛС"Черни Лом" гр.Попово не може да бъде предварително определено, доколкото същото ще бъде обусловено от реалните потребности на ТП ДЛС "Черни Лом" с оглед осъществяването на специфичната дейност "организиран ловен туризъм" и направените непредвидими заявки като артикули за нея от клиентите.Предлаганите хранителни продукти следва да отговарят на всички нормативни изисквания, посочени в техническата спецификация, да бъдат в срок на годност, безопасни за консумация и неувреждащи здравето на хората. Място на доставка-административната сграда на ТП ДЛС "Черни Лом" с адрес : бул."Михаим Маджаров" 68. Пределната стойност за изпълнение на доставките, до която Възложителя може да заплати е в размер на 15 000,00 лв.без вкл.ДДС за Позиция №1.Срок на договора-12 месеца от датата на сключване или с изчерпване на определения финансов ресурс за конкретната позиция.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
15000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

"Периодична доставка чрез покупка на алкохолни и безалкохолни напитки" 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15910000      
15930000      
15960000      
15961000      
15980000      
15981000      
15982000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG334

Административната сграда на ТП ДЛС Черни ЛОм гр.Попово с адрес бул. Михаил Маджаров №68

„Периодична доставка чрез покупка на алкохолни и безалкохолни напитки” , която доставка следва да бъде извършвана при възникнала необходимост след направена заявка от Възложителя в рамките на посоченото работно време от Изпълнителя.Конкретният обем за позиция №2 от поръчката, респ.конкретното количество доставка на безалкохолни и алкохолни напитки, с което ще бъде снабдена административната сграда на ТП ДЛС "Черни Лом" гр. Попово не може да бъде предварително определено, доколкото същото ще бъде обусловено от реалните за в бъдеще потребности на ТП ДЛС "Черни Лом" с оглед осъществяването на специфичната дейност ''организиран ловен туризъм'' и направените в последствие заявки за тази дейност от клиентите. Всяка напитка, предмет на доставка следва да бъде в срок на годност и да отговаря на всички изисквания за етикетиране с добър търговски вид. Пределната стойност за изпълнение на доставките, до която Възложиетя може да заплати е в размер до 10 000,00 лв. без вкл.ДДС за Позиция №2.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
10000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците трябва да разполагат с регистриран обект за търговия/производство с храни по чл.12, ал.9 от Закона за храните.За доказване на това обстоятелство, участника следва да притежава издадено на негово име удостоверение за регистрация на обект за търговия/производство с храни от компетентен орган по реда на чл.12 от ЗХ. Обекта следва да е регистриран за търговия с всички групи храни, които участника ще доставя за изпълнение на поръчката. Чуждестранните лица доказват съответствие с поставеното условие като посочат, че са вписани в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. В ЕЕДОП, участникът следва да декларира дали може да представи изисквания от възложителя документ и ако съответното удостоверение е на разположение в електронен формат,посочва точен уеб адрес, орган или служба, издаващи документа.При подаване на офертата, участникът декларира съответствието с критериите за подбор чрез информация в ЕЕДОП.
При подаване на офертите, възложителят ще изиска от участниците да предоставят копие от удостоверението за регистрация на обект за търговия/производство с храни издадено от компетентен орган по реда на чл.12 от Закона за храните.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят няма поставени критерии за подбор по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Възложителят не поставя такова изискване в настоящата процедура.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1.Минимални изисквания към хранителни продукти, предмет на доставка:
Предлаганите/доставени хранителни продукти трябва да са: с не по-малко от 80% остатъчен срок на годност, считано от дата на доставка, да са безопасни и годни за консумация, неувреждащи здравето на хората, да отговарят на нормативните изисквания, опаковани в съответствие с нормативните изисквания;
2.Минимални изисквания към алкохолни и безалкохолни напитки, предмет на доставка:всички предлагани от участника стоки следва да бъдат във фабрично запечатани опаковки без скрити или явни дефекти, с етикети, които съдържат информация за съдържание, производител, датата на производство, срок на годност. 3.Минимални изисквания към пресни плодове, зеленчуци и гъби, предмет на доставка: да са първо качество , свежи на външен вид, цели и неувредени и годни за консумация.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

21/02/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

22/02/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Административна сграда на ТП ДЛД "Черни Лом" гр.Попово с адрес: гр.Попово, бул."Михаил Маджаров" № 68

Отварянето на офертите е публично.Участниците могат да присъстват при отваряне на офертите лично или чрез упълномощен представител, включително трети лица и средства за масово осведомяване. Присъствието на участниците и техните представители не е задължително.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


13.01.2020г.

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.196, ал.1от ЗОП на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка.Жалба може да се подава в 10-дн.срок от изтичане на срока по чл 179 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата,съгласно разпоредбата на чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 23/01/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва