Деловодна информация
2693
41 18/01/2019 (дд/мм/гггг)
не
2693-2019-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Детска градина № 103 Патиланско царство 000673609
жк. Стефан Караджа, ул. Гинци № 16
София BG411 1510 България
Венелина Шпицер +359 029453155
dg103@abv.bg +359 029453155

Интернет адрес/и

http://dg103.net/

http://dg103.net/?page_id=1922


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://dg103.net/?page_id=2510
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Ежедневна доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на детска градина № 103 Патиланско царство
15000000      
Доставки

Предметът на настоящата поръчка е ежедневна доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на ДГ №103"Патиланско царство", както следва:Обособена позиция №1„Мляко и млечни продукти“; Обособена позиция №2„Месо и месни продукти“;Обособена позиция №3„Риба и рибни продукти“;Обособена позиция №4„Хляб и тестени изделия“;Обособена позиция №5„Пакетирани хранителни продукти, варива, подправки и други храни“;Обособена позиция №6„Консервирани и замразени храни“;Обособена позиция №7„Плодове и зеленчуци“. Подробно описание на вид, прогнозни количества, изисквания, към производство, съдържание (съставки), характеристики, маркировка, опаковка и съответствие, специфични изисквания към доставката, гаранционните срокове (трайност) и др. са посочени в техническа спецификация, неразделна част от настоящата документация.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
92070      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

"Мляко и млечни продукти" 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15500000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, жк. „Стефан Караджа“ , ул. „Гинци" № 16 , Детска градина № 103 „Патиланско царство“

Предметът на поръчката по настоящата обособена позиция е доставка на мляко и млечни продукти, подробно описани по прогнозни количества, изисквания към производство, съдържание (съставки), характеристики, маркировка, опаковка и съответствие, специфични изисквания към доставката, гаранционните срокове (трайност) и др. в техническа спецификация , неразделна част от документацията за поръчката
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
25000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

"Месо и месни продукти" 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, ж.к. Стефан Караджа, ул. Гинци 16 Детска градина №103 "Патиланско царство"

Предметът на поръчката по настоящата обособена позиция е доставка на месо и месни продукти, подробно описани по прогнозни количества, изисквания към производство, съдържание (съставки), характеристики, маркировка, опаковка и съответствие, специфични изисквания към доставката, гаранционните срокове (трайност) и др. в техническа спецификация, неразделна част от документацията за обществената поръчка
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
15900      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

"Риба и рибни продукти" 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, ж.к. Стефан Караджа, ул. Гинци 16 Детска градина №103 "Патиланско царство"

Предметът на поръчката по настоящата обособена позиция е доставка на риба и рибни продукти, подробно описани по прогнозни количества, изисквания към производство, съдържание (съставки), характеристики, маркировка, опаковка и съответствие, специфични изисквания към доставката, гаранционните срокове (трайност) и др. в техническа спецификация, неразделна част от документацията за поръчката
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
6000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

"Хляб и тестени изделия" 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, ж.к. Стефан Караджа, ул. Гинци 16 Детска градина №103 "Патиланско царство"

Предметът на поръчката по настоящата обособена позиция е доставка на хляб и тестени изделия, подробно описани по прогнозни количества, изисквания към производство, съдържание (съставки), характеристики, маркировка, опаковка и съответствие, специфични изисквания към доставката, гаранционните срокове (трайност) и др. в техническа спецификация , неразделна част от документацията за обществената поръчка
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
6000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

"Пакетирани хранителни продукти, варива, подправки и други храни" 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15800000      
15600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, ж.к. Стефан Караджа, ул. Гинци 16 Детска градина №103 "Патиланско царство"

Предметът на поръчката по настоящата обособена позиция е доставка на пакетирани хранителни продукти, варива, подправки и други храни, подробно описани по прогнозни количества, изисквания към производство, съдържание, характеристики, маркировка, опаковка и съответствие, специфични изисквания към доставката, гаранционните срокове (трайност) и др. в техническа спецификация, неразделна част от документацията за обществената поръчка
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
15000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

"Консервирани и замразени храни" 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15300000      
15330000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, ж.к. Стефан Караджа, ул. Гинци 16 Детска градина №103 "Патиланско царство"

Предметът на поръчката по настоящата обособена позиция е доставка на консервирани и замразени храни, подробно описани по прогнозни количества, изисквания към производство, съдържание, характеристики, маркировка, опаковка и съответствие, специфични изисквания към доставката, гаранционните срокове (трайност) и др. втехническа спецификация, неразделна част от документацията за обществената поръчка.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
6670      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

"Плодове и зеленчуци" 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
03220000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, ж.к. Стефан Караджа, ул. Гинци 16 Детска градина №103 "Патиланско царство"

Предметът на поръчката по настоящата обособена позиция е доставка на плодове и зеленчуци, подробно описани по прогнозни количества, изисквания към производство, съдържание, характеристики, маркировка, опаковка и съответствие, специфични изисквания към доставката, гаранционните срокове (трайност) и др. в на техническа спецификация , неразделна част от документацията за обществената поръчка.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
17500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците следва да разполагат с обект/и за производство, съхранение и/или търговия с хранителни продукти, съответстващи на тези, включени в обхвата на обособената позиция, за която подава оферта, регистриран като постоянен обект по чл. 12 от Закона за храните в Областна дирекция по безопастност на храните (ОДБХ). Обект за производство и/или търговия (на едро и/или дребно) за храни може да бъде собствен или нает.
В случай, че участникът е чуждестранно лице, той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по споразумениеот за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава, съответно техническата възможност да извършва дейността, която е включена в предмета на обществената поръчка. В случай на обединение изискването се отнася за участника/участниците в обединението, който/които ще извършват дейностите по доставка на хранителните продукти.
Изискването се отнася за всички обособени позиции.
При подаване на оферта, участникът декларира съответствие с поставеното изискване в Единния европейски документ за обществени поръчки, като попълва списък на обектите, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката и посочва номер и дата на издаване на удостоверението за регистрация на обекта/обектите или на еквивалентния документ.
При участие за повече от една обособена позиция, изискването се прилага кумулативно по отношение на групите хранителни продукти, т.е. обектът с който разполага участника може да бъде един, но да е регистриран/да има еквилентен документ за различните групи храни, включени в обхвата на обособените позиции, за които участникът подава оферти.
Доказателство за наличие на обект за производство и/или търговия (на едро и/или дребно) за храни, регистриран като постоянен обект по чл. 12 от Закона за храните в Областна дирекция по безопастност на храните (ОДБХ) се представя под формата на заверено копие на валидно удостоверение за регистрация на обекта/ите или на еквивалентен документ и документ за собственост или договор за наем на обекта/ите при поискване от комисията на основание чл.67, ал.5 от ЗОП и от участника, избран за изпълнител.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не постовя изисквания относно икономическото и финансово състояние.

Възложителят не постовя изисквания относно икономическото и финансово състояние.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът трябва да има изпълнени през последните три години, считано от датата, определена като краен срок за подаване на офертите, дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на предмета на обособената позиция, за която участва. При подаване на офертата участникът представя изискуемата информация относно горепосоченото изискване за технически и професионални способности чрез попълване на Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, т.1 б от ЕЕДОП съгласно описаното в нея.
2. Участникът да разполага за периода на изпълнение на договора за обществена поръчка със специализирани транспортни средства, които отговарят на нормативните санитарно-хигиенни изисквания за транспорт на хранителни продукти от групите храни, включени в техническата спецификация за обособената позиция, за която се подава офертата и определени като такива съгласно пар. 1, т.12 от ДР на Закона за храните. При подаване на офертата участникът декларира съответствието с горните изисквания чрез попълване на ЕЕДОП.
3. Участникът следва да има внедрена система за управление на безопасността на храните в хранителната верига по стандарт EN ISO 22000:2005 или еквивалентен с област на приложение храни и/или група хранителни продукти, предмет на съответната обособена позиция, за която се подава офертата.
4. Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, с обхват на сертификация, включваща храни и/или група хранителни продукти, предмет на съответната обособена позиция, за която се подава оферта.
При подаване на офертата участникът декларира съответствието с горните изисквания по т.3 и т.4. чрез попълване раздел IV, част Г на ЕЕДОП, като посочва обхват на сертификацията, номер и дата на издаване на сертификата, срок на валидност, лице, което е издало сертификата.
На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОПт може да се изискват от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. Комисията може да изисква следните документите за доказване на съответствието с критериите за подбор:
-За изискването по т. 1. - списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обособената позиция от поръчката с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената доставка.
- За изискването по т.2. – списък по чл. 64, ал.1, т.4 от ЗОП за разположение на транспортни средства с приложени доказателства: копие на регистрационен талон, договор за наем/лизинг, в случай, че не е собствен и/или друг еквивалентен документ, удостоверяващ права за ползване и копие от Удостоверение за регистрация на транспортното средство от съответната Областна дирекция към Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), а за чуждестранни лица - документи удостоверяващи правото да осъществява възлаганата дейност в държавата, в която ще се извършва реализацията.
- За изискването по т. 3 и т.4. – копие от сертификати или други еквивалентни документи или доказателства


1. Минимално изискване: 1 (една) изпълнена дейност с предмет и обем, идентични или сходни с тези на предмета на обособената позиция. “Дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на обособената позиция“ да се разбира:
- За Обособена позиция № 1: „Мляко и млечни продукти“ минимум една изпълнена доставка на хранителни продукти от съответната група „Мляко и млечни продукти“ без значение за вид, консистенция, преработка, съдържание и разфасовка на млечните произведения, с общ обем от 1500кг. и 5000л.
- за Обособена позиция № 2: „Месо и месни продукти“ - минимум една изпълнена доставка на хранителни продукти от съответната група, охладено и/или замразено с общ обем от 2100 кг.
- за Обособена позиция № 3: „Риба и рибни продукти“ - минимум една изпълнена доставка на хранителни продукти от съответната група, охладена и/или замразена и/или морска и/или сладководна с общ обем от 500кг.
- за Обособена позиция № 4: „Хляб и тестени изделия“ - минимум една изпълнена доставка на хляб с общо количество минимум 5500 бр. и тестени изделия минимум 800 бр. независимо от състава, вида и размера на опаковките н продуктите;
- за Обособена позиция № 5: „Пакетирани хранителни продукти, варива, подправки и други храни“ - минимум една изпълнена доставка на макарони, спагети с общ обем - 1000бр., варива - с общ обем 1000кг., яйца с общ обем 15000 бр., независимо от състав, вид, размер, опаковка на продуктите;
- за Обособена позиция № 6: „Консервирани и замразени храни“ - минимум една изпълнена доставка на хранителни продукти от съответната група с общ обем консервирани - 2000 бр. и замразени зеленчуци и/или плодове – 600кг.;
- за Обособена позиция № 7: „Плодове и зеленчуци“ - минимум една изпълнена доставка на хранителни продукти от съответната група, сурови/пресни с общ обем 12 000 кг..
2. Участниците следва да разполагат минимум с два броя транспортни средства, регистрирани в ОДБХ, с обхват на регистрацията, включващ групата храни, които са включени в обхвата на предмета на обществената поръчка по обособената позиция за изпълнението на която кандидатстват.
3. Участникът следва да има внедрена система за управление на безопасността на храните в хранителната верига по стандарт EN ISO 22000:2005 или еквивалентен с област на приложение храни и/или група хранителни продукти, предмет на съответната обособена позиция, за която се подава офертата.
4. Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, с обхват на сертификация, включваща храни и/или група хранителни продукти, предмет на съответната обособена позиция, за която се подава оферта.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Участникът, определен за изпълнител предоставя гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% от стойността на договора за съответната обособена позиция. Гаранцията се предоставят в една от следните форми:
1. парична сума – чрез превод по следната банкова сметка на възложителя: Обслужваща банка: „Общинска банка“ АД;
IBAN: BG46SOMB91303326308300;
BIC: SOMBBGSF;
Титуляр на сметката: Детска градина № 103 „Патиланско царство“
2. банкова гаранция;
3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са посочени в договора за обществена поръчка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

08/02/2019 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

11/02/2019 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

гр. София, ж.к. Стефан Караджа, ул. Гинци № 16, сградата на Детска градина № 103

При отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 55, от ЗОП. Участникът се отстранява и в случаите, когато е обединение и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване.Обстоятелствата, които съставляват основания за отстраняване, не трябва да са налице спрямо под-изпълнителите и спрямо всяко трето лице, на чийто капацитет се позовава участника. В случай, че за някое от тези лица е налице основание за отстраняване, възложителят изисква участникът да замени посоченото от него трето лице или подизпълнител. Обстоятелства, при които участникът се отстранява от участие в процедурата:1.Лицето е осъдено с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;2.Лицето е осъдено с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;3.Лицето има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;4.Налице е неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 на ЗОП.5.Установено е, че участника:а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;б) не е предоставил изискваща се информация, св.с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпъл. на критериите за подбор;6.Установено е с вл.в сила наказ.постановление или съд.решение, че при изпълнение на договор за общест.поръчка уч-ка е нарушил на чл.61, ал.1, чл. 62, ал.1 или ал.3, чл. 63, ал.1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228,, ал.3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от КТ и чл. 13, ал.1 от Закона за труд.миграция и труд.мобилност или анал. задължения, установени с акт на компетентен орган, съгл.закон-то на държавата, в която уч-кът е установен;7.Налице е конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен;8.Обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно спораз-е с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от ТЗ, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чужд.лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгл. закон-то на държавата, в която е установен;8.Лишен е от правото да упраж опред.професия или дейност съгла.закон-то на държавата, в която е извършено деянието;Пояснение:под „опред.професия или дейност“ да се разбира професия или дейност, св.с производство и/или търговия с храни;9.Док.е, че е виновен за неизпъл.на договор за общест.поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсроч. му прекр., изпл. на обезщетения или други подобни санкции, с изкл-е на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стои?ността или обема на договора;10.Уча-кът е опитал да: а) повлияе на вз. на решение от страна на възложителя, св. с отстраняването, подбора или възл-то, вкл.чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща инфор-я, или б) получи информация, която може да му даде неоснов.предимство в процедурата за възл.на общ.поръчка.11.Специф.осн-я за отстр.: на осн.чл.3, ал.8 от ЗИФОДРЮПДРKТЛТДС уч-кът да не е дружество, рег.в юрисдикция с преферен.дан.режим и контролираните от тях лица,вкл.ч/з граж.дружесво, в което уч.друж-во рег.в юрисд. с префер.
дан.режим; да не са свърз.лица по см.на чл.101,ал.11 отЗОП;да не са налице об-вата по чл69 от ЗПротКорОНПИм

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 3, във връзка с чл. 197, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 18/01/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва