Деловодна информация
00393
31 17/01/2019 (дд/мм/гггг)
не
00393-2019-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Държавна писихиатрична болница Св.Иван Рилски 000689232
гр.Нови Искър, ул.Христо Ботев №140
Нови Искър BG411 1282 България
Росица Байчинска ; Румяна Станчева - гл.мед.сестра +359 029917267
account_kurilo@abv.bg +359 024185638

Интернет адрес/и

www.dpbivanrilski.com

http://www.dpbivanrilski.com/?q=node/41


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.dpbivanrilski.com/?q=node/41
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„ЕЖЕДНЕВНО ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНА (КЕТЪРИНГ) ЗА НУЖДИТЕ НА СТАЦИОНАРА НА ДПБ „СВ.ИВАН РИЛСКИ ”
55521200      
Доставки

„ЕЖЕДНЕВНО ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНА (КЕТЪРИНГ) ЗА НУЖДИТЕ НА СТАЦИОНАРА НА ДПБ „СВ.ИВАН РИЛСКИ ”
- по предварителни заявки. График
От11:30 часа до 12:00 часа следва да бъде доставян обяда
От 16.00 часа до 17:00 часа следва да бъде доставяна вечерята и закуската за следващия ден.
Графикът ще може да бъде променян по взаимно съгласие между изпълнителя и възложителя по договора.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
184782      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
55521200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

хранителен склад на болницата

„ЕЖЕДНЕВНО ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНА (КЕТЪРИНГ) ЗА НУЖДИТЕ НА СТАЦИОНАРА НА ДПБ „СВ.ИВАН РИЛСКИ ”
- по предварителни заявки.
Прогнозната стойност Стойността на поръчката е ориентировъчна и се определя в размер на /среднодневно 135 /брой пациенти и дежурни екипи/ * 4.50 лева /средна ст/ст на 1 меню/= 607.50 лева /ст/ст на храната за един ден/ *365 дни = 221 738 лева с включен ДДС ; 184 782 лева без включен ДДС.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
184782      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1.Участникът да разполага с : обект /собствен или нает/ за приготвяне на храна /обект тип –кухня-майка-кетъринг/, регистриран съгласно чл.12 от Закона за храните.
Обстоятелството се описва в ЕЕДОП – част ІV Критерии за подбор, Буква А „Годност ” – за регистрация съгласно чл.12 от Закона за храните.
Минимално изискване : 2.Участникът да разполага най-малко с 1/един/ обект /собствен или нает/ за приготвяне на храна /обект тип –кухня-майка-кетъринг/
Обстоятелството се описва в ЕЕДОП – част ІV Критерии за подбор, Буква В „Технически и професионални способности”, т. 9
Обстоятелствата по се доказват с представяне на :
А/.Валидни санитарни разрешителни по чл.12 от Закона за храните – „Удостоверение за регистрация” на името на участника и чл.36, ал.3 от Закона за здравето за вписване в регистъра на обект с обществено предназначение - помещения, складове ;
Б/. Договора за наем трябва да е валиден към датата на подаване на офертата и със срок не по-малък от 14 месеца от датата на подаване на офертата.
/прилагат се заверени копия от съответните документи по т.1 и т.2/
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участника.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът трябва да притежава опит в предоставянето на услуги, сходни или еднакви с предмета на обществената поръчка, поради което следва през последните три години, считано от датата на подаване на офертата си за участие, да е извършвал ежедневно приготвяне и доставка на храна за институции, предостяващи болнични или социални услуги.Обстоятелството се описва в ЕЕДОП – част ІV Критерии за подбор, Буква В „Технически и професионални способности”, т. 1б и се доказва с: референция/препоръка за добро изпълнение на посочените в списъка договори. А/.Прилагат се заверени копия от референции/препоръки към офертата.
2.Участникът следва да разполага : с транспортни средства за превоз на ежедневно приготвяна храна (собствени или наети) за изпълнение на поръчката.? Обстоятелството се описва в ЕЕДОП – част ІV Критерии за подбор, Буква В „Технически и професионални способности”, т. 9. Това обстоятелство се доказва с:
А/. „Удостоверение за регистрация” на транспортно средство от органите на БАБХ (Българска Агенция по Безопасност на Храните) или еквивалент;
Б/. Заверено от Участника копие на Регистрационни талони на превозните средства;
В/. Договор за наем на транспортната средство или друг документ, доказващ, че участника разполага с изискваното транспортно средство.
/прилагат се заверени копия от съответните документи/


1.Всеки един от участниците следва да е изпълнил успешно минимум 1 /един/ договор за ежедневно приготвяне и доставка на храна за институции, предостяващи болнични или социални услуги през последните три години. 2.Участникът да разполага най-малко с 2 специализирани автомобила за превоз на храна.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият участник да представи: банкова гаранция или застраховка за изпълнение на договора.
При подписване на договора участникът, определен за изпълнител, предоставя банкова гаранция/застраховката за изпълнение на договора в размер 1 % (Един процент) от прогнозната стойност на договора без ДДС.
ЗАБЕЛЕЖКА : ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ НЯМА РАЗКРИТА НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА.
Условията за изпълнение на поръчката са подробно описани в документацията. ОП се финансира от бюджета на болницата.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

08/02/2019 (дд/мм/гггг)   14:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

11/02/2019 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

административната сграда на ДПБ Св.Иван Рилски

Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) образец № 2. В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.
2.Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 196, ал. 1 от ЗОП на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка. Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП жалбата може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 179 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 17/01/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва