Деловодна информация
02709СЗДП ТП Държавно горско стопанство Чипровци
Дк-03-008 14/01/2019 (дд/мм/гггг)
не
02709-2019-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

СЗДП ТП Държавно горско стопанство Чипровци 2016174760138
ул. Васил Левски №19
Чипровци BG312 3460 България
Петя Антова +359 95542197
dgstp_chiptovci@abv.bg +359 95542197

Интернет адрес/и

www.szdp.bg

http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190114PSri10336739


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
www.szdp.bg
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Стопанисване и опазване на горски територии-държавна собственост и други дейности съгласно ЗГ

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на ДГС Чипровци по обособени позиции
30192000      
Доставки

1. Поддръжка на компютърна техника, включващо: поддръжка в техническа изправност и годност за ползване, отстраняване на повреди, технически прегледи на компютърната техниката и поддържане на локалната мрежа в горското стопанство.
В случай, че техниката не може да бъде ремонтирана на място доставянето на компютърната техника до сервизната база-офис на Изпълнителя и обратно е за сметка на Изпълнителя.
Ремонтът се извършва при необходимост.
2. Доставката на консумативи и резервни части за компютърната техника в случай на необходимост от ремонт.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
3900      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на ДГС Чипровци по обособени позиции”, за доставка на стоки, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
22852000      
22852100      
30197220      
30197130      
22813000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG312

Административната сграда на ТП ДГС Чипровци

бект на поръчката е периодични доставки на канцеларски материали, съгласно техническата спецификация за обособена позиция №1Картонена папка с метална машинка А4,Папка “Дело” с връзки,Кабърчета,Кламери ,Разходен касов ордер,Приходен касов ордер,Книга за дневни финансови отчети, А5,Касова книга,Пътна книжка.
Участниците могат да подават оферти за една или две обособени позиции.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на ДГС Чипровци по обособени позиции”, за доставка на стоки, извън списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
22600000      
22830000      
22851000      
22853000      
30141000      
30192100      
30192121      
30192111      
30192123      
30192125      
30192130      
30192133      
30192160      
30192800      
30192910      
30197100      
30197600      
30197300      
30197620      
30197630      
30197640      
30199712      
II.2.3) Място на изпълнение
BG312

Административната сграда на ТП ДГС Чипровци

Обект на поръчката е периодични доставки на канцеларски материали по видове, съгласно техническата спецификация за обособена позиция №2 ::„Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на ДГС Чипровци по обособени позиции”, за доставка на стоки, извън списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП -Хартия копирна А4
Хартия копирна А3,Хартия карирана A4,Хартия А4 цветна,Картон А4 цветен,Книга за периодичен инструктаж,Книга за начален инструктаж,Дневник ЕДСД,Протоколна тетрадка,Ролки за касови апарати,Плик за писма В4,Плик за писма С5,Хартиена самозалепваща се лента,Хартиени индекси за маркиране,Самозалепващи се листчета,Протоколна тетрадка,Фолио за ламиниране ,Папка джоб с перфорация, А4, кристал,Папка джоб с перфорация, А4, кристал,Папка прозрачна А4 с машинка,Класьор от полипропилен с гръб 8 см.,Класьор от полипропилен с гръб 5 см.,Коригиращ ролер с лента,Лепило сухо - 8 гр,Лепило течно - 30 гр с тампон,Лента самозалепваща /тиксо/ - 19мм х 33 м,Тампон за печат, 50х70 мм.,Тампонно мастило - 30 мл.,Химикалка обикновена,Молив с гума,Перфоратор,Телбод машинка, 24/6мм,Телчета за телбод, 24/6мм,Батерия AAA. алкална, 1,5V ,Батерия AA. алкална, 1,5V ,Кръгла батерия 3V,Пластмасова линия,Текст маркер,Калкулатор,Цветни моливи ,Антителбод,Канцеларска ножица,Острилка за моливи,Гума,Макетен нож,Карфици/показалци/ за коркова дъска,Клип бордове.
Участниците могат да подават оферти за една или две обособени позиции.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
3400      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Критерият за подбор е еднакъв и за двете позиции, поради което се допуска подаване на едно заявление за участие/чл. 47, ал. 10 от ППЗОП/
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания по отношение на участниците, отнасящи се до годност /правоспособност/ за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания по отношение на участниците, отнасящи се до икономическо и финансово състояние.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът следва да разполагат с необходимия брой технически лица, най-малко 1 (един) брой, включени или не в структурата на участника, включително такива, които отговарят за контрола на качеството – чл. 63, ал. 1, т. 2 от ЗОП, което се доказва при сключване на договора от избрания участник със Списък на технически лица, включени или не в структурата на участника, включително тези, които отговарят за контрола на качеството – чл. 64, ал. 1, т. 3 от ЗОП

Участникът следва да разполагат с необходимия брой технически лица, най-малко 1 (един) брой, включени или не в структурата на участника, включително такива, които отговарят за контрола на качеството.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
ДА
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Срокът за изпълнение на всяка доставка е до 3 /три/ работни дни от получаване на заявката.Доставката по конкретната заявка трябва да се извършва в работното време на ДГС – гр. Чипровци, като се предава на определено от Възложителя отговорно лице.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

04/02/2019 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

05/02/2019 (дд/мм/гггг)   13:00 (чч:мм)

Администранивната сграда на ТП ДГС Чипровци

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Гаранция за изпълнение на договора - в размер на 2 % (две на сто) от стойността на договора без ДДС.
1Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на: банкова гаранция, парична сума или застраховка.
Тя се представя преди подписването на договора от избрания за изпълнител участник.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Обжалването е съобразно чл.196, ал. 1 от ЗОП. Решенията се обжалват пред Комисията за защита на конкуренцията относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или всеки друг документ, свързан с процедурата. Срокът за обжалване е 10 дневен и тече в зависимост от обжалвателния акт, съобразно чл. 197, ал. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 14/01/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва