Деловодна информация
02709СЗДП ДП ТП ДГС ВРАЦА
62 11/01/2019 (дд/мм/гггг)
не
02709-2019-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

СЗДП ДП ТП Държавно горско стопанство Враца 2016174760157
ул. Скобелев №1
Враца BG313 3000 България
инж. Димитър Чанталийски +359 092660561
dgs.vraca@abv.bg +359 092661205

Интернет адрес/и

www.szdp.bg

http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190111DpCy10309748


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190111DpCy10309748
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

охрана на горите и дърводобив

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на ДГС Враца
30192000      
Доставки

поръчката включва доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца съгласно техническата спецификация. Поръчката е обособена в две позиции:
обособена позиция №1 - за доставка на стоки включени в списъка по чл.12,ал.1,, т.1 от ЗОП.
обособена позиция №2 - за доставка на стоки извън списъка по чл.12,ал.1,, т.1 от ЗОП.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
6000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на ДГС Враца - за доставка на стоки, включени в списъка по чл. 12, ал.1, т.1 от ЗОП 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
22852000      
22852100      
30197220      
30197130      
22813000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG313

административната сграда на ДГС Враца на ул. Скобелев №1 град Враца

доставка на канцеларски материали съгласно техническата спецификация за обособена позиция №1 - за доставка на стоки включени в списъка по чл.12, ал.1, т. 1 от ЗОП.
Участниците могат да подават оферти за една или две обособени позиции.
Участник, който е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания посочва в ЕЕДОП номера, под който евписан в Регистъра на специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания.
За обособена поцизия №1 могат да участват лица при условие, че най-малко 30 на сто от състава им е с хора с увреждания или такива в неравностойно положение. Те трябва да са регистрирани като специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания найй- малко 3 години преди датата на отриване на настоящата процедура.
Други заинтересовани лица също могат да участват в поръчката по обособена позиция №1, но офертите им ще се разглеждат ако няма допуснати оферти на специализирани предприятия или кооперация на хора с увреждания или на стопански обекти, чиито основна цел е социлното и професионално интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
600      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Двете позиции са с еднакъв критерий за подбор затова се допуска подаване на едно завление за участие/ чл. 47, ал.10 от ППЗОП/

II.2) Описание 1

Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на ДГС Враца за доставка на стоки извън списъка по чл.12,ал.1,т.1 от ЗОП 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
22600000      
22850000      
30141000      
30192000      
30199000      
30197100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG313

административната сграда на ДГС Враца на ул. Скобелев № 1 град Враца

поръчката е за доставка на канцеларски материали по видове съгласно техническата спецификация за обособена позиция №2 - доставка на стоки извън списъка по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП.
Участниците могат да подават оферти за повече от една обособени позиции, като в опаковката по чл.47, ал.2 от ППЗОП за всяка от позициите се поставят потделно комплектовани документи по чл. 39, ал.3, т.1 от ППЗОП /техническо педложение/ и отделни непрозрачни пликове с надпис " Предлагани ценови параметри" с посочване на позицията , за която се отнасят.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
5400      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Критерият за подбор е еднакъв и за двете позиции поради, което се допуска подаване на едно заявление за участие/чл. 47, ал.10 от ППЗОП/
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

няма такова изискване от Възложителят
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

няма такова изискване от Възложителят

няма такова изискване от Възложителят
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът следва да разполагат с необходимия брой технически лица, най-малко 1 (един) брой, включени или не в структурата на участника, включително такива, които отговарят за контрола на качеството – чл. 63, ал. 1, т. 2 от ЗОП, което се доказва при сключване на договора от избрания участник със Списък на технически лица, включени или не в структурата на участника, включително тези, които отговарят за контрола на качеството – чл. 64, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

Участникът следва да разполагат с необходимия брой технически лица, най-малко 1 (един) брой, включени или не в структурата на участника, включително такива, които отговарят за контрола на качеството.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
ДА
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


преди подписване на договора за изпълнение Изпълнителят представя гаранция за изпълнение в размер на 2% от стойността на договора
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

18/02/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

19/02/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

административната сграда на ДГС Враца гр. Враца, ул. Скобелев 1

получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средсвата за масово осведомяване
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал.1, т.1 от ЗОП - жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане срока по. чл. 100, ал.3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 11/01/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва