Деловодна информация
00393
17 09/01/2019 (дд/мм/гггг)
не
00393-2019-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Държавна писихиатрична болница Св.Иван Рилски 000689232
гр.Нови Искър, ул.Христо Ботев №140
Нови Искър BG411 1282 България
Росица Байчинска ; Светла Меткова - счетоводител; Людмила Митова -юрист 08858905558 +359 029917267
account_kurilo@abv.bg +359 024185638

Интернет адрес/и

www.dpbivanrilski.com

http://www.dpbivanrilski.com/?q=node/41


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.dpbivanrilski.com/?q=node/41
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА СТАЦИОНАРА НА ДПБ „СВ.ИВАН РИЛСКИ”
33661000      
Доставки

„ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА СТАЦИОНАРА НА ДПБ „СВ.ИВАН РИЛСКИ”
2.3. Обща стойност на поръчката : Прогнозна стойност на поръчката е в размер на 100 000 лв. без вкл.ДДС.Обособена позиция № 1 – 86 700 лв. без вкл.ДДС.Медикаменти действащи върху нервната система Обособена позиция № 2 –2 800 лв. без ДС.Антибиотици
Обособена позиция № 3 – 10 500 лв. без вкл.ДДС.
Други медикаменти за лечение на придружаващи заболявания
Източник на финансиране : бюджета на болничното заведение. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта, независимо от това дали кандидатства за една, няколко или всички номенклатурни единици.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
100000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Медикаменти действащи върху нервната система 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33661000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

аптеката на 2-ра МБАЛ София

обособена позиция № 1 Медикаменти действащи върху нервната система ; прогнозна стойност без ДДС - 86 700 лв..
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
86700      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Антибиотици 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33621100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

аптеката на 2-ра МБАЛ София

Антибиотици - обособена позиция 2 ; прогнозна стойност 2 800 лв. без ДДС
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2800      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Други медикаменти за лечение на придружаващи заболявания 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33690000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

аптеката на 2-ра МБАЛ София

Други медикаменти за лечение на придружаващи заболявания - обособена позиция 3, прогнозна стойност без ДДС - 10 500 лв..
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
10500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът да притежава Разрешение за производство, издадено по реда на ЗЛПХМ (в случаите по чл. 196, ал. 1 от ЗЛПХМ) и/или за търговия на едро с лекарствени продукти или удостоверение за регистрация за търговия на едро с лекарства, издадени по реда на ЗЛПХМ. Участникът да притежава Лицензия, издадена по реда на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите - / ако участникът оферира продукти, съдържащи наркотични вещества от Приложение №2 и Приложение №3 от ЗКНВП/.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят няма поставени изисвания по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

През последните три години, считано от датата на подаване на офертата участникът следва да е изпълнил дейности с предмет, идентичен или сходен спредмета на настоящата обществена поръчка. На основание чл. 67, ал. 5 във връзка с чл. 64, ал. 1, т. 2 и чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗОП, е необходимо участникът да представи списък на доставките, с посочване на стойностите, датите и получателите.
2. Учасникът попълва декларация за съответствие по образец от документацията.


1.Минималното изискване, поставено от възложителя, е участникът да е извършил минимум 1 (една) доставка, сходна с предмета на настоящата обществена поръчка, както е посочено по-горе, през последните 3(три) години, считано от датата на подаване на офертата.
2. Участникът да притежава Разрешение за употреба в Република България, издадено по реда на ЗЛПХМ или Регламент № 726/2004 на ЕП, валидно към датата на подаване на офертата. В случай на изтичане на срока на разрешението за употреба на лекарствен продукт през съответната година, за която се провежда обществената поръчка, следва да представи декларация по чл.55 ал.6 от ЗЛПХМ, че оферираните количества от лекарствения продукт са налични към момента на подаване на офертата;предложените от участника цени са окончателни и ценообразуването е съобразено с изискванията на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти и действащото в страната законодателство.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Условията за изпълнение на поръчката са описани в документацията
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

31/01/2019 (дд/мм/гггг)   12:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 2

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

01/02/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

административната сграда на ДПБ Св.Иван Рилски

Отварянето на получените оферти е публично и протича по реда на чл. 54, ал. от 3 до 5 от ППЗОП, като на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1.При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.2.Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. 3.При подписване на договора за обществена поръчка, определеният ИЗПЪЛНИТЕЛ ще представя документ за внесена гаранция за изпълнение на задълженията си по него договора в размер на 2 (два) % от общата стойност на договора без ДДС. 4 . Гаранцията за изпълнение на договора трябва да бъде представена като банкова гаранция :Съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП гаранциите се предоставят в една от следните форми:а)банкова гаранция;б)астраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Гаранцията може да се предостави от името на изпълнителя за
сметка на трето лице -гарант. Оределеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение. ЗАБЕЛЕЖКА : ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ НЯМА РАЗКРИТА НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА.
Разходите по откриване и поддържането на гаранциите са за сметка на изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията.
5.Източник на финансиране на ОП - бюджета на болницата.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

На основание чл.196,ал.1,т.1 от ЗОП, във връзка с чл.197,ал.1,т.4от ЗОП, решението за откриване на процедура подлежи на обжалване от Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок, считано от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 09/01/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва