Деловодна информация
1119
РД-11-03 07/01/2019 (дд/мм/гггг)
не
1119-2019-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Институт по зеленчукови култури Марица 115602330
ул. Брезовско шосе 32
Пловдив BG421 4003 България
доц.д-р Даниела Ганева +359 32952296
izk_maritsa@abv.bg +359 32960177

Интернет адрес/и

http://izk-maritsa.org/

http://izk-maritsa.org/profil-na-kupuvacha/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://izk-maritsa.org/profil-na-kupuvacha/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Научноизследователски институт

I.5) Основна дейност 

Научноизследователска дейност

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на лабораторно оборудване по 6 (шест) обособени позиции.
38000000      
Доставки

Поръчката има за цел да осигури доставка на лабораторно оборудване по 6 (шест) обособени позиции: Обособена позиция № 1-„Доставка за Лот 1 на уред за Real-time RCR анализ, фотодокументираща система, хоризонтална гел-електрофореза и вертикална гел-електрофореза“; Обособена позиция № 2 - „Доставка за Лот 2 на UV-Vis спектрофотометър“; Обособена позиция № 3 - „Доставка за Лот 3 на Спектрофотометър за микрообеми, инкубатор, инкубираща клатачка и дестилатор“; Обособена позиция № 4 - „Доставка за Лот 4 на хомогенизатор“; Обособена позиция № 5 - „Доставка за Лот 5 на автоклав и настолен автоклав“; Обособена позиция № 6 - „Доставка за Лот 6 на ледогенератор“ за изпълнение на работната програма по създаване на Център за растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ).
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
205700      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

„Доставка за Лот 1 на уред за Real-time RCR анализ, фотодокументираща система, хоризонтална гел-електрофореза и вертикална гел-електрофореза“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
38000000      
38951000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на „Институт по зеленчукови култури „Марица“, гр. Пловдив, ул. „Брезовско шосе“ № 32

Доставка на лабораторно оборудване за изпълнение на работната програма за създаване на Център за растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ).
Доставката по Обособена позиция № 1 включва: 1. Уред за Real-time RCR анализ – 1 бр.;
2. Фотодокументираща система – 1 бр.; 3. Хоризонтална гел-електрофореза – 1 бр.; 4. Вертикална гел-електрофореза– 1 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
117500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
50

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Доставка за Лот 2 на UV-Vis спектрофотометър“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
38433000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на „Институт по зеленчукови култури „Марица“, гр. Пловдив, ул. „Брезовско шосе“ № 32

Доставка на лабораторно оборудване за изпълнение на работната програма за създаване на Център за растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ). Доставката по Обособена позиция № 2 включва UV-Vis спектрофотометър – 1 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
23100      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
50

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Доставка за Лот 3 на Спектрофотометър за микрообеми, инкубатор, инкубираща клатачка и дестилатор“ 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
38433000      
33152000      
38436300      
42910000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на „Институт по зеленчукови култури „Марица“, гр. Пловдив, ул. „Брезовско шосе“ № 32

Доставка на лабораторно оборудване за изпълнение на работната програма за създаване на Център за растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ). Доставката по Обособена позиция № 3 включва: 1. Спектрофотометър за микрообеми – 1 бр.; 2. Инкубатор– 1 бр.; 3. Инкубираща клатачка – 1 бр.; 4. Дестилатор– 1 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
29600      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
50

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Доставка за Лот 4 на хомогенизатор“ 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
42996100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на „Институт по зеленчукови култури „Марица“, гр. Пловдив, ул. „Брезовско шосе“ № 32

Доставка на лабораторно оборудване за изпълнение на работната програма за създаване на Център за растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ). Доставката по Обособена позиция № 4 включва Хомогенизатор – 1 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
13400      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
50

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Доставка за Лот 5 на автоклав и настолен автоклав“ 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33191110      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на „Институт по зеленчукови култури „Марица“, гр. Пловдив, ул. „Брезовско шосе“ № 32

Доставка на лабораторно оборудване за изпълнение на работната програма за създаване на Център за растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ).
Доставката по Обособена позиция № 5 включва: 1. Автоклав– 1 бр.; 2. Настолен автоклав – 1 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
17800      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
50

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обособена позиция № 6 - „Доставка за Лот 6 на ледогенератор“ 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
38000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на „Институт по зеленчукови култури „Марица“, гр. Пловдив, ул. „Брезовско шосе“ № 32

Доставка на лабораторно оборудване за изпълнение на работната програма за създаване на Център за растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ). Доставката по Обособена позиция № 6 включва Ледогенератор – 1 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
4300      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
50

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания към участниците.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът да прилага системи за управление на качеството. (чл.63, ал.1, т.10 от ЗОП) Валидно за всички обособени позиции.
В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор: Поставеното изискване се доказва със заверено „вярно с оригинала“ копие на валиден сертификат за съответствие на системата за управление на качеството на участника със стандарта EN ISO 9001:2008 или еквивалентен или със стандарта EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, с обхват производство и/или доставка на стоки, включени в предмета на настоящата поръчка или сходни на предмета на настоящата обществена поръчка дейности по съответната обособена позиция, за която участникът участва.
Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато кандидат или участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
Участникът следва да разполага с оторизационно писмо от производителя на предлаганото оборудване с валидност минимум 6 месеца, от датата на подаване на документацията.
При подаване на офертата участниците декларират съответствието с критериите за подбор като попълват съответния раздел в ЕЕДОП.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на Възложителя (Въ-я). Въ-ят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1 , т. 3 и т.4 от ЗОП и/или условията по чл. 107 от ЗОП. Не може да участва в процедурата пряко или косвено физическо или юридическо лице, за което е налице забраната по чл. 3 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен ако не е налице изключение по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС. Участниците в настоящата процедура следва да отговарят на изискванията на чл. 101, ал. 9 и 10 от ЗОП. На основание чл. 55, ал. 4 от ЗОП, Въ-ят има право да не отстрани от процедурата участник, за който е налице обстоятелството по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката. Условията за изпълнение на поръчката са описани подробно в документацията, публикувана в профила на купувача, посочен по-горе.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

31/01/2019 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

28/02/2019 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

04/02/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

ул „Брезовско шосе” № 32, гр. Пловдив, заседателната зала на централна сграда на Институт по зеленчукови култури Марица.

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Гаранцията за изпълнение на договора за всяка обществената поръчка е в размер на 4% от цената за изпълнение на договора без ДДС, като една четвърт от размера на гаранцията е за обезпечаване на гаранционните задължения на участника, определен за изпълнител, a останалата част от нея гарантира изпълнението на доставката. Гаранцията може да бъде представена в една от следните форми:
а) Парична сума, платима по банкова сметка на ИЗК „Марица“; б) Оригинал на безусловна и неотменима банкова гаранция за изпълнение на договор, издадена в полза на Възложителя (Въ-я) съгласно Приложение № 1.3 - Образец № 3, представен към документацията утвърдена от Въ-я, със срок на валидност равен на най-дългия срок за гаранционна поддръжка, предложен от изпълнителя в Предложението за изпълнение на поръчката, удължен: За обособена позиция (OП) № 1 със 180 (сто и осемдесет) дни; За ОП № 2 със 180 (сто и осемдесет) дни; За обособена ОП № 3 със 180 (сто и осемдесет) дни; За ОП № 4 със 180 (сто и осемдесет) дни; За ОП № 5 със 180 (сто и осемдесет) дни; За ОП № 6 със 180 (сто и осемдесет) дни; в) застраховка (застрахователна полица), обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, със срок на валидност равен на най-дългия срок за гаранционна поддръжка, предложен от от изпълнителя в Предложението за изпълнение на поръчката, удължен: За OП № 1 със 180 (сто и осемдесет) дни; За ОП № 2 със 180 (сто и осемдесет) дни; За обособена ОП № 3 със 180 (сто и осемдесет) дни; За ОП № 4 със 180 (сто и осемдесет) дни; За ОП № 5 със 180 (сто и осемдесет) дни; За ОП № 6 със 180 (сто и осемдесет) дни.;
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.
2. Източник на финансиране. Настоящата обществена поръчка се финансира със средства от МОН.
3. Съгласно чл. 21, ал. 6 от ЗОП, Въ-ят има право да възлага обособени позиции по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях, при условие че стойността на съответната обособена позиция не надхвърля 156 464 лв. за доставки и услуги и общата стойност на обособените позиции, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката. В тези случаи независимо от остатъчната стойност на поръчката тя се възлага по реда, приложим към общата стойност на цялата поръчка. Предвид това: Прогнозната стойност (ПС) на ОП № 1, представлява 50,36 % от общата стойност на поръчката; ПС на ОП № 2, представлява 9,90 % от общата стойност на поръчката; ПС на ОП № 3, представлява 12,69 % от общата стойност на поръчката; ПС на ОП № 4, представлява 5,74 % от общата стойност на поръчката; ПС на ОП № 5, представлява 7,63 % от общата стойност на поръчката;
ПС на ОП № 6, представлява 1,84 % от общата стойност на поръчката; ПС на ОП № 7, представлява 11,84 % от общата стойност на поръчката.
ПС на ОП № 7 е под 156 464 лв. и стойността й не надвишава 20% от ПС на поръчката. Тъй като ПС на ОП № 7 е под 30 000 (тридесет хиляди) лева, същата попада в приложното поле на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП. С оглед на изложеното и на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, ОП № 7 ще се възложи по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – чрез директно възлагане.
В изпълнение на чл. 21, ал. 6 от ЗОП, остатъчната стойност (явяваща се прогнозната стойност за ОП № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 и № 6), предвид нейния размер и общата стойност на поръчката, се възлага с настоящата обществена поръчка чрез провеждане на процедура „Публично състезание“ по ЗОП.
4. Начин и срок на плащане. Заплащането на цената по договора ще се осъществява както следва:
Плащането се извършва в срок до 30 календарни дни, считано от датата на подписване на обобщен констативен протокол, удостоверяващ доставката и монтажа на стоките по договора в съответното структурно звено на Въ-я, и след представяне на оригинална фактура, като Изпълнителят съгласува текста на фактурата с Въ-я. Всички плащания се извършват по банков път, по сметка посочена от изпълнителя.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

10 - дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал, 1, т. 4 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 07/01/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва