Деловодна информация
02709Витиня
12 07/01/2019 (дд/мм/гггг)
не
02709-2019-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Териториално поделение Държавно ловно стопанство /ТП ДЛС/ - Витиня към Северозападно държавно предприятие /СЗДП/ - Враца 2016174760088
местност Витиня п.к. №7
гр.Ботевград BG412 2140 България
Соня Митинска +359 07239-8745
www.ddsvitinia@abv.bg +359 88485-8496

Интернет адрес/и

www.szdp.bg

http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190107pjZQ10249710


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190107pjZQ10249710
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Дейности по чл. 165, ал. 1 от Закона за горите - дърводобив, лов, опазване на горски територии и други.

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Ремонт и доставка на резервни части за земеделска и горска техника за срок от 24 месеца за нуждите на ДЛС Витиня"
50110000      
Услуги

"Ремонт и доставка на резервни части за земеделска и горска техника за срок от 24 месеца за нуждите на ДЛС Витиня".
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
90000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50110000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

ДЛС ,,Витиня", местност ,,Витиня" /или сервизна база на изпълнителя/

Предмета на поръчката, съгласно приложен списък, както следва; №; Марка; Модел; ДК№; Година на производство; Район:
1.Верижен трактор ДТ – 75М СО 00201 1986 Витиня 2.Верижен трактор ДТ – 75М Търсава; 3.Самоходно шаси Т-16М СО 02818 1986 Търсава; 4.Колесен трактор Универсал 651М СО 01310 1987 Витиня; 5.Колесен трактор МТЗ 920-3 СО 01464 2007 Витиня; 6.Колесен трактор МТЗ 820 СО 02815 2007 Витиня; 7.Колесен трактор с автокран ЮМЗ – 6Л СО 02816 1989 Витиня; 8.Колесен трактор ЮМЗ – 6Л СО 02817 1989 Витиня; 9.Колесен трактор МТЗ 1221-3 БЕЛАРУС СО 02155 2007 Витиня; 10.Колесен трактор ЮМЗ – 6КН -СО 02202 1987 Витиня; 11.Колесен трактор-форвардер John Deer 1010D Витиня; 12.Въжена линия Валентини V400 СО 0840А 2008 Витиня; 13.Кран товарач трупи Шипка КСХ 805907 СО 0843А 1993 Витиня;14.Кран товарач трупи Шипка КСХ 805907 СО 0841А 2007 Витиня; 15.Кран товарач трупи Шипка КСХ 805907 СО 0842А 2008 Витиня;16.Моторен верижен трион STIHL MS 441 2013 Витиня; 17.Моторен верижен трион STIHL MS 441 2013 Витиня; 18.Моторен верижен трион STIHL MS 441 2013 Витиня; 19.Моторен верижен трион STIHL MS 441 2013 Витиня; 20.Моторен верижен трион HUSQVARNA 365 2006 Витиня; 21.Моторен верижен трион HUSQVARNA 365 2006 Витиня; 22.Моторен верижен трион HUSQVARNA 453 2015 Витиня; 23.Моторен верижен трион HUSQVARNA 268 2008 Витиня; 24.Моторен верижен трион HUSQVARNA 268 2008 Витиня; 25.Моторен верижен трион STIHL MS 180 2018 Витиня; 26. Моторен верижен трион STIHL MS 180 2018 Витиня; 27.Моторен верижен трион STIHL MS 231 2018 Витиня; 28.Моторен верижен трион STIHL MS 231 2018 Витиня; 29 Моторен верижен трион STIHL MS 461 2018 Витиня; 30.Горски влекач TAF 690 PE 2018 Витиня.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Критерий, свързан с разходи 1 20
К 1-предложена цена за 1 (едно) техническо обслужване на автомобил в лева без ДДС    20
К 2-предложена цена за 1 (един) човекочас вложен труд (часова ставка) при извършване на текущ ремонт на автомобил    40
К 3-предложена отстъпка от цената на вложените резервни части, материали и консумативи, необходими за извършване на текущите ремонти на автомобил    40
II.2.6) Прогнозна стойност
90000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участник в процедурата може да бъде лице по чл. 10 от ЗОП - всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки и услуги, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.
Кандидатите трябва да отговарят на изискванията на чл. 54, ал.1 и чл. 55, ал.1, т.5 от ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не се изисква.

Не се изисква.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът да има опит в извършването на доставки и/или услуги с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка.Участникът следва да притежава нужната професионална квалификация за изпълнението на поръчката. Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата поне 2 (две) дейности с предмет и обем идентичен или сходен с тези на поръчката.
Под “сходен или идентичен с предмета на настоящата обществена поръчка” се разбира: да е извършвал поддръжка и ремонт на земеделска, горска или селскостопанска техника и да е извършвал доставка на резервни части.


Минимално изискване: 1. Участникът да притежава диплома с техническа специалност и сертификати за преминати обучения в заводи производители на горска техника. ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, чрез попълване на Част IV, раздел В, т. 6) от ЕЕДОП като предостави информация за изпълнители, които ще изпълняват поръчката, както и данни за придобитото от тях образование, включително дипломи и/или сертификати или еквивалентни документи за квалификация (посочват се вид и номер на диплом/сертификат или друг документ, срок на валидност, издаващ орган, евентуално web-адрес, на който може да бъде намерена информация за посочения сертификат).
2. Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата поне 2 (две) дейности с предмет и обем идентичен или сходен с тези на поръчката.
ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, чрез попълване на Част IV, раздел В, т. 1а) от ЕЕДОП като предостави и информация за стойността, датата, и получателя на услугата.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация - Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертите, с приложени към него доказателства за извършените услуги.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Изпълнението на поръчката се извършва в договорените срокове от Изпълнителя и включва доставка на необходимите резервни части, консумативи. За извършените работи се подписват приемо - предавателни протоколи от представители на страните по договора. В приемо - предавателните протоколи трябва да бъде посочена датата на доставка и датата, на която е извършен ремонта на специализираната земеделска/горска техника. Резервните части и консумативи следва да са съвместими с техниката посочена в Техническата спецификация - част от документацията. Няма да бъдат приети резервни части, консумативи с неясен произход.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

29/01/2019 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 24

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

30/01/2019 (дд/мм/гггг)   12:00 (чч:мм)

Административната сграда на ДЛС ,,Витиня", местност ,,Витиня"

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Прогнозната стойност на обществената поръчка по настоящата процедура е в размер на 90000.00 лв. без ДДС. Същата се възлага като обособена позиция от обществена поръчка с предмет: "Ремонт и влагане на резервни части за земеделска и горска техника за срок от 24 месеца" по 12 обособени позиции (за нуждите на 12 териториални поделения на СЗДП). Общата стойност на
обществената поръчка по всички обособени позиции е в размер на 124000.00 лв. без ДДС, разделена по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 (за нуждите на ДГС Берковица) - 2000.00 лв. без ДДС; Обособена позиция № 2 (за нуждите на ДГС Враца) - 2000.00 лв. без ДДС; Обособена позиция № 3 (за нуждите на ДГС Оряхово) - 2000.00 лв. без ДДС; Обособена позиция № 4 (за нуждите на ДГС Миджур) - 1000.00 лв. без ДДС; Обособена позиция № 5 (за нуждите на ДГС Борима) - 800.00 лв. без ДДС; Обособена позиция № 6 (за нуждите на ДГС Лесидрен) - 2000.00 лв. без ДДС; Обособена позиция № 7 (за нуждите на ДГС Ловеч) - 3000.00 лв. без ДДС; Обособена позиция № 8 (за нуждите на ДГС Плевен) - 2000.00 лв. без ДДС; Обособена позиция № 9 (за нуждите на ДГС Троян) - 2000.00 лв. без ДДС; Обособена позиция №10 (за нуждите на ДГС Черни Осъм) - 16000.00 лв. без ДДС; Обособена позиция № 11 (за нуждите на ДГС Годеч) - 1200.00 лв. без ДДС; Обособена позиция № 12 (за нуждите на ДЛС Витиня) - 90000.00 лв. без ДДС. Съгласно чл. 21, ал. 6 от ЗОП, възложителят има право да възлага обособени позиции по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях, при условие, че стойността на съответната обособена позиция не надхвърля 156464 лв. без ДДС за доставки и услуги. и общата стойност на обособените позиции, възложени по този начин, не надхвърля
20 на сто от общата стойност на поръчката. В тези случаи, независимо от остатъчната стойност на поръчката, тя се възлага по реда, приложим към общата стойност на цялата поръчка; Имайки предвид горното, прогнозната стойност на Обособена позиция № 10 - "Ремонт и влагане на резервни части за земеделска и горска техника за срок от 24 месеца за нуждите на ДГС Черни Осъм" представлява 12.9 % от общата стойност на поръчката. Прогнозната стойност на Обособена позиция № 12 - "Ремонт и влагане на
резервни части за земеделска и горска техника за срок от 24 месеца за нуждите на ДЛС Витиня" представлява 72.58 % от общата стойност на поръчката. Сборът от прогнозните стойности на обособени позиции от № 1 до № 9 вкл. и № 11 представлява 14.52 % от общата стойност на поръчката, съответно прогнозната стойност на всяка от тези позиции е под този процент, поради което са изпълнени условията на чл. 21,ал. 6 от ЗОП и при съобразяване с праговете в чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП всяка от тези позиции се възлага директно, без провеждане на процедура по реда на ЗОП. В изпълнение на чл. 21, ал. 6 от ЗОП, обособени позиции № 10 и № 12 се възлагат по реда, приложим за общата стойност на обществената поръчка - чрез Публично състезание,съобразно праговете в чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалбата се подава в 10--дневен срок, съгласно чл.197, ал.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 07/01/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва