Деловодна информация
00267
580 21/12/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
21/12/2018 (дд/мм/гггг)
00267-2018-0133 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Общинско предприятие Траурна дейност - община Пловдив 0004715040027
бул. Княгиня Мария Луиза №73
Пловдив BG421 4000 България
Коста Попов +359 32658772
traurna_deinost@abv.bg +359 32624967

Интернет адрес/и

www.traurna-plovdiv.com

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20181217zBid7514695
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Строително-ремонтни работи в помещения, находящи се на бул. Княгиня Мария Луиза” №73, град Пловдив и ремонт на покривна конструкция на сгради, находящи се на ул. Рогошко шосе” – град Пловдив
45000000      
Строителство

Строително-ремонтни работи в помещения, находящи се на бул. Княгиня Мария Луиза” №73, град Пловдив и ремонт на покривна конструкция на сгради, находящи се на ул. Рогошко шосе” – град Пловдив, предоставени за управление на ОП „Траурна дейност” – община Пловдив.Видовете и количествата на предвидените за изпълнение СМР са подробно описани в Техническа спецификация – количествена сметка.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
25000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

Град Пловдив, бул. Княгиня Мария Луиза №73 - Траурен парк "Централен" и град Пловдив, ул. Рогошко шосе - Траурен парк "Север"

Строително-ремонтни работи в помещения, находящи се на бул. Княгиня Мария Луиза” №73, град Пловдив и ремонт на покривна конструкция на сгради, находящи се на ул. Рогошко шосе” – град Пловдив, предоставени за управление на ОП „Траурна дейност” – община Пловдив”. Видовете и количествата на предвидените за изпълнение СМР са подробно описани в Техническа спецификация – количествена сметка.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение на поръчката    15
Критерий, свързан с разходи 1 20
Цена за изпълнение на поръчкат    70
Размер на разходите при необходимост от извършване на непредвидени СМР, непосочени от възложителя в Количествената сметка    15
II.2.6) Прогнозна стойност
25000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
40

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър съгласно Закона за камарата на строителите за строежи от V-та категория, съгласно ЗУТ или в съответен регистър, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен. За доказване на изискванията, относно годността (правоспособността)за упражняване на професионална дейност участникът представя заверено копие на валидно удостоверение от ЦПРС за строежи Пета категория. Документът се представя при условията на чл.67, ал.5 и ал. 6 от ЗОП. Към момента на подаване на офертата информацията се декларира в ЕЕДОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност” по чл. 171, ал.1 от ЗУТ, а за чуждестранните икономически оператори - документ, равнозначен на посочената застраховка, съгласно националното им законодателство. За доказване на изискванията, относно икономическото и финансово състояние, участникът представя заверено копие на валидна застраховка „Професионална отговорност” по чл.171, ал.1 от ЗУТ или еквивалентен документ. Документът се представя при условията на чл.67, ал.5 и ал. 6 от ЗОП. Към момента на подаване на офертата информацията се декларира в ЕЕДОП.

Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност” по чл. 171, ал.1 от ЗУТ, а за чуждестранните икономически оператори - документ, равнозначен на посочената застраховка, съгласно националното им законодателство.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Изпълнителят да разполага с персонал и ръководен състав с необходимата за изпълнение на поръчката професионална компетентност. За доказване на съответствието с това изискване участникът представя списък на персонала и ръководния състав, които ще изпълняват строителството, в който се посочва и професионалната им компетентност; за Експерт „Контрол по качеството” се посочва № на документа за придобита квалификация, от кого е издаден и срок на валидност. Документите се представят при условията на чл.67, ал.5 и ал. 6 от ЗОП. Към момента на подаване на офертата информацията се декларира в ЕЕДОП.

Изпълнителят да разполага с персонал и ръководен състав с необходимата за изпълнение на поръчката професионална компетентност, както следва: 1. Експерт „Контрол по качеството” с минимум 1 година трудов стаж в областта на строителството;2. Техник с минимум 3 години трудов стаж в областта на строителството;3. Координатор ЗБУТ с минимум 2 години стаж в областта на строителството;4. Работници – минимум 6 човека.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1. Изпълнението на поръчката трябва да се осъществи в съответствие с техническите спецификации, както и съгласно приложимото законодателство. Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, правата и задълженията на страните, са подробно описани в документацията и проекта на договора; 2. Възложителят отстранява от участие в процедурата всеки участник, за когото са налице основанията за отстраняване, свързани с личното състояние на участниците по чл. 54, ал.1 от ЗОП; 3.Възложителят отстранява от участие в процедурата всеки участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл.107 от ЗОП; 4.Няма право да участва или да представлява физическо или юридическо лице в процедурата, лице за което са налице обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ. Нямат право да участват в процедурата дружествата,регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, както и лицата, контролирани от такива дружества по смисъла на чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

28/01/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

30/03/2019 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

29/01/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

град Пловдив, бул. Княгиня Мария Луиза №73, ОП "Траурна дейност" - Административна сграда

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Гаранцията за изпълнение е в размер на 3% (три процента) от стойността на договора без включен ДДС.
2. Гаранциите се предоставят в една от следните форми: 1. парична сума; 2. банкова гаранция; 3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
3. Гаранцията под форма на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.
4. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, избира сам формата на гаранцията за изпълнение или за авансово предоставените средства. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.
5. Когато определеният за изпълнител избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и че е със срок на валидност най – малко за срока на изпълнение на договора.
6. Гаранцията за изпълнение се възстановява на изпълнителя при условията и в сроковете, предвидени в договора за възлагане на обществената поръчка.
Договорът за възлагане на обществена поръчка ще се сключи при условията на чл.114 ЗОП, а именно – същият ще породи правното си действие при условие, че бъде осигурен необходимия финансов ресурс по бюджетната сметка на ОП „Траурна дейност”.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 21/12/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва