Деловодна информация
00602
 
не
00602-2018-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Мирково 000777248
ул. Александър Стамболийски №35
Мирково BG412 2086 България
Нели Кенанова - Специалист ППОП +359 7182-2286
info@mirkovo.bg +359 7182-2550

Интернет адрес/и

http://www.mirkovo.bg

http://www.mirkovo.bg/obshtestveni-poruchki


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.mirkovo.bg/obshtestveni-poruchki
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на хранителни продукти и хигиенни препарати и материали за нуждите на звената на бюджетна издръжка при Oбщина Мирково - ДГ „Дора Габе”, и Домашен социален патронаж”
15000000      
Доставки

Предметът на настоящата обществена поръчка е „Доставка на хранителни продукти и хигиенни препарати и материали за нуждите на звената на бюджетна издръжка при Oбщина Мирково - ДГ „Дора Габе”, и Домашен социален патронаж”.
Асортиментът на всички хранителни продукти и хигиенни препарати и материали, които следва да бъдат доставяни по настоящата обществена поръчка се съдържат в Техническата спецификация – Раздел XIII от настоящата документация.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
260000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15000000      
33760000      
39831000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

С. Мирково, Домашен социален патронаж и Предметът на настоящата обществена поръчка е „Доставка на хранителни продукти и с. Мирково в сградите на ДГ „Дора Габе” и Домашен социален патронаж

Предметът на настоящата обществена поръчка е „Доставка на хранителни продукти и хигиенни препарати и материали за нуждите на звената на бюджетна издръжка при Oбщина Мирково - ДГ „Дора Габе”, и Домашен социален патронаж”.
Асортиментът на всички хранителни продукти и хигиенни препарати и материали, които следва да бъдат доставяни по настоящата обществена поръчка се съдържат в Техническата спецификация – Раздел XIII от настоящата документация.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
260000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да има обект/и регистриран по чл.12 от Закона за храните от ОДБХ по местонахождението на обекта за производство и/или търговия с храни в страната за съответната група храни/ за обособената позиция/и за която/ито участва, като обекта следва да отговаря на изискванията на законодателството и разпоредбите на БАБХ, относно специфичните хигиенни правила за храните.
Изисквано минимално ниво:
Участникът трябва да има минимум един обект регистриран по чл.12 от Закона за храните от ОДБХ по местонахождението на обекта за производство и/или търговия с храни в страната за съответната група храни/ за обособената позиция/и за която/ито участва, като обекта следва да отговаря на изискванията на законодателството и разпоредбите на БАБХ, относно специфичните хигиенни правила за храните.
Чуждестранните лица - да са вписани в аналогични регистри, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
В случай на обединение изискването се отнася до участника/участниците, които ще извършват дейностите по доставка на хранителни стоки.
Документ, с който се доказва:
Участникът попълва раздел А: „Годност“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП). При подаване на офертата участникът представя цифрово подписан Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изискване за икономическо и финансова състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът да е изпълнил през последните три години, считано от датата на подаване на офертата му, дейности с предмет и обем идентични или сходни с тези на обществената поръчка.
2. Участникът следва да разполагат с техническо оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката.


1. Участникът следва да е изпълнил през последните три години, считано от датата на подаване на офертата му, дейности с предмет и обем идентични или сходни с тези на обществената поръчка.
!!! Под „сходни“ с предмета на обществената поръчка следава да се разбират доставки на хранителни продукти.
Доставките трябва да са изпълнени и приети от възложителя преди датата на подаване на офертата от участника.
Документ, с който се доказва:
Обстоятелството се удостоверява в ЕЕДОП, като се посочват дейностите (с кратко описание, вкл. обема на дейността), стойностите, получателите на извършените идентични или сходни доставки и датата, на която е приключило изпълнението. При подаване на офертата участникът представя цифрово подписан Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
2. Участникът следва да разполага със собствено или наето минимум 1 (едно) регистрирано моторно превозно средство за извършване на доставките, предмет на поръчката, което отговаря на санитарно-хигиенните изисквания за транспорт на храни и притежава валидно Удостоверение за регистрация на транспортното средство за превоз на храни, издадено от съответните компетентни органи.
Ако е участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице същото да има право (съгласно националното му законодателство и при условията на взаимно признание) да изпълни предмета н апоръчката.
При участие на обединение, изискването се прилага за тези съдружници в обединението, които ще изпълняват доставките, предмет на поръчката.
Документ, с който се доказва:
Обстоятелството се удостоверява в ЕЕДОП. При подаване на офертата участникът представя цифрово подписан Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

14/01/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

15/01/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

В сградата на Общинска администрация Мирково, находяща се на адрес: с. Мирково, ул. "Александър Стамболийски" №35, етаж 2, Конферентна зала №2.

Неприложимо
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА:
1. Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.
2. За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която трябва да съответства напълно на условията, съдържащи се в обявлението и в документацията за обществената поръчка. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта. Не се допускат варианти на офертата.
3. Участниците – юридически лица в процедурата се представляват от законните си представители или от лица, специално упълномощени за участие в процедурата, което се доказва с изрично пълномощно.
4. Участниците – обединения следва да определят партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка и да уговорят солидарна отговорност, когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство.
5. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да представи копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация:
а/ правата и задълженията на участниците в обединението;
б/ разпределението на отговорността между членовете на обединението;
в / дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.
6. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно заявление за участие или оферта.
7. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.
8. Свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.
9. Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.
10. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до документацията за обществената поръчка, от датата на публикуване на обявлението на интернет страницата на „Профила на купувача“ на Възложителя: http://www.mirkovo.bg/obshtestveni-poruchki/otkriti-protzeduri-po-zop.
Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по решението, обявлението и документацията за обществената поръчка до 5 /пет/ дни преди изтичане на срока за получаване на офертите.
Възложителят предоставя разясненията в 3-дневен срок от получаване на искането. В разясненията не се посочва лицето, направило запитването. Разясненията се предоставят чрез публикуване единствено на профила на купувача: http://www.mirkovo.bg/obshtestveni-poruchki/otkriti-protzeduri-po-zop.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Всяко решение на възложителя в процедурата за възлагане на обществената поръчка подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията. На обжалване подлежи също всяко действие или бездействие на възложителя, с което се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата.
Жалба може да подаде всяко от лицата по чл. 198, от ЗОП в 10-дневен срок, съгласно чл. 197 от ЗОП;
Жалба се подава на български език едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 20/12/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва