Деловодна информация
00115
 
не
00115-2018-0051 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Русе 000530632
пл. Свобода 6
Русе BG323 7000 България
Севим Сабриева – главен специалист в отдел ТИИК и строителен техник на проекта ; Камен Христов -гл. експерт, отдел Обществени поръчки , тел. 082 881710 +359 082881649
mayor@ruse-bg.eu +359 082834413

Интернет адрес/и

http://ruse-bg.eu/bg

http://ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/437/index.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/437/index.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Община Русе 000530632
пл. Свобода 6
Русе BG323 7000 България
Ваня Попова - старши експерт +359 082881635
mayor@ruse-bg.eu +359 082834413

Интернет адрес/и

http://ruse-bg.eu/bg

http://ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/437/index.html

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Проектиране и строителство на обект „Вътрешно преустройство и промяна предназначението на 1-ви и сутеренен етажи в сгради с идентификатори 63427.4.609.1, и 63427.4.609.2 по кадастралнатакарта на Русе
45454000      
Строителство

Проектиране и строителство на обект: „Вътрешно преустройство и промяна предназначението на 1-ви и сутеренен етажи в сгради с идентификатори 63427.4.609.1, и 63427.4.609.2 по кадастралната карта на гр. Русе, с административен адрес: гр. Русе, ж.к. Дружба-III, ул. „Н.Й.Вапцаров“ №20 за Разкриване на Център за комплексно обслужване на лица с увреждания, вкл. с тежки увреждания в Община Русе“
Предметът на поръчката, включва изпълнението на следните дейности:
А. Изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически проект;
Б. Авторски надзор по време на строителството;
В. Строителство, в това число:
- временно строителство;
- демонтажни работи;
- доставка на необходимите материали и оборудване;
- строително-монтажни работи;
- изработване на изпълнителна и екзекутивна документации;
- геодезическо заснемане на кадастрални данни на изградения обект и получаване на удостоверение по чл. 52, ал. 5 от ЗКИР;
- всички дейности по приемане на обекта с Протокол обр. 16 и получаване на разре
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
330000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45454000      
71220000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

гр. Русе, На 1-ви и сутеренен етажи в сгради с идентификатори 63427.4.609.1, и 63427.4.609.2 по кадастралната карта на гр. Русе, ж.к. Дружба-III, ул. „Н.Й.Вапцаров“ №20

Проектиране и строителство на обект: „Вътрешно преустройство и промяна предназначението на 1-ви и сутеренен етажи в сгради с идентификатори 63427.4.609.1, и 63427.4.609.2 по кадастралната карта на гр. Русе, с административен адрес: гр. Русе, ж.к. Дружба-III, ул. „Н.Й.Вапцаров“ №20 за Разкриване на Център за комплексно обслужване на лица с увреждания, вкл. с тежки увреждания в Община Русе“
Предметът на поръчката, включва изпълнението на следните дейности:
А. Изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически проект;
Б. Авторски надзор по време на строителството;
В. Строителство, в това число:
- временно строителство;
- демонтажни работи;
- доставка на необходимите материали и оборудване;
- строително-монтажни работи;
- изработване на изпълнителна и екзекутивна документации;
- геодезическо заснемане на кадастрални данни на изградения обект и получаване на удостоверение по чл. 52, ал. 5 от ЗКИР;
- всички дейности по приемане на обекта с Протокол обр. 16 и получаване на разрешение на ползване и/или удостоверение за въвеждане в експлоатация;
- дейности по време на периода за съобщаване на дефекти и гаранционен период на строително-монтажните работи съгласно българското законодателство.
С инвестициония проект трябва да се даде проектно решение на описания по-горе обект, като се вземe предвид, следното:
- Новопроектираните помещения да осигурят подходящи условия и защитена среда за лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки увреждания с капацитет до 30 места;
- Да се спазват основните принципи за достъпна среда, безопасност и функционалност съгласно съответния норматив;
- Да се предвиди лесен достъп до дворното пространство;
- Проектното решение на различни видове инсталация (ВиК, Електро, Газ) да бъде съобразено с наличните такива на място;
- Да се даде проектно решение за отоплението на сградата;
- И други, съгласно одобреното техническо задание за проектиране.
Критериите по-долу
 
ДА К2 – Организация за изпълнение на строителството    40
К3 - „Срок за изпълнение на поръчката”(срок за проектиране - тежест 30; срок за изпълнение на СМР - тежест 70 )    10
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
330000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
270

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
„Разкриване на Център за комплексно обслужване на лица с увреждания, вкл. с тежки увреждания в Община Русе”, договор № BG05M9OP001-2.008-0003-C01, Оперативна програма Развитие на човешките ресурси”

Възложителят изисква от определения изпълнител да предостави гаранция, които да обезпечат изпълнението на договора. Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора e 5 на сто от стойността му. Гаранциите се предоставят в една от следните форми: 1. парична сума; 2. банкова гаранция; 3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

За изпълнение на предмета на поръчката участникът трябва: Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи четвърта категория, първа група, а за чуждестранни лица – да бъде вписан в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата – членка, в която е установен. Наличието на вписване в публичните регистри, участникът декларира в еЕЕДОП, част IV „Критерии за подбор“, раздел „А: Годност“, т. 1, като предоставя следната информация: интернет страницата на публичните регистри, в които е вписан; номер и дата на издаване на разрешения/удостоверение за вписване; органа, издал документите. Документи за доказване в случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП - копия на валидни: Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя /ЦПРС/ за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката: строежи от четвърта категория, първа група. В случай, че участникът е чуждестранно лице, той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.
Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

При подаване на офертата съответствие с изискванията за икономическо и финансово състояние участниците декларират в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в част IV, раздел „Б“. В случаите на чл.67, ал.5 и 6 от ЗОП се представя доказателства за наличие на застраховка "Професионална отговорност", съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ. Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от Възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

При изпълнение на задълженията си проектантът и строителят следва да имат застраховка “Професионална отговорност” съгласно чл. 171 ЗУТ за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им. В съответствие със ЗУТ изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл. 171, ал. 1 ЗУТ не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Доказателството се представя под формата на заверено от участника копие на застраховка „Професионална отговорност“, или валиден еквивалентен документ, или декларация, или удостоверение за наличието на такава застраховка от компетентните органи, съгласно националния му закон, или чрез посочване на препратка към публичен регистър в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни. При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор чрез попълване на Част ІV: Критерии за подбор, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“ в ЕЕДОП.
Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Документи за доказване на изискването - съгласно чл. 64, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП: Списък на проектиране и строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката, при строителството придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, а при проектирането – чрез посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. 2. За доказване на изискване за притежаване на валиден сертификат EN ISO 9001:2008 - система за управление на качеството или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват в областта на строителството, участниците представят: валиден сертификат за система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2008 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват в областта строителството на (заверено копие). 3. Списък на персонала, които ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата.
* В съответствие с чл. 67, ал. 5 и ал.6 от Закона за обществени поръчки: Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.


1. Участникът да има опит в изпълнението на поне една дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката, независимо от обема, през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, в зависимост от датата на която участникът е създаден или е започнал дейността си. Под дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката се разбира инженеринг (проектиране и строителство) на обект – изграждане и/или основен ремонт и/или реконструкция на сгради за обществено обслужване, за който е било необходимо издаването на разрешение за строеж и документ за въвеждане на обекта в експлоатация или еквивалентен документ. Участникът може да докаже наличието на опит в сходни дейности и чрез поотделно изпълнени проектиране през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата и строителство през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата на сходни обекти – изграждане и/или основен ремонт и/или реконструкция на обществено обслужващи сгради и/или съоръжения към тях, за който е било необходимо издаването на разрешение за строеж и документ за въвеждане на обекта в експлоатация. 2. Участникът следва да е сертифициран в областта на строителството по EN ISO 9001:2008 - Система за управление на качеството или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват в областта на строителството.Забележка: Сертификатът за система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2008 трябва да е валиден и да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговаря на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.3. Участникът следва да разполага с персонал с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката, както следва:Изисквания към екипа от проектанти за изготвяне на техническият инвестиционен проекти на поръчката:- Архитект - Висше образование, по специалност “Архитектура” или аналогична специалност (в случай, че образованието е придобито в друга държава). Опит в проектиране на минимум 2 (два) обекта, като проектант по съответната част.
- Инженер Строителни конструкции - Висше образование, Професионална област /квалификация/: Строителен инженер, специалност „Промишлено и гражданско строителство“ или „Строителство на сгради и съоръжения“ или аналогична специалност (в случай, че образованието е придобито в друга държава). Опит минимум 2 (два) обекта, като проектант по съответната част, като инженер Строителни конструкции.
- Инженер Геодезия - Професионална област /квалификация/: Строителен инженер, специалност „Геодезия, фотограметрия и картография“ или „Маркшайдерство и геодезия“ или „Геодезия“ или аналогична специалност (в случай, че образованието е придобито в друга държава). Опит минимум 2 (два) обекта, като проектант по съответната част, като инженер по част Геодезия.
Изисквания към екипа от технически лица за изпълнение на строителството в поръчката:
Ръководни служители:
– 1 (един) брой Технически ръководител, по смисъла на чл. 163а, ал. 4 от ЗУТ – професионална квалификация строителен техник или строителен инженер или архитект или аналогична специалност (в случай, че образованието е придобито в друга държава).
Опит: минимум 2 (два) обекта, като технически ръководител по време на строителството на строежи, за които е било необходимо издаването на разрешение за строеж и документ за въвеждане на ...>следва в Раздел VI.3)Допълнителна информация
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Право да участва в процедурата има лице, което отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на Възложителя. Възложителят отстранява от участие участник (важи за всяка обособена позиция): за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП, обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици. Участниците декларират липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП.
____________________
*Участн. могат да получат необх. информ., свързана със закрила на заетостта, вкл. мин. цена на труда и усл.на труд от следн. институции: -Относно задълж., свързани с данъци и осигуровки:НАП:Информ.тел. на НАП - 0700 18 700; инт. адрес: www.nap.bg-
>>продължава в Раздел VI.3)Допълн.информация
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

15/01/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

16/01/2019 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

гр. Русе, Община Русе, пл. Свобода 6, ет.3, Заседателна зала

На публичното заседание могат да присъстват представители на участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

...> обекта в експлоатация.
– 1 (един) брой Отговорник по контрола на качеството – Професионална област /квалификация/: Висше или средно специално техническо образование и завършено обучение по системи за управление на качеството – вътрешен одитор по качеството и/или отговорник по качеството, притежаващ Сертификат/Удостоверение за контрол по качеството при изпълнение на СМР.
Опит: минимум 2 (два) обекта, като отговорник по контрола на качеството или еквивалентна позиция по време на строителството на строежи.
– 1 (един) брой Експерт по ЗБУТ – Професионална област /квалификация/: Висше или средно специално техническо образование и завършено обучение за Експерт/Координатор по ЗБУТ, притежаващ актуално удостоверение/сертификат за завършен курс по реда на НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
Опит: минимум 2 (два) обекта, като Експерт по ЗБУТ по време на строителството на строежи, като лице притежаващ удостоверение/сертификат за завършен курс по реда на НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, кандидатите или участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.
>>Отн. задълж., опазв.на ок. среда:МОСВ Информ. център на МОСВ:. Раб. ден от 14 до 17 ч.1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67 Тел.02/ 940 6331 Инт. адрес: http://www3.moew.government.bg/ -Относно задълж., закрила на заетостта и усл.на труд:МТСП: Инт. адрес: http://www.mlsp.government.bgСофия 1051, ул. Триадица №2 Тел.: 02/ 8119 443 Сп. с полезни връзки към публ. рег-и и комп.органи, съгл. действ.законодателството в РБ: ТР към Агенция по вписванията (ТР) - http://www.brra.bg/(НАП) - www.nap.bg/ Портал за електр. услуги на НАП - https://inetdec.nra.bg/Министерство на правосъдието на РБ- http://mjs.bg/

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата, съгласно разпоредбата на чл. 197, ал.1, т.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 18/12/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва