Деловодна информация
00826
Д-1771 17/12/2018 (дд/мм/гггг)
не
00826-2018-0011 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия Свети Наум ЕАД 831605813
ул. Доктор Любен Русев № 1
София BG411 1113 България
Мариана Балабанова +359 9702283
m.balabanova@svnaum.com +359 8709309

Интернет адрес/и

https://www.svnaum.com/bg/

https://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki/obshtestveni-porachki-2/publichno-sastezanie


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki/obshtestveni-porachki-2/publichno-sastezanie
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛНП "Свети Наум" ЕАД, гр. София
33140000      
Доставки

Предмет на обществената поръчка е доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София. В рамките на обществената поръчка се съдържат 7 обособени позиции с медицински консумативи, подробно описани в Техническа спецификация от документацията на обществената поръчка.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
64032.97      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

ПЛАСТИРИ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Склад при МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1

1.1 Антисептичен пластир 100\6 cmя м, мярка-брой, прогнозно количество-250; 1.2 Прикрепващ пластир за фиксиране на превръзки 2,5 / 5 см., мярка-брой, прогнозно количество - 1000; 1.3 Прикрепващ пластир за фиксиране на превръзки 5 / 5 см., мярка - брой, прогнозно количество - 1500; 1.4.Хипоалергичен прикрепващ пластир - 5/5 см., мярка - брой, прогнозно количество - 300;1.5 Хипоалергичен прикрепващ пластир - 2, 5/5 см., мярка - брой, прогнозно количество - 200;1.6.Лепенка за периферен венозен катетър / с прорез / х 50 в опаковка 6/8 см., мярка - опаковка, прогнозно количество - 400;1.7.Лепенки за централен венозен катетър без прорез х 50 в опаковка 10/10, мярка - опаковка, прогнозно количество - 3; 1.8 Прикрепваща лепенка от нетъкан текстил 2,5/10м – ролка, мярка - ролка, прогнозно количество - 30.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
5187.57      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране - национално финансиране и други източници

II.2) Описание 1

ЧАРШАФИ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Склад при МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1

2.1.Чаршаф , стерилен 150 / 200 см., мярка - брой, прогнозно количество - 50; 2.2.Чаршаф, нестерилен 150/240 см., мярка -брой, прогнозно количество - 20; 2.3. Стерилен чаршаф 75/75 cм. С големина на прореза 6х8 см., мярка - брой, прогнозно количество- 100; 2.4.Стерилен чаршаф 75/90 см., мярка - брой, прогнозно количество - 20.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
257.90      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране - национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

ИНЖЕКЦИОННИ ИГЛИ БЕЗ ЕДНОКРАТНО АКТИВИРАЩ СЕ ПРЕДПАЗИТЕЛ СРЕЩУ УБОЖДАНЕ 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Склад при МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1

3.1. Инжекционни игли – стерилни, тънкостенни, изработени от хром-никелова стомана 20 G х 1 ? ; 0,9 х 40мм
с триплоскосно заточване на върха, мярка - кутия, прогнозно количество - 15; 3.2. Инжекционни игли – стерилни, тънкостенни, изработени от хром-никелова стомана 20 G х 2; 0,9 х 50мм с триплоскосно заточване на върха, мярка - кутия, прогнозно количество - 20; 3.3. Инжекционни игли – стерилни, тънкостенни, изработени от хром-никелова стомана 26 G х ? 0,45 х12 мм с триплоскосно заточване на върха, мярка - кутия, прогнозно количество - 10; 3.4. Инжекционни игли – стерилни, тънкостенни, изработени от хром-никелова стомана 23 G х 1” 0,6 х 25 с триплоскосно заточване на върха, мярка - кутия, прогнозно количество - 10.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1045.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране - национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

ПЕРИФЕРНИ ВЕНОЗНИ КАТЕТРИ 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Склад при МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1

4.1. Периферен венозен катетър от полиуретан или тефлон с атравматичен профил и допълнителен порт, без латекс;
G 18 х 1 ? – 1.3 х 45, мярка - брой, прогнозно количество - 2000; 4.2. Периферен венозен катетър от полиуретан или тефлон с атравматичен профил и допълнителен порт, без латекс; G 20 х 1 ? – 1.1 х 33, мярка - брой, прогнозно количество - 3800; 4.3. Периферен венозен катетър от полиуретан или тефлон с атравматичен профил и допълнителен порт, без латекс; G 22 х 1 – 0.9 х 25, мярка - брой, прогнозно количество - 6000; 4.4. Периферен венозен катетър от полиуретан или тефлон с атравматичен профил и допълнителен порт, без латекс; G 24 х ? – 0,7 х 19, мярка - брой, прогнозно количество - 8000; 4.5. Периферен венозен катетър от полиуретан или тефлон с атравматичен профил и допълнителен порт, без латекс; G 24 х ? - 0,7х19 W еднопътен, мярка - брой, прогнозно количество - 1000.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
27040.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране - национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

ПЕРИФЕРНИ ВЕНОЗНИ КАТЕТРИ ТИП БЪТЕРФЛАЙ 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Склад при МБАЛНП "Свети Наум" ЕАД, на адрес: гр. София, 1113, ул. "Д-р Любен Русев №1"

5.1. Кръвен сет тип Бътерфлай номер 21 G х ? х 7” (0,8х19х178); Safety Lock, мярка - брой, прогнозно количество - 1000; 5.2. Кръвен сет тип Бътерфлай номер 23 G х ? х 7” (0,6х19х178); Safety Lock, мярка - брой, прогнозно количество - 1000; 5.3. Венозен сет тип Бътерфлай номер 23G х 0,65 – 20 см; Luer Lock/ винтова/ връзка с капачка, мярка - брой, прогнозно количество - 3000.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
4300.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране - национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

ТРАХЕОСТОМНИ КАНЮЛИ 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Склад при МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, на адрес: гр. София, 1113, р-н Изгрев, ул. „Д-р Любен Русев“ № 1.

6.1. Канюли № 6 Трахеостомна канюла от термочувствителен, рентгеноконтрастен материал, с профилен балон с ниско налягане и голям обем, с нетравматичен обтуратор, с маркировка за размера на канюлата и диаметъра на балона върху контролния балон, мярка - брой, прогнозно количество - 10; 6.2. Канюли № 6.5 Трахеостомна канюла от термочувствителен, рентгеноконтрастен материал, с профилен балон с ниско налягане и голям обем, с нетравматичен обтуратор, с маркировка за размера на канюлата и диаметъра на балона върху контролния балон, мярка - брой, прогнозно количество - 10; 6.3. Канюли № 7
Трахеостомна канюла от термочувствителен, рентгеноконтрастен материал, с профилен балон с ниско налягане и голям обем, с нетравматичен обтуратор, с маркировка за размера на канюлата и диаметъра на балона върху контролния балон, мярка - брой, прогнозно количество - 50; 6.4. Канюли № 7.5 Трахеостомна канюла от термочувствителен, рентгеноконтрастен материал, с профилен балон с ниско налягане и голям обем, с нетравматичен обтуратор, с маркировка за размера на канюлата и диаметъра на балона върху контролния балон, мярка - брой, прогнозно количество - 50; 6.5. Канюли № 8 Трахеостомна канюла от термочувствителен, рентгеноконтрастен материал, с профилен балон с ниско налягане и голям обем, с нетравматичен обтуратор, с маркировка за размера на канюлата и диаметъра на балона върху контролния балон, мярка - брой, прогнозно количество - 150; 6.6. Канюли № 8.5 Трахеостомна канюла от термочувствителен, рентгеноконтрастен материал, с профилен балон с ниско налягане и голям обем, с нетравматичен обтуратор, с маркировка за размера на канюлата и диаметъра на балона върху контролния балон, мярка - брой, прогнозно количество - 150; 6.7. Канюли № 9.0 Трахеостомна канюла от термочувствителен, рентгеноконтрастен материал, с профилен балон с ниско налягане и голям обем, с нетравматичен обтуратор, с маркировка за размера на канюлата и диаметъра на балона върху контролния балон, мярка -брой, прогнозно количество - 30; 6.8. Канюли № 9.5 Трахеостомна канюла от термочувствителен, рентгеноконтрастен материал, с профилен балон с ниско налягане и голям обем, с нетравматичен обтуратор, с маркировка за размера на канюлата и диаметъра на балона върху контролния балон, мярка - брой, прогнозно количество - 20; 6.9. Канюли № 10.0 Трахеостомна канюла от термочувствителен, рентгеноконтрастен материал, с профилен балон с ниско налягане и голям обем, с нетравматичен обтуратор, с маркировка за размера на канюлата и диаметъра на балона върху контролния балон, мярка - бройпрогнозно количество - 20.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
15106.70      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране - национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

ДРУГИ 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Склад при МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, на адрес: гр. София, 1113, р-н Изгрев, ул. „Д-р Любен Русев“ № 1.

7.1. Електронен термометър, мярка - брой, прогнозно количество - 120; 7.2. Гел за ултразвукова диагностика, мярка - брой, прогнозно количество - 100; 7.3. Електроди за ЕКГ, мярка - брой, прогнозно количество - 7000; 7.4. Шпатули еднократни за гърло (по 100 бр. в кутия), мярка - кутия, прогнозно количество - 20; 7.5. Есмарх, мярка - брой, прогнозно количество - 80; 7.6.Турникет ролка 2,5 х 45,7, мярка - ролка, прогнозно количество - 5 ролки; 7.7. Бъбрековидни легенчета, мярка - брой, прогнозно количество - 20; 7.8. Бъбрековидни легенчета, еднократни, мярка - брой, прогнозно количество - 500; 7.9. Контейнери за фецес с лъжичка 15 мл. еднократни, мярка - брой, прогнозно количество - 300; 7.10. Контейнери за урина 30/50 мл. еднократни, мярка - брой, прогнозно количество - 500; 7.11. Мерителни чашки за лекарства – градуирана до 10 мл. еднократни, мярка - брой, прогнозно количество - 200; 7.12. Уринатори пластмасови, градуирани до 1000 СС. С широко гърло, мярка - брой, прогнозно количество - 40.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
11095.80      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране - национално финансиране и други източници.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да има право да осъществява търговия на едро с медицински изделия на територията на Република България.
Търговия на едро с медицински изделия на територията на Република България могат да извършват физически или юридически лица, регистрирани като търговци по Търговския закон или по законодателството на друга държава членка или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, на които е издадено разрешение за търговия на едро с медицински изделия от Изпълнителната агенция по лекарствата /ИАЛ/ или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия, издаден от компетентен орган на съответната държава. Производителите, установени на територията на Република България, могат да извършват търговски сделки с произведените от тях изделия без да имат разрешение за търговия издадено от ИАЛ или от компетентен орган на съответната държава. Доказване: В хода на процедурата съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участника да представи:
?разрешение за търговия на едро с медицински изделия от ИАЛ или друг документ, удостоверяващ правото на участника да търгува с медицински изделия, издаден от компетентен орган на съответната държава, когато участникът не е производител на артикула, който оферира;
?документи, доказващи качеството производител на участника (за конкретния продукт) – за участници-производители, установени на територията на Република България.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците в процедурата.

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците в процедурата.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Възложителя не поставя изисквания към техническите и професионални способности на участника

Възложителя не поставя изисквания към техническите и професионални способности на участника
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Остатъчният срок на годност на медицинските консумативи към датите на доставка трябва да бъде не по-малък от 75 % от обявения от производителя. Предлаганите медицински изделия, трябва да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

10/01/2019 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

10/05/2019 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

11/01/2019 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

МБАЛНП Св. Наум ЕАД, гр. София, на ул. Д-р Любен Русев № 1, учебна зала ДКБ

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Нормативноустановените изисквания на чл. 54, ал.1 от ЗОП относно личното състояние на участниците са абсолютно задължителни, затова участници, за които са налице посочените основания или някое от тях ще бъдат отстранени от участие в процедурата. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, за когото е налице обстоятелство по чл. 55, ал. 1, т. 1, т.4 и т.5 от ЗОП. Забрана за участие на лица, за които са налице обстоятелства съгласно чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен ако са налице изключенията по т.4 от същия закон. Забрана за участие по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Всяка оферта трябва да съдържа:1.1.Опис на представените документи;1.2.Техническо предложение, което съдържа: а)Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника; б)Предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя - по Обр. № 1; в) Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - по Обр. № 2; г) Декларация за срока на валидност на офертата – по Обр. № 3; д) Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б "д" от ППЗОП - по Обр. № 5; e) Декларация-съгласие за обработване на лични данни от субект на лични данни - по Обр. № 6; ж) Мостри на стоките, по съответната обособена позиция, за която участникът подава оферта. Мострите се представят в оригинални опаковки на оферираните изделия. Върху всяка мостра трябва да има надпис, съответстващ на обособената позиция и номенклатура от спецификацията. В процеса на провеждане на процедурата за избор на изпълнител на етап работа на комисията за разглеждане и оценка на оферти ще бъде нарушена целостта на опаковката и/или стерилността на мострата, там където я има, както и търговския вид.1.3.ЕЕДОП за участника.Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. Когато Участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, се представя ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението. Важно: ЕЕДОП се предоствя в електронен вид по обрзец, утвърден с акт на Европейската комисия. В тази връзка за целите на участието в настоящата обществена поръчка следва задължително представяне на ЕЕДОП в електронен вид, като той трябва да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета от документи за участие в процедурата.Форматът в който се предоставя документът не следва да позволява неговото редактиране.1.4. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;1.5. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, се представя копие от документ (споразумение или друг приложим документ), от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:1. правата и задълженията на участниците в обединението; 2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;4. партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка.1.6. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП в свободен текст /когато е приложимо/;1.7.Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, в който се поставя ценово предложение на участника, изготвено по Образец №4. Представя се отделен запечатан непрозрачен плик, с отделно ценово предложение за всяка обособена позиция, за която участникът представя оферта. Оферти могат да бъдат подавани за една, за някалко или за всички обособини позиции.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 Ватикана
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП - 10 - дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 17/12/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва