Деловодна информация
02709Витиня
1223 14/12/2018 (дд/мм/гггг)
не
02709-2018-0077 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Териториално поделение Държавно ловно стопанство /ТП ДЛС/ - Витиня към Северозападно държавно предприятие /СЗДП/ - Враца 2016174760088
местност Витиня п.к. №7
гр.Ботевград BG412 2140 България
Соня Митинска +359 0723-98745
ddsvitinia@abv.bg +359 8848-58496

Интернет адрес/и

www.szdp.bg

http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20181214rByi10215679


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20181214rByi10215679
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Дейности по чл. 165, ал. 1 от Закона за горите - дърводобив, лов, опазване на горски територии и други.

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на ДЛС Витиня
30192000      
Доставки

Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на ДЛС Витиня. Обект на поръчката е периодични доставки на канцеларски матвриали по видове, съгласно техническата спецификация.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
18000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30192000      
22800000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

местност Витиня, Административната срада

1.Класьор А4, полипропилен, 8 см. 260; 2 Класьор А4, полипропилен, 5 см.-120; 3 Хартия копирна А4 /80g./m2, кашон 100;4 Цветна копирна хартия А4, 80гр., 500 л. в пакет 25; 5.Хартия копирна А5 /80g./m2, 500 листа в пакет 5; 6.Хартия копирна А3 -5; 7.Хартия карирана А4 -10; 9.Тонер касети HP Ldser Jet Pro M203, MFP M227- 5; 10.Тонер касети HP Ldser Jet -022, Q2612A- 5; 11.Тонер касети HP Ldser Jet Pro MFP M277, M252- 5; 12.Тонер касети HP Ldser Jet Pro M452, М477 - 5; 13.Тонер касети HP Ldser Jet P1102, М1132 - 5; 14.Тонер касети Brother HL-L 2300D, TN2320- 5; 15.Тонер касети Canon image RUNNER C-EXV40- 5; 16.Фолио за ламиниране -15; 17.Фолио за ламиниране -3; 18.Перманентен маркер, объл връх в бройки-460;
19. Перманентен маркер, скосен връх черен- 40; 20. Текстмаркер 2-5 мм., комплект 4 цвята -5; 21.Креда за маркиране на дървени трупи- 10; 22. флумастери- 5; 23.Терморолки за касов апарат -1200; 24.Папка джоб А4-50; 25. Папка джоб L-образна - 10; 26. Папка PP с европерфорация и машинка А4 PVC- 150; 27. Папка за картотека -20; 28. Папка с копче - 5; 29. Папка с ластик А4 полипропилен- 5; 30. Картонена папка с метална машинка- 20; 31. Телчета за телбод 24/6- 30; 32. Кламери -33мм, 100 бр. в кутия - 30; 33. Кламери -50мм, 50 бр. в кутия- 3; 34. Метални кабари -30; 35.Пинчета за корково табло -2; 36. Разделител хоризонтален 10,5 /24 см., 100 бр. в пакет -15; 37. Разделител А4, PVC 12 цвята в опаковка- 3; 38. Тампонно мастило, зелено, 30 мл. -220; 39. Тампон за печат сух -120; 40. Лепяща лента /тиксо/ - 50 мм/66м., прозрачно- 10; 41. Лепяща лента /тиксо/ - 19 мм/33м., прозрачно - 5; 42. Лепяща лента /тиксо/ - 48 мм/66м., прозрачно -15; 43. Хартиено тиксо 50 мм /45м. - 10; 45.Батерия -15; 46. Батерия -15; 47. Батерия -15; 48. Батерия, акумулаторна -15; 49.Батерия презареждаема -15;
50. Линия пластмасова плътна - 30 см. -5; 51. Куб хартиен, бял - 20; 52. Куб хартиен бял незалепен -20; 53. Пощенски плик, самозалепващ се бял, формат-С4 -2; 54. Пощенски плик, самозалепващ се без прозорец бял - С5 -15;55. Пощенски плик В-4 16;56.Пощенски плик С-6 1057;57.Карта памет micro 16 GB-10;58.Флаш памет 16 GB-10;59.Молив с гума-20;60.Автоматичен молив 0.5 мм.-10;61.Автоматичен молив 0.7 мм.-3;62 Цветни моливи - 12 цвята- 5;63.Графити за автоматичен молив 10;64. Графити за автоматичен молив-2;65 Острилка за молив с метален корпус 5;66.Самозалепващи листчета 12/50 мм, пастел 450 бр.-15;68.цветни самозалепващи се етикети- 15;69.Самозалепващи се индекси "стрелка"-15;70.Химикал-20;71.Химикал 100;72.Пълнител за химикал-50;73.Пълнител за химикал-50;74.Пълнител за химикал-60;75. Тетрадка-5;76.Тетрадка-5;77.Авансов отчет за валута-2;78.Гума за триене-5;79. Гума за мастило- 2;80.Гума хлебна- 2;81.Коректор течен с четка, 20 мл. -3;82.Лентов коректор-10;83.Пергел метален и резервни графити в кутия- 2;84.Клипборд А4- 3;85.Лепило сухо, 40 гр.-20;86.Лепило сухо, 10 гр.-10;88.Дневник ЕДСД А4 (входяща и изходяща поща)-12;89.Книга за периодичен инструктаж-6;90. Искане за отпускане на МЗ, химизирано, 8 редови, кочан-25;91.Мемориален ордер, голям-15; 92. Платежно нареждане, кредитен превод 50 по 2 л., хим. -6; 93. Вносна бележка, химизирана -5; 94. Приходен касов ордер с квитанция - 15; 95. Разходен касов ордер -50; 96. Касова книга -6; 97. Пътна книжка -100; 98. Пътен лист МПС с номерация -5; 99. Картон за отчитане на работното облекло -60; 100. Командировъчна заповед -6; 101. Паус А4, пакет 100 бр. -3; 102. Перфоратор 30 л. с граничител метал /пластмаса - 3; 103. Ножица, канцеларска 21 см. - 2; 104. Ластици ф.55 мм., 100 гр. в кутийка -2; 105. Хоризонтална поставка за документи -5; 106. Машинка за телбод -3; 107. Антителбод - щипка 24/6 -5; 108. Бяла магнитна дъска с магнити и маркер - 2; 110. Тънкописец - 3; 111 Други артикули %
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
18000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участник в процедурата може да бъде лице по чл. 10 от ЗОП - всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки и услуги, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.
Кандидатите трябва да отговарят на изискванията на чл. 54, ал.1 и чл. 55, ал.1, т.5 от ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не се изисква.

Не се изисква.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът следва да има опит в изпълнението на дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка.На основание чл. 67, ал. 5 във връзка с чл. 64, ал. 1, т. 2 и чл. 63, ал. 1, т. 1 ЗОП, е необходимо участникът да представи списък на доставките, с посочване на стойностите, датите и получателите. Под сходен предмет следва да се разбира доставката на канцеларски материали и или принадлежности и други материали за офиса. Под сходен обем следва да се разбира минимум прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка.
При подаване на офертата Участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), Информацията се посочва в Част IV: Критерии за подбор, буква В: Технически и професионални способности, т. 1б) от ЕЕДОП.


Възложителят поставя изискване участникът да е изпълнил минимум 2 (две) дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка. Дейността да е изпълнена през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата и изпълнението следва да е приключило към тази дата.
При подаване на офертата Участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)., Информацията се посочва в Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, т.9 от ЕЕДОП.
Доказателството за изпълнени доставки се представя под формата на списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


При подписването на договора избрания изпълнител представя документ за внесена гаранция за изпълнение под формата на парична сума, оригинал на неотменима банкова гаранция или валидна застрахователна полица в размер на 1% от стойността на договора без ДДС.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

07/01/2019 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 36

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

08/01/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

местност Витиня, Административна сграда на ДЛС Витиня

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалбата се подава в 10--дневен срок, съгласно чл.197, ал.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 14/12/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва