Деловодна информация
00373
6690 12/12/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
12/12/2018 (дд/мм/гггг)
00373-2018-0046 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Тракийски университет 123024538
Студентски град
Стара Загора BG344 6000 България
Гергана Маламова +359 42699270
malamova@uni-sz.bg +359 42672009

Интернет адрес/и

http://uni-sz.bg/

http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20181211HASe2086714
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на тестове,китове,реактиви и различни медицински консумативи за нуждите на Проект № 1ОУП на тема:Безопасност на детските храни и здравословно хранене на подрастващите-анализ на проблеми
33140000      
Доставки

„Доставка на тестове, китове, реактиви и различни медицински консумативи за нуждите на Проект № 1 ОУП на тема: Безопасност на детските храни и здравословно хранене на подрастващите - анализ на проблемите и наличните рискове в Старозагорска област“. Поръчката е обособена в позиции:- обособена позиция № 1 „Химикали и реактиви“; - обособена позиция № 2 „Стъклария и лабораторни консумативи“; - обособена позиция № 3 „Генетични, ДНК и PCR консумативи“; - обособена позиция № 4 „Хранителни среди за микробиология“.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
23609.91      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Химикали и реактиви 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 11

1. солна киселина, чза - 1 литър – 4; 2. сярна киселина, чза - 1 литър – 4; 3. метилов алкохол, чза - 2,5 литра – 2; 4. етилов алкохол, чза, - 1 литър – 4; 5. хлороформ, чза - 1 литър – 2; 6. 2-тиобарбитурова киселина - 25 g – 1; 7. борна киселина, чза, прахообразна – кг – 1; 8. диетилов етер - 1 литър – 4; 9. ледена оцетна киселина, чза - 1 литър – 2; 10. амоняк, чза - 1 литър – 5; 11. магнезиев оксид, чза, прахообразна - 300 g – 1; 12. стандарт за афлатоксин, прахообразна - 100 g – 1; 13. стандарт за микотоксини (микс), прахообразна - 100 g – 1; 14. HISTOPAQ-1077 - 100 ml – 1; 15. RPMI-1640 Medium with L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture - 100 мл – 1; 16. Penicillin-Streptomycin - 20ml – 1; 17. Suberoilanylide hydroxamic acid - 5 mg – 1; 18. ICAM-1 Antibody (1A29) - 200 µg/ml – 1; 19. ErbB-4 Antibody (3F168) - 200 µg/ml разфасовка – 1; 20. T-bet Antibody (4B10) - 200 µg/ml разфасовка – 1; 21. ROR? Antibody (D-4) - 200 µg/ml разфасовка – 1; 22. FOXP3 Antibody (2A11G9) - 200 µg/ml разфасовка – 1; 23. TLR7 Antibody (4F4) - 50 µg/0.5 ml разфасовка – 1; 24. p-Stat3 Antibody (Tyr 705) - 200 µg/ml разфасовка - 1
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
6222.50      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
50

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Стъклария и лабораторни консумативи 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 11

1. епруветки тип Falkon, 10-15 мл, стерилни, конични – опаковка – 2; 2. епруветки тип Falkon, 40-50 мл, стерилни, стоящи, конични – опаковка – 2; 3. статив за епруветки тип Falkon, 50 ml, автоклавируем –брой – 4; 4. петри, стерилни, еднократни, 88-90 мм, в найлонова торба - 20-33 бр/опаковка – 120; 5. предметни стъкла, нематиран край, 50 бр/опаковка – опаковка – 14; 6. микробюрета, стъклена, клас А, делителна стъпка 0.01 мл – брой – 1; 7. парафилм, ролка, 50 мм, ролка в кутия, 50-70 метра – опаковка – 1; 8. накрайници за автоматични пипети, сини (100-1000 µl), стерилни, DNAse/RNAse free 1000 бр/ - паковка – 4; 9. накрайници за автоматични пипети, сини в кутия (100-1000 µl), стерилни, стерилни, DNAse/RNAse free - 96 бр/ кутия – 4; 10. накрайници за автоматични пипети, жълти (20-200 µl), стерилни, DNAse/RNAse free, 1000 бр/ опаковка – опаковка – 4; 11. накрайници за автоматични пипети, жълти (20-200 µl), стерилни, DNAse/RNAse free, 96 бр/ кутия – кутия – 4; 12. Накрайници за автоматична пипета, прозрачни, дълги (0.1-10 µl), стерилни, DNAse/RNAse free, 1000 бр/ опаковка – опаковка – 2; 13; Накрайници за автоматична пипета, прозрачни, дълги (0.1-10 µl), стерилни, DNAse/RNAse free, 96 бр/ кутия – кутия – 6; 14. Sterile 15 ml polypropylene centrifuge tubes, - 50 / pkg - 1; 15. стерилни филри, с големина на порите 0.2?m - 50/pack – 1; 16. Латексови ръкавици без талк; размер S - 100бр/кут – 1; 17. Латексови ръкавици без талк; размер L - 100бр/кут – 1; 18. Наконечници за автоматични пипети бели, градуирани 10 мкл, DNAse/RNAse free - 1000 tips/bag – 1; 19. Наконечници за автоматични пипети жълти, градуирани 20-200мкл, DNAse/RNAse free - 1000 tips/back – 1; 20; Микроцентрофужни епруветки, 1.5ml, градуирани - 500 бр – 1.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1747.83      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
50

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Генетични, ДНК и PCR консумативи 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 11

1. DNA ladders, 100 bp – брой – 2; 2. dNTP mix, 40 µmol (dATP, dCTP, dGTP, dTTP всяка по 10 mM концентрация) - 1 ml – 2; 3. Pure Taq DNA Polymerase, 250 U – опаковка – 2; 4. Microbial DNA free water, 12X1.35 ml – опаковка – 1; 5. Лизозим биоултра-лиофилизиран, чистота ?98%, 40 000 units/mg протеин – опаковка – 1; 6. Набор от готови китове за екстракция на DNA или RNA от клетъчни култури, бактериални култури, тъкани, кръвен серум и плазма (spin columns protocol), оп. 50 реакции – опаковка – 1; 7. Готови китове за qPCR (TagMan анализи) за амлификация на гени определящи резистентност към бета-лактами, кит за определяне на ген mecA, оп. 20 реакции – опаковка – 1; 8. Готови китове за qPCR (TagMan анализи) за амлификация на гени определящи резистентност към макролиди, кит за определяне на ген ermB, оп. 20 реакции – опаковка – 2; 9. отови китове за qPCR (TaqMan анализи) за амплификация на гени идентифициращи ентерококи, оп. 20 реакции – опаковка – 2; 10. Готови китове за qPCR (TaqMan анализи) за амплификация на гени идентифициращи стафилококи, оп. 20 реакции – опаковка – 2; 11. Готов кит за qPCR (TaqMan анализи) за идентификация на BVDV вирус, оп. 24 реакции – опаковка – 1; 12. PCR епруветки, свободни от инхибитори , с плоско капаче, градуирани с обем 1.5 ml, съхраняващи се при температура -80 0С, резисетнтни към центруфугиране 20 000хg, оп. 250 епруветки – опаковка – 2; 13. JNK inhibitor SP600125 - 10 mg – 1; 14. TRI Reagent®* solution; RNA / DNA / Protein Isolation Reagent САТ Number AM9738 (100 mL) - 100 mL – 1; 15. The Thermo Scientific GeneJET RNA Purification Kit-Кит за изолиране на обща РНК от човешка цяла кръв и тъкани с пречиствателни центрифужни колонки със силициев-двуоксид - 50 rxn – 1; 16. RevertAid First Strand cDNA Synthesis Kit –Thermoscientific - 100 rxn x 20 ul – 1; 17. RevertAid reverse transcriptase, 10 000U (200U/ul) Supplied with 1 mL of 5X Reaction Buffer - 10 000U (200U/ul) – 1; 18. dNTP Mix, 10 mM each - 1 ml – 1; 19. Maxima Probe qPCR Master Mix (2X), ROX Solution provided - 2х Мастер микс за количествен PCR в реално време с включени hot Start Taq DNA Polymerase; dNTPs (включително dUTP); оптимизиран PCR буфер. Доставен с nuclease-free вода и ROX в отделни виалки - 200 rxn/25ul – 2; 20. Микс сонди и праймери за TaqMan Gene Expression Assays на човешки гени, чиито дизайн е предлаган и препоръчан от фирмата производител за стандатрен анализ на генна ексресия, с гарантирана ефиктивност и специфичност на реакцията (Inventoried); малка скала (Small scale); багрило: FAM-MGB - 250 rxn – 2; 21. 96-Well Semi-Skirted Plates PCR Reaction Plate 0.2ul - съвместими с апарат ABI 7500 - 20 /pack – 1; 22. PCR tubes 0.2 ml Индивидуални, безцветни, с изпъкнало капаче, DNAse/RNAse free - 1000бр/ опаковка – 1; 23. IL-6 Human ELISA kit, биотинилирана, 96 tests - 96 wells – 1; 24. PAXgene Blood miRNA Kit* - 50rxn – 1; 25. 2хTaqMan® Fast Advanced Master Mix - 1 ml – 2.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
13289.58      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
50

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Хранителни среди за микробиология 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 11

1. PPLO агар, хранителна среда, суха, 500 g – опаковка – 1; 2. PPLO бульон, хранителна среда, суха, 500 g – опаковка – 1; 3. ISO Vitalex суплемент към хранителна среда, 5 флакона в опаковка – опаковка – 1; 4. Месо-пептонен агар (Nutrient Agar) - опаковка/500 g – 1; 5. Месо-пептонен бульон (Nutrient Broth) - опаковка/500 g – 1; 6. Агар с обезмаслено мляко за общо микробно число (Plate Count Skim Milk Agar) - опаковка/500 g – 1; 7. Агар с кристал виолет, неутрално червено и жлъчка (VRB Agar - Violet Red Bile Agar) - опаковка/500 g – 1; 8. Агар на Мюлер-Хинтън (MUELLER-HINTON Agar) - опаковка/500 g – 1; 9. Селективен агар за ентерококи по SLANETZ и BARTLEY (за мембранно филтруване) (Membrane-filter Enterococcus Selective Agar acc. to SLANETZ and BARTLEY) - опаковка/500 g – 1; 10. МРС агар (MRS Agar) – за млечнокисели бактерии - опаковка/500 g – 2; 11. МРС бульон (MRS Broth) – за млечнокисели бактерии - опаковка/500 g – 1; 12. М 17 агар ( M17 Agar) - опаковка/500 g – 1; 13. Стерилно обезмаслено мляко за бактериологични цели (Skim milk) - опаковка/500 g - 2
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2350.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
50

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхната годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът следва да има опит в изпълнението на дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция, за която подава оферта. Под „дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция“ следва да се разбира доставка на идентични или сходни медицински консумативи/реактиви, в зависимост от обособената позиция, за която се подава оферта. Възложителят не поставя изискване за обем на доставката. В случай, че участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, той следва да докаже съответствие с критерия за подбор по съответната обособена позиция, за която подава оферта. При подаване на офертата, участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, Раздел В, т. 1 от ЕЕДОП. В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, участникът следва да представи списък-декларация на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка по съответната обособена позиция, с посочване на стойностите, датите и получателите, ведно с доказателства за извършената/ните доставка/и. Представените доказателства следва да удостоверяват изпълнението на декларираните дейности по доставка.

Възложителят поставя изискване участникът да е изпълнил минимум 1 (една) дейност по доставка с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция, за която се участва, изпълнена през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. Под „дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция“ следва да се разбира доставка на идентични или сходни медицински консумативи/реактиви, в зависимост от обособената позиция, за която се подава оферта. Възложителят не поставя изискване за обем на доставката.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

18/01/2019 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

21/01/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

ст. 340 - 3 ет., Ректорат, Тракийски университет гр. Стара Загора, Студентски град

Получените оферти за участие се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл.54, ал. 1 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 5 от ЗОП. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, за който важат забраните по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с професионален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен ако за него не са приложими изключенията по чл. 4 от същия закон.
Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участници, които са „свързани лица” по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП.
2. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 (пет) % от стойността на договора без ДДС за обособената позиция. Гаранцията за изпълнение може да се представи под формата на парична сума, под формата на банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие, което обезпечава отговорността на Изпълнителя. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Гаранцията под формата на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на Изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.
3. Всички документи по настоящата обществена поръчка се публикуват в официалната интернет страница на Тракийски университет, в главно меню „профил на купувача" на адрес:
http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20181211HASe2086714

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/12/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва