Деловодна информация
0887
572 12/12/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
12/12/2018 (дд/мм/гггг)
0887-2018-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Многопрофилна болница за активно лечение – Първомай ЕООД 115516059
ул. Княз Борис І №51
Първомай BG42 4270 България
Недялка Вълканова +359 33663171
mbal_par@abv.bg +359 33663165

Интернет адрес/и

www.mbal-parvomay.com

www.mbal-parvomay.com


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://mbal-parvomay.com/доставка-на-лекарствени-продукти-за-н-3/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ – Първомай” ЕООД
33600000      
Доставки

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ – Първомай” ЕООД, чрез периодично повтарящи се заявки с транспорт на Изпълнителя до болничната аптека на Възложителя.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
594956      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG42

Болнична аптека на Възложителя в гр.Първомай, ул.”Княз Борис I” № 51

„Периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ – Първомай” ЕООД”, чрез периодично повтарящи се заявки с транспорт на Изпълнителя до болничната аптека на Възложителя, в предвидени прогнозни /приблизителни/ количества, по позиции, съгласно спецификация в табличен вид .
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
594956      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът да има издадено на негово име - Разрешение за търговия на едро с лекарства, или удостоверение за регистрация за търговия на едро, или разрешение за производство, или разрешение за внос, издадени по реда на ЗЛПХМ, а за чуждестранните лица – друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с лекарства, издаден от компетентен орган на съответната държава
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът да има реализиран през последните три години, или в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е създаден или е започнал дейността си, оборот от доставки с предмет, идентичен с предмета на настоящата поръчка (доставка на лекарствени продукти) не по-малък от двукратния размер на прогнозната стойност на настоящата поръчка

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът да е изпълнил през последните три години до датата на подаване на офертата поне един договор за доставки с идентичен предмет, както и с обем и стойност не по-малки от този на настоящата поръчка.
2.Участникът да има въведена система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2008 или еквивалентен.
3. Участникът да е оторизиран от производителя или притежателя на разрешение за употреба на лекарства, да доставя предлаганите изделия в Република България.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Доставките на лекарствени продукти се извършват франко болничната аптека на Възложителя с транспорт на доставчика, като цената на транспорта се включва в договорените единични цени на стоките. Доставките се извършват въз основа на писмени заявки на Възложителя в срок до 24 часа от получаване на заявката, а при спешна потребност от доставка на малки количества – до 3 часа от обаждане.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

17/01/2019 (дд/мм/гггг)   15:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

18/01/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Администрацияята на МБАЛ"Първомай" ЕООД на адреса, посочен в раздел I.1)

Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Сългасно чл.197 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/12/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва