Деловодна информация
00267Община Пловдив
18РОП113-1 12/12/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
12/12/2018 (дд/мм/гггг)
00267-2018-0129 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Пловдив 000471504
пл. Стефан Стамболов №1
Пловдив BG421 4000 България
Елена Караманова - гл. юрисконсулт +359 32656800
todor_todorov@plovdiv.bg +359 32660571

Интернет адрес/и

www.plovdiv.bg

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20181210OZRQ7475261
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на оборудване, машини, съоръжения и обзавеждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци.
39713300      
Доставки

Обществената поръчка обхваща доставка на:
-Челен товарач – 1 бр.
-Контейнери – 3 бр.
-Трактор – 1 бр.
-Ремарке – 1 бр.
-Мини товарач – 1 бр.
-Обръщач на компостни редове – 1 бр.с включени резервни части, гарантиращи работа за първите 2 години на експоатация.
-Сито (рафиниране на компост) – 1 бр.
-Шредер(дробилка) – 1 бр.с включени резервни части, гарантиращи работа за първите 2 години на експоатация.
-Мембрана – 13 052 кв. м.
-Лабораторно оборудване.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1716445.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39713300      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Обществената поръчка обхваща доставка на:
-Челен товарач – 1 бр.
-Контейнери – 3 бр.
-Трактор – 1 бр.
-Ремарке – 1 бр.
-Мини товарач – 1 бр.
-Обръщач на компостни редове – 1 бр.с включени резервни части, гарантиращи работа за първите 2 години на експоатация.
-Сито (рафиниране на компост) – 1 бр.
-Шредер(дробилка) – 1 бр.с включени резервни части, гарантиращи работа за първите 2 години на експоатация.
-Мембрана – 13 052 кв. м.
-Лабораторно оборудване.
Критериите по-долу
 
ДА Среден разход на гориво литър/час    20т.
Гаранционен срок и гаранционно обслужване    40т.
Цена
40т.
II.2.6) Прогнозна стойност
1716445.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект BG16M1OP002-2.005-0007-C01 „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя такъв критерий.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът да е риализирал минимален общ оборот в размер на 4 119 000 лв. с включен ДДС и минимален оборот в сферата попадаща в обхвата на обществената поръчка в размер на 2 059 000 лв. с включен ДДС, изчислен на база годишните обороти за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

Под „сферата попадаща в обхвата на обществената поръчка“ се разбира доставка на оборудване и/или машини и/или съоръжения за оползотворяване на битови отпадъци.
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в е-ЕЕДОП - част ІV, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“.
Забележка: В случай на участие на обединение, спазването на изискването може да бъде осигурено от един или повече от партньорите в обединението, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението по отношение на дейностите, свързани с доставката.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени, ще изпълняват дейности, свързани с доставката.
Доказване на посоченото изискване:
Документи за доказване на изискването - съгласно чл. 62, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОП, за чуждестранните участници – еквивалентен документ, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен. Доказателствата се представят при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.
Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът да е изпълнил за последните три години, считано от датата на подаване на офертата, дейности с предмет, идентични или сходни с тези на обществената поръчка.
2.Участникът следва да притежава сертификация по:
БДС EN ISO 9001:2015 – система за управление на качеството или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват доставка на оборудване, машини, съоръжения.
БДС EN ISO 14 001:2015 – система за управление на околната среда или еквивалент с обхват доставка на оборудване, машини, съоръжения.


1.Под идентично или сходно с предмета на поръчката се разбира доставка на оборудване и/или машини и/или съоръжения за оползотворяване на битови отпадъци.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването по т. 1 се прилага за обединението като цяло.
При посочване на участие с използване на подизпълнител, изискването по т. 1. се отнася и за всеки един от подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
При подаване на офертата Участникът следва да предостави изискуемата информация в Част ІV, Раздел В от ЕЕДОП за доставки с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката.
При участие на обединение, което не е юридическо лице съответната информация се попълва в е-ЕЕДОП на членовете на обединението, чрез които участникът доказва поставените изисквания и документите се представят от тези членове.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители е-ЕЕДОП и документите се представят и за всеки от посочените подизпълнители.
Доказване на посоченото изискване:
Документи за доказване на изискването - съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП:списък на доставките, идентични или сходни с предмета на поръчката, които съдържат стойността, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка. Доказателствата се представят при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.
2.Сертификатите трябва да са валидни и да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентнимерки, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
В случай на участие на обединение, спазването на изискването по т. 2 може да бъде осигурено от един или повече от партньорите в обединението, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването по т. 2 се доказва за тезиподизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени, ще изпълняват дейности, свързани с предмета на обществената поръчка.
При подаване на офертата Участникът следва да предостави изискуемата информация в Част ІV, Раздел Г от е-ЕЕДОП.
Доказване на посоченото изискване:
Документи за доказване на изискването: валиден сертификат за система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват доставка на оборудване, машини, съоръжения. (заверено копие). Валиден сертификат БДС EN ISO 14 001:2015 или еквивалент – система за управление на околната среда или еквивалент с обхват доставка на оборудване, машини, съоръжения.(заверено копие). Доказателствата се представят при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Изпълнението на обществената поръчка, трябва да се реализира в съответствие с техническите спецификации на възложителя, както и съгласно приложимото законодателство. Условията, при които ще се реализира предметът на настоящата поръчка, правата и задълженията на страните са подробно разписани в проекта на договор към документацията за обществена поръчка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

18/01/2019 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

21/01/2019 (дд/мм/гггг)   12:00 (чч:мм)

гр. Пловдив, пл. Стефан Стамболов №1, ет. 3, зала №36

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка всеки участник, за когото са налице основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП възникнали преди или по време на процедурата (чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП не се прилага при условията на чл. 55, ал. 4 от ЗОП). Когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица, посочените основания за отстраняване се прилагат и за всеки член на обединението. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на сроковете по чл. 57, ал. 3 от ЗОП.
От участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка се отстранява и участник, когато Възложителят установи, че участникът е дружество регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, освен ако са налице изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.
От участие в процедурата се отстранява и участник, за когото се установи, че лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при взимане на решения от този орган е налице някое от обстоятелствата по чл.69 от ЗПКОНПИ.
Възложителят отстранява от процедурата всеки участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 107 от ЗОП.
Когато участникът предвижда използването на подизпълнители или се позовава на капацитета на трети лица по чл. 65, ал. 1 от ЗОП, основанията за отстраняване се прилагат и по отношение и на подизпълнителите и на третите лица.
Гаранцията, която да обезпечи изпълнението на договора е в размер на 3 % (три процента) от неговата стойност без ДДС.
Гаранцията, която да обезпечи изпълнението на договора се представя в една от следните форми:
а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя;
б) банкова гаранция в полза на Възложителя;
в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Гаранциятапо буква „а“ и „б“ може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.
Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията, която да обезпечи изпълнението на договора. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.
Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията, съответно условията за усвояване на застраховката, се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.
С договора е предвидена и гаранция, която обезпечава целия размер на авансовото плащане, под формата на депозит на парична сума /банкова гаранция/застраховка (свободна форма).
Тази гаранция се освобождава до три дни след връщане или усвояване на аванса и е с валидност като предложения срок за изпълнението на предмета на поръчката.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/12/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва