Деловодна информация
01020
1608 06/12/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
06/12/2018 (дд/мм/гггг)
01020-2018-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

МБАЛ Св. Пантелеймон-Пловдив ЕООД 115517517
бул. Никола Вапцаров № 9
Пловдив BG421 4004 България
адв. Георги Василев; Магистър-фармацевт Мария Янкова +359 32603981
office@mbal2pv.com +359 32603981

Интернет адрес/и

http://www.mbal2pv.com

http://www.mbal2pv.com/publics


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.mbal2pv.com/publics
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на лекарствени продукти по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон” – Пловдив” ЕООД”
33600000      
Доставки

Доставка на лекарствени продукти по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон” – Пловдив” ЕООД
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
990000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр.Пловдив, бул. Никола Вапцаров № 9, Болнична аптека

Доставка на лекарствени продукти по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон” – Пловдив” ЕООД
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
990000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

да


След изтичане срока на сключените договори за доствака на лекарства. След 1 година.
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Всеки участник независимо дали участва за една, няколко или всички номенклатури трябва да притежава разрешение за производство, издадено по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) (в случаите по чл. 196, ал. 1 от ЗЛПХМ), или
за търговия на едро с лекарствени продукти, или удостоверение за регистрация за търговия на едро с лекарствени продукти (случаите по чл. 195, ал. 1 и ал. 2 от ЗЛПХМ), или разрешение за внос (случаите по чл. 196, ал. 2 от ЗЛПХМ)– издадени по реда на ЗЛПХМ.
Съответствието с поставения критерий се декларира с попълване на част IV, раздел „А“ от еЕЕДОП.
Документите за поставения критерий, които се представят в оригинал или заверено копие при поискване в хода на процедурата, в случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП или от участника, определен за изпълнител, преди сключване на договора са: 1) разрешение за производство, издадено по реда на ЗЛПХМ (в случаите по чл. 196, ал. 1 от ЗЛПХМ), или 2) удостоверение за регистрация за търговия на едро с лекарствени продукти (случаите по чл. 195, ал. 1 и ал. 2 от ЗЛПХМ), или 3) разрешение за внос (случаите по чл. 196, ал. 2 от ЗЛПХМ). Участниците в обществената поръчка трябва да притежават лицензия, издадена по реда на Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП), когато участват за доставка на лекарствени
продукти, съдържащи наркотични вещества от приложения №2 и №3 към чл. 3, т. 2 и т. 3 от Наредбата за класифициране на растенията и веществата като наркотични. За удостоверяване на това обстоятелство участниците следва да предоставят информация (номер, дата, компетентен орган и др.) на съответния документ (напр. лицензия, издадена по реда на ЗКНВП и др.) в Част IV: Критерии за подбор, Раздел А от ЕЕДОП. Документът за поставения критерий, който се представя при поискване в хода на процедурата, в случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП или от участника, определен за изпълнител, преди сключване на договора е: оригинал или заверено копие на лицензия, издадена по реда на ЗКНВП за лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от приложения № 2 и 3 към чл. 3, т. 2 и 3 от Наредбата за класифициране на растенията и веществата като наркотични.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя критерии за подбор за икономическо и финансово
състояние.


III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Възложителят не поставя критерии за подбор за технически и
професионални възможности.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

10/01/2019 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

11/01/2019 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Конферентна зала на МБАЛ "Св. Пантелеймон"-Пловдив" ЕООД, находяща се на административен адрес: гр.Пловдив, бул. Никола Вапцаров № 9

Могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

В Част ІІІ, Раздел Г от ЕЕДОП участникът попълва информация относно: 1) правото си да участва в обществени поръчки на основание чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици
(ЗИФОДРЮДРКЛТДС), освен когато не са налице условията по чл. 4 от ЗИФОДРЮДРКЛТДС. В случаите по чл. 3, т. 8 ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС наличието на изключение по чл. 4 ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС се посочва в полето относно инициирани мерки за реабилитиране;
2) изискванията по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Гаранцията за изпълнение е 3 % (три процента) от стойността на съответния сключен договор по съответната обособена позиция.
Участникът, определен за изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение, в съответствие с изискванията на ЗОП и ППЗОП. Срокът на действие на гаранцията следва да е минимум 14 (четиринадесет) месеца от влизане в сила на договора.
В случай че гаранцията е под формата на парична сума, то тя следва да
се внесе по следната банкова сметка: УниКредит Булбанк АД, IBAN: BG50 UNCR 7000 1523 0598 99, BIC: UNCRBGSF
Ако гаранцията за изпълнение е под формата на банкова гаранция, то се представя оригиналът й като тя следва да е безусловна, неотменяема и непрехвърляема. Всички банкови разходи, свързани с обслужването на превода на гаранцията, включително при нейното възстановяване, са за сметка на изпълнителя.
В случай, че гаранцията се представи под формата на застраховка, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на изпълнителя, то тя следва да бъде безусловна, неотменяема и непрехвърлима.
Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на изпълнителя при пълно или частично неизпълнение на договора. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко
изплащане на застрахователно обезщетение в полза на възложителя, при наличие на основание за това, са за сметка на изпълнителя. Условията и сроковете за удължаване, задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договор.
Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:
Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: Национална агенция по приходите:
Информационен телефон на НАП: 0700 18 700; Интернет адрес: www.nap.bg
Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика: Интернет адрес:
http://www.mlsp.government.bg
София 1051, ул. Триадица № 2 Телефон: 02 8119 443

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

На основание чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, жалби могат да се подават в десет дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП - срещу решение за откриване на процедурата и/или решение за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 06/12/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва