Деловодна информация
00267Община Пловдив
18РОП108 28/11/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
28/11/2018 (дд/мм/гггг)
00267-2018-0124 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Пловдив 000471504
пл. Централен № 1
Пловдив BG421 4000 България
инж. Танева, юрк. Братанов +359 32656447
smsti_op@dir.bg +359 32260398

Интернет адрес/и

http://www.plovdiv.bg/

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20181128DBGw7400574
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изготв. на ОСИП и упр. на стр.надзор за обект:Подмяна на същ.водопроводи по бул.Хр.Ботев в уч-ка от пл.Центр.гара до Комат.възел, по бул.Комат.шосе от Комат.възел до бул.Ал.Стамболийски и по бул.Копр
71500000      
Услуги

„Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор за обект: „Подмяна на съществуващи водопроводи по бул. „Христо Ботев“ в участъка от площад „Централна гара“ до „Коматевски възел“, по бул. „Коматевско шосе“ от „Коматевски възел“ до бул. „Александър Стамболийски“ и по бул. „Копривщица“ - гр. Пловдив“.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
40000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71500000      
71520000      
71521000      
71530000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Предмет на обществената поръчка е избор на лице, извършващо консултантска дейност, оценка за съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор по време на строителството на обекта/ите, съгласно чл. 166 и чл. 168 от ЗУТ, в обем и обхват, съгласно изискванията на ЗУТ и съответните подзаконови нормативни актове; контрол относно пълнотата и правилното съставяне на актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г.; контрол на количествата и качеството на изпълнените СМР; изготвяне на необходимата документация за издаване на удостоверения по чл.74 от ЗУТ и по чл.116, ал.1 и чл.175, ал.5, от ЗУТ на основание чл.32, ал.1, от ЗКИР; изготвяне на технически паспорт на обекта/ите, съгласно чл. 176б от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл. 4 от Наредба № 5/ 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите; изготвяне на окончателен доклад до възложителя, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ; изготвяне на необходимата документация за въвеждане в експлоатация и въвеждане в експлоатация на строеж:
“Подмяна на съществуващи водопроводи по бул. „Христо Ботев“ в участъка от площад „Централна гара“ до „Коматевски възел“, по бул. „Коматевско шосе“ от „Коматевски възел“ до бул. „Александър Стамболийски“ и по бул. „Копривщица“ - гр. Пловдив".
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
40000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
120

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да притежава валидно Удостоверение/ Лиценз за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор, издаден на основание чл.166 ал.2 от ЗУТ. Удостоверението/ лицензът да бъде придружен от списъка на екипа от правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността.
В случай, че участникът е чуждестранно лице, той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация, или удостостоверение, издадени от държава членка на ЕС или на друга държава, страна по споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответния регистър на тази държава.
При подаване на офертата, изпълнението на това изискване се декларира в Част IV: Критерии за подбор, Раздел А: Годност, т. 2 от ЕЕДОП, като се посочват и съответните национални бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или се посочват компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. Документите за доказване - удостоверения за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор, ще се представят при условията на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Попълва се съответната информация в част IV, раздел „Б“, т.5 от ЕЕДОП. За доказване на изискването се представя доказателство за наличие на застраховка „Професионална отговорност“, при условията на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП.

За изпълнението на поръчката е необходимо участниците да притежават валидна застраховка „Професионална отговорност“ по чл. 171 от ЗУТ с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката или произтичащо от нормативен акт.
Минималните застрахователни суми за консултанта, извършващ оценка за съответствие и упражняване на строителен надзор, за стороежи трета категория съгласно чл.137, ал.1, т.3, б."а" от ЗУТ - 100 000 лв.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Списък на услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, който се попълва подробно в част IV, раздел "В", т.1 б в ЕЕДОП. Доказателствата за извършените услуги се представят при условията на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП.
Забележка: Под „Дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката”, следва да се разбира:
Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционен проект за ново строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на улица в урбанизирана територия. За изпълнени се приемат обекти, за които има издадено Разрешение за строеж или еквивалент
И
Упражняване на строителен надзор на обект за ново строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на улица в урбанизирана територия. За изпълнени се приемат обекти, за които има издадено Разрешение за ползване или еквивалент.
2. Списък на персонала, предвиден за изпълнение на предмета на обществената поръчка; Попълва се в част IV, раздел "В", т.6 от ЕЕДОП, като се посочва професионалната компетентност на лицата. Списъкът трябва да бъде подробен (имена; образование - специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение, професионална квалификация, опит - месторабота, период, длъжност, основни функции; позиция, която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка). Документите за доказване по чл.64, ал.1, т.6 от ЗОП ще се представят при условията на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП.
3. Попълва се информация в част IV, раздел "Г" от ЕЕДОП. Ще се представи заверено копие от валиден Сертификат за внедрена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001 или еквивалент, при условията на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП.


1. Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата следва да е изпълнил услуги, с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на
2. Участникът да разполага с персонал, предвиден за изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка, който да е съобразен със спецификата на поръчката. Ръководителят на екипа следва да притежава професионален опит минимум пет години в упражняването на строителен надзор. Едно физическо лице може да изпълнява функциите на повече от един експерт.
3. Участникът да има внедрена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001 или еквивалент с обхват на действие - оценка на съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
ДА

Съгласно чл.166 и сл. от Закона за устройство на територията.

Възложителят отстранява от поръчката участник, за когото са налице основанията за отстраняване, свързани с личното състояние по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 3 - 5 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица, посочените основания за отстраняване се прилагат и за всеки член на обединението. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на сроковете по чл. 57, ал. 3 от ЗОП.
Когато участник предвижда използването на подизпълнител по смисъла на § 2, т. 34 от ДР на ЗОП или се позовава на капацитета на трети лица по чл. 65, ал. 1 от ЗОП, следва да се има предвид, че основанията за отстраняване са прилагат и за подизпълнителите и за третите лица. Съгласно чл.67, ал.1 от ЗОП, при подаване на офертата, участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствието с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП, а документите се представят при условията на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

07/01/2019 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

08/01/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. Пловдив, пл. Централен № 1, ет.12, заседателна зала

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. В съответствие с чл.104, ал.2 от ЗОП, при провеждане на настоящата процедура, оценката на техническите и ценовите предложения на участниците ще бъде направена преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор.
2. Пълен достъп до документацията за възлагане на обществената поръчка е осигурен на официалния интернет адрес на Община Пловдив www.plovdiv.bg, в профила на купувача, на адрес: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index. На същия интернет адрес ще бъдат публикувани електронни документи, в съответствие с чл. 42 от ЗОП. С публикуването им се приема, че заинтересованите лица и/или участници са уведомени относно отразените в тях обстоятелства, освен ако друго не е предвидено в ЗОП.
3. Нямат право да участват в процедурата дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, както и лицата, контролирани от такива дружества по смисъла на чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС. Нямат право да участват в процедурата лицата съгласно чл.69 от ЗПКОНПИ - информацията се попълва в част III, раздел Г от ЕЕДОП.
4. Възложителят отстранява от процедурата всеки участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 107 от ЗОП.
5. Във връзка с възможността, която чл.114 от ЗОП предвижда, с настоящото обявление Възложителят посочва, че към датата на откриване на процедурата не е осигурено финансиране. Съгласно проекто-договора, всяка от страните може да поиска писмено прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му, в случай на неосигурено финансиране. Допълнителна информация се съдържа в проекто-договора.
6. Плащанията ще се извършват съгласно проекто-договора.
Авансово плащане не се предвижда.
7. Гаранция за добро изпълнение - представя се от избрания изпълнител преди подписването на договора и е в размер на 5 % от стойността на договора без включен ДДС.
Гаранцията се предоставя в една от следните форми: 1. парична сума; 2. банкова гаранция; 3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Гаранцията под форма на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. Условията за задържането и освобождаването на гаранцията са разписани в проекта на договора за настоящата поръчка.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок, съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 28/11/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва