Деловодна информация
00510
Изх.1500-81 16/11/2018 (дд/мм/гггг)
не
00510-2018-0013 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Девня 000093645
бул. Девня № 78
Девня BG331 9162 България
инж. Галина Димитрова +359 51947011
kmet@devnia.bg +359 51947012

Интернет адрес/и

www.devnya.bg

http://pk.devnya.bg/bg-BG/Procedures/belia-pat


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://pk.devnya.bg/bg-BG/Procedures/belia-pat
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Строителство и реконструкция на местен път № VAR 2135 „Разделна – Девня“ от км.1+600 до км.3+555
45233120      
Строителство

По настоящата поръчка се предвижда строителство, рехабилитация и реконструкция на местен път № VAR 2135 „Разделна – Девня“ от км.1+600 до км.3+555., включващи земни работи, асфалтови работи, пътни работи, ремонт на настилка и пътното тяло, в обеми съобразно техническата спецификация на Възложителя.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1715000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233120      
II.2.3) Място на изпълнение
BG33

Теритията на община Девня, местен път VAR2135.

Съществуващо положение:
От км.1+600 до км.2+070 съществуващият път е със следните параметри: две ленти за движение – 2х3,25 м., два банкета – с променлива ширина от 1,00м. до 1,5 м.
Настилката в участъка е в лошо състояние: целостта и е компрометирана, напречните и надлъжните наклони възпрепятстват правилното отводняване на пътното платно, затревените банкети не позволяват оттичането на повърхностните води от пътните ленти, има неравности по платното.
От км.2+070 до км.3+555 е временен път с настилка от макадам с ширина от 5,5 м. до 7,00 м. В участъка липсват отводнителни елементи, настилката е неподходяща за тежкотоварни автомобили.
На км. 2+070 има съществуващо Т-образно кръстовище между асфалтовия път и временния.
На км.3+555 има съществуващо Т-образно кръстовище между временния път и съществуващ асфалтов път.
Проектно решение:
1. Габарит
1.1. В участък от км. 1+600 до км.2+070 се запазва съществуващия габарит:
- Лента за движение – 2х3,25 м.;
- Банкет – 2х1,25 м.
1.2. В участък от км.2+070 до км.3+555:
- Лента за движение – 2х3,25 м.;
- Банкет – 2х1,25 м.
- Уширения на пътните платна при имот 136 / 1.196
2. Настилка и напречни профили
2.1. Пътна конструкция в участък от км. 1+600 до км.2+070 – рехабилитация и реконструкция
- Горен пласт на покритието – изравнителен пласт тип „А“ – 4 см.
- Долен пласт на покритието – биндер – мин. 4 см.
2.2. Пътна конструкция в участък от км.2+070 до км.3+555 – нов път
- Горен пласт на покритието – изравнителен пласт тип „А“ – 4 см.
- Долен пласт на покритието – биндер – 5 см.
- Битумизирана основа – 6 см.
- Трошено-каменна основа – 35 см.
2.3. Отводняване
Повърхностното отводняване се извършва посредством двустранен напречен и надлъжен наклон на пътното тяло. Предвижда се изграждането на бетонова ригола с бордюри 18/35 и облицовани окопи.
За отводняване на високите насипи се предвижда изграждането на бетонови улеи. Ще се изградят тръбни водостоци и напречни отводнители с дъждоприемни шахти.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение на СМР    30
Цена
70
II.2.6) Прогнозна стойност
1715000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участниците следва да разполагат с валидна застрахователна полица за професионална отговорност на строителя – съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ (или еквивалентна застраховка или гаранция за чуждестранното лице – участник, в съответствие с чл. 171а, ал. 1 от ЗУТ), с общ лимит на отговорността, не по-нисък от 200 000 (двеста хиляди) лева.
Доказване:
За доказване на това обстоятелство участникът, избран за изпълнител, представя копие от валидна застрахователна полица за професионална отговорност на строителя валидна за годината, в която ще се извършва строителството.


Общ лимит на отговорността, не по-нисък от 200 000 (двеста хиляди) лева
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката през последните 5 години от датата на подаване на офертата.
Доказване: участникът, избран за изпълнител, представя Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 години, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2. За изпълнение на настоящата обществена поръчка, участникът следва да разполага с необходимия брой технически лица и/или организации, включени или не в структурата на участника, включително такива, които отговарят за контрола на качеството и такива, които ще изпълняват строително-ремонтните работи.
Доказване:
Участникът, избран за изпълнител, следва да представи списък в свободен текст на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата.
3. Участникът трябва да разполага с инструменти и техническо оборудване необходимо за изпълнение на поръчката.
Доказване:
Участникът, избран за изпълнител, следва да представи декларация свободен текст за инструментите и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.


1. Участникът следва да е изпълнил минимум 1 обект, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка, през последните 5 години, считано от подаване на офертата, в зависимост от датата на учредяване или започване на дейността на участника. В случай, че участникът е обединение, на изискването трябва да отговаря обединението като цяло. Забележка: „Сходни обекти“ представляват изграждане на нови и/или основен ремонт на съществуващи улици и/или пътища.
2. Участникът следва да разполага най-малко със следния екип от технически лица:
a)Технически ръководител на обекта: Образование и квалификация: образователно-квалификационна степен „магистър ” или „бакалавър” в областта на строителството, или строителен техник; Професионален опит: минимум 5 години трудов стаж в областта на строителството; да има опит като „Технически ръководител” на минимум 1 обект с предмет, сходен на настоящата поръчка.
b)Координатор по безопасност и здраве: да отговаря на изискванията по чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР;
c)Отговорник по контрола на качеството: да притежава съответното удостоверение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ.
3. Участникът трябва да разполага минимум със следните иснтрументи и техническо оборудване за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката:
• Моторна фугорезачка - 1бр.
• Пътна фреза до 50см ширина на барабана - 1бр.
• Пътна фреза над 50см ширина на барабана - 1бр.
• Автомотометла – 1бр.
• Автобагер – 1бр.
• Валяк до 2.5т. – 1бр.
• Валяк от 2.5 до 10т. – 1 бр.
• Валяк над 10т. – 1бр.
• Асфалтополагаща машина – 1бр.
• Маркировъчна машина – 1бр.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Изпълнителят на обществената поръчка е длъжен да спазва всички правила и норми по техника на безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, организация на движението и опазване на околната среда, описани в Правилници, Наредби и други нормативни документи, свързани с предмета на поръчката. При изпълнение на видовете работи да спазва нормативната уредба за този вид дейност.Доставката на всички материали и оборудване, необходими за изпълнение на строително – монтажните работи е задължение на Изпълнителя. За изпълнението на обекта е необходимо да се използват качествени материали, отговарящи на БДС. Вложените от изпълнителя материали да бъдат придружени от технически сертификат за качество.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

30/11/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

03/12/2018 (дд/мм/гггг)   09:00 (чч:мм)

Община Девня, гр. Девня, бул. Съединение № 78, трети етаж, Заседателна зала

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или упълномощените им представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
На основание възможността, дадена от чл. 104, ал. 2 ЗОП, при провеждане на процедурата назначената от Възложителя комисия ще разглежда офертите при последователността предвидена в чл. 61 ППЗОП.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Изисквания за лично състояние. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото е налице поне едно от обстоятелствата, посочени в чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП, а именно осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а и чл. 256 - 260 НК; нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда; нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност; обстоятелства по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, ако не са налице изключенията по чл. 4; обстоятелства по чл. 69 от ЗПКОНПИ; както и участници, представляващи свързани лица по § 2, т. 45 ДРЗОП. Липсата на тези обстоятелства се удостоверява с попълване на Част III на еЕЕДОП, в приложимите полета съобразно указанията в документацията. Възложителят изисква от участника избран за изпълнител декларация по чл.59, ал.1, т. 3 ЗМИП. Други осн. за отстр. - съгласно чл. 107 ЗОП.
2. Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора се представя от участника, определен за изпълнител, при подписване на договора по съответната обособена позиция, в размер 3% от стойността на договора без ДДС. Гаранцията се предоставя в една от следните форми: парична сума; банкова гаранция; застраховка. В случай, че се представя банкова гаранция, същата трябва да е безусловна и неотменима, в нея да е записано името на договора и да е със срок на валидност минимум 30 дни, след крайния срок на договора;застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Застраховката не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор. Условията и срокът за задърж. или освобожд. на гаранцията за изпълнение се урежда в договора.
3. Източник на финансиране Финансирането на обществената поръчка е осигурено от Правителството на Република България, по силата на сключен чрез Министъра на икономиката с Община Девня Договор № 127/21.12.2017г., по силата на който Държавата се задължава да предостави на Община Девня финансови средства за изграждане на обекта, предмет на настоящата поръчка.
4. Възложителят не изисква обединенията да имат определена правна форма, за да могат да представят оферта. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.
5. На основание възможността, дадена от чл. 104, ал. 2 ЗОП, при провеждане на процедурата назначената от Възложителя комисия ще извърши оценка на техническите и ценовите предложения на участниците преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор.
6. На осн. чл. 178, ал. 3 ЗОП, настоящата общ. поръчка се възлага по т.нар. “ускорена процедура”, поради обстоятелства, изискващи спешно възлагане, поради които е невъзм. спазването на срока по чл. 178, ал. 2 от ЗОП. На осн. Договор № 127/21.12.2017г. сключен между Правителството на РБългария чрез Министъра на икономиката и Община Девня и Анекс № 127-2017-1/31.08.2018г., крайният срок за скл. на договор от Община Девня с изпълнител на предметта на настоящата поръчка е удължен до 30.12.2018г. Съгл. т. 3.10 от посочения договор, в случай че до тази дата Община Девня не е скл. договор, то договорът се прекратява и се губи осигуреното от Държавата финансиране на строителството. В рамките на посочения краен срок е невъзм. провежд. на публично състезание по общия ред, като се има предвид и нужното време за работа на комисията и императивно устан. срокове за обж. на Решението за избор на изпълнител. Горното налага по настоящата процедура да бъде определен срок за получаване на оферти – 14 (четиринадесет) дни, считано от изпращането на обявлението за публикуване.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба срещу решението за откриване на процедурата може да се подаде в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация, съгласно чл. 197, ал. 1 т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 16/11/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва