Деловодна информация
00565МБАЛ "Свети Иван Рилски" ЕООД
1357 05/11/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
05/11/2018 (дд/мм/гггг)
00565-2018-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

МБАЛ Свети Иван Рилски ЕООД 109501412
ул. “Свети Георги” №2
Дупница BG415 2600 България
Боян Авджийски +359 879881049
mbaldupnitsa@gmail.com +359 29759011

Интернет адрес/и

https://mbal.org/

https://mbal.org/category/profil-na-kupuvacha/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://mbal.org/category/profil-na-kupuvacha/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за МБАЛ Свети Иван Рилски ЕООД
09310000      
Доставки

Предмет на обществената поръчка е Избор на доставчик на електрическа енергия
и координатор на балансираща група за ниско напрежение за МБАЛ Свети Иван Рилски ЕООД.
Срокът за изпълнение на поръчката е 36 (тридесет и шест) месеца от нейното възлагане. Участниците подават само една оферта за комплексно изпълнение на поръчката, като не се допуска представяне на варианти. Предлаганите дейности по доставка на електрическа енергия трябва да отговарят на минималните изисквания на Възложителя, заложени в документацията за участие в процедурата.
Потреблението на Възложителя през предходните 12 /дванадесет/ месеца е 617 662 kWh. Прогнозното количество електрическа енергия не ангажира Възложителя да го усвои през срока на действие на договора за обществена поръчка, както и не лимитира неговото потребление.
Плащането се извършва в левове, по банков път, на посочена от Изпълнителя банкова сметка, отложено, в срок, не по-кратък от 30 /тридесет/ календарни дни след представяне на фактура.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
320670      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
09310000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG415

гр. Дупница, Ул. „Свети Георги” № 2.

Предмет на обществената поръчка е Избор на доставчик на електрическа енергия
и координатор на балансираща група за ниско напрежение за МБАЛ Свети Иван Рилски ЕООД.
Срокът за изпълнение на поръчката е 36 (тридесет и шест) месеца от нейното възлагане. Участниците подават само една оферта за комплексно изпълнение на поръчката, като не се допуска представяне на варианти. Предлаганите дейности по доставка на електрическа енергия трябва да отговарят на минималните изисквания на Възложителя, заложени в документацията за участие в процедурата.
Потреблението на Възложителя през предходните 12 /дванадесет/ месеца е 617 662 kWh. Прогнозното количество електрическа енергия не ангажира Възложителя да го усвои през срока на действие на договора за обществена поръчка, както и не лимитира неговото потребление.
Плащането се извършва в левове, по банков път, на посочена от Изпълнителя банкова сметка, отложено, в срок, не по-кратък от 30 /тридесет/ календарни дни след представяне на фактура.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
320670      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1.Участникът следва да притежава издадена от КЕВР на негово име валидна лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”, в съответствие със ЗЕ и другите относими нормативни актове, включително и за дейността „координатор на стандартна балансираща група”.
2. Участникът следва да притежава регистрация в „Регистър на координаторите на балансиращи групи” на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД. Ако регистрацията е видна от публичен и безплатен регистър, то достатъчно е неговото посочване.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците в процедурата

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците в процедурата
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да прилага внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008; БДС ЕN ISO 9001:2008 с обхват Търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група или еквивалентна.
2. Участникът следва да е изпълнил доставки, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка. Под сходни Възложителят ще приеме доставки, свързани с доставянето на електрическа енергия на свободния пазар, изпълнени от участника през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършените доставки: удостоверения за извършените доставки, издадени от крайни потребители на електрическа енергия или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставките.
Съгласно чл.67, ал.5 от ЗОП Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП и описана като критерии за подбор в обявлението и документацията за участие.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1. Място на изпълнение: гр. Дупница, Ул. „Свети Георги” № 2.
2. Срокът за изпълнение на поръчката е 36 (тридесет и шест) месеца, считано от датата на първия регистриран график за доставка на нетна активна електрическа енергия в системата за администриране на пазара на електрическа енергия (ММS), съгласно ПТЕЕ.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

11/12/2018 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

12/12/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

МБАЛ „Свети Иван Рилски” ЕООД, гр. Дупница, Ул. "Свети Георги" №2

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Решението за откриване на процедурата подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл.100, ал.3, във връзка с чл.197, ал.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 05/11/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва