Деловодна информация
00373
5826 02/11/2018 (дд/мм/гггг)
не
00373-2018-0040 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Тракийски университет 123024538
Студентски град
Стара Загора BG344 6000 България
инж. Живко Желязков; Гергана Маламова +359 42699214/ +359 42699270
malamova@uni-sz.bg +359 42672009

Интернет адрес/и

http://uni-sz.bg

http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20181031XBqH2012381
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка, монтаж и инсталация на сървър за нуждите на Тракийски университет гр. Стара Загора
30200000      
Доставки

Сървърът, предмет на настоящата поръчка е необходим за обслужване на всички структурни звена при Тракийски университет гр. Стара Загора. Възложителят подробно е описал и посоченил задължителните и минимални характеристики и параметри, на които трябва да отговаря сървъра. В предмета на поръчката е включен и доставка на 1 бр. UPS. Доставката ще се извърши чрез покупка на техниката, предмет на поръчката, и ще се монтира и инсталира в сървърно помещение - Ректорат при Тракийски университет гр. Стара Загора, Студентски град. Техниката, предмет на поръчката, се доставя франко Тракийски университет гр. Стара Загора – Ректорат, сървърно помещение, Студентски град.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
10475.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Тракийски университет гр. Стара Загора – Ректорат, сървърно помещение, Студентски град

1 брой сървър със ледните минимални и задължителни параметри: Процесор:
Процесор – с 8 физически ядра, 16 логически, с работна честота 2,1 GHz и максимална честота до 3,0 GHz, кеш памет 11 МB 14nm технология; Чипсет Intel C621 Chipset; Памет: min 32 GB, 2666 MHz, DDR4, Registered; Дисков RAID контролер:
RAID контролер - PCI Express 3.0. Smart Array P408i-a SR Gen10 (8 Internal Lanes/2GB Cache) 12G SAS. Поддържани RAID спецификации: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60; flash кеш 2 GB, 12Gb/s SAS, 96W Smart Storage Battery (up to 20 Devices) with 145mm Cable Kit; Дисково пространство: Твърди дискове – 4 броя 900GB, интерфейс SAS 12gb, скорост на въртене 15 000 оборота, размер 2.5 инча, Hot pluggable; SSD- 2 броя x 240 GB SFF SC DC Hot pluggable; Ethernet адаптер: 4 x 1Gbps Ethernet порта; Видео контролер Интегриран; Управление: iLo Advanced - HPE iLO Advanced 1-server License with 3yr Support on iLO Licensed Features - Лиценз за отдалечен достъп през мениджмънт порта; Интерфейси и портове: 5 x USB (Front: 1x USB 3.0 + iLO service port, Rear: 2x USB 3.0, Internal: 2x USB 3.0); 1 MicroSD slot; 2x Video (1 Front - Display port, 1 Rear - VGA port), 4x 1GbE embedded NIC, FlexibleLOM slot, мениджмънт порт; Захранване: Двойно резервиранo захранване, min 500W, с възможност за подмяна без спиране на сървъра (hot-plug) 2 бр.; Форм-фактор 1U заеман размер в шкафа; Съвместими операционни системи Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), SUSE Linux Enterprise Server (SLES), Vmware, Citrix XenServer; Клавиатура и мишка USB мишка и клавиатура на латиница и кирилица от производителя на сървъра; Инсталация на Windows Server 2016 Standard Edition, предоставен с лиценз от университета; Монтаж на сървъра, свързване към интернет мрежа, инсталиране на операционна система; Гаранция мин. 36 месеца. 1 брой UPS 2000VA - Тип Line-Interactive with Automatic Voltage Regulation; Вх. Напрежение
170V-280V; Изходна мощност 2000VA; Ефективна мощност 1200 W; Тип изводи 6 x IEC 320; Брой изводи 6; Други 1 USB port, Data line surge protection (Internet/Tel/Fax); Гаранция мин. 24 м.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
10475.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
35

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхната годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да има опит в изпълнението на дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката. Под „дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета поръчката“ следва да се разбира извършена доставка на доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на сървър. Възложителят не поставя изискване за обем на доставката. При подаване на офертата, участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, Раздел В, от ЕЕДОП. В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, участникът следва да представи списък-декларация на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, ведно с доказателства за извършените дейности. Представените доказателства следва да удостоверяват изпълнението на декларираните дейности по извършване на доставките.
2. Участникът следва да разполага с необходимия брой технически лица, включени или не в структурата му, които да отговарят за контрол на качеството. С цел характера на доставката, както и своевременното изпълнение на сроковете за реакция и за гаранционното обслужване, участникът следва да разполага с технически персонал (минимум един експерт) за осъществяване на гаранционната поддръжка на техниката. Възложителят изисква посоченият експерт да има не по-малко от 2 години придобит специфичен опит в тази област. При подаване на офертата, участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, Раздел В от ЕЕДОП. В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, участникът следва да представи декларация на посочения/ите експерт в ЕЕДОП, с описание на обстоятелствата, изискани от Възложителя.


1. Възложителят поставя изискване участникът да е изпълнил минимум 1 (една) дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката, изпълнена през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.
Под „дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета поръчката“ следва да се разбира извършена доставка на доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на сървър.
2. С цел характера на доставката, както и своевременното изпълнение на сроковете за реакция и за гаранционното обслужване, участникът следва да разполага с технически персонал (минимум един експерт) за осъществяване на гаранционната поддръжка на техниката. Възложителят изисква посоченият експерт да има не по-малко от 2 години придобит специфичен опит в тази област.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

26/11/2018 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

27/11/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

ст. 340 - 3 ет., Ректорат, Тракийски университет гр. Стара Загора, Студентски град

Получените оферти за участие се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл.54, ал. 1 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 5 от ЗОП. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, за който важат забраните по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с професионален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен ако за него не са приложими изключенията по чл. 4 от същия закон. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участници, които са „свързани лица” по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП.
2. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 (пет) % от стойността на договора, без включен ДДС. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.Съгласно чл. 111, ал. 10, изр. 2 от ЗОП, част от внесената гаранция за изпълнение ще служи като обезпечение изпълнението на задълженията на Изпълнителя за гаранционната поддръжка на доставената техника, съгласно уговорените условия и срокове. Частта от гаранцията, която служи като обезпечение, е конкретизирана в проекта на договор.
3. Съобразявайки се с разпоредбата на чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, Комисията ще класира участниците по степента на съответствие с предварително обявените от Възложителя условия. Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани при заложения критерий за възлагане „най-ниска цена“ и тази цена се предлага в две или повече оферти.
4. Всички документи по настоящата обществена поръчка се публикяват в официалния сайт на Тракийски университет в основно меню "профил на купувача", на адрес: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20181031XBqH2012381

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 02/11/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва