Деловодна информация
00338
AO-05-03-8429 01/11/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
01/11/2018 (дд/мм/гггг)
00338-2018-0036 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Разград 000505910
бул.Бели Лом № 37А
гр.Разград BG324 7200 България
Кристина Колева и Недим Тахиров +359 84618171
obshtina@razgrad.bg +359 84660090

Интернет адрес/и

www.razgrad.bg

http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20181029JHXt3250249


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20181029JHXt3250249
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Община Разград 000505910
бул. Бели Лом №37А, партерен етаж, стая 06 Деловодство
Разград BG324 7200 България
Силвия Янева +359 84618213
obshtina@razgrad.bg +359 84660090

Интернет адрес/и

www.razgrad.bg

http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Актуализация на Идеен проект за Реконструкция на съществуващата пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Разград“
71320000      
Услуги

Предметът на поръчката обхваща актуализация на Идеен проект за Реконструкция на съществуващата пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Разград“
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
150000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71320000      
79131000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG324

Мястото на изпълнение на поръчката е територията на гр.Разград.

Предметът на поръчката включва актуализация на Идеен проект за Реконструкция на съществуващата пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Разград.
Критериите по-долу
 
ДА Технически показател    70
Цена
30
II.2.6) Прогнозна стойност
150000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Посоченият в Раздел II.2.5 Техническият показател ТП включва следните три подпоказатели:
ТП1 - Програма за осъществяване целите на предмета на поръчката
ТП2- Организация на работата за изпълнение на поръчката
ТП3- Предложение за управление на риска.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изискване по отношение на правоспособност за упражняване на професионална дейност, включително изисквания във връзка с вписване в професионални или търговски регистри.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1.1Доказване: При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 ЗОП,
участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор в
еЕЕДОП , попълнен в съответната част, а именно: Част IV: „Критерии за
подбор“, Раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“.На основание
чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците по
всяко време да представят всички или част от документите, когато това е
необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата, чрез които
се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, а именно:Годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква; справка за общия оборот и за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, най-много за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е създаден или е започнал дейността си.Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителя приеме за подходящ.Преди сключването на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи съответствието с поставените критерии за подбор.
1.2. Доказване : При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор в ЕЕДОП, попълнен в съответната част, а именно: Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“, в приложимите полета. .На основание
чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците по
всяко време да представят всички или част от документите, когато това е
необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата, чрез които
се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, а именно документи по чл.62, ал.1, т. 2 от ЗОП – Доказателства за наличие на застраховка "Професионална отговорност". Преди сключването на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи съответствието с поставените критерии за подбор.


1.1 Участникът да има за последните три финансово приключени години реализиран минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишни обороти, както следва:
Минимален общ оборот 150 000 (сто и петдесет хиляди ) лева
Минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката 100 000 (сто хиляди) лева
За оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, се приема оборот реализиран от услуги, свързани с изготвянето на идеен/технически/работен проект за ремонт, реконструкция, модернизация или строителство на пречиствателна станция за отпадъчни води.
Съгласно §2, т.66 от ЗОП ,,Годишен оборот е сумата от нетните приходи от продажби.
Съгласно §2, т.67 от ЗОП ,,Оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката‘‘ е сума, равна на частта от нетните приходи от продажби, реализирани от дейност, попадаща в обхвата на обществената поръчка.
1.2. Участникът трябва да притежава застраховка „Професионална отговорност” за проектант, съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Изискването за застраховка „Професионална отговорност“ на лицата по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Доказване 1.При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 ЗОП,
участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор в
еЕЕДОП, попълнен в съответната част, а именно: Част IV: „Критерии за
подбор“, Раздел В: „Технически и професионални способности“.На
основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от
участниците по всяко време да представят всички или част от
документите, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане
на процедурата, чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, а именно списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. Списъкът и доказателството за извършената услуга се представя от участникът, определен за изпълнител, преди сключване на договор за обществена поръчка или в случаите по чл.67, ал.5 от ЗОП. Доказване 2.При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор в
еЕЕДОП, попълнен в съответната част, а именно: Част IV: „Критерии за
подбор“, Раздел В: „Технически и професионални способности“.На
основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от
участниците по всяко време да представят всички или част от
документите, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане
на процедурата, чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, а именно списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав,които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата.Списъкът се представя от участникът, определен за изпълнител, преди сключване на договор за обществена поръчка или в случаите по чл.67, ал.5 от ЗОП. Доказване 3.При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 ЗОП,
участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор в
еЕЕДОП, попълнен в съответната част, а именно: Част IV: „Критерии за
подбор“, Раздел В: „Технически и професионални способности“.На
основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от
участниците по всяко време да представят всички или част от
документите, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане
на процедурата, чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, а именно списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав,които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата.Списъкът се представя от участникът, определен за изпълнител, преди сключване на договор за обществена поръчка или в случаите по чл.67, ал.5 от ЗОП.


1.1. Участникът следва да е изпълнил най - малко една услуга с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата.
Под услуга с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката следва да се разбира: изработване на идеен/технически/работен проект (един от трите) за ремонт, реконструкция, модернизация или строителство на пречиствателна станция за отпадъчни води.
1.2 Участникът следва да разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката:
Експерти с висше техническо образование или еквивалентна специалност, респективно призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации или еквивалент по отделните части на инвестиционния проект, посочени в Техническото задание.
Всички изброени по-горе специалисти/проектанти следва да имат участие за съответната част на поне един изпълнен инвестиционен проект (в идейна, техническа или работна фаза) за ремонт, реконструкция, модернизация или строителство на пречиствателна станция за отпадъчни води.
Под „еквивалентна специалност” в настоящата процедура следва да се разбира специалност, получена в наше или чуждо (извън страната) учебно заведение, където съответната специалност е наименована по друг начин или обхваща същата област на знанието.
1.3 Участникът следва да разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката, а именно проектантите от екипа на Изпълнителя за всяка отделна част на проекта следва да притежават проектантска правоспособност за съответната част или еквивалент.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Съгласно чл.67, ал.6 от ЗОП преди сключване на договор, възложителят
изисква от участника определен за изпълнител, да предостави актуални
документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от
процедурата, както и съответствието с поставените критерии за
подбор.Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица,
ако има такива.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

06/12/2018 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

07/12/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. Разград, бул. "Бели Лом" № 37А, административната сграда на Община Разград, етаж І, зала № 102

На публичните заседания на комисията могат да присъстват участниците в
процедурата или техни упълномощени представители, както и представители
на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят ще отстрани от участие в процедурата за
възлагане на настоящата обществена поръчка участник,за когото са налице
основанията по чл.54,ал.1,т.1-7 и чл.107 от ЗОП, за
когото са налице обстоятелствата по чл.3,т.8 от
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС,който не посочи действителния собственик по смисъла на
§ 2 от ДР от ЗМИП, за което са налице забраните съгласно чл.69 от ЗПКОНПИ, който след покана от Възложителя и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си,който е предложил
цена за изпълнение на поръчката, по-висока от определената от
Възложителя прогнозна стойност на поръчката. Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 3% (три) процента от стойността на договора за възлагане на обществената поръчка. Настоящата обществена поръчка се финансира със средства, предоставени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по
чл.100,ал.3 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата и/или
решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна
информация. Съгласно чл.100,ал.3 от ЗОП Възложителят изпраща за
публикуване в РОП обявлението за изменение или допълнителна информация
и решението,с което то се одобрява,в 14-дневен срок от публикуването в
РОП на обявлението,с което се оповестява откриването на
процедурата.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 01/11/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва