Деловодна информация
00243
172 01/11/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
01/11/2018 (дд/мм/гггг)
00243-2018-0008 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново ЕАД 130485795
ул. Шейново № 19
София BG411 1504 България
Надка Бозаджиева, Ванеса Драгомирова +359 29659469
pravisti@sheynovo-ag.eu +359 9441768

Интернет адрес/и

www.sheynovo-ag.eu

http://www.sheynovo-ag.eu/profil2.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://sheynovo-ag.eu/dosie_00243-2018-0008_Nov.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за имунология за апарат LUMIPULSE G1200.
33696500      
Доставки

Периодично повтарящи се доставки на лабораторни реактиви и консумативи за имунология, оригинални или напълно съвместими с апарат LUMIPULSE G1200 за нуждите на "Втора САГБАЛ - Шейново" ЕАД, за срок от 18 месеца.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
95000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

склад на „Втора САГБАЛ Шейново“ ЕАД

Доставките включват 72 вида лабораторни реактиви и консумативи за Клинична лаборатория за имунология, оригинални или съвместими с апарат LUMIPULSE G1200, подробно описани в документацията за участие с изискване за комплексна доставка.
Критериите по-долу
 
ДА Качество    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
95000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
18

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Срокът за доставка по изключение може да се продължи до приключване на следваща процедура за възлагане на обществена поръчка въз основа на едностранно писмено уведомление от страна на възложителя, при спазване на стойностните прагове по чл.20 от ЗОП, но не за повече от 2 (два) месеца, като обемът на доставките следва да е в съответствие със средномесечния обем на доставки за изпълнения период на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Възложителят има право при необходимост и с оглед фактическите потребности на оперативната дейност да променя едностранно прогнозните (планираните) количества по отделните номенклатури от спецификацията по време на действие на договора в съответствие с договорената стойност.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците в обществената поръчка трябва да притежават разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено по реда на Закона за медицинските изделия или друг еквивалентен документ. Съответствието си с поставения критерий за подбор, се декларира в ЕЕДОП при подаване на офертата чрез посочване на валиден/и документ/ти, който/които участникът притежава.
Документът, който се представя от участника определен за изпълнител, преди да бъде сключен договор или при поискване от комисията в хода на процедурата, на основание чл. 67, ал.5 от ЗОП е заверено копие на разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено по реда на Закона за медицинските изделия или друг еквивалентен документ.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към участниците за икономическо и финансово състояние.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участниците трябва да имат опит в доставката по предмета на поръчката, като през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, е изпълнил доставки, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка.
2. Участниците трябва да разполагат със складова база, която отговаря на условията за съхранение на медицински продукти, за да гарантират своевременно и качествено изпълнение на поръчката.
3. Участниците трябва да разполагат със собствени или наети транспортни средства, осигуряващи правилното съхранение при транспортиране и разпространение на медицински продукти
4. Участниците следва да прилага система за управление на качеството по стандарта EN ISO 9001: 20хх с област на приложение по предмета на настоящата поръчка или еквивалентен.


1. Участникът да е изпълнил минимум 3 доставки през последните три години, чиито предмет е идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка.
2. Участникът да разполагат със складова база, която отговаря на условията за съхранение на медицински продукти, за да гарантират своевременно и качествено изпълнение на поръчката
3. Участникът да разполага с поне едно собствено или наето транспортно средство, осигуряващо правилното съхранение при транспортиране и разпространение на медицински продукти.
4. Участникът да притежават сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2008/2015 или еквивалент, с обхват сходен с предмета на поръчката.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1.Оферираните реактиви и консумативи да отговарят напълно на изискванията на документацията, на нормативно установените изисквания и европейски стандарти за качество включително на Закона за медицинските изделия и на въведените с него разпоредби на относимите Директиви на Европейския парламент и Съвета относно ин витро диагностичните медицински изделия, на Наредбата за съществените изисквания и процедурите за оценяване на съответствието със съществените изисквания на ин витро диагностичните медицински изделия и да са разрешени за употреба на територията на Република България.
2. Всички лабораторни реактиви и консумативи, които не са оригинални да са напълно съвместими с апарат LUMIPULSE G1200, без необходимост от допълнително адаптиране.
3.Всички доставяни лабораторни реактиви и консумативи следва да бъдат с нанесена „СЕ” маркировка, съгласно изискванията на ЗМИ.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

06/12/2018 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

07/12/2018 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

В кабинета на отдел "Обществени поръчки", находящ се в сутерена в сградата на болницата.

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Гаранция за изпълнение на договора е в размер на 3 % (три процента) от стойността му без ДДС. Гаранцията се предоставя в една от следните форми по избор на участника:
- парична сума, платима на „Втора САГБАЛ Шейново“ ЕАД по следната банкова сметка: “Общинска банка” - АД – клон „Сан Стефано Плаза”, IBAN BG27SOMB91301027523102, BIC SOMBBGSF;
- оригинал на банкова гаранция, издадена в полза на възложителя;
- застрахователна полица за застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие от застрахователя на отговорността на изпълнителя. Възложителят следва да е посочен като трето ползващо лице по тази застраховка.
Всички изисквания на възложителя за изготвяне и подаване на офертите са подробно описани в документацията за участие.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 01/11/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва