Деловодна информация
00267Община Пловдив
18РОП102-1 31/10/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
31/10/2018 (дд/мм/гггг)
00267-2018-0115 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Пловдив 000471504
пл. Стефан Стамболов 1
Пловдив BG421 4000 България
Бояна Бояджиева- юрист +359 32656800
todor_todorov@plovdiv.bg +359 32660751

Интернет адрес/и

http://www.plovdiv.bg/

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20181026WZmx7236218
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за нуждите на ДЦЛУТМУ - гр. Пловдив по четири обособени позиции
39000000      
Доставки

ДПредметът на настоящата обществена поръчка е „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за нуждите на ДЦЛУТМУ – гр. Пловдив" по четири обособени позиции:
Обособена позиция №1- "Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на ДЦЛУТМУ гр. Пловдив" (ОП1)
Обособена позиция №2- "Доставка и монтаж на оборудване за нуждите на ДЦЛУТМУ гр. Пловдив" (ОП2)
Обособена позиция №3- "Доставка и монтаж на специализирано оборудване за нуждите на ДЦЛУТМУ гр. Пловдив" (ОП3)
Обособена позиция №4-"Доставка на кухненска посуда и постелъчен инвентар" (ОП4)
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
100666.66      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на ДЦЛУТМУ гр. Пловдив 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Дейностите, предмет на поръчката включват доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания в град Пловдив. Подробно
описание на номенклатурата с технически характеристики и количества е представено в Техническите спецификации и образците към документацията на поръчката. Изпълнението ще стартира след приключване на строителните дейности по обекта и с изрично писмено възлагане от страна на възложителя.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
33333.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
проект № BG05М9OP001-2.008-0001 „Създаване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания в град Пловдив“

Посочената прогнозна стойност е лимитна.

II.2) Описание 1

Доставка и монтаж на оборудване за нуждите на ДЦЛУТМУ гр. Пловдив 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Дейностите, предмет на поръчката включват доставка и монтаж на оборудване за нуждите на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания в град Пловдив. Подробно описание на номенклатурата с технически характеристики и количества е представено в Техническите спецификации и образците към документацията на поръчката. Изпълнението ще стартира след приключване на строителните дейности по обекта и с изрично писмено възлагане от страна на възложителя.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
29166.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
проект № BG05М9OP001-2.008-0001 „Създаване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания в град Пловдив“

Посочената прогнозна стойност е лимитна.

II.2) Описание 1

Доставка и монтаж на специализирано оборудване за нуждите на ДЦЛУТМУ гр. Пловдив 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33196200      
33155000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Дейностите, предмет на поръчката включват доставка и монтаж на оборудване за нуждите на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания в град Пловдив. Подробноописание на номенклатурата с технически характеристики и количества е представено в Техническите спецификации и образците към документацията на поръчката. Изпълнението ще стартира след приключване на строителните дейности по обекта и с изрично писмено възлагане от страна на възложителя.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
33333.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
на проект № BG05М9OP001-2.008-0001 „Създаване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания в град Пловдив“

Прогнозната стойност е лимитна.

II.2) Описание 1

Доставка на кухненска посуда и постелъчен инвентар 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39221100      
39512100      
39516120      
39512500      
39512400      
39512200      
39513100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Дейностите, предмет на поръчката включват доставка на кухненска посуда и постелъчен инвентар за нуждите на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания в град Пловдив. Подробно
описание на номенклатурата с технически характеристики и количества е представено в Техническите спецификации и образците към документацията на поръчката. Изпълнението ще стартира след приключване на строителните дейности по обекта и с изрично писмено възлагане от страна на възложителя.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
4833.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
проект № BG05М9OP001-2.008-0001 „Създаване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания в град Пловдив“

Прогнозната стойност е лимитна. Обособената позиция е запазена за изпълнение от специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 12 от ЗОП.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изискване за Годност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изискване за икономическо и финансово състояние.

Възложителят не поставя изискване за минимално ниво.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Възложителят не поставя изискване за технически и професионални възможности.

Възложителят не поставя изискване за минимално ниво.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
ДА
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Естеството и обема на доставките, както и изискванията за изпълнение на поръчката по всяка обособена позиция са подробно представени в техническите спецификации на възложителя и образците към документацията за обществената поръчка.
Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката по всяка обособена позиция, правата и задълженията на страните, са подробно разписани в проекта на договор за възлагане на същата. Предвижда се гаранция за добро изпълнение на всеки договор, която се предоставя при условията на чл. 111, ал. 5 – 8 от ЗОП и е определена в размер на 2 % от стойността на
договора без ДДС.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

05/12/2018 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

01/07/2019 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

06/12/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Административната сгарада на Община Пловдив - гр. Пловдив 4000, пл. "Стефан Стамболов" №1

Заседанието е публично и на него могат да присъстват участници в процедурата, техни упълномощени представители или представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят прилага основанията за отстраняване по чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 3 – 5 от ЗОП и няма да се възползва от възможността по чл. 55, ал. 4 от ЗОП. Всички приложими основания за отстраняване от процедурата (вкл. специфични национални основания), както и всички условия, свързани с провеждането и изпълнението на обществената поръчка (вкл. изискванията за подготовка и съдържание на офертите) са подробно разписани в документацията за обществената поръчка, която е достъпна за неограничен и пълен пряк достъп в профила на купувача на Община Пловдив.
на адреса, посочен в Раздел І.3) от настоящото обявление.
Оферти могат да се подадват за една или и за двете обособени позиции.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 31/10/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва