Деловодна информация
2538
ОПИ-1241 26/10/2018 (дд/мм/гггг)
не
2538-2018-0024 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Прокуратура на Република България - главен прокурор 121817309
бул. Витоша № 2, Съдебна палата
София BG411 1000 България
Мариан Вачевски +359 28036035
mvachevski@prb.bg +359 29633373

Интернет адрес/и

http://prb.bg/bg/

http://prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/publichno-systezanie-proektirane-na-preustrojs-177


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/publichno-systezanie-proektirane-na-preustrojs-177
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Прокуратура на Република България - главен прокурор 121817309
Информационен център“ на Прокуратурата на Република България, бул.”Витоша” № 2, Съдебна палата, партер, стая № 79, Регистратура на главен прокурор.
София BG411 1000 България
Мариан Вачевски +359 28036035
mvachevski@prb.bg +359 29633373

Интернет адрес/и

http://prb.bg/bg/

http://prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/publichno-systezanie-proektirane-na-preustrojs-177

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

надзор за законност

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Проектиране на преустройство на сгради за нуждите на Прокуратурата на Република България, находящи се на ул. "Монтевидео" № 21 и ул. "Народно хоро" № 89б“, гр. София“ ОПИ-1241/26.10.2018 г.
71320000      
Услуги

„Проектиране на преустройство на сгради за нуждите на Прокуратурата на Република България, находящи се на ул. "Монтевидео" № 21 и ул. "Народно хоро" № 89б“, гр. София“
Обществената поръчка с предмет: „Проектиране на преустройство на сгради за нуждите на Прокуратурата на Република България, находящи се на ул. "Монтевидео" № 21 и ул. "Народно хоро" № 89б“, включва изработване на инвестиционен проект във фази „Идеен“ и „Работен“. При разработване на проектната документация Изпълнителят следва да извърши предварително проучване на състоянието на сградите, съоръженията и техническата инфраструктура, което да включва геодезическо и архитектурно заснемане, изготвяне на конструктивно обследване с представяне на доклад, обследване на експлоатационното състояние на комуникациите и съоръженията (при наличие на такива), както и възможностите за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура и съществуващите системи за сигурност в сградата ползвана от Софийска градска прокуратура (СГП).
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
100000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Място на изпълнение на поръчката е гр. София ул. "Монтевидео" № 21 и ул. "Народно хоро" № 89б“.

„Проектиране на преустройство на сгради за нуждите на Прокуратурата на Република България, находящи се на ул. "Монтевидео" № 21 и ул. "Народно хоро" № 89б“, гр. София“
Обществената поръчка с предмет: „Проектиране на преустройство на сгради за нуждите на Прокуратурата на Република България, находящи се на ул. "Монтевидео" № 21 и ул. "Народно хоро" № 89б“, включва изработване на инвестиционен проект във фази „Идеен“ и „Работен“. При разработване на проектната документация Изпълнителят следва да извърши предварително проучване на състоянието на сградите, съоръженията и техническата инфраструктура, което да включва геодезическо и архитектурно заснемане, изготвяне на конструктивно обследване с представяне на доклад, обследване на експлоатационното състояние на комуникациите и съоръженията (при наличие на такива), както и възможностите за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура и съществуващите системи за сигурност в сградата ползвана от Софийска градска прокуратура (СГП).
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
100000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания за годност за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Участниците да имат застраховка "Професионална отговорност" с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката или произтичащо от нормативен акт. (чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП).
В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор:
Доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“ (чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП), в случай че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни, а за чуждестранните лица - еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.


1.Участниците да имат застраховка "Професионална отговорност" с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката или произтичащо от нормативен акт. (чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП).
Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в проектирането по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за проектант, за категория строеж – III (трета) или по-висока, съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или съответен валиден аналогичен документ, съгласно чл. 171а от ЗУТ. (чл. 61, ал. 1, т. 2 от ЗОП).
Съответствието си с поставения критерий за подбор, участниците декларират както следва:
При подаване на оферта участниците попълват Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участниците следва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката (чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗОП):
В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор:
Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. (чл.64,ал.1, т.2 от ЗОП).
Съответствието си с поставения критерий за подбор, участниците декларират както следва:
При подаване на оферта участниците попълват Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП.
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване, чрез посочване на дейности, които са идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка, с посочване на описание на изпълненото проектиране, стойностите, датите и получателите.
Участниците следва да представят информация за вида и обема на изпълняваната дейност по начин, позволяващ на Възложителя да извърши преценка за нейната идентичност или сходство с предмета и обема на настоящата поръчка.
2.Участникът следва да разполага с персонал и с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката (чл. 63, ал.1, т. 5 от ЗОП):
В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор:
Списък на персонала, който ще изпълнява проектирането, в който е посочена професионална компетентност на лицата (чл. 64, ал. 1 т. 6 от ЗОП).
Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
Съответствието си с поставения критерий за подбор, участниците декларират както следва:
При подаване на оферта в Част ІV от ЕЕДОП, участниците декларират съответствието с минималното изискване, чрез посочване на професионална компетентност на лицата, които ще вземат участие при изпълнение на проектирането, а именно:
За изискването към всички предложени от участника проектанти – участникът следва да посочи № и срок на валидност на удостоверението за пълна проектантска правоспособност;
За изискването към проектантите по части: „Конструктивна”, „Архитектура”, „ВиК”, „Електрическа - силнотокови ел. инсталации” и „ОВК” – участникът следва да посочи професионалния опит на предложените от него проектанти по съответната проектна част, по начин, позволяващ да се извърши преценка за съответствието с поставеното от Възложителя минимално изискване.
За изискването към проектанта по част „План за управление на отпадъците“ – участникът следва да посочи необходимата информация по начин, позволяващ да се извърши преценка за съответствието с поставеното от Възложителя минимално изискване.
За изискването към проектанта по част „Геодезия“ – участникът следва да посочи необходимата информация по начин, позволяващ да се извърши преценка за съответствието с поставеното от Възложителя минимално изискване.
По смисъла на § 2, т. 41 от допълнителните разпоредби (ДР) на ЗОП -"Професионална компетентност" е наличието на знания, получени чрез образование или допълнителна квалификация, и/или на умения, усвоени в процеса на упражняване на определена длъжност или позиция в изпълнение на трудови, служебни или граждански правоотношения.


1. Участниците следва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, както следва (чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗОП):
Участникът трябва да е изпълнил минимум едно проектиране, с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 3 год., считано от датата на подаване на офертата.
Под проектиране с предмет и обем, „идентичен или сходен“ с предмета на поръчката следва да се разбира: услуги по изработване на инвестиционен проект или инженеринг (в частта за инвестиционното проектиране) за изпълнение на ново строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция на минимум: една сграда за обществено обслужване в обхвата на т.1, т.2, т.4, т.6 и т.7 на Пр. № 2 към Наредба № 1/30.07.2003г. за номенклатурата на видовете строежи, представляваща строеж трета категория съгласно чл.137, ал.1, т.3, буква „в“ от ЗУТ или по-висока категория.
Под „изпълнено проектиране“ се разбира такова, което е прието от възложителя в посочения по-горе период, за което има документ, удостоверяващ приетото изпълнение, издаден от лицето, възложило проектирането, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за изпълнението, за което обстоятелство участникът следва да посочи в ЕЕДОП вида и датата на съответния документ и/или съответен линк в публичен регистър.
Не се приема изпълнение на прединвестиционни проучвания. Възложителят няма да приема за идентичен или сходен с предмета на поръчката изпълнен инвестиционен проект, включващ единствено мероприятия, свързани с енергийната ефективност и прилагането на енергоспестяващи мерки.
2.Мин. изискванията към проектантите (П), които ще изпълняват проектирането в екипа,са:
У-ът трябва да разполага с екип от П по следните части:
1.Част „Конструктивна”–1 бр.
2.Част „Архитектура”–1 бр.
3.Част „В и К”–1 бр.
4.Част „Електрическа–силнотокови ел. инсталации”–1 бр.
5.Част „Електрическа–слаботокови ел. инсталации“–1 бр.
6.Част „ОВК”–1 бр.
7.Част „Енергийна ефективност”–1 бр.
8.Част „Геодезия”–1 бр.
9.Част „Пожарна безопасност”–1 бр.
10.Част „План по безопасност и здраве”–1 бр.
11.Част „План за управление на строителни отпадъци”–1 бр.
12.Част „Паркоустрояване и благоустрояване“–1 бр.
Членовете на проектантския екип следва да притежават пълна проектантска правоспособност от КИИП, съгл. чл. 230 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Закона за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП), респ. призната професионална квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации за чуждестранни лица, съгл. чл. 10 от ЗКАИИП.
Един П може да изработи повече от една проектна част (ПЧ), при условие че притежава необходимата квалификация.
П по части: „Конструктивна”, „Архитектура”, „ВиК”, „Електрическа - силнотокови ел. инсталации” и „ОВК” следва да притежават професионален опит като П по съответната ПЧ, участвал в изработването на проекти за изпълнение на ново строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция на минимум: една сграда за обществено обслужване в обхвата на т.1, т.2, т.4, т.6 и т.7 на Пр. № 2 към Наредба № 1/30.07.2003г. за номенклатурата на видовете строежи, представляваща строеж трета категория съгласно чл.137, ал.1, т.3, б. „в“ ЗУТ или по-висока категория.
Към П по част „План за управление на отпадъците“: да притежава Сертификат за завършен курс на обучение по прилагане на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, а за участници чуждестранни лица – екв. документ, съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
Към П по част „Геодезия“: да е вписан в регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра (чл.12, т.8 от ЗКИР).
Посочените от участника П могат да съчетават повече от една експертна позиция в предложения екип за изпълнение на проектирането, при условие че отговарят на мин. изисквания към съответните части по проекта.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


В-лят отстранява от участие в процедурата у-к когато:
1. са налице основанията по чл.54, ал.1 ЗОП, чл.55,ал.1,т.1, 3, 4 и чл.107 от ЗОП. В-ят има право да не отстрани у-к, за който е налице обстоятелството по чл.55,ал.1,т.1 ЗОП, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни п-та.
2. за когото е приложима забраната по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС освен ако не е налице изкл. по чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС;
3. за които е налице несъответствие с чл.101,ал.9-11 от ЗОП;
4. представи оферта с по-кратък срок на валидност.
5. ако е налице забраната по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
У-те могат да се възползват от възможността по чл. 56 от ЗОП, като представят мерки за надеждност.
Липсата на основанията за отстраняване се декларира в ЕЕДОП.
Продължава в раздел VI.3).
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

19/11/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

30/04/2019 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

20/11/2018 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

гр. София, пл. "Света Неделя" № 1, ет. 5, Администрация на главния прокурор

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. На основание чл. 181, ал. 2 от ЗОП възложителят предвижда оценката на техническите и ценовите предложения на участниците в настоящата процедура за възлагане да се извърши преди провеждане на предварителен подбор.
Действията на комисията ще се извършат в последователност, предвидена в чл. 61 от ППЗОП.
Предвид обстоятелството, че на основание чл. 181, ал. 2 от ЗОП, комисията ще извърши оценка на техническите и ценовите предложения на участниците преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор, на основания чл. 47, ал. 6 от ППЗОП ценовите предложения могат да не се представят в запечатан плик. По своя преценка участникът може да постави ценовото си предложение запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри".
2. При подписването на договор за възлагане на поръчката, изпълнителят представя на възложителя гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора без ДДС, която служи за обезпечаване на изпълнението на договора. Гаранцията може да бъде представена в една от формите предвидени в чл. 111, ал. 5 ЗОП.
3.Начин на плащане – посочен в проекта на договор.
4.Начин на финансиране – бюджетни средства.
5.При участие на клон на чуждестранно лице се спазват изискванията на чл.36 ППЗОП.
6.В-ят изисква солидарна отговорност от у-ка, определен за изпълнител и третите лица, чиито ресурс е заявил, че ще ползва–ако е приложимо;
7.В-ят изисква солидарна отговорност от участниците в обединението – ако е приложимо.
7.1. В случай че Участникът участва като Обединение(О-е), което не е регистрирано като самостоятелно ЮЛ, се представя копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на О-ето, както и следната информация:
-правата и задълженията на участниците в О-ето;
-разпределението на отговорността между членовете на О-то;
-дейностите, които ще изпълнява всеки член на О-то.
Не се допускат промени в състава на О-то след крайния срок за подаване на офертата. Когато в дог. за създаването на О-то липсват клаузи, гарантиращи изп. на посоч. условия, или състава на О-то се е променил след подаването на офертата участникът ще бъде отстранен от участие в поръчката.
8.Продължава от раздел III.2.2):
В-ят отстранява у-к с:
-Предложение, което надвишава прогнозната стойност на обществената поръчка;
-Предложения, които не отговарят на предварително обявените условия и минималните изисквания в Техническата спецификация на възложителя.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т.4 - в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 26/10/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва