Деловодна информация
00267Община Пловдив
18РОП98-1 26/10/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
26/10/2018 (дд/мм/гггг)
00267-2018-0110 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Пловдив 000471504
пл. Стефан Стамболов № 1
Пловдив BG421 4000 България
Вероника Шеханова-юрисконсулт в Дирекция Обществени поръчки +359 32656-780
todor_todorov@plovdiv.bg +359 32660-571

Интернет адрес/и

http://www.plovdiv.bg/

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20181024ioDq7203254
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на нетна активна електрическа енергия- средно напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на обекти на Община Пловдив
09310000      
Доставки

Предметът на поръчката обхваща доставка на нетна активна електрическа енергия- средно напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на обекти на Община Пловдив. Обектите на Възложителя следва да бъдат регистрирани като непряк член на стандартна балансираща група с координатор изпълнителя, съгласно ПТЕЕ.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
330000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
09310000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Предметът на настоящата поръчка е доставка на нетна активна електрическа енергия- средно напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на обекти на Община Пловдив. Възложителят следва да бъде регистриран като непряк член на стандартна балансираща група с координатор изпълнителя, съгласно правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ). Количествата електрическа енергия които следва да бъдат доставени са приблизителни и прогнозни. Общият приблизителене обем нетна активна електрическа енергия- средно напрежение, който следва да бъде доставен е 1617 МВтч.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
330000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Предвижда се гаранция за добро изпълнение на договора, която се предоставя при условията на чл. 111, ал. 5 – 8 от ЗОП и е определена в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС. Преди сключване на договор избраният изпълнител следва да представи изискуемата гаранция за добро изпълнение.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците следва да са лицензирани като търговци на електрическа енергия, съгласно чл.39, ал.1, т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и координатор на балансираща група.При подаване на офертата съответствието с поставения критерий, се декларира чрез попълване на Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел А: „Годност“, т.1 от Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
За доказване изпълнението на поставеното изискване преди сключване на договор за обществена поръчка от участника, определен за изпълнител се представя заверено копие от валиден лиценз, издаден от КЕВР за търговия с електрическа енергия, съгласно чл.39 от ЗЕ, включващ права и задължения, свързани с дейността „координатор на балансираща група“.
Когато участникът е обединение, документите се представят само за участника, чрез който обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.
В случай че участникът е чуждестранно лице, той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.
Посочените документи се изискват от Възложителя, доколкото тази информация не е достъпна в публични регистри.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания относното икономическото и финансово състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Възложителят определя критерий, въз основа на който да се установи, че участниците разполагат с опит за изпълнението на поръчката- следва същите да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката през последните три години от датата на подаване на офертата.
Под „сходни“ доставки с предмета на настоящата обществена поръчка се разбира доставка на електрическа енергия, с минимален обем - 1617 МWh .
При подаване на офертата съответствието с поставения критерий, се декларира чрез попълване на Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални способности“, т.1б от Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
За доказване изпълнението на поставеното изискване преди сключване на договор за обществена поръчка от участника, определен за изпълнител се представя списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите.
Възложителят може да изиска от участниците по всяко време да представят документи чрез които се доказва съответния критерии за подбор.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, доказателство за извършената доставка/и. Доказателство за извършената доставка/и се представя при условията на чл. 58, ал.6 от ЗОП под формата на документ, издаден от получателя/ползвателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката.


Участниците следва да разполагат с опит за изпълнението на поръчката- да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката през последните три години от датата на подаване на офертата.
Под „сходни“ доставки с предмета на настоящата обществена поръчка се разбира доставка на електрическа енергия, с минимален обем - 1617 МWh .
Съгласно чл.65 от ЗОП, участниците могат да докажат съответствието си с изискванията за технически и професионални способности с капацитета на едно или повече трети лица, независимо от правната връзка между тях. Когато кандидатът или участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, се представят доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на трети лица. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, посочва това в Част II, Раздел В от ЕЕДОП и попълва приложимите полета от Част IV от ЕЕДОП.
Съгласно чл. 66, ал.2 от ЗОП, когато участниците предвиждат използването на подизпълнители, те трябва да отговарят на критериите за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
Участниците посочват в ЕЕДОП подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. Съответната информация се попълва в Част II, Раздел Г и Част IV, Раздел В, т.10 от ЕЕДОП.
Независимо от възможността за използване на подизпълнители, отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него. При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП. Участникът, който е обединение, също може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията на чл. 65, ал. 1-4 от ЗОП.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, както правата и задълженията на възложителя и на изпълнителя, са съгласно: проекта на договор; техническата спецификация; техническото и ценовото предложения на изпълнителя.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

30/11/2018 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

01/04/2019 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

03/12/2018 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Зала № 36 на административната сграда на Община Пловдив, гр. Пловдив 4000, пл. Стефан Стамболов № 1

Отварянето на офертите ще се извърши на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


Четири месеца преди изтичане срока на договора, с който ще бъде възложена настоящата обществена поръчка.

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

От процедурата ще бъде отстранен всеки участник, за когото са налице основанията за отстраняване, свързани с личното състояние на участниците, по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 3 – 5 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Основанията за отстраняване, свързани с личното състояние се прилагат за всеки икономически оператор – участник, член на обединение, трето лице и/или подизпълнител. Основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП се прилагат съобразно чл. 54, ал. 2 и ал. 3 и чл. 57 от ЗОП. Основанията за отстраняване по чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 3 – 5 от ЗОП се прилагат съобразно чл. 55, ал. 2 и чл. 57 от ЗОП като възложителят няма да прилага възможността по чл. 55, ал. 4 от ЗОП.От процедурата ще бъде отстранен всеки участник, за когото се установи наличие на едно или повече от обстоятелствата по чл. 107 от ЗОП.От процедурата ще бъде отстранен всеки участник, който при поискване от страна на възложителя, не потвърди и не удължи срокът на валидност на офертата си, когато този срок е изтекъл преди издаването на окончателно решение по процедурата. Няма право да участва или да представлява физическо или юридическо лице в процедурата, лице за което са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ). Нямат право да участват в процедурата дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, както и лицата, контролирани от такива дружества по смисъла на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС). Основанието за отстраняване се прилага съобразно чл. 4, чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
При разглеждане на офертите ще се прилага чл. 104, ал. 2 от ЗОП, т.е. оценяването на ценовите предложения (на офертите, които съответстват на предварително обявените условия) ще се извърши преди разглеждането на документите, свързани с личното състояние. Действията на комисията при разглеждане на офертите са съгласно Глава пета, Раздел VІІІ, и чл. 61 от ППЗОП. Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на: 3 % (три на сто) от стойността на договора без ДДС. Изпълнителят сам избира формата на гаранцията, в съответствие с чл. 111, ал. 5 от ЗОП. При представяне на гаранция за изпълнение по чл. 111, ал. 5, т. 2 ЗОП (банкова гаранция), в нея трябва да бъде изрично записано, че е безусловна и неотменима и че е в полза на възложителя.
При представяне на гаранция за изпълнение по чл. 111, ал. 5, т. 3 ЗОП (застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя), застрахователната сума трябва да е равна на сумата на определената гаранция, а застрахователната премия да е платена еднократно. Застраховката трябва да е за конкретния договор и в полза на възложителя.
При представяне на гаранция за изпълнение по чл. 111, ал. 5, т. 2 или 3 от ЗОП, срокът на валидност и условията за освобождаването/усвояването на гаранцията следва да бъдат съобразени със срока на действие и условията на проекта на договор.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 26/10/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва